$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

プラグインとの付き合い方 #WPmeetupkobe / 2019-08-31 Kansai WordPress Meetup Kobe vol.10

プラグインとの付き合い方 #WPmeetupkobe / 2019-08-31 Kansai WordPress Meetup Kobe vol.10

Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

August 31, 2019
Tweet

More Decks by Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϓϥάΠϯͱͷ෇͖߹͍ํ
  Toro_Unit @Kansai WP Meetup Kobe vol.10
  1

  View Slide

 2. $ whoami
  2

  View Slide

 3. Toro_Unit
  ઎෦ ߛ (͏Β΂ ͻΖ͠)
  • Frontend Engineer
  • WordPress Plugin and Theme
  Developer
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  3

  View Slide

 4. Contribution
  • Shinshu WordPress Meetup
  • WordPress 4.3 / 4.4 / 4.7 / 5.0 / 5.1 /
  5.2
  • WordCamp Osaka 2019
  • WordCamp Osaka 2018 Speaker.
  • etc...
  4

  View Slide

 5. Plugins and Themes
  • Custom Post Type Permalinks
  • Advanced Posts Blocks
  • Simple Post Type Permalinks
  • Powerful Posts Per Page (PPPP)
  • Vanilla
  • and more...
  5

  View Slide

 6. 6

  View Slide

 7. ௕໺ݝদຊࢢ͔Β͖·ͨ͠
  • ࠷ۙɺچ։ஐֶߍߍࣷͱ͍͏໌࣏ͷ
  ݐங͕ࠃๅʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  • 8/29~9/9 ϏʔϧࡇΓ(দຊαϚʔϑΣ
  ετ)
  • 9/21 Shinshu WordPress Meetup
  • 9/20~23 ΫϥϑτϏʔϧϑΣε@দຊ

  7

  View Slide

 8. 8

  View Slide

 9. 1.Α͋͘Δͭ͠΋Μɻ
  9

  View Slide

 10. Q.ʮϓϥάΠϯͬͯԿݸ͙Β͍͕͍͍ΜͰ͔͢ʁʯ
  10

  View Slide

 11. ͦΜͳ΋Ͷ͐Αʂʂʂ
  11

  View Slide

 12. Ͱ΋ɺϓϥάΠϯೖΕ͗͢Δͱ஗͘ͳΔͬͯฉ͍ͨΜͰ͚͢Ͳɾɾɾ
  12

  View Slide

 13. • ϓϥάΠϯͷ1ສߦͷϓϥάΠϯ1ͭͱɺ10ߦͷϓϥάΠϯ
  100ݸͳΒ͹ɺޙऀͷํ͕ߦ਺গͳ͍ (10000ߦ > 1000ߦ)ɻ
  • PHPϑΝΠϧ 100ݸͷϓϥάΠϯ̍ͭͱɺ1ݸͷϓϥάΠϯ10
  ݸͳΒʁ
  13

  View Slide

 14. ͦ΋ͦ΋ͦΜͳʹߦ਺ͱ͔ϑΝΠϧ਺ͱ͔Ͱ஗͘ͳΓ·͢ʁ
  ޡࠩ͡Όͳ͍ʁ ܭଌͨ͠ʁ
  14

  View Slide

 15. • ద੾ʹ؅ཧग़དྷΔͷͰ͋Ε͹ ɺ͓޷͖ͳ͚ͩͲ͏ͧɻ
  • ਺͕ଟ͍΄Ͳɺߋ৽ͳͲอकͷखؒ͸૿͑Δɻʢޙड़ʣ
  15

  View Slide

 16. ʮઈରʹΠϯετʔϧ͢΂͖ϓϥάΠϯʯ
  ʮඞਢϓϥάΠϯ ○બʯ
  16

  View Slide

 17. Μͳ΋ΜͶ͐Αʂʂʂ
  17

  View Slide

 18. • શͯͷ WordPress ϢʔβʔʹඞཁͳػೳͳΒͳΜͰຊମʹ
  ೖͬͯͳ͍ͷʁ
  • ͦ΋ͦ΋ຊମΛΧελϚΠζ͢ΔͨΊͷػೳɻͦΜͳʹΰϦ
  ΰϦΧελϚΠζ͠ͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍Ϟϊʁ
  18

