Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ブロックエディタをゴリゴリに使い倒してサイトを作った話 / Kansai WordPress Meetup 2023 09 23

ブロックエディタをゴリゴリに使い倒してサイトを作った話 / Kansai WordPress Meetup 2023 09 23

[【大阪】Kansai WordPress Meetup@大阪『ブロックエディターについてもっと知ろう!』](https://www.meetup.com/ja-JP/kansai-wordpress-meetup/events/295907589/) 登壇資料です。

Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

September 23, 2023
Tweet

More Decks by Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ブロックエディタをゴリゴリに使い倒してサイトを作った話
  Toro_Unit @Kansai WordPress Meetup 2023.09.23

  View full-size slide

 2. Toro_Unit
  占部 紘 (うらべ ひろし)
  • Frontend Developer
  • WordPress Plugin and Theme
  Developer
  • Gutenberg Team
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  3

  View full-size slide

 3. 長野県松本市[^1]からきました
  * 毎回ピザ食ってます。
  * 9/30 @松本
  * 11/18 @松本 (仮)

  View full-size slide

 4. • Gutenberg ͷ։ൃΛͪΐΖͬͱ΍ͬ
  ͯ·͢ɻ
  • Shinshu WP Meetup ͷΦʔΨφΠ
  βʔͯ͠·͢ɻ
  • ϓϥάΠϯ࡞ͬͨΓੲςʔϚ࡞ͬͨ
  Γͯ͠·͢ɻ
  • WordPress ͷΠϕϯτͰ஻ͬͨΓ͓
  ञҿΜͩΓͨ·ʹӡӦख఻ͬͨΓ͠
  ͯ·͢ɻ
  5

  View full-size slide

 5. WordCamp Tokyo 2023
  2023/10/21@༗໌
  ேΠνͷηογϣϯͷύωϧσΟεΧο
  γϣϯʹొஃ͠·͢ɻΑΖ͘͠Ͳ͏ͧɻ
  https://tokyo.wordcamp.org/2023/
  session/session-a1/
  6

  View full-size slide

 6. Agenda
  1. ֓ཁ
  2. ϒϩοΫͷ։ൃʹ͍ͭͯ
  3. ςʔϚଆͷ։ൃ
  4. ϒϩοΫΤσΟλʔΛ࢖͍౗͢͜ͱʹΑΔϝϦοτ
  5. ϒϩοΫ։ൃͰֶͿ΂͖͜ͱ
  6. ՝୊ײ
  7. ͓ؾ࣋ͪද໌
  7

  View full-size slide

 7. ڈ೥ͷ೥຤ʹαΠτΛϦχϡʔΞϧ͠·ͨ͠ɻ
  https://satori.marketing
  • ΢ν͸ WP ଆͷ࣮૷ͱ͔΋Ζ΋Ζ୲౰ɻσβΠϯ͸֎෦ɻ
  • ։ൃظؒ͸ɺ3-4ϲ݄͘Β͍ɻ
  8

  View full-size slide

 8. ϖʔδฤूը໘͸͜Μͳײ͡ɻ
  10

  View full-size slide

 9. ͍͍ͩͨಉ͡ݟͨ໨!
  12

  View full-size slide

 10. • ࡞੒ϒϩοΫ਺ɿ27ݸ
  • ਌ࢠؔ܎ͷϒϩοΫ͸1ͭͷϒϩοΫͱͯ͠Χ΢ϯτ͢Δ
  ͱɺ20ݸ͘Β͍ɻ
  • αΠτͷن໛ʹͯ͠͸͋Μ·Γଟ͘ͳ͍ؾ͕͢Δ͚Ͳɺօ͞
  ΜͲ͏Ͱ͢ʁ
  13

  View full-size slide

 11. ϦχϡʔΞϧͰղܾ͔ٕͨͬͨ͠ज़తͳ՝୊
  • ݻఆϖʔδ / ηϛφʔ৘ใ / ಋೖࣄྫ ౳͕ΧελϜϑΟʔϧ
  υ·ΈΕͰɺߋ৽Ͱ͖ͳ͍ɻ
  • ςϯϓϨʔτଆ΋ if จ·ΈΕͰɺϝϯςφϯε͕ࠔ೉ɻ
  • ڍಈ͕ෆ໌ͱ͔͍Ζ͍Ζɻ
  14

  View full-size slide

 12. • ΧελϜϑΟʔϧυࡇΓͱɺςʔϚ಺ͷ if จࡇΓɺαΠτอकͰ
  ؔΘ͍ͬͯͨࣗ෼ͨͪ΋͍Ζ͍Ζ͠ΜͲ͍ɻ
  • मਖ਼ґཔ͕དྷΔͨͼʹɺίʔυΛमਖ਼͠ɺͦΕΛ֬ೝͯ͠΋Β͏
  ͷ΋ɺͦΕΛผͷαʔόʔʹσϓϩΠͯ͠ݟͯ΋Β͏ඞཁ͕͋
  Γɺ·͊·͊ίετ͕ߴ͍ɻ
  • ӡ༻ऀͷཁ๬Ͱ͍͍ͪͪςΩετमਖ਼ʹςʔϚΛมߋ͢Δͷ͸ɺ
  ͓ޓ͍ʹͱͬͯ໘౗͍͘͞ɻ
  • ͍ͨͨ͜͠ͱͰ͸ແ͍͔΋͚ͩͲɺίεύ͕ѱ͍ɻͦΕ͕ੵ
  Έ্͕ͬͯ৘ใൃ৴ͷεϐʔυ͕஗͘ͳΔɻ
  15

