Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

わかる!Java to Clojure

わかる!Java to Clojure

2017.10.4「教養としてのClojure」の発表資料です

Shunsuke Tadokoro

October 05, 2017
Tweet

More Decks by Shunsuke Tadokoro

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Θ͔Δʂ+BWBUP$MPKVSF

  ڧཁڭཆͱͯ͠ͷ$MPKVSF
  EDMK
  !UPEPLS
  ָ͘͠

  View full-size slide

 2. ୭ͩ
  ాॴॣ༎!UPEPLS
  ීஈ͸4DBMBΤϯδχΞ
  ϓϥΠϕʔτͰ$MPKVSF$MPKVSF4DSJQUΛͪΐͪ͜ΐ͜৮Δॳ৺ऀ

  View full-size slide

 3. ͓࿩͢͠Δ͜ͱ
  w 8IZ-JTQ 8IZ$MPKVSF
  w جຊతͳจ๏ʹ͍ͭͯ
  w +BWBͷΞϨΛ$MPKVSFͰॻ͍ͯΈΑ͏

  View full-size slide

 4. 8IZ-JTQ
  w େֶͰ৮͍ͬͯͨͷͰ
  w ࢓ࣄͷͨΊ
  w ʮܭࢉػϓϩάϥϜͷߏ଄ͱղऍʯΛಡΉͨΊ
  w &NBDTϢʔβʔͩͬͨͷͰ
  w +BWB4DSJQU͸$ͷൽΛ͔Ϳͬͨ-JTQͩͱฉ͍ͯ
  w ϧϯό͕-JTQͰಈ͍͍ͯΔͱฉ͍ͯ
  w FUD

  View full-size slide

 5. ϙʔϧɾάϨΞϜ
  7JBXFC૑ۀऀ
  :$PNCJOBUPS૑ઃऀ

  View full-size slide

 6. -JTQͰྑ͍ϓϩάϥϜ͕ॻ͚ΔͳΒɺ࢖͏΂͖ͳΜͩɻ
  ͦ͏Ͱͳ͍ͳΒ͍͍ͬͨԿͷ໾ʹཱͭ
  ϙʔϧɾάϨΞϜ
  7JBXFC૑ۀऀ
  :$PNCJOBUPS૑ઃऀ

  View full-size slide

 7. ී௨ͷౕΒͷ্Λߦ͚ɻ
  -JTQͰྑ͍ϓϩάϥϜ͕ॻ͚ΔͳΒɺ࢖͏΂͖ͳΜͩɻ
  ͦ͏Ͱͳ͍ͳΒ͍͍ͬͨԿͷ໾ʹཱͭ
  ϙʔϧɾάϨΞϜ
  7JBXFC૑ۀऀ
  :$PNCJOBUPS૑ઃऀ

  View full-size slide

 8. ී௨ͷౕΒͷ্Λߦ͚ɻ
  -JTQͰྑ͍ϓϩάϥϜ͕ॻ͚ΔͳΒɺ࢖͏΂͖ͳΜͩɻ
  ͦ͏Ͱͳ͍ͳΒ͍͍ͬͨԿͷ໾ʹཱͭ
  ϙʔϧɾάϨΞϜ
  7JBXFC૑ۀऀ
  :$PNCJOBUPS૑ઃऀ
  :BIPPʹച٫

  View full-size slide

 9. ී௨ͷౕΒͷ্Λߦ͚ɻ
  -JTQͰྑ͍ϓϩάϥϜ͕ॻ͚ΔͳΒɺ࢖͏΂͖ͳΜͩɻ
  ͦ͏Ͱͳ͍ͳΒ͍͍ͬͨԿͷ໾ʹཱͭ
  ϙʔϧɾάϨΞϜ
  7JBXFC૑ۀऀ
  :$PNCJOBUPS૑ઃऀ
  Θͨ͠
  ී௨ͷϓϩάϥϚ
  -JTQͰ΢ΣϒαʔϏεΛͭ͘Δͱ
  :BIPPʹԯԁͰങͬͯ΋Β͑Δʂʂʂ
  :BIPPʹച٫