  View Slide

 19. ྑ͘঺հ͞ΕΔ΋ͷɻ
  19

  View Slide

 20. 1. ΩϟογϡܥϓϥάΠϯ
  • WP Super Cache
  • W3 Total Cache
  ͋ͨΓ͕Α͘ɺʮߴ଎ԽͷͨΊʹೖΕΑ͏ʂʯతϊϦ঺հ͞Ε
  ͯ·͕͢ɻ
  20

  View Slide

 21. • Ωϟογϡ = Ұ࣌తʹอଘͯ͠σʔλΛ࢖͍·Θ͢࢓૊Έɻ
  • WordPress ͸جຊతʹಈతʹHTMLΛੜ੒͢Δઓུɻ ਖ਼͘͠
  ෇͖߹Θͳ͍ͱࣄނΔɻ
  • Ωϟογϡػߏ͕ຊମʹଘࡏ͢Δ CMS ΋͋Δ
  • Drupal, concrete5 ౳
  • ͦ΋ͦ΋ htmlϑΝΠϧΛ࣮ࡍʹੜ੒͢ΔCMS΋ɻ
  ( MovableType, ੩తαΠτδΣωϨʔλʔͳͲɻ)
  21

  View Slide

 22. 22

  View Slide

 23. • Πϯετʔϧ͢Δ͚ͩͰ؆୯ʂߴ଎ԽʂͦΜͳ͏·͍࿩͕͋
  ΔΘ͚ͳ͍ɻ
  • ͦ΋ͦ΋ WP Super Cache ͸ Automattic ͕ 12೥લ͔Β࡞ͬ
  ͍ͯΔϓϥάΠϯ͕ͩɺ͍·ͩʹίΞʹऔΓࠐ·ΕΔ༧ఆ΋
  ؾ഑΋ແ͍࣌఺ͰશͯͷέʔεʹඞཁͳϞϊͰ͸ͳ͍ɻ
  • αΠτͷछྨɺઃఆɺػೳ࣍ୈͰ͸༷ʑͳෆ۩߹ΛҾ͖ى͜
  ͢৔߹΋ɻ
  23

  View Slide

 24. 24

  View Slide

 25. 2. ηΩϡϦςΟରࡦܥ
  • All In One WP Security & Firewall
  • Wordfence Security
  • SiteGuard WP Plugin
  • etc...
  ਖ਼͘͠ઃఆ͢Ε͹ηΩϡϦςΟΛ޲্ͤͯ͘͞ΕΔ৔߹΋͋Δ
  ͔΋͠Εͳ͍͚ͲɺͦΕΛ͠ͳ͚Ε͹΄΅ҙຯ͕ແ͍ɻ
  25

  View Slide

 26. ηΩϡϦςΟӠʑΛؾʹ͢ΔͳΒɺ·ͣ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ౰ͨΓલʹ΍͔ͬͯΒɻ
  26

  View Slide

 27. ౰ͨΓલͷ͜ͱ
  • ຊମɾϓϥάΠϯɾςʔϚͷΞοϓσʔτ
  • े෼ͳ௕͞ͷύεϫʔυ
  • ΞΧ΢ϯτΛෳ਺ਓͰڞ༗͠ͳ͍ / ద੾ͳݖݶઃఆ
  • αʔόʔύεϫʔυͷద੾ͳ؅ཧɻॳظύεϫʔυͷ··ʹ͠ͳ͍ɻ
  • αʔόʔ্Ͱݖݶͷઃఆɻ
  • ສ͕Ұʹඋ͑ͨόοΫΞοϓͱɺ෮چଶ੎ɻ
  27

  View Slide

 28. 3. ΤσΟλ֦ுܥ
  • AddQuicktag
  • TinyMCE Advanced
  ΫϥγοΫΤσΟλʔʹ͍Ζ͍ΖػೳΛ଍ͯ͠هࣄͷ૷০ͱ͔
  Λ͍͡Δ΍ͭɻ
  σϑΥϧτͰຬ଍Ͱ͖ͳ͔ͬͨͱ͖ʹߟ͑Ε͹ʁ
  ϩΫʹ࢖͍ͬͯͳ͍ͷʹೖͬͯΔ͜ͱΊͬͪΌଟ͍ɻ
  28