  View full-size slide

 13. ϒϩοΫΤσΟλ΁ͷ׳Εɻ
  • ͠Εͬͱɺ5.0 ͰϒϩοΫΤσΟλʹม͚͑ͨͲɺಛʹԿ΋
  ݴΘΕͣɻ
  • ࠷ॳ͸ΫϥγοΫϒϩοΫͰهࣄΛॻ͍͍͕ͯͨɺঃʑʹϒ
  ϩοΫʹͳ͍ͬͯͬͨɻ
  • ෆ໌఺ͱ͔͸ͪ͜ΒͰ૬ஊʹ৐ͬͨΓɻ
  16

  View full-size slide

 14. શ෦ϒϩοΫΤσΟλʔͰ؅ཧ͢Δํ
  ޲ͰͷϦχϡʔΞϧ
  17

  View full-size slide

 15. ͜ͷҊ݅Λ΍Δ্ͰɺҰ൪େࣄʹͨ͜͠ͱɻ
  ؅ཧը໘͔ΒฤूෆՄೳͳจࣈྻ͸࡞Βͳ͍ɻ
  18

  View full-size slide

 16. • ʮ͜͜͸Ͳ͏΍ͬͯߋ৽͢Δͷʁͷ໰͍ͷલʹɺͦ΋ͦ΋ࣗ
  ෼ͨͪͰߋ৽Ͱ͖Δʁʯͱ͍͏໰͍͕݁ߏ߹ͬͨɻ
  • ͍͍ͪͪͦ͜Λؾʹ͢Δͷͬͯ CMS ͱͯ͠͸Ͳ͏ͳͷʁ
  • ະདྷ͕༧ଌෆՄೳɻઌํͷ޿ใͷํ਑΋൒೥ޙɺ1೥ޙʹม
  ΘΔ͔΋ɻ
  20

  View full-size slide

 17. ࣗ෼ͨͪͷ৘ใൃ৴Λࣗ਎Ͱίϯτϩʔϧ͍͔ͨ͠ΒCMSΛ࢖͏ΜͩΑͶʁ
  21

  View full-size slide

 18. ։ൃମ੍
  22

  View full-size slide

 19. ͸·ͷ͞Μ(@wildworks)
  • ϒϩοΫ։ൃɺΤσΟλʔͷ֦ுͷ
  ϓϥάΠϯΛத৺ʹ୲౰ɻ
  • Gutenberg ͷ͛͢ʔ΍ͭɻ
  • WC Tokyo ͰҰॹʹ஻Γ·͢ɻ
  23

  View full-size slide

 20. K͞Μ(@mypacecreator)
  • ςʔϚ։ൃɺϒϩοΫΛར༻ͯ͠ͷ
  ϖʔδ࡞੒Λத৺ʹ୲౰ɻ
  • ʮWordPressςʔϚ;ͭʔʹ࡞ͬ
  ͯʯͬͯΦʔμʔʹͪΌΜͱී௨ʹ
  ࡞ͬͯ͘ΕΔɻ
  • ςʔϚͪΌΜͱ ී௨ʹ ࡞Δͬͯ΄Μ
  ͱʹग़དྷΔਓ͕গͳ͍ɻ
  24

  View full-size slide

 21. ࣗ෼ͷ୲౰
  • ϒϩοΫ౳ͷ࢓༷ͷܾఆɻίʔυͷϚʔδɻ
  • ϒϩοΫ։ൃɻ
  • ࡉ͔͍ϓϥάΠϯ։ൃɻ
  • ΧελϜϑΟʔϧυΛ༻͍ΔՕॴͷΤσΟλʔͷ֦ுͱ͔ɻ
  25

  View full-size slide

 22. ϒϩοΫͷ։ൃ
  26

  View full-size slide

 23. ϫʔΫϑϩʔ
  • Figma ͷσβΠϯΛ֬ೝ͠ͳ͕Β࡞੒͢΂͖ϒϩοΫΛఆٛɻ
  • ϝϯόʔશһͰɺFigma ͷσʔλΛݟͳ͕Β͋ʔͩ͜ʔͩ
  ݴ͍߹ͬͯɺissue Λ࡞੒ɻ
  • ແཧ͡ΌͶʁͬͯͷ͸σβΠϯଆʹϑΟʔυόοΫɻ
  • جຊతʹ͸ɺࣗ෼ or ඿໺͞Μ͕ϒϩοΫΛ։ൃ͠ PR Λग़
  ͠ɺ૬ޓʹϨϏϡʔɻ
  27

  View full-size slide

 24. ϒϩοΫΤσΟλʔΛ༻͍ͨαΠτ੍࡞ʹ͓͚Δॾ໰୊
  28

  View full-size slide

 25. ϒϩοΫ਺ͷංେԽ
  29

  View full-size slide

 26. • σβΠϯΛ۪௚ʹϒϩοΫԽ͢ΔͱϒϩοΫ਺͕ංେԽ͢
  Δɻ
  • ։ൃɺ؅ཧɺӡ༻ɺอकɺ༷ʑͳͱ͜ΖͰίετ͕͔͔Δɻ
  • ͳʹ࢖ͬͯྑ͍ͷ͔Θ͔Βͳ͘ͳΔɻ
  • ϒϩοΫελΠϧ / ϒϩοΫύλʔϯͰ΋ಉ༷ͷ໰୊͸ى͖
  Δɻ
  30