  View full-size slide

 10. ͳͥ$PNNPO-JTQ΍4DIFNFͰ͸ͳ͘

  $MPKVSFʁ

  View full-size slide

 11. 8IZ$MPKVSF
  w ಡΈ΍͢͞
  w ׅހͷ਺͕গͳ͍
  w ׅހͷछྨ͕ଟ͍
  w #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  w ϦονɾώοΩʔ

  View full-size slide

 12. 8IZ$MPKVSF
  w ಡΈ΍͢͞
  w ׅހͷ਺͕গͳ͍
  w ׅހͷछྨ͕ଟ͍
  w #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  w ϦονɾώοΩʔ

  View full-size slide

 13. ಡΈ΍͢͞
  $MPKVSF͸-JTQͷ఻౷ΛࣺͯɺಡΈ΍͢͞ΛͱͬͨʢΒ͍͠ʣ
  ͦͷͨΊɺ$PNNPO-JTQ΍4DIFNFʹൺ΂ͯ
  ɾׅހ͕গͳ͍
  ɾׅހͷछྨ͕ଟ͍

  View full-size slide

 14. ಡΈ΍͢͞
  ͨͱ͑͹ؔ਺ͷҾ਺
  $PNNPO-JTQ
  4DIFNF
  $MPKVSF
  (defun square (x)
  (* x x))
  (define (square x)
  (* x x))
  (defn square [x]
  (* x x))

  View full-size slide

 15. ಡΈ΍͢͞
  ͨͱ͑͹BTTPDJBUJWFͳσʔλߏ଄ʢ+BWBͰ͍͏.BQʣ
  (defparameter greet '(("ja" . "͜Μʹͪ͸")
  ("en" . "hello")
  ("fr" . "bonjour"))
  (define greet '(("ja" "͜Μʹͪ͸")
  ("en" "hello")
  ("fr" "bonjour"))
  $PNNPO-JTQ
  4DIFNF
  (def greet {"ja" "͜Μʹͪ͸"
  "en" "hello"
  "fr" "bonjour"})
  $MPKVSF

  View full-size slide

 16. 8IZ$MPKVSF
  w ಡΈ΍͢͞
  w ׅހͷ਺͕গͳ͍
  w ׅހͷछྨ͕ଟ͍
  w #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  w ϦονɾώοΩʔ

  View full-size slide

 17. 8IZ$MPKVSF
  w ಡΈ΍͢͞
  w ׅހͷ਺͕গͳ͍
  w ׅހͷछྨ͕ଟ͍
  w #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  w ϦονɾώοΩʔ

  View full-size slide

 18. #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  (.concat "hello" " world") ; -> "hello world"
  ;; "hello".concat(" world");
  (.getName String) ; -> "java.lang.String"
  ; String.getName
  (.. user getAddress getCity) ; -> "Shibuya"
  ; user.getAddress().getCity();
  (.-x (new java.awt.Point 2 3)) ;; 2
  ;; -> new java.awt.Point(2, 3).x
  Math/PI ;; 3.141592653589793
  ;; Math.PI
  +BWBͷ"1*͕ͦͷ··ݺͼग़ͤΔ☕️
  ˠ+BWBͰͰ͖Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δʂͱ͍͏҆৺ײ

  View full-size slide

 19. 8IZ$MPKVSF
  w ಡΈ΍͢͞
  w ׅހͷ਺͕গͳ͍
  w ׅހͷछྨ͕ଟ͍
  w #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  w ϦονɾώοΩʔ

  View full-size slide

 20. 8IZ$MPKVSF
  w ಡΈ΍͢͞
  w ׅހͷ਺͕গͳ͍
  w ׅހͷछྨ͕ଟ͍
  w #FUUFS+BWBͰ͋Δ͜ͱ
  w ͳʹΑΓָ͍͠ʂ