  View Slide

 29. • Classic Editor
  ͱΓ͋͑ͣɺϒϩοΫΤσΟλʔͱͪΌΜͱ෇͖߹͔ͬͯΒͩͱ
  ࢥ͏Αɻ
  29

  View Slide

 30. 4. SEO ܥ
  • All in One SEO Pack
  • Yeost SEO
  • Google XML Sitemap
  • and more....
  30

  View Slide

 31. • ͱΓ͋͑ͣೖΕͱ͖ΌॱҐ্͕Δͱ͔͋Γಘͳ͍ɻద੾ͳઃ
  ఆ & ӡ༻͕ඞཁɻ
  • XML Sitemap ͕ڝ߹ͯ͠Δͷ·ΕʹΑ͘ݟ͔͚Δɻ
  • ྑ͘ղΒͳ͍ͳΒͪΌΜͱ࢖͑ͳ͍ͷͰɺ·ͣ͸ͦͬͪͷษ
  ڧΛɻͦͷ্Ͱඞཁͳઃఆ͕͋ΔͳΒ͹ߟ͑Δɻ
  31

  View Slide

 32. ϓϥάΠϯͷબఆ
  32

  View Slide

 33. ͪΌΜͱߟ͑ͯೖΕΔ
  • ͳΜͰೖΕ͔ͨྑ͘ղΒͳ͍ϓϥάΠϯ͸͍Ζ͍Ζॏՙʹ͔͠ͳΒ
  ͳ͍ɻ
  • ͳΜͰೖΕ͔ͨղΒͳ͍͔Βফͤͳ͍ɻ
  • ͪΌΜͱػೳΛ֬ೝͯ͠ೖΕΔɻ
  • ͨ·ʔʹɺಉ͡ػೳΛఏڙ͢ΔϓϥάΠϯ͕ෳ਺༗ޮʹͳͬͯͨ
  Γ͢Δɻ
  • ྑ͘ղΒͳ͍΋ͷ͍Εͳ͍ɻ
  33

  View Slide

 34. ͳΔ΂͘γϯϓϧͳϞϊΛ
  • γϯϓϧʹɺͻͱͭͷ͜ͱΛ্ख͘͜ͳ͢ϓϥάΠϯͷํ͕
  ཧղ͠қ͘ɺϝϯς͠΍͍͢ɻ
  • All in One ͳΜͱ͔Έ͍ͨͳͷͱ͔ɺԿ͔͛͢ʔύϫʔΞο
  ϓ͢ΔϓϥάΠϯ͸ɺͪΌΜͱཧղ͠ͳ͍ͱة͏͍ɻ
  • ϓϥάΠϯ͸։ൃ͕ࢭ·ͬͨΓ͢Δ͜ͱرʹΑ͋͘ΔͷͰɺ
  ͦͷࡍʹɺ༰қʹ৐Γ׵͑ΒΕΔ or ࣗ෼Ͱϝϯςφϯεग़དྷ
  ΔϞϊΛɻ
  34

  View Slide

 35. େن໛ͳϞϊ͸৺த͢Δ֮ޛΛ
  • WooCommerce ΍ BuddyPress ౳ɺେن໛ʹαΠτͦͷ΋ͷ
  ͷੑ࣭Λม͑ͯ͠·͏Α͏ͳϓϥάΠϯ͸ɺWordPress ϕʔε
  ͷผͷ CMS ͱଊ͑ͯ৺த͢Δ֮ޛΛɻ
  • ʮWooCommerce ࣙΊΔ = ଞͷ CMS ʹ৐Γ׵͑Δʯ͘Β
  ͍ͷϞϊͱଊ͑ͯ෇͖߹͏ɻ
  • ͦͷࡍʹॏཁʹͳͬͯ͘Δͷ͸ɺ αϙʔτ ɺ ίϛϡχςΟ ɺ
  ΤίγεςϜ
  35

