Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ベイズ統計モデリング 10 // Doing Bayesian Data Analysis Chapter 10

todesking
August 24, 2018

ベイズ統計モデリング 10 // Doing Bayesian Data Analysis Chapter 10

todesking

August 24, 2018
Tweet

More Decks by todesking

Other Decks in Science

Transcript

 1. ϕΠζ౷ܭϞσϦϯά
  Chapter 10
  @todesking

  View full-size slide

 2. ϕΠδΞϯϞσϧൺֱ
  • ؍ଌ͞ΕͨσʔλΛઆ໌͢ΔͨΊͷɺෳ਺ͷϞσϧ͕ߟ͑
  ΒΕΔ

  • ͲͷϞσϧ͕ΑΓ΋ͬͱ΋Β͍͔͠?

  • ࠓ·ͰֶΜͰ͖ͨϕΠζϞσϦϯάʹΑͬͯɺʮϞσϧΛ
  ൺֱ͢ΔϞσϧʯΛߏ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 3. 10.1 ҰൠࣜͱϕΠζϑΝΫλʔ
  • ؍ଌ͞Εͨσʔλ(D)Λઆ໌͢Δ2ͭͷϞσϧΛߟ͑Δ

  • ֤Ϟσϧ͸ɺࣄલ෼෍P(θ)ɺ໬౓P(D|θ)͓Αͼύϥϝʔλθ͔ΒͳΔ
  D
  θ1
  θ1
  ∼ P1
  (θ1
  )
  D ∼ P1
  (D|θ1
  )
  D
  θ2
  θ2
  ∼ P2
  (θ2
  )
  D ∼ P2
  (D|θ2
  )

  View full-size slide

 4. Ϟσϧͷந৅දݱ
  • Ϟσϧ͕ෳ਺ͷม਺͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͯ΋ɺந৅Խ͢Ε͹
  θ, P(θ), P(D|θ) ͰදݱͰ͖Δ(ಠࣗݚڀ)
  D
  θ1
  θ = (φ1
  , φ2
  , φ3
  )
  D = (X, Y)
  P(θ) = P(φ1
  , φ2
  , φ3
  )
  P(D|θ) = P(X, Y|φ1
  , φ2
  , φ3
  )
  X
  φ1
  φ3
  Y
  φ2

  View full-size slide

 5. ϞσϧൺֱͷͨΊͷϞσϧ
  • Ϟσϧબ୒ม਺mΛಋೖͯ͠ɺ2ͭͷϞσϧΛ·ͱΊΔ

  • ϞσϧൺֱͷͨΊͷϞσϧͱͳΔ

  • fig 10.1Ͱ͸ɺ໬౓ؔ਺͕ผʑͷέʔε(தԝ)ɺڞ௨͍ͯ͠Δέʔε(ӈ)ɺͦ
  ͷҰൠԽ͍Δͷ͔?ͷέʔε(ࠨ)͕දݱ͞Ε͍ͯΔ

  • Լਤ͸தԝͷέʔεʹ૬౰
  D
  θ1
  θ1
  ∼ P1
  (θ1
  ) θ2
  θ2
  ∼ P2
  (θ2
  ) m
  m ∼ P(m)
  P(D|θ1
  , m = 1) = P1
  (D|θ1
  )
  P(D|θ2
  , m = 2) = P2
  (D|θ2
  )

  View full-size slide

 6. ϞσϧൺֱͷͨΊͷϞσϧ
  • ͜ͷϞσϧͷύϥϝʔλಉ࣌෼෍͸ҎԼʹͳΔ

  • Ϟσϧ਺ΛM, ύϥϝʔλ{θ_1, ..., θ_M} Λ Θ ͱͨ͠
  P(Θ, m|D) =
  P(D|Θ, m)P(Θ, m)

  m
  ∫ dθm
  P(D|Θ, m)
  =

  m
  ∫ dθm
  Pm
  (D|θm
  , m)Pm
  (θm
  )P(m)

