$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

webpackが何故必要で、 何故分かりづらいのか

tomof
November 20, 2016

webpackが何故必要で、 何故分かりづらいのか

tomof

November 20, 2016
Tweet

More Decks by tomof

Other Decks in Programming

Transcript

 1. webpack͕ԿނඞཁͰɺ Կނ෼͔ΓͮΒ͍ͷ͔ @tomof 1

 2. ໨࣍ 1. Կނwebpackͳͷ͔ʁ 2. webpackೖ໳ 3. webpack͸Կނ͜Μͳʹ΋෼͔ΓͮΒ͍ͷ͔? 4. ·ͱΊ 2

 3. 1. Կނwebpackͳͷ͔ʁ 3

 4. طଘͷπʔϧ͸Կ͕ବ໨ͩͬͨͷ͔ʁ 4

 5. 5 େن໛ͳϓϩδΣΫτʹ͸ ద͍ͯ͠ͳ͍

 6. զʑ͸ɺ1ͭͷڊେͳϑΝΠϧʹ࿈݁͢ΔΑ͏ɺ ڭҭ͞Εͯ͠·ͬͨʂʂ 6

 7. طଘͷπʔϧΛ࢖ͬͯ ղܾͰ͖ͳ͔ͬͨͷ͔ʁ 7

 8. 8 ֦ுΛࢼΈ͕ͨ ্ख͘ߦ͔ͳ͔ͬͨ

 9. webpackͷ໨త • ґଘੑͷ͋ΔπϦʔߏ଄ΛɺಡΈࠐΈ࣌ͷඞཁੑʹԠͯ͡
 νϟϯΫ(chunk/ݻ·Γ)ຖʹ෼ׂ͢Δɻ • ॳճͷಡΈࠐΈ࣌ؒΛ୹͘͢Δ(อͭ)ɻ • શͯͷ੩తΞηοτΛϞδϡʔϧʹ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ • େن໛ϓϩδΣΫτʹదͨ͠࢓૊Έɻ

  9
 10. खಈͰղܾͰ͖ͳ͍͔ʁ • ґଘੑͷղܾɺඇಉظಡΈࠐΈ • ؾ͕ڰ͍ͦ͏…ɻ 10

 11. webpackʹҕͶΔࣗಈԽͷઃఆ • ෼ׂͨ͠ϑΝΠϧαΠζ͕খ͗͢͞Δ৔߹͸ɺ
 ෼ׂ͠ͳ͍ͱ͍͏ઃఆ • ը૾αΠζ͕খ͚͞Ε͹ΠϯϥΠϯԽɺ
 େ͖͚Ε͹URLͰಡΈࠐΈɻ 11 background-image: url('../img/puppy.jpg');

  background-image: url(‘data:image/png;base64, iVB0Rw0…’); size େ size গ
 12. • webpack your bags ͷ Maxime Fabre ࢯ – طଘͷπʔϧͰຬ଍͍ͯͨ͠͠ɺ࠷ॳʹwebpackͷ֓ཁʹ໨Λ

  ௨ͨ࣌͠ʹΠϥοͱͯ͠λϒΛดͨ͡ɻ – ࠓ͸શͯΛwebpackʹҕͶͯ͠·͑ͱͳ͍ͬͯΔɻ 12 webpackΛ࢖ͬͨਓͷײ૝
 13. 2. webpackೖ໳ 13

 14. webpackΛ࢖༻͢Δʹ͸? 1. webpackΛΠϯετʔϧ 2. webpack.config.jsʹઃఆΛॻ͖ࠐΉ 3. webpack͔Βఏڙ͞ΕΔrequireؔ਺ʹΑͬ ͯɺϞδϡʔϧͷಡΈࠐΈΛߦ͏ɻ 4. ϏϧυίϚϯυΛ࣮ߦ

  14
 15. webpack.config.js • ࠷ऴతʹ module.exports ʹΦϒδΣΫΛࢦఆ͢Δ 15 module.exports = {
 entry:

  …,
 output: {…},
 module: {
 loaders: [ …
 ],
 }, plugins: […], ɹ…
 };
 16. webpack.config.js • ΤϯτϦϙΠϯτ = JavaScript࣮ߦͷೖΓޱͱͳΔϑΝΠϧΛࢦఆ 16 module.exports = {
 entry:

  …,
 output: {…},
 module: {
 loaders: [ …
 ],
 }, plugins: […], ɹ…
 };
 17. webpack.config.js 17 module.exports = {
 entry: …,
 output: {…},
 module:

  {
 loaders: [ …
 ],
 }, plugins: […], ɹ…
 }; • ग़ྗϑΝΠϧͷઃఆ
 18. webpack.config.js • ϩʔμʔͷઃఆ 18 module.exports = {
 entry: …,
 output:

  {…},
 module: {
 loaders: [ …
 ],
 }, plugins: […], ɹ…
 };
 19. webpack.config.js • ϓϥάΠϯͷઃఆ 19 module.exports = {
 entry: …,
 output:

  {…},
 module: {
 loaders: [ …
 ],
 }, plugins: […], ɹ…
 };
 20. ϏϧυίϚϯυΛ࣮ߦ 20

 21. webpack༻ޠ • νϟϯΫ • ϩʔμʔ • ϓϥάΠϯ • HMR (Hot

  Module Replacement) 21
 22. νϟϯΫ 22 1νϟϯΫ=࠷ऴతʹ1ϑΝΠϧʹग़ྗ͞ΕΔͱ͸ݶΒͳ͍? (͜͜Ͱ͸ɺϓϥάΠϯ͕ɺCSSΛൈ͖ग़ͯ͠ผϑΝΠϧʹ෼཭) • ίʔυͷݻ·Γ

 23. ϩʔμʔ 23 • Ϟδϡʔϧͱͯ͠ಡΈࠐΊΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ • loaderͷଞʹpreLoader(લ)ɺpostLoader(ޙ)͕͋Δ – preLoader : ओʹlintܥͷॲཧͰ࢖༻͞ΕΔ

  – postLoader : ओʹίʔυΧόϨοδͷॲཧͰ࢖༻͞ΕΔ
 24. ϩʔμʔͷઃఆྫ 24 module: {
 loaders: [
 {
 test: /\.js/,
 loader:

  'babel',
 include: __dirname + '/src',
 },
 {
 test: /\.scss/,
 loader: 'style!css!sass'
 },
 …
 ]
 25. ϩʔμʔͷνΣʔϯ 25 • νΣʔϯͰܨ͛Δ͜ͱ͕Մೳɻ ྫ)ɹ'style!css!sass' 1. SassΛCSSʹม׵ 2. CSSΛJavaScriptʹจࣈྻͱͯ͠ಡΈࠐΉ 3.

  ಡΈࠐΜͩจࣈྻΛ<style>λάͱͯ͠<head>಺ʹ௥Ճ .sass .css HTML <style> body: {…} header: {…} 1 2 3
 26. ϩʔμʔΛconfigʹઃఆ͢Δ͜ͱͰ… 26 require("!style!css!./style.css"); require("./style.css");

 27. ϓϥάΠϯ͕ߦ͏͜ͱʢ̍ʣ 27 • ϩʔμʔʹΑͬͯग़ྗ͞ΕͨϑΝΠϧʹରͯ͠Կ͔Λ ߦ͏ –ɹѹॖԽ ɾ೉ಡԽ –ɹڞ௨͢ΔίʔυΛҰవΊʹͯ͠ผϑΝΠϧʹൈ͖ग़͢ –ɹಛఆͷαΠζʹຬͨͳ͍ϑΝΠϧͷ෼ׂΛऔΓ΍ΊΔ

 28. 28 • ϩʔμʔͷ໾ׂ͔Β֎ΕΔ͜ͱΛ୲͏ –ɹग़ྗϑΥϧμ಺ΛΫϦʔϯΞοϓ͢Δ –ɹwebpackͷग़ྗ಺༰ʹ߹ΘͤͯಈతʹHTMLΛੜ੒͢Δ ϓϥάΠϯ͕ߦ͏͜ͱʢ̎ʣ

 29. HMR 29 • Hot Module Replacement • ΦʔτϦϩʔυ͸ϖʔδશମΛ࠶ಡࠐΈ͢Δ͕ɺHMR͸࠶ಡ ࠐ͢Δ͜ͱແ͘ɺมߋ͞ΕͨՕॴ͚ͩΛಈతʹஔ׵͢Δɻ •

  ྫ͑͹ɺ͋ΔखॱΛز͔ͭ౿ΜͰදࣔͨ͠μΠΞϩά಺ͷॲ ཧΛมߋͨ͠৔߹ʹɺͦͷखॱΛ܁Γฦ͢ඞཁ͕ແ͘ͳΔɻ
 30. web-dev-serverͬͯʁ 30 • Expressϕʔεͷ։ൃ༻αʔόʔ • ΦʔτϦϩʔυ΍HMRΛαϙʔτ • /webpack-dev-server/ʹiframeΛ࢖༻ͨ͠
 ಛผͳ؀ڥΛఏڙ