  View Slide

 36. ๻ͷબఆج४
  • ϓϥάΠϯ͸୭Ͱ΋࡞ΕΔͷͰɺۄੴࠞަɻ
  • ഁյతมߋ͕ೖͬͨΓɺPro൛ʹҠߦͯ͠Free൛͸ػೳ͕ݮͬͨΓ͢
  Δ͜ͱ΋ɻ
  • ࡞ऀͷ࣮੷ɺWordPress.org ΍ɺGithub ౳Ͱͷ׆ಈɺίʔυͷ඼
  ࣭ɺαϙʔτϑΥʔϥϜͰͷճ౴ͳͲΛݟͯ൑அɻ
  • ࡞ऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯίετɻ
  • ஌Γ߹͍΍ɺݴ༿͕௨͡΍͍͢ਓͷํ͕ίετ͸௿͍ɻ
  36

  View Slide

 37. • Active install΍ɺμ΢ϯϩʔυ਺͸ɺ։ൃ࣌ظɺ༻్࣍ୈͳ
  ͷͰͦ͜·Ͱ͋ͯʹͯ͠ͳ͍ɻࣅͨΑ͏ͳϓϥάΠϯ͕͋ͬ
  ͨΒؾʹ͢Δ͔ͳʔͬͯఔ౓ɻ
  37

  View Slide

 38. ༨ஊʮϓϥάΠϯΛ͔ͭΘͳ͍Ͱग़དྷΔʂʯͱ͔͋Δ͚Ͳ
  • ࣗ෼Ͱ࡞Δ৔߹ͷ޻਺ͱϝϯςφϯεͱɺϓϥάΠϯΛ࢖͏৔߹
  ͷ޻਺ͱϦεΫ(ޙड़)Λఱṝʹ͔͚ͯબ୒ɻ
  • ͍ͯ͏͔Α͘͠Βͳ͍ͻͱͷίʔυΛӏವΈʹ͠ͳ͍ɻ
  • ͍ͯ͏͔ͦΕϓϥάΠϯʹ͢Ε͹͑͑΍Μɻ
  • functions.php ͳͷ͔ϓϥάΠϯͳͷ͔͸ςʔϚͷઃܭͷ࿩ͳ
  ͷͰ͋ͬͯɺطଘͷϓϥάΠϯΛ࢖͍͍͔ͨ࢖͍ͨ͘ͳ͍͔ͱ
  ͸ผ࣍ݩͷ࿩ͩΑɻ
  38

  View Slide

 39. ϓϥάΠϯͱ্खʹ෇͖߹͏ͨΊʹɻ
  39

  View Slide

 40. ࠓ೥࿩୊ͳͬͨ੬ऑੑɻ
  ใࠂ೔ ର৅ͷϓϥάΠϯ Πϯετʔϧ਺ όʔδϣϯ ੬ऑੑ
  2019/03/15 Easy WP SMTP 40ສ݅௒ 1.3.9Ҏલ ؅ཧऀ΁ͷಛݖঢ֨
  2019/03/21 Social Warfare 6ສ݅௒ 3.5.2Ҏલ XSSʢ֨ೲܕʣɺ೚
  ҙίʔυͷ࣮ߦ
  2019/03/30 Yuzo Related Posts 6ສ݅௒ 5.12.91Ҏલ XSSʢ֨ೲܕʣ
  2019/04/09 Visual CSS Style
  Editor
  3ສ݅௒ 7.1.9Ҏલ ؅ཧऀ΁ͷಛݖঢ֨
  WordPressϓϥάΠϯΛૂ͏߈ܸ͕׆ൃԽ͍ͯ͠Δ݅Λ·ͱΊͯΈͨ - piyolog
  40

  View Slide

 41. Ҿ༻ݩɿJP-Secure Labs Report Vol.03 | ٕज़৘ใ | ιϑτ΢ΣΞWAFͷJP-Secure
  41

  View Slide

 42. • ຊମ΁ͷ߈ܸͱ͍͏ͷ͸࣮͸গͳ͍ɻ
  • ϓϥάΠϯɾςʔϚ΁ͷ߈ܸ͕6ׂ௒ɻ
  42

  View Slide

 43. /wp-content/themes/urbancity/lib/scripts/
  download.php?file=../../../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/trinity/lib/scripts/
  download.php?file=../../../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/MichaelCanthony/download.php?file=../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/TheLoft/download.php?file=../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/lote27/download.php?download=../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/authentic/includes/download.php?
  file=../../../../wp-config.php
  /wp-content/plugins/membership-simplified-for-oap-members-only/
  download.php?download_file=.././.././.././wp-config.php
  /wp-content/plugins/ajax-store-locator-wordpress_0/sl_file_download.php?
  download_file=../../../wp-config.php
  Ҿ༻ݩɿJP-Secure Labs Report Vol.03 | ٕज़৘ใ | ιϑτ΢ΣΞWAFͷJP-
  Secure
  43