  m

  m
  ∫ dθm
  Pm
  (D|θm
  , m)Pm
  (θm
  )P(m)
  P(D|Θ) ͕

  m
  Pm
  (D|θm
  )Pm
  (θm
  |m)P(m)ʹͳΔͷ͕ॏཁΒ͍͠

  View full-size slide

 7. P(m|D)
  • ͜ͷϞσϧΛ࢖͏͜ͱͰɺσʔλD͕༩͑ΒΕͨͱ͖Ϟσ
  ϧm͕࢖ΘΕΔ֬཰P(m|D)ΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  P(m|D) =
  P(D|m)P(m)

  m
  P(D|m)P(m)
  P(D|m) =

  dθm
  Pm
  (D|θm
  )Pm
  (θm
  )

  View full-size slide

 8. ࣄޙΦοζͱϕΠζϑΝΫλ
  • ϞσϧؒͰP(m|D)ͷൺΛऔΕ͹ɺͲͪΒͷϞσϧ͕΋ͬͱ
  ΋Β͍͔͠Θ͔Δ=ࣄޙΦοζ
  P(m = 1|D)
  P(m = 2|D)
  =
  P(D|m = 1)
  P(D|m = 2)
  P(m = 1)
  P(m = 2)
  • ໬౓P(m|D)ͷൺΛϕΠζϑΝΫλ(BF)ͱ͍͏

  • ࣄޙΦοζ=BF * ࣄલ֬཰ͷൺ

  View full-size slide

 9. 10.2 2ͭͷίΠϯ޻৔ͷྫ
  • ίΠϯΛNճ౤͛ͨΒද͕zճग़ͨɻ2ͭͷ޻৔ͷͲͪΒ͔Βདྷ
  ͨίΠϯ͔?

  • ͦΕͧΕͷ޻৔ΛϞσϧͱΈͳͯ͠ɺϞσϧൺֱ͢Δ

  • fig 10.1ʹ͓͚Δӈͷਤ=໬౓ؔ਺͕ಉ͡Ͱ͋Δέʔεʹ૬౰
  z
  θ1
  θ1
  ∼ Beta(ω = 0.25,κ = 12)
  θ2
  m
  m ∼ Categorical(0.5,0.5)
  z ∼ Binomial(θm
  , N)
  θ2
  ∼ Beta(ω = 0.75,κ = 12)
  N

  View full-size slide

 10. P(m|D)ͷൺΛٻΊΔ: ղੳղ
  • ࣄલ෼෍͕Beta(a, b)Ͱ༩͑ΒΕΔͱ͖ɺP(z,N)͸ҎԼͷࣜ
  ʹͳΔ(6ষͰઆ໌ࡁΈ)

  • আࢉ࣌͸Ξϯμʔϑϩʔ๷ࢭͷͨΊʹlogΛऔΔͱ͍͍

  • Rʹ͸ϕʔλ෼෍ͷlogΛٻΊΔlbetaؔ਺͕͋Δ
  P(z, N) =
  B(z, a, N − z + b)
  B(a, b)
  = exp(log B(z + a, N − z + b) − logB(a, b))

  View full-size slide

 11. P(m|D)ͷൺΛٻΊΔ: ղੳղ
  • ·ͱΊΔͱɺP(D|m)͸ҎԼͱͳΔ
  P(D|m) = P(z, N|m)
  =
  B(z, am
  , N − z + bm
  )
  B(am
  , bm
  )
  am
  = ωm
  (κ − 2) + 1
  bm
  = (1 − ωm
  )(κ − 2) + 1
  ω1
  = 0.25
  ω2
  = 0.75

  View full-size slide

 12. P(m|D)ͷൺΛٻΊΔ: ղੳղ
  • P(D|m=1) ≒ 0.000499

  • P(D|m=2) ≒ 0.002339

  • BF = P(D|m=1)/P(D|m=2) ≒ 0.213 ͱͳΔ

  • P(m = 1) = P(m = 2) = 0.5 ͷͱ͖ɺ
  P(m = 1|D)
  P(m = 2|D)
  =
  P(D|m = 1)
  P(D|m = 2)
  = 0.213
  P(m = 2|D) = 1 − P(m = 1|D)ΑΓ
  P(m = 1|D)
  1 − P(m = 1|D)
  = 0.213
  P(m = 1|D) = 0.176
  P(m = 2|D) = 0.824