  View full-size slide

 27. ͜ͷ໰୊΁ͷղܾࡦͱͯ͠΍ͬͨ͜ͱɻ
  ॻࣜπʔϧόʔ API (Format API)
  31

  View full-size slide

 28. ݟग़͠ΛίΞͷʮݟग़͠ʯϒ
  ϩοΫͰ࡞੒
  RichText Λ֦ு͢Δ͜ͱͰɺ

  Λ଍ͤΔΑ͏ʹɻ
  ϒϩοΫΛબͿΑΓ͸௚ײతʹૢ࡞Ͱ
  ͖ɺݻఆϖʔδͳͲͷࢠݟग़͠౳ʹ༻͍
  Δ͜ͱͰɺϒϩοΫΛ࡞੒͢Δඞཁ͕ແ
  ͘ͳΔɻ
  32

  View full-size slide

 29. ॻࣜπʔϧόʔ API (Format
  API)
  • ଠࣈͱ͔ɺϋΠϥΠτΛͱ͔ΛςΩε
  τʹద༻ͨ͠Γ͢Δ΍ͭɻ೚ҙͷλ
  άɺ೚ҙͷΫϥεΛద༻Ͱ͖Δɻ
  • Ωϟονίϐʔɺݟग़͠ͷύλʔϯͱ
  ͔͸͜ΕͰ͍͍ͩͨͳΜͱ͔ͳΔͷ
  Ͱ͸ɻ
  https://ja.wordpress.org/team/
  handbook/block-editor/how-to-guides/
  format-api/
  34

  View full-size slide

 30. import { registerFormatType, toggleFormat } from '@wordpress/rich-text';
  import { RichTextToolbarButton } from '@wordpress/block-editor';
  const MyCustomButton = ( { isActive, onChange, value } ) => {
  return (
  icon="editor-code"
  title="Sample output"
  onClick={ () => {
  onChange(
  toggleFormat( value, {
  type: 'my-custom-format/sample-output',
  } )
  );
  } }
  isActive={ isActive }
  />
  );
  };
  registerFormatType( 'my-custom-format/sample-output', {
  title: 'Sample output',
  tagName: 'samp',
  className: null,
  edit: MyCustomButton,
  } );
  35

  View full-size slide

 31. RichText Extension
  ؅ཧը໘͔ΒͦͷลͷઃఆΛߦ͑ΔΑ͏
  ʹ͢ΔϓϥάΠϯɻ(඿໺͞Μ࡞)
  https://wordpress.org/plugins/richtext-
  extension/
  ࠓճ͸ઃఆͳͲΛϨϙδτϦͰ؅ཧͨ͠
  ͔ͬͨͷͰɺjsonϑΝΠϧͰઃఆΛఆٛ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͨ͠΋ͷΛผ్։ൃ͍ͯ͠
  Δɻ
  36

  View full-size slide

 32. ޮՌ
  • ݟग़ؔ͠࿈ͷϒϩοΫͰ࡞੒ͨ͠΋ͷ͕ 3͚ͭͩɻ
  • ΞΠίϯΛࢦఆͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠Ϡπͱ͔ɻ
  • ݟग़͠/ڧௐͷσβΠϯͷόϦΤʔγϣϯͷ΄ͱΜͲΛ௨ৗͷ
  ݟग़͠ɾஈམϒϩοΫͰ࣮ݱɻ
  37

  View full-size slide

 33. ςʔϚͱϒϩοΫͷ੹຿͕ᐆດ
  38

  View full-size slide

 34. • ৭ͷఆٛͳͲ͸ theme.json Ͱߦ͍͍ͨɻ
  • ϒϩοΫଆͰCSSΛهड़͢ΔͱɺςʔϚଆͰͷΧελϚΠζ
  ͕೉͘͠ͳΔɻ
  • ͜͜ΒลΛͪΌΜͱ͠ͳ͍ͱɺλεΫͷ෼ղ͕೉͘͠ͳΔ
  ͠ɺઃܭ͕ഁ୼͢ΔݪҼɻ
  39

  View full-size slide

 35. ৭͸ɺςʔϚଆͰఆٛ
  • ϒϩοΫଆͰ͸جຊతʹɺ৭ͳͲΛ
  ࣋ͨͳ͍ɻ(ϨΠΞ΢τͷΈ)
  • ৭ɺόϦΤʔγϣϯͳͲ͸ɺςʔϚ
  ଆͰఆٛ͢Δɻ
  • ίΞͷελΠϧΛςʔϚͰ্ॻ͖͢
  Δͷͱಉ͡։ൃϑϩʔͰ࡞ۀग़དྷΔ
  Α͏ʹɻ
  40

  View full-size slide

 36. • ϒϩοΫଆͷ੹຿͸ɺཁૉͷ഑ஔఔ౓ʹɻ(੾Γ෼͚͸೉͠
  ͍ɻ)
  • CSS ͸શମతʹ΋͏গ͠ςʔϚଆͰهड़ͯ͠΋ྑ͔ͬͨͱ͸
  ࢥͬͯΔ͕ɺࣄલʹͦ͜ΒลΛઃܭͰ͖Δͷ͔͸ͪΐͬͱΘ
  ͔Βͳ͍ɻ
  41

  View full-size slide

 37. block.json
  "supports": {
  "spacing": {
  "margin": true
  },
  "color": {
  "text": true,
  "background": true
  }
  },
  Block Supports ͷઃఆͰɺ؅ཧը໘ଆͰઃఆग़དྷΔ߲໨Λ૿΍ͯ͠ɺσβΠϯ
  తͳ੍໿ΛϒϩοΫଆͰ͸ͳΔ΂࣋ͨ͘ͳ͍Α͏ʹɻ
  42

  View full-size slide

 38. ϒϩοΫελΠϧҎ֎ͷํ๏ͰͷελΠϧͷ֦ுΛߟ͑Δ
  • ϒϩοΫελΠϧ͸ɺ୯Ұͷ class ͔͠ίϯτϩʔϧग़དྷͳ
  ͍ͷͰ͙͢ʹංେԽ͢Δɻ
  • എܠ3छྨxxϘʔμʔ3छྨͰɺ9छྨͷελΠϧ͕ඞཁʹ
  ͳΔɻ
  • ϒϩοΫελΠϧ͕ଟ͗͢Δͱར༻ࠔ೉ɻ
  43

