Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自作言語進捗 2019 Mar

自作言語進捗 2019 Mar

todesking

March 19, 2019
Tweet

More Decks by todesking

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ݴޠਐḿ
  2019 Mar
  @todesking

  View full-size slide

 2. ͋Β͢͡
  • 1݄͝Ζ͔Βࣗ࡞ݴޠΛ࡞Γ࢝ΊͨͷͰɺͨ·ʹਐḿΛใ
  ࠂ͠Α͏ͱࢥ͍·͢……

  • ಈػ

  • Ұ෦ͰCίϯύΠϥࣗ࡞͕ྲྀߦͬͯͨ

  • ܕγεςϜͷ࣮ݧ͕͍ͨ͠

  • JVMͰಈ͘MLܥݴޠΛ࡞͍ͬͯ·͢

  • ηϧϑϗεςΟϯά΋໨ඪͱ͢Δ

  • https://github.com/todesking/ojaml

  View full-size slide

 3. ࢓༷
  • MLϕʔε

  • Standard ML, OCamlͳͲ͕༗໊

  • ௚ܥͰ͸ͳ͍͕ɺHaskell΋ӨڹΛड͚͍ͯΔ

  • ϓϩάϥϛϯάݴޠͷݚڀͰΑ͘࢖ΘΕͯΔ

  • ؔ਺ܕݴޠ

  • call-by-value

  • ෭࡞༻͋Γ

  • ܕਪ࿦

  • λʔήοτ͸JVM

  • ΫϥεϑΝΠϧΛग़ྗ͢ΔίϯύΠϥ

  • ܕγεςϜͷ࣮ݧ͚ͩͳΒΠϯλϓϦλͰ͍͍ΜͰ͕͢ɺ
  কདྷతʹηϧϑϗετ͍ͨ͠ͷͰίϯύΠϥʹ

  View full-size slide

 4. ਐḿ
  Ϟδϡʔϧ

  Ϟδϡʔϧม਺

  ؔ਺

  ϩʔΧϧม਺(let/let rec)

  جຊతͳ੔਺ԋࢉ

  ݪ࢝తͳܕਪ࿦

  Java FFI

  ADT

  ·ͱ΋ͳܕਪ࿦(HM)

  ύϥϝτϦοΫଟ૬

  letଟ૬

  Refinement types

  ηϧϑϗεςΟϯά

  View full-size slide

 5. ͜Μͳͷ
  package test.ml0
  import com.todesking.ojaml.ml0.lib.Predef.-
  import com.todesking.ojaml.ml0.lib.Predef.==
  module Example {
  let x =
  let rec
  is_even: int => bool = fun n: int =>
  if n == 0 then true
  else is_odd (n - 1) ;
  is_odd: int => bool = fun n: int =>
  if n == 0 then false
  else is_even (n - 1)
  in
  is_even 99 ;;
  (* x == false *)
  }

  View full-size slide

 6. ͜Μͳͷ
  package test.ml0
  import com.todesking.ojaml.ml0.lib.Predef.-
  import com.todesking.ojaml.ml0.lib.Predef.==
  module Example {
  let x =
  let rec
  is_even: int => bool = fun n: int =>
  if n == 0 then true
  else is_odd (n - 1) ;
  is_odd: int => bool = fun n: int =>
  if n == 0 then false
  else is_even (n - 1)
  in
  is_even 99 ;;
  (* x == false *)
  }
  Ϟδϡʔϧ
  Ϟδϡʔϧม਺
  JNQPSU
  ύοέʔδએݴ
  ϩʔΧϧม਺
  ؔ਺ఆٛ
  JG
  ೋ߲ԋࢉࢠ
  ؔ਺ݺͼग़͠
  ίϝϯτ

  View full-size slide

 7. ͜Μͳͷ
  • ͋ͱ͸Javaͷϝιουݺͼग़͠ߏจͳͲ
  java.lang.Integer##valueOf(10)

  View full-size slide

 8. ίϯύΠϥͷߏ੒
  • Parser: ιʔείʔυ͔ΒAST΁ͷม׵

  • Namer: Ϋϥε໊΍ม਺໊ͷղܾ

  • Typer: ܕ෇͚

  • Assember: όΠτίʔυ΁ͷม׵
  Source Raw AST Named AST Typed AST Bytecode
  Parser Namer Typer Assembler

  View full-size slide

 9. Parser
  • ιʔείʔυจࣈྻΛղੳͯ͠໦ߏ଄(Raw AST)ΛಘΔ

  • ߏจΤϥʔ͸͜ͷஈ֊ͰνΣοΫ
  struct A {
  let x = 1 ;;
  }
  Struct(name = "A")
  Let(
  name = "x",
  body = LitInt(1))