  View Slide

 44. Πϯετʔϧ਺͕ଟ͍ != ҆શ
  • ͻͱͭͷج४ʹ͸ҧ͍ͳ͍͚Ͳɺ҆શੑɾ඼࣭Λอূ͢Δج
  ४Ͱ͸ͳ͍ɻ
  • Πϯετʔϧ਺͕ଟ͍ = ߈ܸͷλʔήοτʹͳΓ΍͍͢ɻ
  44

  View Slide

 45. ੬ऑੑͳͲͷ৘ใऩू
  ੬ऑੑͳͲ͸க໋తʹͳΓ͕ͪͳͷͰɺϚϝʹνΣοΫɻ
  • WordPress Tavern – WordPress News — Free as in Beer.
  • WPScan Vulnerability Database
  • JVN iPedia - ੬ऑੑରࡦ৘ใσʔλϕʔε
  • Blog – Plugin Vulnerabilities
  45

  View Slide

 46. 46

  View Slide

 47. WPScan
  WPScan Vulnerability Database ͷσʔλΛ༻͍ͯɺ੬ऑੑݕࠪ
  Λ͢ΔϓϥάΠϯɻ
  • ੬ऑੑ͕ൃݟ͞Εͨ৔߹ϝʔϧͰͷ௨஌΋͞ΕΔɻ
  47

  View Slide

 48. ΞοϓσʔτઓུΛߟ͑Δ
  • ྲྀੴʹɺ24࣌ؒ365೔؂ࢹ͠ଓ͚Δͷ͸೉͍͠
  • ۓٸ౓ͷߴ͍ϞϊͰແ͚Ε͹ͪΐͬͱ์ஔͯ͠΋େৎ෉ɻ
  • ์ஔ͗͢͠Δͱɺόʔδϣϯ্͕͕Γ͗͢Δ & ಉ࣌ʹෳ਺ͷ
  ϓϥάΠϯΛΞοϓσʔτ͢Δ͜ͱʹͳΓɺෆ۩߹ͷݕূ͕
  ࠔ೉ʹɻ
  48

  View Slide

 49. ྫ1
  • ੬ऑੑ͕ൃݟ͞ΕͨΒ௚ͪʹߋ৽
  • ͦ͏Ͱແ͚Ε͹ि1ͱ͔Ͱߋ৽
  • ຊ൪ͱ΄΅ಉҰͷςετ؀ڥΛ༻ҙɺ֬ೝޙɺຊ൪΁ద༻ɻ
  49

  View Slide

 50. ྫ2
  • Advanced Automatic Updates ΍ɺ JetPack ౳Ͱࣗಈߋ৽ɻ
  • յΕͨΒόοΫΞοϓ͔Β෮چͯ͠ݪҼௐࠪɻ
  50

  View Slide

 51. ྫ3
  • WordPress Λ੩తԽ
  • هࣄߋ৽࣌ͷΈαʔόʔΛىಈ
  51

  View Slide

 52. ϓϥάΠϯΛ࢖͏͜ͱ΁ͷϦ
  εΫ
  1. ϓϥάΠϯͷόάɻෆ۩߹ɻηΩϡϦ
  ςΟϗʔϧɻ
  2. ޙํޓ׵ੑͷແ͍มߋɻ
  3. ։ൃͷఀࢭɻ
  4. PHP ͷ ΞοϓσʔτʹΑΔෆ۩߹ͳ
  Ͳ
  52

  View Slide

 53. ͜ΕΒͱͲ͏෇͖߹͍ͬͯ͘ʁ
  53

  View Slide

 54. ϑΥʔΫͯࣗ͠෼Ͱϝϯςφϯεɻ
  • ϋʔυϞʔυɻ ΋͘͠͸͓ۚΛ෷ͬͯ΍ͬͯ΋Β͏ɻ
  શ෦ࣗ෼Ͱ։ൃ
  • ϋʔυϞʔυɻ طଘͷϓϥάΠϯͷ࣮૷͕ؾʹ͘Θͳ͍ɺ
  ΦʔόʔεϖοΫա͗Δͱ͖ͱ͔ɻ
  54