 31. web-dev-serverΛ࢖༻͢Δʹ͸ʁ 1. webpack-dev-serverΛΠϯετʔϧ 2. webpack.config.js·ͨ͸ίϚϯυϥΠϯҾ਺ʹઃఆ Λࢦఆͯ͠ɺίϚϯυͰαʔόʔΛ্ཱͪ͛Δɻ 3. localhost:8080 ·ͨ͸ɺ
 localhost:8080/webpack-dev-server/

  Ͱ֬ೝ
 (8080͸σϑΥϧτઃఆͷϙʔτ൪߸) 31
 32. 3. webpack͸Կނ͜Μͳʹ΋ ɹ෼͔ΓͮΒ͍ͷ͔? 32

 33. 33 ෼͔ΓͮΒ͍ݪҼ • ઃఆͷࢦఆ –ɹઃఆͷΩʔɾ஋ͳͲʹҰ؏ੑ͕ແ͍ɻ –ɹϓϥάΠϯͷಈ࡞͕΍΍͍͜͠ɻ • υΩϡϝϯτྨ –ɹቕΓͦ͏ͳϙΠϯτ΍෼͔ΓͮΒ͍ϙΠϯτΛ
 ڧௐͨ͠ΓɺԿނͦ͏ͳͷ͔ʁͱ͍ͬͨઆ໌͕


  ෆ଍͍ͯ͠Δɻ
 34. 34 entry: ‘./src’, entry: ‘./src/*’, ʁ gulp.src(“./path/to/**/*.js”) ʹ ͍ۙײ͡ʁ webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ

 35. entry: ‘./src/*’, entry: ‘./src’, 35 ʁ webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ ҧͬͨ

 36. entry: ‘./src’, entry: ‘./src/index.js’, 36 webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ

 37. 37 webpack.config.jsͷentryύεࢦఆʹቕͬͨ ͦͷҰํͰ… output: {
 …
 path: ‘./builds’ …
 },

  outputͷpathͳͲɺϑΥϧμΛࣔ͢ઃఆ΋͋Δɻ
 38. 38 entry: ‘./src’, ࣮͸”main”ͱ͍͏νϟϯΫ໊͕ࣗಈతʹ෇͚ΒΕ͍ͯΔɻ output: {
 filename: '[name]-bundle.js',
 … },

  νϟϯΫ໊ͷ໊෇͚ͱ࢖༻ํ๏͕આ໌ෆ଍ main-bundle.js
 39. 39 entry: {
 main: './src',
 vendor: ["jquery", "mustache"],
 admin: './admin'


  }, νϟϯΫ໊ͷ໊෇͚ͱ࢖༻ํ๏͕આ໌ෆ଍ entry: ‘./src’, νϡʔτϦΞϧ౳ͰΑ͘༻͍ΒΕΔྫ͕ͩ… ࣮ફͰ͸͜ͷΑ͏ʹͳΔͷͰ͸
 40. 40 entry: {
 main: './src',
 vendor: ["jquery", "mustache"],
 admin: './admin'


  }, νϟϯΫ໊ͷ໊෇͚ͱ࢖༻ํ๏͕આ໌ෆ଍ entry: ‘./src’, νϡʔτϦΞϧ౳ͰΑ͘༻͍ΒΕΔྫ͕ͩ… ࣮ફͰ͸͜ͷΑ͏ʹͳΔͷͰ͸ ೚ҙʹࢦఆՄೳͳνϟϯΫ໊
 41. 41 • ϩʔμʔͷνΣʔϯ͸ɺԿނӈ͔Βࠨͳͷ͔ʁ ϩʔμʔઃఆͷॻ͖ํ ɹ ’style!css!sass’

 42. 42 • ͜͏͍͏͜ͱͳͷ͔ʁ ϩʔμʔઃఆͷॻ͖ํ style( css( sass( ) ) )

  ΋ͦ͠͏ͳΒɺҰݴॻ͍ͯ͘ΕΕ͹͍͍ͷʹ…ɻ
 43. ઃఆͷΩʔɾ஋͕෼͔ΓͮΒ͍ 43 module: {
 loaders: [
 {
 test: /\.js/,
 loader:

  'babel',
 include: __dirname + '/src',
 },
 {
 test: /\.scss/,
 loader: 'style!css!sass'
 },
 …
 ]
 44. ઃఆͷΩʔɾ஋͕෼͔ΓͮΒ͍ 44 module: {
 loaders: [
 {
 test: /\.js/,
 loader:

  'babel',
 include: __dirname + '/src',
 },
 {
 test: /\.scss/,
 loader: 'style!css!sass'
 },
 …
 ] ͳͥɺtest ͳͷ͔ʁ
 45. ઃఆͷΩʔɾ஋͕෼͔ΓͮΒ͍ 45 JavaScriptͷਖ਼نදݱͷtest()ϝιουʹ༝དྷʁ © 2005-2016 Mozilla Developer Network & ߩݙऀ֤ਓ

 46. ϓϥάΠϯ͕೉͍͠… 46 • ࣮ફͰආ͚ͯ͸௨Εͳ͍͚Ͳཧղ͕೉͍͠ϓϥάΠϯ –ɹCommonsChunkPluginɹ(webpackެࣜ) –ɹextract-text-webpack-plugin

 47. CommonsChunkPlugin 47 • ֤νϟϯΫͰڞ௨(ॏෳ)͢ΔϞδϡʔϧΛൈ͖ग़ͯ͠ผ ϑΝΠϧʹ·ͱΊͯ͘ΕΔϓϥάΠϯ • αʔυύʔςΟ੡ͷϞδϡʔϧ͚ͩΛ·ͱΊͨ
 vendor.jsΛ࡞Δͷʹ΋࢖༻͞ΕΔ͕ɺ͜Ε͕
 ඇৗʹ෼͔ΓͮΒ͔ͬͨɻ

 48. CommonsChunkPlugin 48 • ͪͳΈʹɺ͜ͷϓϥάΠϯΛ࢖༻͠ͳ͍ͱ…
 webpack͸࠷௿ݶͷ࠷దԽ͔͠ߦΘͳ͍ͨΊɺ

 49. CommonsChunkPlugin 49 • ڞ௨ͯ͠࢖༻͞ΕΔϥΠϒϥϦ΍Ϟδϡʔϧ͕
 ෳ਺ͷνϟϯΫͰಡΈࠐ·Εͯ͠·͏ɻ

 50. CommonsChunkPlugin 50 Ծʹɺ͜ΜͳΤϯτϦʔϙΠϯτ͕͋ͬͨͱͯ͠ɺ entry: {
 pageA: "./pageA",
 pageB: "./pageB",
 pageC:

  "./pageC",
 adminPageA: "./adminPageA",
 adminPageB: "./adminPageB",
 adminPageC: "./adminPageC",
 }, ࣍ͷΑ͏ͳCommonsChunkPluginࢦఆ͕
 ͋ͬͨͱ͢Δͱɺ
 51. CommonsChunkPlugin 51 var webpack = require('webpack');
 … plugins: [ …


  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "admin-commons",
 chunks: ["adminPageA", "adminPageB"]
 }),
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "commons",
 chunks: ["pageA", "pageB", "admin-commons"],
 minChunks: 2
 }),
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "c-commons",
 chunks: ["pageC", "adminPageC"]
 }),
 ],
 52. CommonsChunkPlugin 52 var webpack = require('webpack');
 … plugins: [ …


  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "admin-commons",
 chunks: ["adminPageA", "adminPageB"]
 }),
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "commons",
 chunks: ["pageA", "pageB", "admin-commons"],
 minChunks: 2
 }),
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "c-commons",
 chunks: ["pageC", "adminPageC"]
 }),
 ],
 53. CommonsChunkPlugin 53 adminPageA adminUkl adminAcontroller projectUkl adminPageB adminUkl adminBcontroller projectUkl

 54. CommonsChunkPlugin 54 admin-commons adminUkl projectUkl adminPageA adminAcontroller adminPageB adminBcontroller

 55. CommonsChunkPlugin 55 var webpack = require('webpack');
 … plugins: [ …


  new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "admin-commons",
 chunks: ["adminPageA", "adminPageB"]
 }),
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "commons",
 chunks: ["pageA", "pageB", "admin-commons"],
 minChunks: 2
 }),
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: "c-commons",
 chunks: ["pageC", "adminPageC"]
 }),
 ],
 56. CommonsChunkPlugin 56 admin-commons adminUkl projectUkl pageA projectUkl pageAcontroller pageB projectUkl

  pageBcontroller
 57. CommonsChunkPlugin 57 admin-commons adminUkl pageA pageAcontroller pageB pageBcontroller commons projectUkl