  View full-size slide

 10. Namer
  • ϓϩάϥϜ಺ʹग़ݱ͢Δ໊લ͕ԿΛࢦ͢ͷ͔ղܾ͢Δ

  • "Integer": java.lang.IntegerΫϥε

  • fun಺ͷ"x": 1൪໨ͷϩʔΧϧม਺

  • ະ஌ͷ໊લ͕ग़ݱͨ͠ΒΤϥʔ

  • Named ASTΛग़ྗ
  // ຊ౰͸Raw AST
  import java.lang.Integer
  module A {
  let x =
  Integer##valueOf(1);;
  let f =
  fun x: int => x ;;
  }
  Struct(name="A")
  Let("x")
  App
  Class(java.lang.Integer)
  "valueOf"
  LitInt(1)
  Let("f")
  Fun(int)
  Local(1, 0)

  View full-size slide

 11. Typer
  • ܕΛਪ࿦͠ɺ੔߹ੑΛνΣοΫ͢Δ

  • Typed ASTΛग़ྗ
  Struct(name="A")
  Let("x"): Integer
  JCallStatic: Integer
  Method(Integer.valueOf)
  LitInt(1): int
  Let("f"): int -> int
  Fun(int): int -> int
  Local(1, 0): int
  Struct(name="A")
  Let("x")
  App
  Class(java.lang.Integer)
  "valueOf"
  LitInt(1)
  Let("f")
  Fun(int)
  Local(1, 0)

  View full-size slide

 12. Assembler
  • Typed AST͔ΒΫϥεϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ

  • ͜ͷม׵ͰΤϥʔ͸ൃੜ͠ͳ͍
  class A {
  public static Integer x;
  public static Integer f;
  static {
  x = Integer.valueOf(1);
  f = new A$1();
  }
  }
  class A$1 { ... }
  Struct(name="A")
  Let("x"): Integer
  JCallStatic: Integer
  Method(Integer.valueOf)
  LitInt(1): int
  Let("f"): int -> int
  Fun(int): int -> int
  Local(1, 0): int

  View full-size slide

 13. ίϯύΠϧ: Ϟδϡʔϧ
  • Ϟδϡʔϧ͸Ϋϥεɺϝϯό͸staticϑΟʔϧυʹϚοϐ
  ϯά͞ΕΔ

  • ϝϯόͷ஋͸staticΠχγϟϥΠβ಺ͰॳظԽ͞ΕΔ
  package a
  module X {
  let x = 10 ;;
  let y = x + 1 ;;
  }
  package a
  class X {
  static int x, y;
  static {
  x = 10;
  y = x + 1;
  }
  }

  View full-size slide

 14. ίϯύΠϧ: ୯७ͳࣜ
  • JavaͰදݱ͢Δͱɺׂͱͦͷ··(όΠτίʔυϨϕϧͷ
  ࿩Λ͢Δͱ௕͘ͳΔͷͰ΍Ί·͢)
  let x = if true then 1 else 2 if(true) x = 1 else x = 2

  View full-size slide

 15. ίϯύΠϧ: ؔ਺ݺͼग़͠
  • ؔ਺͸FunΫϥεͷαϒΫϥεͱ࣮ͯ͠૷͞ΕΔ

  • ΧϦʔԽͷͨΊɺؔ਺͸͢΂ͯ1Ҿ਺ͱͳΔ

  • ؔ਺ΦϒδΣΫτͷapp(Object): ObjectΛݺͿ͚ͩ

  • Ҿ਺ɾฦΓ஋͸దٓboxing͢Δ
  f 1 2
  f = ...
  g = f.app(1)
  x = ((Fun)g).app(2)
  result = ((Integer)x).intValue

  View full-size slide

 16. ίϯύΠϧ: ೋ߲ԋࢉࢠ
  • ؔ਺ݺͼग़͠ͷγϯλΫεγϡΨʔ
  x + 1
  => (+) x 1

  View full-size slide

 17. ίϯύΠϧ: ੔਺ԋࢉ
  • ੔਺ʹؔ͢Δԋࢉࢠ͸PredefͷϝιουΛݺΜͰ͍Δ

  • ࣮ࡍͷॲཧ͸JavaͰॻ͔ΕͨϥϯλΠϜ಺ʹهड़
  x + 1
  => Predef.+ x 1
  (* Predef *)
  let + =
  fun x =>
  fun y =>
  runtime.Int##add(x, y)
  // runtime.Int
  int add(int x, int y) = x + y;

  View full-size slide

 18. ίϯύΠϧ: ؔ਺ఆٛ
  • FunΫϥεͷαϒΫϥεͱ࣮ͯ͠૷

  • ίϯετϥΫλͷҾ਺͸ޙड़
  fun x: int => x + 1
  class Fun$0(parent: Fun, local: Object)
  extends Fun(parent, local) {
  Object app(x: Object) =
  (int)x + 1
  }