  View full-size slide

 13. P(m|D)ͷൺΛٻΊΔ: άϦουۙࣅ
  • m͸{0, 1}ͷ஋ΛऔΔ཭ࢄύϥϝʔλ

  • ਤ͕ॻ͖ʹ͍͘ͷͰɺmͷ͔ΘΓʹωΛಋೖ

  • ω͸0.25ͱ0.75ʹϐʔΫΛ࣋ͭ෼෍ɻ֤Ϟσϧͷ࠷ස஋
  ω_{1,2}ʹରԠɻ

  View full-size slide

 14. • ӈ্: ωͷ෼෍ɻ2ͭͷࢁ͕ಉ͡ߴ͞Ͱ͋Δ=2ͭͷ஋͸౳֬཰

  • ࠨԼ: θͷपล෼෍ɻϞσϧʹରԠͨ͠2ͭͷࢁ͕͋Δ

  • ӈԼ: ω={0.75,0.25}ʹ͓͚Δθͷ෼෍
  άϦουۙࣅ: ࣄલ෼෍

  View full-size slide

 15. • ӈ্ͷP(ω|D)ʹ͓͍ͯɺߴ͞ͷൺ͸໿5:1Ͱ͋Δ: P(m|D)ͷൺʹରԠ

  • ղੳղͰ͸mͷΈʹ஫໨͕ͨ͠ɺࠓճͷۙࣅͰ͸θͷ෼෍͕ՄࢹԽ͞Εͨ
  άϦουۙࣅ: ࣄޙ෼෍

  View full-size slide

 16. 10.3 MCMCΛ༻͍ͨղ๏
  • ͦΕͧΕͷmʹ͍ͭͯP(D|m)Λܭࢉ͢Δํ๏

  • Ϟσϧൺֱ༻ͷϞσϧΛ௚઀ϞσϦϯά͠ɺmͷࣄޙ෼෍
  ΛٻΊΔํ๏

  View full-size slide

 17. 10.3.1 MCMC: Ϟσϧ͝ͱ
  • ͦΕͧΕͷmʹ͍ͭͯɺP(D|m)Λܭࢉ͢Δ

  • JAGSͰθ_mΛαϯϓϦϯάͯ͠ɺ݁Ռʹରͯ͠Ή͔ͣ͠
  ͍͚͍͞ΜΛ͢ΔͱP(D|m)ʹͳΔ

  View full-size slide

 18. Ϟσϧ͝ͱͷपล໬౓ܭࢉ
  • P(D)͸P(θ)͔ΒαϯϓϦϯάͨ͠θ_nΛ࢖ͬͯɺΣP(D|θ) / N
  ͰۙࣅՄೳ͕ͩɺ࣮༻తͰͳ͍

  • P(θ)͸֦ࢄ͍ͯ͠Δ

  • ΄ͱΜͲͷαϯϓϧʹஔ͍ͯɺP(D|θ)͸ඇৗʹখ͍͞

  • ࣄޙ෼෍P(θ|D)͔ΒαϯϓϦϯάͨ͠θΛ࢖ͬͯP(D)Λಋ
  ग़͍ͨ͠

  View full-size slide

 19. Ϟσϧ͝ͱͷपล໬౓ܭࢉ
  P(θ|D) =
  P(D|θ)P(θ)
  P(D)
  1
  P(D)
  =
  P(θ|D)
  P(D|θ)P(θ)
  ೚ҙͷ֬཰෼෍h(θ)Λಋೖͯ͠
  =
  P(θ|D)
  P(D|θ)P(θ) ∫
  dθ′h(θ′)
  =

  dθ′
  P(θ|D)
  P(D|θ)P(θ)
  h(θ′)
  ೚ҙͷθʹ͍ͭͯɺ
  P(θ|D)
  P(D|θ)P(θ)
  ͷ஋͸ಉ͡ͳͷͰ
  =

  dθ′
  P(θ′|D)
  P(D|θ′)P(θ′)
  h(θ′)

