Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自作言語進捗 2019 May / ojaml-2019-may

自作言語進捗 2019 May / ojaml-2019-may

todesking

May 28, 2019
Tweet

More Decks by todesking

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ݴޠਐḿ
  2019 May
  @todesking

  View Slide

 2. ͋Β͢͡
  • 1݄͝Ζ͔Βࣗ࡞ݴޠΛ࡞Γ࢝ΊͨͷͰɺͨ·ʹਐḿΛใ
  ࠂ͠Α͏ͱࢥ͍·͢……

  • લճͷ͋Β͢͡: https://speakerdeck.com/todesking/zi-
  zuo-yan-yu-jin-bu-2019-mar

  • ಈػ

  • Ұ෦ͰCίϯύΠϥࣗ࡞͕ྲྀߦͬͯͨ

  • ܕγεςϜͷ࣮ݧ͕͍ͨ͠

  • JVMͰಈ͘MLܥݴޠΛ࡞͍ͬͯ·͢

  • ηϧϑϗεςΟϯά΋໨ඪͱ͢Δ

  • https://github.com/todesking/ojaml

  View Slide

 3. ਐḿ
  Ϟδϡʔϧ

  Ϟδϡʔϧม਺

  ؔ਺

  ϩʔΧϧม਺(let/let rec)

  جຊతͳ੔਺ԋࢉ

  ݪ࢝తͳܕਪ࿦

  Java FFI

  ADT

  ·ͱ΋ͳܕਪ࿦(HM)

  ύϥϝτϦοΫଟ૬

  letଟ૬

  REPL

  Refinement types

  ηϧϑϗεςΟϯά

  View Slide

 4. ܕਪ࿦
  • ܕ͕ෆ໌ͳ෦෼ʹܕม਺ΛׂΓ౰ͯΔ

  • ܕม਺͕ै͏΂੍͖໿ΛٻΊΔ

  • ੍໿ͷղΛٻΊΔ

  • ৄࡉ͸͙͙Ε
  module A {
  let add = fun x => fun y => x + y ;;
  (* add: int -> int -> int *)
  }

  View Slide

 5. ܕਪ࿦
  • ܕ͕ෆ໌ͳ෦෼ʹܕม਺ΛׂΓ౰ͯΔ
  let add: T1 =
  (fun x: T2 =>
  (fun y: T3 =>
  (x + y): T4
  ): T5
  ): T6 ;;

  View Slide

 6. ܕਪ࿦
  • ܕม਺͕ै͏΂੍͖໿ΛٻΊΔ
  let +: int -> int -> int;;
  let add: T1 =
  (fun x: T2 =>
  (fun y: T3 =>
  (x + y): T4
  ): T5
  ): T6 ;;
  T1 = T6
  T6 = T2 -> T5
  T5 = T3 -> T4
  T4 = int
  T2 = int
  T3 = int

  View Slide

 7. ܕਪ࿦
  • ੍໿ͷղΛٻΊΔ
  T1 = T6
  T6 = T2 -> T5
  T5 = T3 -> T4
  T4 = int
  T2 = int
  T3 = int
  T1 = T2 -> T5
  T6 = T2 -> T5
  T5 = T3 -> T4
  T4 = int
  T2 = int
  T3 = int
  T1 = T2 -> T3 -> T4
  T6 = T2 -> T3 -> T4
  T5 = T3 -> T4
  T4 = int
  T2 = int
  T3 = int

  View Slide

 8. ܕਪ࿦
  • ਪ࿦݁Ռʹܕม਺͕࢒Δ৔߹͸ɺܕύϥϝʔλͱͯ͠ந৅
  Խ͢ΔॲཧΛߦ͏

  • ந৅Խ͢Δ৚݅ͱ͔͍Ζ͍Ζ͋ΔΜͰ͕͢ʂ

  • let-polymorphismͰ͙͙Ε
  let id =
  (fun x: T1 => x: T2): T3
  T2 = T1
  T3 = T1 -> T1
  id: [T1] T1 -> T1

  View Slide

 9. ܕਪ࿦(FFI)
  • JavaϝιουΛݺͿػೳͷܕਪ࿦

  • Φʔόϩʔυ͕͋ΔͨΊɺී௨ͷؔ਺ݺͼग़͠ͱҧ͏ϧʔϧ͕ඞཁ

  • Ҿ਺ͷܕΛਪ࿦ˠҾ਺ͷܕΛݩʹΦʔόϩʔυղܾˠฦΓ஋ͷܕΛ
  ܾఆ
  let x =
  Integer##valueOf(1 + 1) ;;

  View Slide

 10. REPL
  • JVMϕʔεݴޠͳͷͰͱͯ΋ָͩͬͨ

  • ͦΕ·Ͱʹఆٛ͞Εͨม਺Λimport͓ͯ͘͠

  • ೖྗΛϞδϡʔϧʹม׵ͯ͠ίϯύΠϧ͢Δ
  REPL:1> 1 + 1
  module Repl_1 {
  let res1 = 1 + 1 ;;
  }
  REPL:2> let x = res1 ;;
  import Repl_1.res1
  module Repl_2 {
  let x = res1 ;;
  }
  REPL:3> x + 1 ;;
  import Repl_1.res1
  import Repl_2.x
  module Repl_3 {
  let res3 = x + 1 ;;
  }

  View Slide

 11. REPL
  • ίϯύΠϧͷ݁Ռͱͯ͠ɺϞδϡʔϧʹରԠͨ͠Ϋϥε͕Ͱ͖Δͷ
  ͰɺloadClassͯ͠ϑΟʔϧυͷ஋ΛಡΊ͹Α͍

  View Slide

 12. ͦͷଞ
  • લճݴͬͯͳ͔ͬͨ͜ͱͳͲ

  • ύʔα

  • όΠτίʔυੜ੒

  • ςετ؀ڥ

  View Slide

 13. ύʔα
  • scalaެࣜͷparser-combinatorsͱ͍͏ϥΠϒϥϦ࢖ͬͯ·͢

  • ͍ΘΏΔύʔαίϯϏωʔλʔ

  • ύϑΥʔϚϯε໘Ͱ͸ෆརͬΆ͍͕ศར

  View Slide

 14. όΠτίʔυੜ੒
  • ASMͱ͍͏ϥΠϒϥϦΛ࢖ͬͯ·͢

  • visitorܦ༝Ͱ໋ྩΛࢦఆ(visitXxxInsn)

  View Slide

 15. ςετ
  • end-to-endςετͷΈ

  • සൟʹมΘΔ಺෦ߏ଄ʹґଘͨ͠ςετ͸ͳΔ΂͘ॻ͖ͨ
  ͘ͳ͍ͱ͍͏ҙࢥ͕͋Γ·͢

  View Slide

 16. ςετ
  • src/test/resourcesͷԼʹ͜͏͍͏ͷΛஔ͘ͱࣗಈͰ࣮ߦ͢
  Δ࢓૊Έ

  • assertion͸ίϝϯτͰॻ͘

  • ਖ਼ৗܥ: ϑΟʔϧυ໊ɺظ଴͞ΕΔܕͱ஋

  • ҟৗܥ: ίϯύΠϧΤϥʔ͕ظ଴͞ΕΔ৔ॴ

  View Slide

 17. ࠓޙͷ༧ఆ
  • ADT+ύλʔϯϚονΛ΍Γ·͢

  • ͋ͱܕਪ࿦ͷςετΛ……

  View Slide