  View full-size slide

 21. ͳʹΑΓָ͍͠ʂ
  w ߴ֊ؔ਺΍஗ԆධՁͳͲͷؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάελΠϧ
  w ঢ়ଶʹ͍ͭͯͷߟ͑ํɺ*EFOUJUZ 4UBUF 7BMVFͷ෼཭
  w γϯϓϧ͞ʹ͍ͭͯ
  ͍Ζ͍Ζܹࢗత

  View full-size slide

 22. IUUQCPYPGQBQFSTIBUFOBCMPHDPNFOUSZTJNQMF@NBEF@FBTZ

  View full-size slide

 23. ͭ·Γ$MPKVSF͸

  ͱ͖ͬͭ΍͍͢ʂ

  ֶͼָ͕͍͋ͬͯ͠ʂ

  View full-size slide

 24. +BWBUP$MPKVSFͯ͠ΈΑ͏
  w )FMMPXPSME
  w ࢛ଇԋࢉ
  w ม਺એݴ
  w ؔ਺એݴ
  w ແ໊ؔ਺

  View full-size slide

 25. खݩͰࢼ͢ͳΒ5SZ$MPKVSF͕͓͢͢Ί
  w 5SZ$MPKVSF
  IUUQXXXUSZDMKDPN

  View full-size slide

 26. ·ͣ͸γϯλοΫεʹ׳ΕΑ͏ʂ

  View full-size slide

 27. -JTQͷγϯλοΫε
  ׅހͷ࢝·Γ͔ΒऴΘΓ·Ͱ͕୯Ґ
  (ԿΒ͔ͷॲཧ ॲཧͷର৅ͳͲ…)

  View full-size slide

 28. ΋͏׳Ε·ͨ͠Ͷ

  View full-size slide

 29. )FMMPXPSME
  System.out.println("Hello world");
  +BWB
  $MPKVSF

  View full-size slide

 30. )FMMPXPSME
  System.out.println("Hello world");
  +BWB
  (println "Hello world")
  $MPKVSF

  View full-size slide

 31. ࢛ଇԋࢉ
  12 + 40
  10 - 1
  2 * 3
  5 / 2
  +BWB
  $MPKVSF

  View full-size slide

 32. ࢛ଇԋࢉ
  12 + 40
  10 - 1
  2 * 3
  5 / 2
  +BWB
  (+ 12 40)
  (- 10 1)
  (* 2 3)
  (/ 5 2)
  $MPKVSF

  View full-size slide

 33. ࢛ଇԋࢉ
  12 + 40
  10 - 1
  2 * 3
  5 / 2
  +BWB
  (+ 12 40)
  (- 10 1)
  (* 2 3)
  (/ 5 2) ; -> 5/2 ෼਺Λѻ͏Ratioܕ
  $MPKVSF

  View full-size slide

 34. ˞จࣈྻͷ݁߹͸TUS
  จࣈྻͷ݁߹͸Ͱ͸ͳ͘TUSΛ࢖͏
  (+ "hoge" "fuga")
  ClassCastException java.lang.String cannot
  be cast to java.lang.Number
  clojure.lang.Numbers.add (Numbers.java:128)
  (str "hoge" "fuga")
  hogefuga

  View full-size slide

 35. ม਺એݴ
  int x = 10;
  +BWB
  $MPKVSF

  View full-size slide

 36. ม਺એݴ
  int x = 10;
  +BWB
  (def x 10)
  $MPKVSF

  View full-size slide

 37. ม਺એݴ
  MFUʹΑΔϩʔΧϧม਺ఆٛʢϩʔΧϧଋറʣΛݟ͔͚Δ΄͏͕ଟ͍
  (let [x 10]
  (+ x 3))
  ; x͸letͷׅހ಺͚ͩͰࢀরͰ͖Δ
  $MPKVSF

  View full-size slide

 38. ؔ਺એݴ
  public int f(int x) {
  return x + 1;
  }
  +BWB
  $MPKVSF

  View full-size slide

 39. ؔ਺એݴ
  public int f(int x) {
  return x + 1;
  }
  +BWB
  (defn f [x]
  (+ x 1))
  $MPKVSF