  View full-size slide

 39. Block Extensions
  https://gutenberg.10up.com/
  reference/Blocks/block-extensions
  10up੡ͷ @10up/block-components ౳
  Λ༻͍ΔͱղܾՄೳɻ
  (ࠓճ͸ෆ࠾༻)
  46

  View full-size slide

 40. import { registerBlockExtension } from '@10up/block-components';
  function BlockEdit(props) {...}
  function generateClassNames(attributes) {...}
  registerBlockExtension(
  'core/group',
  {
  extensionName: 'background-patterns',
  attributes: {
  hasBackgroundPattern: {
  type: 'boolean',
  default: false,
  },
  backgroundPatternShape: {
  type: 'string',
  default: 'dots',
  },
  backgroundPatternColor: {
  type: 'string',
  default: 'green'
  }
  },
  classNameGenerator: generateClassNames,
  Edit: BlockEdit,
  }
  );
  47

  View full-size slide

 41. ςʔϚ։ൃ
  48

  View full-size slide

 42. ϒϩοΫςʔϚ or ΫϥγοΫςʔϚʁ
  • 2022/08ͷঢ়گ(WordPress 6.0)Ͱ͸ɺϒϩοΫςʔϚ͸Ϧε
  Ϋ͕ߴ͍ͱ൑அɻ
  • theme.json Λಋೖͨ͠ΫϥγοΫςʔϚʢϋΠϒϦουςʔ
  ϚʣΛ࡞੒ɻ
  49

  View full-size slide

 43. ςʔϚ։ൃͰ͓ئ͍ͨ͜͠ͱ
  50

  View full-size slide

 44. جຊతʹ͸ɺී௨ʹςʔϚ࡞ͬͯʂͱ͍͏ײ͡ɻ
  • ͜͜Ͱݴ͏ී௨͸ɺWP.org ʹܝࡌ͢ΔΑ͏ͳςʔϚͱಉ͡
  Α͏ͳײ͡Ͱɺͱ͍͏͜ͱɻ
  • ଍Γͳ͍ཁૉ͸ɺregister_block_style Ͱ௥Ճ͢Δ͔ɺϒ
  ϩοΫଆͰରԠɻ
  • ಛผͳ class ͸جຊతʹ͸༻ҙͤͣɺ؅ཧը໘্ͰͷઃఆͰ
  ରԠɻ
  51

  View full-size slide

 45. CSS ʹ͍͔ͭͯΜ͕͑Δ͜ͱɻ
  • ϝϯςφϯεੑΛͲ͏֬อ͢Δ͔ɻͲ͏ݮΒ͔͢ɻ
  • Ұ౓͔͠ग़ͯ͜ͳ͍Α͏ͳελΠϧ͕૿Ճ͢Δͱϝϯςφϯ
  εੑ͕Լ͕Δɻ
  52

  View full-size slide

 46. ͜ͷ໰୊΁ͷղܾࡦͱͯ͠΍ͬͨ͜ͱɻ
  ΤσΟλͰग़དྷΔ͜ͱ͸ΤσΟλଆͰ
  53

  View full-size slide

 47. • ϑΥϯταΠζͷઃఆɺϒϩοΫͷ
  ϚʔδϯͳͲ͸جຊతʹ͸ΤσΟ
  λʔ্ͰରԠɻ
  • ͦ͜ΒลΛ؆୯ʹมߋՄೳͳͷ͕ྑ
  ͞ɻ
  • HTMLͷ؅ཧʁ WordPress ͷϦϏ
  δϣϯͰɻ
  • ൚༻తͳ΋ͷΛͳΔ΂͘࡞ͬͯɺͦ
  ΕΛ૊Έ߹ΘͤͯϖʔδΛ࡞ΔΠ
  ϝʔδɻ
  54

  View full-size slide

 48. HTML / CSS ։ൃͰ͸ແ͘ɺ͋͘·Ͱ΋ςʔϚ։ൃͱଊ͑Δɻ
  • தͰͲΜͳϖʔδͰ΋͋Δఔ౓։ൃՄೳͳΑ͏ʹɺσβΠϯ
  γεςϜΛఏڙ͢Δͷ͕ςʔϚͷ໾ׂɻ
  • HTML Λॻ͘ͷ͸جຊతʹ͸ΤσΟλʔͷ໾ׂɻ
  55

  View full-size slide

 49. ී௨ʹςʔϚ࡞ͬͯͱ͸ݴ͏΋ͷͷɺ
  theme.json ͷಋೖͰςʔϚଆͰؾΛݣ
  ͏͜ͱ͕ͦΕͳΓʹ͋Δɻ
  ৄࡉ͸ɺ
  ʲWordPressʳ डୗ։ൃʹ͓͚ΔϋΠ
  ϒϦουςʔϚ։ൃ: https://qiita.com/
  AkiHamano/items/
  4166dd093e2ba03c57d7
  ͕ΊͬͪΌৄ͍͠ɻ
  56