  N

  θi
  ∼P(θ|D)
  h(θi
  )
  P(D|θi
  )P(θi
  )

  View full-size slide

 20. Ϟσϧ͝ͱͷपล໬౓ܭࢉ
  • h(θ)ͱͯ͠͸೚ҙͷ֬཰෼෍͕࢖͑Δ͕ɺ਺஋ܭࢉͷ౎߹
  ্ɺ෼฼ͱࣅͨܗঢ়Ͱ͋Δ͜ͱ͕๬·͍͠

  • ෳࡶͳϞσϧʹ͓͍ͯɺͦͷΑ͏ͳhΛٻΊΔͷ͸೉͍͠

  • 10.3.1.1ʹ͓͍ͯ͸ɺαϯϓϦϯάͨ͠θΛݩʹhͷܗঢ়Λ
  ܾΊ͍ͯΔ
  N

  θi
  ∼P(θ|D)
  h(θi
  )
  P(D|θi
  )P(θi
  )

  View full-size slide

 21. N
  10.3.2 MCMC: ֊૚Ϟσϧ
  • ࠓճͷέʔεͰ͸ɺ֤Ϟσϧͷࣄલ෼෍͓Αͼ໬౓෼෍͕ಉؔ͡
  ਺ͰදͤΔ

  • θΛαϯϓϦϯά͢ΔࡍʹɺmΛߟྀͯ͠ωͷ஋Λม͑Ε͹Α͍
  y
  θ
  m
  ω1
  = 0.25
  ω2
  = 0.75
  m ∼ Categorial(0.5,0.5)
  θ ∼ Beta(ω = ωm
  , κ = 12)
  yi
  ∼ Bern(θ)
  2
  ω

  View full-size slide

 22. MCMCͷ݁Ռ
  • ্͕ࣄલɺԼ͕ࣄޙ

  • mͷࣄޙ෼෍͸ɺଞͷख๏Ͱͷ݁
  ՌͱҰக͍ͯ͠Δ

  • m=1ʹ͓͚Δθͷࣄޙ෼෍͸ɺα
  ϯϓϧશମͷ18%͔͠࢖ΘΕͯ
  ͍ͳ͍͜ͱʹ஫ҙ

  • m=2ʹ͓͚Δθͷࣄޙ෼෍͸ɺ࢒
  Γ82%͕࢖ΘΕ͍ͯΔ

  • ࢧ࣋͞Εͳ͔ͬͨϞσϧʹؔ͢Δ
  αϯϓϧ͸গͳ͘ͳΔ

  View full-size slide

 23. 2
  10.3.2.1 ΋ͬͱҰൠతͳํ๏
  • ͜ͷࣄྫͰ͸ɺͨ·ͨ·ࣄલ෼෍ؔ਺͕શϞσϧͰಉ͡

  • Ұൠతʹ͸ɺҟͳΔؔ਺Λ࢖͍͍ͨ

  • ͷͰɺ෼͚ͯهड़͢Δͱ͜͏ͳΔ

  • આ໌ͷ౎߹্ɺࣄલ෼෍ͷύϥϝʔλ͸લͷྫͱҧ͍ͬͯΔ
  N
  y
  θ
  m
  ω1
  = 0.10
  ω2
  = 0.90
  m ∼ Categorial(0.5,0.5)
  θ1
  ∼ Beta(ω = ω1
  , κ = 20)
  θ2
  ∼ Beta(ω = ω2
  , κ = 20)
  yi
  ∼ Bern(θm
  )
  ω

  View full-size slide

 24. ݁Ռ
  • ਤ10.5ࢀর

  • ҰԠαϯϓϦϯάͰ͖ͯ͸͍Δ͕……

  • ESS(༗ޮαϯϓϧαΠζ)<500

  • mͷࣗݾ૬͕ؔҟৗʹߴ͍

  View full-size slide

 25. ࣗݾ૬ؔͷߴ͞
  • θ1(m=2)͓Αͼθ2(m=1)͸ࣄલ෼෍ͷΈʹै͏ͷʹରͯ͠ɺθ1(m=1)
  ͓Αͼθ2(m=2)͸ࣄલ෼෍ٴͼyʹӨڹΛड͚Δ