  View Slide

 55. or
  55

  View Slide

 56. ࡞ऀ΁ϑΟʔυόοΫ
  56

  View Slide

 57. ͨͱ͑͹
  • ։ൃ൛ͷςετ
  • όάϨϙʔτ
  • ػೳఏҊ
  • υΩϡϝϯτ
  • मਖ਼ͨ͠Βύον΍ɺϓϧϦΫΤετͳͲΛૹͬͯΈΔɻ
  • ελʔΛ෇͚ͨΓɺد෇ͯ͠ΈͨΓɻ
  57

  View Slide

 58. ࡞ऀ͸ϑΟʔυόοΫΛ଴ͬͯ·͢ʂ
  Φʔϓϯιʔεʂ
  58

  View Slide

 59. ϓϥάΠϯΛެ։͍ͯ͠Δཧ༝ɻ
  • ؅ཧը໘͔ΒΞοϓσʔτ͍ͨ͠ʂ
  • ϓϥάΠϯʹ͢Δ͜ͱͰɺ͍Ζ͍Ζ࢖͍ճͤΔΑ͏ʹͳΔɻ
  • ࣗ෼Ͱ͸ؾ෇͔ͳ͍όά΍ɺ஌ࣝɾΞΠσΞͳͲΛڭ͑ͯ΋
  ΒͬͨΓɻ௚ͯ͠΋ΒͬͨΓɻ
  • ͦΕʹΑͬͯൃੜ͢Δίϛϡχέʔγϣϯɻ
  59

  View Slide

 60. ࡞ऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯେ੾ɻ
  60

  View Slide

 61. • όάϨϙʔτɺࠔΓ͝ͱͳͲͷϑΟʔυόοΫ͸ଟ͍͕ɺϙ
  δςΟϒͳϑΟʔυόοΫ͸ҙ֎ʹগͳ͍ɻ
  • ࢖ΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛ࡞ऀ͸஌Βͳ͍͜ͱ͸ҙ֎ʹଟ͍ɻ
  • ελʔΛ෇͚ͨΓɺد෇ͳͲΛ͢Δͷ͸΄Μͱʹॏཁɻ
  • ʮ࢓ࣄͱͯ͠ϓϥάΠϯอकͯ͠ ʯΈ͍ͨͳέʔε΋͋Δɻ
  61

  View Slide

 62. WordPress ͸Φʔϓϯιʔε!
  62

  View Slide

 63. Φʔϓϯιʔεͷιϑτ΢ΣΞͱ͸
  ୭Ͱ΋ࣗ༝ʹɺར༻ɾมߋɾڞ༗ग़དྷΔιϑτ΢ΣΞɻ
  Φʔϓϯιʔεͷ఩ֶͱ͸
  ୭Ͱ΋ࣗ༝ʹɺίϐʔɺมߋɺίϛϡχέʔγϣϯΛ͠ͳ͕ΒߩݙͰ͖
  Δڞಉ࡞ۀͷߟ͑ํͰ͋Δɻ
  Ҿ༻ɿGovernment open source — ੓෎΍࣏ࣗମͷΦʔϓϯιʔε׆༻ //
  Speaker Deck
  63

  View Slide

 64. 64

  View Slide

 65. 65

  View Slide

 66. @See..
  • Government open source — ੓෎΍࣏ࣗମͷΦʔϓϯιʔε׆
  ༻ // Speaker Deck
  • Takayuki Miyauchi: ϫʔΫϑϩʔͱͯ͠ͷΦʔϓϯιʔε |
  WordPress.tv
  • Hiroshi Urabe: WordPressͷϓϥάΠϯ࡞ͬͨΓίΞίϯτϦ
  Ϗϡʔλʔʹͳͬͨ࿩ɻ ͦͯ͠ɺͦͷָ͠͞ͱҙٛ |
  WordPress.tv
  66

  View Slide

 67. Thanks!
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  Facebook: fb.me/torounit
  Blog: https://torounit.com
  67

  View Slide