  View full-size slide

 50. λΠτϧͷऔѻ͍
  ϖʔδ͝ͱʹλΠτϧͷϨΠΞ΢τ͕ҧͬͨΓɺ
  ΧελϚΠζͨ͘͠ͳͬͨΓ͢ΔͷͰɺ
  the_title() ͸ςϯϓϨʔτʹهड़͠ͳ͍ํ͕
  ྑ͍͔΋ɻ
  ͦͷ୅ΘΓʹɺλΠτϧϒϩοΫ(core/post-
  title) Λ༻͍ΔΑ͏ʹͨ͠ํ͕Ұ؏ੑ͕͋ͬͯ
  ྑ͍ɻ
  ৽ن࡞੒࣌ʹɺλΠτϧϒϩοΫΛࣗಈͰ௥Ճ͢
  ΔΑ͏ʹ͢Δͱ͔ͰରԠɻ
  • VK Block Patterns(Vector,Inc ੡) / Pattern
  Manager (WP Engine) ͱ͔Ͱɻ
  57

  View full-size slide

 51. ΢ΟδΣοτͷ໰୊
  WordPress 5.8 ͔Β΢ΟδΣοτͰ΋ϒϩοΫΤσΟλʔ͕ར༻
  Մೳʹͳ͕ͬͨɻ
  • ΤσΟλʔͷը໘෯͕ҧ͏ɻαΠυόʔҎ֎ʹ͸ෆదɻ
  • ग़ྗ͞ΕΔϚʔΫΞοϓ͕ҧ͏ɻ(چདྷͷ΢ΟδΣοτͱͷޓ
  ׵ੑ)
  ͳͲͷ໰୊ɻ
  58

  View full-size slide

 52. ϒϩοΫςϯϓϨʔτύʔπͷಋೖ
  • ϒϩοΫςʔϚͷςϯϓϨʔτύʔ
  πػೳΛɺΫϥγοΫςʔϚͰ΋ར
  ༻Մೳʹɻ(WP 6.1)
  61

  View full-size slide

 53. ͦͷଞॾ໰୊
  62

  View full-size slide

 54. ಉظύλʔϯ(࠶ར༻ϒϩοΫ)ͷ໰୊ɹ
  ͷΑ͏ʹอଘ͞Εɺ

  ࠶ར༻ϒϩοΫͷத਎

  ͷΑ͏ʹɺΤσΟλʔ্Ͱ͸ϨϯμϦϯά͞Εɺϖʔδͱͯ͠
  ͸ɺத਎͕ͦͷ··ग़ྗ͞ΕΔɻ
  63

  View full-size slide

 55. • ࠶ར༻ϒϩοΫͷத਎͕ɺalignwide, alignfull ౳Λ࣋ͬ
  ͍ͯͨ৔߹ɺ͜ΕΒ͕ΤσΟλʔ্Ͱਖ਼͘͠දࣔ͞Εͳ͍ɻ
  • ࠶ར༻ϒϩοΫͷ਌ʹɺʮίϯςϯτ෯Λ࢖༻͢ΔΠϯφʔ
  ϒϩοΫʯΛ off ʹͨ͠ɺશ෯ͷάϧʔϓΛ༻ҙ͠ɺͦͷத
  ʹ࠶ར༻ϒϩοΫΛೖΕΔ͜ͱͰରԠɻ
  άϧʔϓϒϩοΫͷڍಈ͸৭ʑͱ೉͍͠ɻɻɻ
  64

  View full-size slide

 56. ϒϩοΫΤσΟλʔΛ࢖͍͓ͨ͢ϝϦοτ
  65

  View full-size slide

 57. ςʔϚͷσϓϩΠճ਺͕ݮΔɻ
  • ςʔϚͳͲΛมߋ͠ͳͯ͘ྑ͍ͷͰɺσϓϩΠͰͷࣄނͳͲ
  ͕ஔ͖ʹ͘͘ɻ
  • ಈ͍ͯΔίʔυΛมߋ͢Δͷ͸ɺϦεΫ͕͋ΔߦҝͰ͸͋
  Δɻ
  66

  View full-size slide

 58. ϒϩοΫΤσΟλؒͰͷίϐϖ͕Մೳ
  • جຊతʹ ϩʔΧϧ؀ڥʹ DB ͸ಉظ͠ͳ͍Ͱ։ൃɻ
  • ࠔͬͨΒɺϒϩοΫΤσΟλͷίʔυΛڞ༗ͨ͠Γɻ
  • Ͳ͏ͯ͠΋खݩʹཉ͔ͬͨ͠Βɺ։ൃαʔόʔ͔Β xml ΛΤ
  Ϋεϙʔτͯ͠ɺΠϯϙʔτͨ͠Γɻ
  67

  View full-size slide

 59. ίϯςϯπ؅ཧͷ UX ͷ޲্
  • ʮจࣈྻͷมߋ͕ग़དྷΔ͔ग़དྷͳ͍͔ʯΛϢʔβʔ͕ߟ͑ͳ
  ͯ͘ྑ͍Α͏ʹɻ
  • ʮ͜͜͸มߋՄೳ/͜͜͸ग़དྷ·ͤΜʯ͕͋Δͱͦ΋ͦ΋
  Ϣʔβʔ͕ࠞཚ͢Δɻ
  • ςΩετͷมߋ͘Β͍ࣗ෼ͨͪͰαΫοͱग़དྷΔΑ͏ʹͳͬ
  ͍ͯͨํ͕ɺ૒ํָͰ͢ΑͶɻ
  68

  View full-size slide

 60. ࠶ར༻ੑͷ޲্
  • ஍ਤϒϩοΫͳͲͷϑϩϯτଆͰͷ
  ౳Λ༻͍ͨϒϩοΫ౳Λͻͱ·ͱΊ
  ʹɻ࠶ར༻ੑͷ޲্ɻ
  • ಉ͡ϒϩοΫΛਓੜͰ2౓ͱ࡞Βͳ͍
  ͱ͍͏ؾ࣋ͪɻ
  • npm Ͱ഑෍͞Ε͍ͯΔɺReact ͷࢿ
  ࢈͕ͦͷ··࢖͑Δɻ
  69