  • ͜ͷҧ͍͕mͷαϯϓϦϯάʹѱӨڹΛٴ΅͢
  θ1(m=1)
  θ1(m=2)
  θ2(m=1)
  θ2(m=2)

  View full-size slide

 26. mʹΑΔθͷมԽ
  • JAGS͸gibbs sampling͍ͯ͠ΔͷͰɺύϥϝʔλΛҰݸ
  ͣͭαϯϓϦϯά͍ͯ͘͠
  θ(1)
  1
  ∼ P(θ1
  |θ(0)
  2
  , m(0), D)
  θ(1)
  2
  ∼ P(θ2
  |θ(1)
  1
  , m(0), D)
  m(1) ∼ P(m|θ(1)
  1
  , θ(1)
  2
  , D)
  θ(2)
  1
  ∼ P(θ1
  |θ(1)
  2
  , m(1), D)
  θ(2)
  2
  ∼ P(θ2
  |θ(2)
  1
  , m(1), D)
  m(2) ∼ P(m|θ(2)
  1
  , θ(2)
  2
  , D)

  View full-size slide

 27. αϯϓϦϯάաఔ
  P(θ1
  , θ2
  , m|D) = {
  P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m = 1) if m = 1
  P2
  (D|θ2
  )P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m = 2) if m = 2
  m(1) = 1
  θ(1)
  1
  ∼ P(θ1
  |θ(0)
  2
  , m = 1,D)
  =
  P(θ1
  , θ(0)
  2
  , m = 1|D)
  P(θ(0)
  2
  , m = 1|D)
  P(θ(0)
  2
  , m = 1|D) = P2
  (θ(0)
  2
  )P(m = 1)

  dθ1
  P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )ΑΓ
  =
  P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )
  ∫ dθ1
  P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )

  View full-size slide

 28. αϯϓϦϯάաఔ
  θ(1)
  2
  ∼ P(θ2
  |θ(1)
  1
  , m = 1,D)
  =
  P(θ(1)
  1
  , θ2
  , m = 1|D)
  P(θ(1)
  1
  , m = 1|D)
  P(θ(0)
  1
  , m = 1|D) = P1
  (D|θ(1)
  1
  )P1
  (θ(1)
  1
  )P(m = 1)

  dθ2
  P2
  (θ2
  )ΑΓ
  = P2
  (θ2
  )
  P(θ1
  , θ2
  , m|D) = {
  P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m = 1) if m = 1
  P2
  (D|θ2
  )P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m = 2) if m = 2

  View full-size slide

 29. αϯϓϦϯάաఔ
  m(2) ∼ P(m|θ(1)
  1
  , θ(1)
  2
  , D)
  =
  P(θ(1)
  1
  , θ(1)
  2
  , m|D)
  P(θ(1)
  1
  , θ(1)
  2
  |D)
  P(θ1
  , θ2
  , m|D) =
  P(D|θ1
  , θ2
  , m)
  P(θ1
  , θ2
  , m)
  P(D|θ1
  , θ2
  , m) = {
  P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m = 1) if m = 1
  P2
  (D|θ2
  )P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m = 2) if m = 2
  P(θ1
  , θ2
  , m) = P1
  (θ1
  )P2
  (θ2
  )P(m)
  = {
  P(D|θ1
  ) if m = 1
  P(D|θ2
  ) if m = 2