  View full-size slide

 19. ίϯύΠϧ: ؔ਺ఆٛ
  • ؔ਺͕ωετͨ͠৔߹

  • ؔ਺͝ͱʹΫϥε͕ੜ੒͞ΕΔ

  • Fun$1ͷੜ੒࣌ɺFun$0ͷҾ਺ͱͯ͠౉͞ΕͨxΛίϯετϥΫλʹ౉͍ͯ͠Δ

  • getLocal(1, 0) Ͱ depth = 1, index = 0 ͷ஋(͜ͷ৔߹Fun$1.local)Λऔಘ

  • indexʹ͍ͭͯ͸ޙड़(let recͰ࢖༻)
  fun x: int =>
  fun y: int =>
  x + y
  class Fun$0(parent: Fun, local: Object)
  extends Fun(parent, local) {
  int depth = 0
  Object app(x: Object) =
  new Fun$1(this, x)
  }
  clas Fun$1(...) extends Fun(...) {
  int depth = 1
  Object app(y: Object) = {
  val x = getLocal(1, 0)
  (int)x + (int)y
  }
  }

  View full-size slide

 20. ίϯύΠϧ: ม਺ࢀর
  • ਤͰ͢
  class Fun$0
  depth = 0
  local = null
  let f =
  fun x: int => // F0
  fun y: int => // F1
  x + y
  let g = f 10
  class Fun$1
  depth = 1
  local = 10
  g
  f
  def app(x: Any) =
  new Fun$0(this, x)
  def app(y: Any) =
  getLocal(1,0) + y

  View full-size slide

 21. ίϯύΠϧ: letࣜ
  • Ϟδϡʔϧม਺Ͱ͸ͳ͘ɺࣜͱͯ͠࢖͏΄͏ͷlet

  • ؔ਺ఆٛ+ݺͼग़͠Ͱ࣮૷Մೳ

  • ܕਪ࿦ͷؔ܎্ɺ಺෦తʹ͸۠ผͯ͠ѻ͍ͬͯ·͢

  • ௨ৗͷؔ਺ఆٛ͸ԾҾ਺ͷܕΛ໌ࣔ͢Δඞཁ͕͋Δ

  • letͷ৔߹͸࣮Ҿ਺ͷܕ͔Βਪ࿦Մೳ
  let tmp = 1 in
  tmp * 10 ;;
  // ࠨͷίʔυͱ౳Ձ
  (fun tmp: int => tmp * 10) 1 ;;

  View full-size slide

 22. ίϯύΠϧ: let rec
  • จ๏ͷ֬ೝ

  • let rec x1 = e1; x2 = e2; ... in
  body

  • એݴ͞Εͨม਺x1, x2, ... ͸ɺ
  ࣜe1, e2, ..., body͔ΒࢀরՄ

  let rec
  is_even: int => bool =
  fun x: int =>
  if x == 0 then true
  else is_odd (n - 1) ;
  is_odd: int => bool =
  fun x: int =>
  if x == 0 then false
  else is_even (n - 1)
  in
  is_even 99

  View full-size slide

 23. ίϯύΠϧ: let rec
  • Մม഑ྻΛڞ༗͓͖ͯ͠ɺޙ͔Β஋Ληοτ͢Δ

  • ม਺΁ͷࢀর͸഑ྻཁૉ΁ͷࢀরʹஔ͖׵͑Δ
  let rec
  is_even: int => bool =
  fun x: int =>
  if x == 0 then true
  else is_odd (n - 1) ;
  is_odd: int => bool =
  fun x: int =>
  if x == 0 then false
  else is_even (n - 1)
  in
  is_even 99
  // ٖࣅίʔυ
  let body env =
  env[0] := fun x => ... else env[1] (n-1)
  env[1] := fun x => ... else env[0] (n-1)
  env[0] 99
  in
  body (new Array[2])

  View full-size slide

 24. ίϯύΠϧ: let rec
  • ਤʹ͢Δͱ͜͏ͳΔ
  class Fun$0
  depth = 0
  local = null
  let rec
  f = fun ...
  g = fun ...
  in
  f 1
  def app(env: Array) = {
  env(0) = new Fun$1(this, env)
  env(1) = new Fun$2(this, env)
  env(0).app(1)
  }
  class Fun$1
  depth = 1
  local = env
  class Fun$2
  depth = 1
  local = env
  f g

  View full-size slide

 25. ࠓޙͷ༧ఆ
  • ܕਪ࿦΍Δͧʂʂʂʂʂʂʂ

  View full-size slide