  View full-size slide

 61. σβΠϯΛ੍ޚ͢ΔͨΊͷϩδοΫͷഉআ
  • ΧελϜϑΟʔϧυɺςϯϓϨʔτͰͷ if จ͕ WordPress α
  ΠτϝϯςφϯεੑΛඇৗʹѱ͘͢Δɻ
  • 1ϖʔδͷͨΊʹςϯϓϨʔτʹϩδοΫΛهड़ͨ͠Γ౳
  Ͱɺഁ୼ͨ͠αΠτΛԿݸ΋ݟ͖ͯ·ͨ͠ΑͶʁ
  • ͦͷΧελϜϑΟʔϧυɺҠߦग़དྷΔʁ໰୊
  70

  View full-size slide

 62. ͜͜਺೥ͷ޻਺ͷมԽ
  71

  View full-size slide

 63. • ϒϩοΫΤσΟλҎલͱͦΜͳʹมΘͬͯͳ͍ؾ͸͢Δɻ
  • ϒϩοΫΤσΟλʹͳ͔ͬͨΒ޻਺͕૿͑ͨͬͯ͜ͱ΋ແ
  ͍ɻ
  • ΧελϜϑΟʔϧυӠʑͱ͔ͷ࿩͕ݮͬͨͿΜɺτϯτϯͳ
  Πϝʔδɻ
  • PHP Λॻ͍ͯͨ޻਺͕ React ʹͳͬͨײ֮ɻ
  72

  View full-size slide

 64. ϒϩοΫύλʔϯ or ϒϩοΫ։ൃ
  73

  View full-size slide

 65. ݁࿦ɿͲͬͪ΋࢖͏ɻ
  74

  View full-size slide

 66. • ωετͨ͠άϧʔϓϒϩοΫͷ૊Έ߹ΘͤͰఏڙ͞ΕΔσβ
  Πϯ͸؅ཧͮ͠Β͍ɻ
  • ෳ਺ͷσβΠϯͷཁૉΛ·ͱΊͯ౤ೖ͢Δػೳ͕ϒϩοΫύ
  λʔϯɻ୯ཱͷσβΠϯཁૉΛఏڙ͢Δͷ͸ϒϩοΫ୯Ґɻ
  • ࣗ༝ͳϚʔΫΞοϓΛఏڙ͢Δͷ͸ϒϩοΫΛ։ൃ͠ͳ͍ͱ
  ೉͍͠ɻ
  75

  View full-size slide

 67. HTML/CSS Ͱग़དྷΔ͜ͱɾग़དྷͳ͍͜ͱΛ఻͑Δͷͬͯ·͊
  ·͊େมͰͨ͠ΑͶʁ
  • ͦͯͪ͠ΌΜͱ఻͑ΒΕͯΔ͔΋Θ͔Βͳ͍ɻ
  • ͍ͯ͏͔ࣗ෼ͷͰ͖Δग़དྷͳ͍ͷ൑அ΋೉͍͠ɻ
  • ͦ͏͍͏αϯϓϧαΠτ͸͋Δ͚Ͳࠓճ͸ग़དྷͳ͍Μͩ
  ΑʔͬͯͷΛ఻͑Δͷ೉͍͠ɻ
  76

  View full-size slide

 68. ϒϩοΫΤσΟλͰग़དྷΔ͜ͱग़དྷͳ͍͜ͱΛ఻͑Δͷ͸ɺͨ
  ͿΜɺ͜ΕͷഒҎ্೉͍͠
  77

  View full-size slide

 69. • άϧʔϓϒϩοΫͷڍಈͱ͔೉͍͠ɻWordPress͕ಈతʹੜ
  ੒͢ΔCSS΋͋Δɻ
  • ؅ཧը໘ͰͦͷσβΠϯΛ࠶ݱग़དྷͨͱͯ͠΋ɺάϧʔϓϒ
  ϩοΫͷωετ͕ଟ͗ͯ͢ૢ࡞͕೉͍͠ͱ͔ɻ
  78

  View full-size slide

 70. ʮࣗ༝ʹHTML/CSSΛهड़͢Ε͹ͳΜͱ͔ͳΔʯͱ͍͏࠷ऴख
  ஈΛ͍࣋ͬͯΔͱඇৗʹָɻ
  • ͱΓ͋͑ͣίΞͷϒϩοΫͷ૊Έ߹ΘͤͰߟ͑ͯΈͯɺμϝ
  ͦ͏ͳΒϒϩοΫ։ൃ͢Δ͔ʔɺΈ͍ͨͳɻ
  • ฤूՄೳͳ HTML ͷύʔπΛ࡞ΕΕ͹ྑ͍ɻ
  • ςΩετͱը૾ͷมߋ͘Β͍͕ग़དྷΔ͚ͩͰେ఍ͷ͜ͱ͸
  ΍͚ͬͭΒΕΔɻ
  79

  View full-size slide

 71. ϒϩοΫ։ൃͰֶͿ΂͖͜ͱ
  80

  View full-size slide

 72. ϒϩοΫΤσΟλ͕ϦϦʔε
  ͞ΕͯͦΖͦΖ5೥ܦͪ·
  ͢ɻ
  • 2018೥12݄10೔ WordPress 5.0
  • ϒϩοΫΤσΟλ͸ɺ7೥લ͘Β͍͔Β։ൃ
  ͕࢝·͍ͬͯΔɻ
  • ਐԽ͸ଓ͍͍ͯΔ͕ɺϒϩοΫΤσΟλࣗ
  ମ͸ผʹ৽͍͠΋ͷͰ͸ແ͍ɻ
  ϒϩοΫͷ࡞੒ νϡʔτϦΞϧ
  https://ja.wordpress.org/team/handbook/
  block-editor/getting-started/create-block/
  81