  View full-size slide

 30. αϯϓϦϯάաఔ
  • ࣍ͷm͕{1,2}ͷͲͪΒʹͳΔ͔͸ɺP(D|θ1)/P(D|θ2)ͷൺͰܾ·Δ

  • θ1ͷ΄͏͸P(D|θ1)P(θ1)͔Βੜ੒͞Ε͍ͯΔˠP(D|θ1)͕େʹͳΔ
  ֬཰͕ߴ͍

  • θ2͸P(θ2)͔Βੜ੒͞Ε͍ͯΔˠP(D|θ2)͸খʹͳΔͩΖ͏

  • ݁Ռͱͯ͠ɺm͸1ʹཹ·Δ֬཰͕ߴ͍
  m(1) = 1
  θ(1)
  1
  ∼ P(θ1
  |m = 1,D)
  ∝ P1
  (D|θ1
  )P1
  (θ1
  )
  θ(1)
  2
  ∼ P1
  (θ2
  )
  m(2) ∼ P(m|θ(1)
  1
  , θ(1)
  2
  , D)
  = {
  P(D|θ1
  ) if m = 1
  P(D|θ2
  ) if m = 2

  View full-size slide

 31. ٙࣅࣄલ෼෍ʹΑΔ
  αϯϓϦϯάվળ
  • ໰୊: θͷ෼෍͸mͷ஋ʹΑΒͣҰఆͰ͋ͬͯ΄͍͠

  • ղܾ: P(θ_i|m=i)ʹ͍ۙ෼෍Λ༻ҙͯ͠ɺθ_i(i≠m)ʹ͍ͭͯ
  ͸ͦͷ෼෍͔ΒαϯϓϦϯά͢Δ

  View full-size slide

 32. ٙࣅࣄલ෼෍ͷར༻
  • ٙࣅࣄલ෼෍Λ࢖Θͳ͍ϞσϧΛࣄલʹ࣮ߦ͓͖ͯ͠ɺٙࣅࣄલ෼෍
  ͷύϥϝʔλΛಘΔ

  • બ͹ΕͨϞσϧͷθ͸ී௨ʹαϯϓϦϯά͢Δ͕ɺબ͹Εͳ͔ͬͨํ͸
  ٙࣅࣄલ෼෍͔ΒαϯϓϦϯά͢Δ
  ωi,j
  , κi,j
  = {
  true prior if i = j
  pseudo prior if i ≠ j
  m ∼ Categorial(0.5,0.5)
  θ1
  ∼ Beta(ω = ω1,m
  , κ = κ1,m
  )
  θ2
  ∼ Beta(ω = ω2,m
  , κ = κ2,m
  )
  yi
  ∼ Bern(θm
  )
  2
  2 N
  y
  θ
  m
  ω

  View full-size slide

 33. ݁Ռ
  • θͷ෼෍͸m͕มΘͬ
  ͯ΋͍͍ͩͨಉ͡ܗঢ়

  • mͷࣗݾ૬͕ؔେ෯ʹ
  Լ͕ΓɺESS=10000

  View full-size slide

 34. ࢧ࣋͞Εͳ͍Ϟσϧͷαϯϓ
  ϧ͕গͳ͍໰୊
  • mͷࣄޙ෼෍ʹ͓͍ͯɺϞσϧ1͕બ͹ΕΔͷ͸8%

  • ͭ·ΓϞσϧ1ͷύϥϝʔλͰ͋Δθ1ͷαϯϓϧ਺͕શମ
  ͷ8%

  • αϯϓϧ਺Λ૿΍ͨ͢Ίʹ͸ɺνΣʔϯͷ௕͞Λ૿΍͢
  (ܭࢉ࣌ؒʹѱӨڹ)΄͔ʹɺϞσϧ͕ΑΓฏ౳ʹબ͹ΕΔ
  Α͏P(m)Λௐ੔͢Δ(m=1ʹόΠΞεΛֻ͚Δ)ํ๏͕͋Δ

  • P(m)Λ͍ͬͯ͡γϛϡϨʔγϣϯͨ͠৔߹Ͱ΋ɺฏ౳ͳ
  ࣄલ෼෍ʹ͓͚ΔࣄޙΦοζΛٻΊΒΕΔ
  BF =
  P(m = 1|D)
  P(m = 2|D)
  P(m = 2)
  P(m = 1)