  View full-size slide

 40. ແ໊ؔ਺
  x -> x * 2
  +BWB
  $MPKVSF

  View full-size slide

 41. ແ໊ؔ਺
  x -> x * 2
  +BWB
  (fn [x] (* x 2))
  $MPKVSF

  View full-size slide

 42. ແ໊ؔ਺
  x -> x * 2
  +BWB
  (fn [x] (* x 2))
  #(* % 2) ; ↑ͷ؆ܿͳه๏
  $MPKVSF

  View full-size slide

 43. ແ໊ؔ਺Λ࢖ͬͯΈΔ
  Arrays.asList(1, 2, 3).stream()
  .map(x -> x * 2)
  .collect(Collectors.toList());
  // List(2, 4, 6)
  +BWB
  $MPKVSF

  View full-size slide

 44. ແ໊ؔ਺Λ࢖ͬͯΈΔ
  Arrays.asList(1, 2, 3).stream()
  .map(x -> x * 2)
  .collect(Collectors.toList());
  // List(2, 4, 6)
  +BWB
  (map (fn [x] (* x 2)) '(1 2 3))
  $MPKVSF

  View full-size slide

 45. ແ໊ؔ਺Λ࢖ͬͯΈΔ
  Arrays.asList(1, 2, 3).stream()
  .map(x -> x * 2)
  .collect(Collectors.toList());
  // List(2, 4, 6)
  +BWB
  (map (fn [x] (* x 2)) '(1 2 3))
  (map #(* % 2) '(1 2 3))
  $MPKVSF

  View full-size slide

 46. ΋ͬͱ+BWBUP$MPKVSFͯ͠ΈΑ͏
  w γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹
  w จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ
  w *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ

  View full-size slide

 47. γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹

  View full-size slide

 48. γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹
  String[] words = { "a", "b", "c" };
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for(String word : words) {
  sb.append(word);
  }
  System.out.println(sb.toString()); // "abc"
  // Java8
  System.out.println(String.join("", words));
  +BWBͷ৔߹

  View full-size slide

 49. γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹
  (def words '("a" "b" "c"))
  (clojure.string/join "" words)
  ; ΋͘͠͸
  (apply str words)
  DMPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 50. γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹
  (def words '("a" "b" "c"))
  (clojure.string/join "" words)
  ; ΋͘͠͸
  (apply str words)
  DMPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 51. w Մม௕Ҿ਺Λड͚औΔؔ਺ʹγʔέϯεΛ౉͍ͨ͠ͱ͖ʹ࢖͏
  w +BWB4DSJQUͷBQQMZͱҰॹ
  BQQMZ
  (str ["a" "b" "c"]) ; -> ["a" "b" "c"]
  (apply str ["a" "b" "c"]) ; -> abc
  ; (str "a" "b" "c") ͱಉ͡

  View full-size slide

 52. γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹
  (def words '("a" "b" "c"))
  (clojure.string/join "" words)
  ; ΋͘͠͸
  (apply str words)
  DMPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 53. จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ

  View full-size slide

 54. จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ
  public static boolean isBlank(final CharSequence cs) {
  int strLen;
  if (cs == null || (strLen = cs.length()) == 0) {
  return true;
  }
  for (int i = 0; i < strLen; i++) {
  if (!Character.isWhitespace(cs.charAt(i))) {
  return false;
  }
  }
  return true;
  }
  isBlank("hello!"); // false
  isBlank(null); // true
  isBlank(""); // true
  isBlank("\r\n\t") // true
  +BWBͷ৔߹

  View full-size slide

 55. จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ
  (defn blank? [s]
  (every? #(Character/isWhitespace %) s))
  (blank? "helllo!") ; false
  (blank? nil) ; true
  (blank? "") ; true
  (blank? "\n\r\t") ; true
  DMPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 56. จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ
  (defn blank? [s]
  (every? #(Character/isWhitespace %) s))
  (blank? "helllo!") ; false
  (blank? nil) ; true
  (blank? "") ; true
  (blank? "\n\r\t") ; true
  DMPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 57. FWFSZ
  w ίϨΫγϣϯͷશͯͷཁૉʹରͯ͠