  View full-size slide

 73. ։ൃΨΠυ
  • νϡʔτϦΞϧΑΓͪΐͬͱಥͬࠐ
  Μͩઆ໌ɻ
  82

  View full-size slide

 74. ͜ͷ5೥Ͱɺ
  • npx @wordpress/create-block ͰϒϩοΫ࡞੒͕؆୯ʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
  • block.json ͷਐԽͰɺ؆୯ʹػೳ௥Ճ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹɻ
  • @wordpress/scripts ͰϏϧυͱ͔΋ΊͬͪΌ؆୯ʹɻ
  • @wordpress/env Ͱ։ൃ؀ڥ͕؆୯ʹɻWindows Ͱ΋ಈͧ͘ɻ
  • WordPress Playground Ͱ΋։ൃ؀ڥϚδ؆୯ʹɻ
  • npm ͷόʔδϣϯ͕Α͏΍͘ 8ܥʹɻ
  • υΩϡϝϯςʔγϣϯ΋νϡʔτϦΞϧ΋੔උ͞Εͨɻ(ࠓ·ͰΑΓ͍ͩͿ)
  • ೔ຊޠԽ΋͞ΕͯΔʂ
  83

  View full-size slide

 75. ʮKansai WordPress Meetup Osaka #4 ϒϩοΫΤσΟλʔͷ࿩Λ͠Α͏ʯ 2019/11/16
  https://speakerdeck.com/torounit/get-started-customize-for-block-editor
  84

  View full-size slide

 76. ۀ຿্ɺϒϩοΫ։ൃͰඞཁͳ஌ࣝ
  • ϒϩοΫ։ൃͷجຊɺ(νϡʔτϦΞϧϨϕϧ) / React ͷجૅɻ
  • : ஈམɾݟग़͠ϒϩοΫͳͲͰ࢖ΘΕͯΔςΩε
  τͷฤूίϯϙʔωϯτ
  • ը૾ͷઃఆɺஔ׵
  • InnerBlocks Λར༻ͨ͠ϒϩοΫ
  ͜Ε͚ͩ஌ͬͯΕ͹ۀ຿ϨϕϧͰϒϩοΫΛ࡞Δʹ͸े෼ɻ
  85

  View full-size slide

 77. @10up/block-
  components
  https://github.com/10up/block-
  components
  • ϒϩοΫ։ൃͰΑ͘ग़ͯ͘Δίϯ
  ϙʔωϯτΛ·ͱΊͨ΋ͷɻ
  • ίϯϙʔωϯτΛ࢖͏ͩ
  ͚Ͱɺը૾ͷΞοϓϩʔυɺஔ׵ɺ
  ͱ͔΋ҰൃͰ࣮૷ग़དྷͨΓɻ
  86

  View full-size slide

 78. Gutemnerg BestPractices
  10up ͕·ͱΊͯΔɺϕετϓϥΫςΟεɻ
  88

  View full-size slide

 79. WordCamp US 2023 ͰͷϒϩοΫ
  ΤσΟλͷࣄྫͷηογϣϯ
  ԿݴͬͯΔͷ͔ྑ͘ղΒͳͯ͘΋ɺ؅ཧը໘ͷσϞݟͯɺ͛͢ʔͬͯͳΔɻ
  89

  View full-size slide

 80. ϗϫΠτϋ΢εͷϦχϡʔΞϧͰͷϒϩοΫΤσΟλͷ׆༻ࣄ

  All The Presidents Websites
  https://www.youtube.com/watch?v=pO4uhroOWew
  NASA
  For All Userkind: NASA Web Modernization and WordPress
  https://www.youtube.com/watch?v=d0ZekwvlM_w
  Hands on with NASA's new digital platform - 2023 WCUS Annapolis
  https://www.youtube.com/watch?v=pzRHrckpz44
  90

  View full-size slide

 81. ඿໺͞Μͷ YouTube νϟϯωϧ
  https://www.youtube.com/@akihamano2805/videos
  ΧελϜϒϩοΫಓ৔ͷಈըɻ
  Ryan Welcher ͷ Twitch νϟϯωϧ
  https://www.twitch.tv/ryanwelchercodes
  ഑৴Ͱ࡞ͬͨɺϓϥάΠϯͳͲͷϨϙδτϦ: https://github.com/
  ryanwelcher/twitch
  91

  View full-size slide

 82. ϢʔβʔͷϑΟʔυόοΫେࣄ
  92

  View full-size slide

 83. • ʮϢʔβʔ͕࢖͍΍͍͢Α͏ʹʯͱࢥͬͯ࡞ͬͯΔ͚Ͳɺ
  Ϣʔβʔ͕࢖͍΍͍͢ͱࢥͬͯΔ͔͸Θ͔Βͳ͍ɻ
  • HTMLΛॻ͚ͳ͍ਓͷؾ͕࣋ͪΘ͔Δ͜ͱ͸ແ͍ɻ
  • ๻Β͕HTMLΛֶΜͩͱ͖ͱঢ়گ΋ҧ͏ɻ
  • ॳ৺ऀͷࠒͷؾ࣋ͪΛࢥ͍ͩͯ͠΋ɺͦΕ͕ࠓͷϢʔβʔ
  ͷߟ͑Ͱ͋Δอূ͸Ͳ͜ʹ΋ͳ͍ɻ
  • ࣗ෼͕ͨͪؾݣ͍Ͱ࣮૷ͨ͠ػೳ͕ෆศΛট͍͍ͯͨΓɺٯ
  ΋Α͋͘Δɻ
  93