  View full-size slide

 35. 10.3.3 Ϟσϧ͝ͱʹҟͳΔ
  ໬౓ؔ਺ͷར༻
  • P(D|θ)Λnoise distributionͱ΋͍͏ͦ͏Ͱ͢

  • Ϟσϧ͝ͱʹҟͳΔP(D|θ)Λ࢖͍͍ͨͱ͖͸ɺ8.6.1Ͱ঺հ͠
  ͨςΫχοΫ͕࢖͑Δ

  • spy = if m = 1 then PDF(D|θ1) else PDF(D|θ2) / C

  • 1 ~ Bern(spy)

  • Ϟσϧͷಉ࣌֬཰ʹspyΛ৐͡Δ͜ͱʹͳΔ

  • C(େ͖Ίͷఆ਺)Ͱׂ͍ͬͯΔͷ͸spy͕1Λ௒͑ͳ͍Α͏ʹ

  • ૬ରతͳ஋͕ॏཁͳͷͰɺspyͷ۩ମతͳ஋͸ؔ܎ͳ͍

  • STANͩͱ΋ͬͱ௚ײతʹॻ͚ͨؾ͕͢Δ(increment_log_prob
  ؔ਺ͰϞσϧͷ֬཰ΛՃࢉͰ͖Δ)

  View full-size slide

 36. 10.4: Ϟσϧฏۉ
  • P(y)Λ༧ଌ͍ͨ͠

  • Ϟσϧൺֱͷ݁ՌϞσϧb͕উ͍ͬͯͨͳΒɺͦͷϞσϧͰ༧
  ଌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  P( ̂
  y|D, m = b) =

  dθb
  Pb
  ( ̂
  y|θb
  , m = b)Pb
  (θb
  |D, m = b)
  • Ϟσϧ͝ͱʹ֬৴౓ׂ͕Γ౰ͯΒΕ͍ͯΔͷͰɺͦͷॏΈ
  Λ࢖ͬͯશϞσϧͷฏۉΛऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  P( ̂
  y|D) = ∑
  m

  dθm
  Pm
  ( ̂
  y|θm
  , m)Pm
  (θm
  |D, m)P(m|D)

  View full-size slide

 37. 10.5: Ϟσϧͷෳࡶ౓
  • ࣄલ෼෍ʹ͓͍ͯɺύϥϝʔλͷऔΓ͏Δൣғ͕޿͍Ϟσ
  ϧΛʮෳࡶʯͳϞσϧͱݴ͍ͬͯΔͬΆ͍

  • ୯ʹύϥϝʔλ਺͕ଟ͍Ϟσϧͱ͍͏ҙຯͰ͸ͳ͍(ҎԼ
  ͷྫͰ΋ɺύϥϝʔλ਺͸ಉ͡)

  • ҰൠతʹɺෳࡶͳϞσϧͷ΄͏͕σʔλ΁ͷద߹͸༗ར

  • ޿͍ύϥϝʔλൣғͷϞσϧͷ΄͏͕ɺσʔλʹద߹
  ͢Δύϥϝʔλͷ૊Έ߹ΘͤΛؚΉՄೳੑ͕ߴ͍ͷͰ

  • ͔͠͠աద߹͸ආ͚͍ͨ

  View full-size slide

 38. Ϟσϧൺֱͱෳࡶ͞
  • ෳࡶͳϞσϧ͸ɺࣄલ෼෍͕શମʹബ͘ࢄΒ͹͍ͬͯΔ

  • Մೳͳύϥϝʔλͷ૊Έ߹Θ͕ͤଟ͍=Ұݸ͋ͨΓͷ֬
  ཰͕௿͍

  • ୯७ͳϞσϧ͸ɺࣄલ෼෍͕ް͍

  • ϕΠζϞσϧൺֱʹ͓͍ͯ͸ɺࣄલ෼෍ͷް͕͞ࣄޙ֬཰
  ʹӨڹΛ༩͑Δ

  View full-size slide

 39. Ϟσϧൺֱͱෳࡶ͞
  • ίΠϯ౤͛ͷϞσϧ: θ ~ Beta(a, b) Λߟ͑Δ

  • 1. ϑΣΞͩΖ͏Ϟσϧ: (a,b) = (500, 500)