 58. CommonsChunkPluginͷओͳΦϓγϣϯ • nameɿڞ௨νϟϯΫͷ໊લ 
 ͪͳΈʹnames΋ଘࡏ͢Δ(഑ྻΛࢦఆ) • chunksɿର৅ͱ͢ΔνϟϯΫ
 ʢলུ͢ΔͱɺશͯͷνϟϯΫ͕ର৅ʂ) • minChunksɿ͜ͷ਺ͷνϟϯΫͰ࢖༻͞Ε͍ͯͨΒର৅


  (2ճʙνϟϯΫ਺ or Infinity or ؔ਺) 58
 59. αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠ 59 vendor

 60. 60 <script src="builds/vendor.js"></script>
 <script src=“builds/app.js"></script> vendor.jsʹ͸ɺ७ਮʹ3rdύʔςΟͷίʔυ͕ ࿈݁͞Εͨ΋ͷ͚ͩΛؚΊ͍ͨɻ αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠

 61. 61 αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠ entry: {
 main: './src',
 vendor: ["jquery", "moment", "underscore"],


  admin: './admin'
 },
 62. 62 αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠ entry: {
 main: './src',
 vendor: ["jquery", "moment", "underscore"],


  admin: './admin'
 },
 63. 63 αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠ plugins: [
 …
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: 'vendor',
 filename:

  'vendor.js',
 minChunks: Infinity,
 }), … ]
 64. 64 αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠ plugins: [
 …
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: 'vendor',
 filename:

  'vendor.js',
 minChunks: Infinity,
 }), … ] Infinity !?
 65. 65 vendor CommonsChunkPlugin Infinity vendorҎ֎ͷϞδϡʔϧ vendorҎ֎ͷϞδϡʔϧ vendorҎ֎ͷϞδϡʔϧ

 66. 66 αʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ͚ͩΛ෼཭͍ͨ͠ plugins: [
 …
 new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin({
 name: 'vendor',
 filename:

  'vendor.js',
 minChunks: Infinity,
 }), … ] chunks͕লུ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ શͯͷνϟϯΫ͕ର৅Ͱ͋Δ͜ͱʹ΋஫ҙʂ chunks: …,
 67. CommonsChunkPlugin 67 app app appController pageA pageAcontroller admin adminController admin

  શͯͷνϟϯΫ͔Β
 68. CommonsChunkPlugin 68 app app appController pageA pageAcontroller admin adminController admin

  vendor νϟϯΫͷ ϞδϡʔϧΛ(࣮࣭)ൈ͖ग़͚ͩ͢(?)
 69. 69 extract-text-webpack-plugin • ࠷ऴతͳόϯυϧ͔Βಛఆͷछྨͷ
 ίϯςϯπΛूΊɺ ଞͷ΋ͷͱύΠϓ͢Δɻ • ΄ͱΜͲ͕ɺCSSͷͨΊʹ࢖༻͞ΕΔɻ • ϖʔδͷॳظදࣔ࣌ʹɺCSS͕ಈతʹಡΈࠐ·ΕΔ͜ͱ

  ʹΑͬͯى͖Δνϥ͖ͭͷ๷ࢭɻ
 70. 70 extract-text-webpack-plugin var ExtractPlugin = require('extract-text-webpack-plugin'); var plugins = [


  …
 new ExtractPlugin(‘bundle.css'), …
 ];
 71. 71 extract-text-webpack-plugin module: {
 loaders: [
 …
 {
 test: /\.scss/,


  loader: ExtractPlugin.extract('style', 'css!sass'),
 },
 …
 ],
 },
 72. 72 extract-text-webpack-plugin module: {
 loaders: [
 …
 {
 test: /\.scss/,


  loader: ExtractPlugin.extract('style', 'css!sass'),
 },
 …
 ],
 }, ൈ͖ग़͢͜ͱ͕Մೳͳ৔߹ʹ ߦ͏͜ͱ ൈ͖ग़͢͜ͱ͕ ग़དྷͳ͔ͬͨ৔߹ʹ ௥ՃͰߦ͏͜ͱ
 73. 4. ·ͱΊ 73

 74. νϡʔτϦΞϧ΍ϒϩάهࣄʹ஫ҙ • ͜ΕΒʹԊͬͯࢼ͚ͩ͢Ͱ͸ɺటপʹ͸·Δɻ • େࣄͳઆ໌΍ิ଍͕ল͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ 74

 75. ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΈղ͘ 75

 76. ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΈղ͘ 76 ίϝϯτΛؚΊ…ʢٽʣ

 77. webpack2 / ৽υΩϡϝϯταΠτ 77

 78. ͝ਗ਼ௌɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ 78