  View full-size slide

 84. ϢʔβʔͷϑΟʔυόοΫΛฉ͜͏
  • ͦ͏͍͏ҙຯͰαΠτͷอकɺࡉ͔͍ػೳ௥ՃͳͲΛ͠ଓ͚
  ͍ͯͨͷ͸ͱͯ΋ྑ͔ͬͨɻ
  • Ϣʔβʔ͕΍Γ͍ͨ͜ͱɺຊ౰ʹࠔͬͯډΔ͜ͱΛ஌Δେ͖
  ͳख͕͔Γɻ
  • 1िʹ1ຊهࣄΛॻ͍͍ͯͨϢʔβʔ͕ͷهࣄ͕2ຊ૿͑ͨ
  ΓɺΑΓίϯςϯπ࡞੒ʹूதग़དྷΔΑ͏ʹ͢Δͷ͕ɺ؅ཧ
  ը໘Λ࡞ΔɺΧελϚΠζ͢Δҙຯɻ
  94

  View full-size slide

 85. ϝσΟΞΫΤϦʹΑΔϨεϙϯγϒ
  • ݱ࣌఺Ͱ theme.json Ͱ͸࢖͑ͳ͍ɻ
  • ϝσΟΞΫΤϦ͕ɺͦ΋ͦ΋ WSIWYG ͱ૬ੑ͕ѱ͍ɻ
  • theme.json Ͱ͸ɺclamp + vw ʹΑΔΞϓϩʔνɻ
  • ΤσΟλͷ iframe ԽͰଟগϚγʹͳΔ͔΋͚ͩͲɺͲ͏ͩΖ͏ɻ
  • ݱ࣌఺Ͱ͸ɺΧϥϜϒϩοΫͷΑ͏ʹɺʮॎʹฒΜͩ΋ͷ͕ࠨ͔Βԣʹ
  ฒͿʯɺΑΓෳࡶͳ͜ͱ͸ߦ͏΂͖Ͱ͸ແ͍ͷͰ͸ɻ
  • ඇදࣔʹͳΔཁૉͷϋϯυϦϯά͕೉͍͠ɻ
  96

  View full-size slide

 86. ωΨςΟϒϚʔδϯ / position: absolute
  • ʮॏͳΔʯͱ͍͏දݱ͕ɺϒϩοΫΤσΟλͱ૬ੑ͕ѱ͍ɻ
  ؅ཧը໘্Ͱͷཁૉͷબ୒Λ೉͘͢͠Δɻ
  • ෳ਺ͷྡ઀ͨ͠ϒϩοΫͷ༨നͳͲͷલఏ͕͋ͬͯ੒ཱ͢Δ
  ΋ͷͳͷͰɺยํʹมߋ͕ೖͬͨΓ͢ΔͱɺϨΠΞ΢τ่͕
  ΕΔɻ
  97

  View full-size slide

 87. ͍͞͝ʹɺ͓ؾ࣋ͪ
  98

  View full-size slide

 88. ͜ͷ5೥ͷมԽ
  WordPress ͕ WEBαΠτΛ࡞Δ্ͰҰ൪؆୯ͳπʔϧͩͬͨ
  ࣌୅͸ऴΘͬͨɻ
  • ϑϩϯτΤϯυͳΒɺNext.js / Astro + microCMS ͱ͔ɻ
  • ϒϩάͳΒɺNote ͱ͔ɻ
  • Wix/STUDIO/Squarespace ౳ͷαʔϏεɻ
  99

  View full-size slide

 89. ࣗ෼͕ WordPress Λಋೖ͢Δཧ༝
  100

  View full-size slide

 90. ΧελϚΠζՄೳͳڧྗͳΤσΟλʔΛඋ͍͑ͯΔ͔Β
  101

  View full-size slide

 91. • ΤσΟλʔʹϝϦοτ͕ݟ͍ͩͤͳ͍αΠτɺWSIWYGͰ͋
  Δ͜ͱʹϝϦοτ͕ͳ͍αΠτ౳Ͱ͸ WordPress Λಋೖ͢Δ
  ͷ͸ඍົ͔ͳͱɻ
  • HTML Λ࠷ॳʹ࡞Γ͖ͬͯɺҰ෦ͷཁૉ͚ͩߋ৽͍ͨ͠ͱ͔
  Ͱ͋Ε͹ɺAstro + HeadlessCMS ͱ͔ͷ΄͏͕ϩʔίετͰ
  ͸ɻ
  102

  View full-size slide

 92. • Custom fields
  !
  Blocks https://github.com/WordPress/
  gutenberg/issues/51373
  • Fields API https://github.com/sc0ttkclark/wordpress-fields-
  api
  ౳͕ϦϦʔε͞ΕͨΒ·ͨҧ͏ঢ়گʹͳΔ͔΋ɻ
  103

  View full-size slide

 93. • ʮϖʔδͷ৽ن௥Ճʯ͕͋Δͷʹɺ݁ہςϯϓϨʔτϑΝΠ
  ϧΛ࿔ΔͳΒɺͳΜͷͨΊʹ CMS ͍ΕͯΜͷʁ
  • ΤσΟλʔ্Ͱ HTML ॻ͔ͤΔͳΒͳΜͰ WordPress ͍Ε
  ͯΜͷʁ
  • WEBͷྑ͙ͬͯ͢͞ʹมߋग़དྷΔ͜ͱ͡Όͳ͍ͷʁ
  • CMS ΛΘ͟Θ͟ಋೖ͢ΔҙຯͬͯԿ?
  104

  View full-size slide

 94. Thanks!
  Github: @torounit
  Twitter / WP.org: @Toro_Unit
  torounit.com
  106

  View full-size slide