  • 2. ͢΂ͯى͜Γ͏ΔϞσϧ: (a, b) = (1, 1)

  • 20ճத15ճද͕ग़ͨέʔεͰ͸ɺϞσϧ2͕উͭ

  • 20ճத11ճද͕ग़ͨΒϞσϧ1͕উͭ

  • ࣄલ෼෍ͷް͍෦෼Ͱσʔλʹద߹Ͱ͖͔͕ܾͨΊख

  View full-size slide

 40. 10.5.1 Ϟσϧൺֱͷ஫ҙ
  • ͋ΔϞσϧ(full modelͱݺͿ)ʹରͯ͠ɺύϥϝʔλͷൣғ
  ʹ੍໿ΛՃ͑ͨϞσϧΛߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  • ύϥϝʔλaͷ஋͸bͱಉ͡ɺͳͲ

  • full modelͷ΄͏͕ෳࡶͳͷͰɺ੍ݶϞσϧ͕ಉ͘͡Β͍
  Α͘σʔλΛදݱͰ͖ΔͳΒɺϕΠδΞϯϞσϧൺֱͰ͸
  ੍ݶϞσϧ͕બ͹ΕΔͩΖ͏

  • 9ষͷ໺ٿબखϞσϧʹ͓͍ͯɺ಺໺खͷೳྗ͸͢΂ͯಉ
  ͡Ͱ͋Δͱ͍͏੍ݶΛ͔͚ͨϞσϧ͕ߟ͑ΒΕΔ

  View full-size slide

 41. Ϟσϧൺֱͷ஫ҙ఺
  • ߟ͑ΒΕΔ੍໿Λશ෦ࢼͦ͏ͱ͢Δͷ͸΍Ίͨ΄͏͕͍
  ͍

  • 9ύϥϝʔλʹಉ஋੍໿Λֻ͚Δ৔߹ɺ૊Έ߹Θͤ͸
  21147௨Γ

  • ੍໿Λ͔͚Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺಛఆͷύϥϝʔλͷ૊Έ
  ߹Θͤʹ͍ͭͯࣄલ෼෍Λ0ʹ͢Δͱ͍͏͜ͱ

  • ͨͱ͑ϞσϧൺֱͰউͭͱͯ͠΋ɺ๬·͘͠ͳ͍͔΋
  ͠Εͳ͍

  View full-size slide

 42. 10.6 ࣄલ෼෍ʹහײ
  • ϕΠζϑΝΫλʔ͸∫dθ P(D|θ)P(θ) Λ࢖͍ͬͯΔͷͰɺࣄ
  લ෼෍ʹහײ

  • ྫ: ෼ࢠଆͷϞσϧͷࣄલ෼෍ΛBeta(1,1)͔Β
  Beta(0.01,0.01)ʹͨ͠ΒɺBF͕0.12͔Β5.72ʹ

  • Ϟσϧͷ95% HDI͸ࣄલ෼෍ͷӨڹΛ΄΅ड͚ͳ͍

  • ॆ෼ͳྔͷσʔλ͕͋ΔͳΒɺϕΠζਪఆ͸Ϟσϧൺֱͱ
  ҧͬͯࣄલ෼෍ͷӨڹΛड͚ʹ͍͘

  View full-size slide

 43. 10.6.1 ֤Ϟσϧͷࣄલ෼෍ʹ͸
  ฏ౳ʹ৘ใΛ༩͑Δ΂͖
  • ࣄલ෼෍ͷҧ͍͕BFʹӨڹΛ༩͑ΔɻͲ͏͢΂͖͔

  • σʔλʹج͍ͮͯࣄલ෼෍Λܾఆ͢Δ

  • ֤ϞσϧͰɺಉ͡σʔλʹج͍ܾͮͯΊΔ

  • ྫ: 100ճத65ճද͕ग़ͨίΠϯ౤͛

  • σʔλͷ10%(10ճத6ճද)Λ࢖ͬͯࣄલ෼෍Λิਖ਼

  • Beta(1, 1) → Beta(1+6, 1+4)

  • BF͕҆ఆ͢Δ

  View full-size slide