  ड़ޠؔ਺ʢCPPMFBOΛฦؔ͢਺ʣΛద༻
  w શͯUSVFͳΒUSVF
  (every? even? '(2 4 6)) ; true
  (every? even? '(1 2 3)) ; false

  View full-size slide

 58. จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ
  (defn blank? [s]
  (every? #(Character/isWhitespace %) s))
  (blank? "helllo!") ; false
  (blank? nil) ; true
  (blank? "") ; true
  (blank? "\n\r\t") ; true
  DMPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 59. *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ

  View full-size slide

 60. *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ
  try(BufferedReader reader =
  new BufferedReader(
  new InputStreamReader(
  new FileInputStream("./test.txt")))) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  String line;
  while((line = reader.readLine()) != null) {
  sb.append(line);
  }
  System.out.println(sb.toString());
  }
  +BWBͷ৔߹

  View full-size slide

 61. *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ
  (require [clojure.java.io :as io])
  (with-open [bis (io/input-stream "./test.txt")]
  (println (slurp bis)))
  $MPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 62. *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ
  (require [clojure.java.io :as io])
  (with-open [bis (io/input-stream "./test.txt")]
  (println (slurp bis)))
  $MPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 63. DMPKVSFKBWBJPJOQVUTUSFBN
  w Ҿ਺Ͱड͚औͬͨ'JMF 63* 63- 4PDLFU CZUF഑ྻ΍

  4USJOHʢͰදݱ͞ΕͨύεʣΛ*OQVU4USFBNʹม׵
  w ม׵ޙͷ*OQVU4USFBNͷσϑΥϧτ࣮૷͸

  KBWBJP#VGGFSFE*OQVU4USFBN
  (require '[clojure.java.io :as io])
  (io/input-stream "http://example.com")

  View full-size slide

 64. XJUIPQFO
  w +BWBͰ͍͏USZXJUISFTPVSDFߏจɺ

  4DBMBͰ͍͏-PBO1BUUFSOΛ࣮ݱ͢Δ΋ͷ
  w XJUIPQFOͰPQFOͨ͠Ϧιʔε͸উखʹDMPTF͞ΕΔ
  (with-open [in (io/input-stream "./test.txt")]
  (do-something in))
  ;; already closed!

  View full-size slide

 65. TMVSQ
  w 3FBEFS #VGGFSFE3FBEFS *OQVU4USFBN 'JMF 63*
  63- 4PDLFU CZUF഑ྻ DIBS഑ྻΛड͚औΓɺ

  จࣈྻʹͯ͠ฦ͢
  w ରʹͳΔॻ͖ग़͠ͷͨΊͷؔ਺͸TQJU
  (spit "./test.txt" "hello I/O!")
  (println (slurp "./test.txt"))
  ;; -> hello I/O!

  View full-size slide

 66. *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ
  (require [clojure.java.io :as io])
  (with-open [bis (io/input-stream "./test.txt")]
  (println (slurp bis)))
  $MPKVSFͷ৔߹

  View full-size slide

 67. *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ
  (require [clojure.java.io :as io])
  (with-open [bis (io/input-stream "./test.txt")]
  (println (slurp bis)))
  $MPKVSFͷ৔߹
  ;; όοϑΝϦϯάͤͣʹϑΝΠϧ͔ΒಡΉ͚ͩͳΒˣͰOK
  (println (slurp "./test.txt"))

  View full-size slide

 68. ࠓ೔+BWBUP$MPKVSFͨ͠΋ͷ
  w )FMMPXPSME
  w ࢛ଇԋࢉ
  w ม਺એݴ
  w ؔ਺એݴ
  w ແ໊ؔ਺
  w γʔέϯε಺ͷจࣈྻ݁߹
  w จࣈྻ͕ۭPSۭനจࣈ͔Ͳ͏͔ͷ൑ఆ
  w *OQVU4USFBN͔ΒจࣈྻΛ͢΂ͯಡΉ

  View full-size slide