$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WordPress テーマ作成再入門

WordPress テーマ作成再入門

WordBench 長野 vol.9 での登壇資料です。

More Decks by Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WordPress ςʔϚ࡞੒࠶ೖ໳
  Toro_Unit / 2017.05.20 @ WBNagano vol.9
  1

  View Slide

 2. Toro_Unit
  ઎෦ ߛ (͏Β΂ ͻΖ͠)
  • দຊࢢࡏॅ 10೥໨
  • ϑϦʔϥϯε
  • Frontend Engineer / Plugin Developer / Web Designer
  • WordBench ௕໺ ϞσϨʔλʔ
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  Facebook: fb.me/torounit
  Blog: https://torounit.com
  2

  View Slide

 3. Plugins Developer
  • Custom Post Type Permalinks
  • Active install: 80,000 +
  • Downloads: 380,000 +
  • Simple Post Type Permalinks
  • Powerful Posts Per Page
  • Responsive Slide
  • etc...
  3

  View Slide

 4. Theme Developer
  Vanilla
  4

  View Slide

 5. Other Contribution
  • 4.3 ~ 4.5, 4.7 ίΞߩݙऀ
  • WordCamp Kansai 2016 / Tokyo 2016 ࣮ߦҕһ
  • WordCamp Kansai 2017 ηογϣϯνʔϜ Ϧʔμʔ
  • Speaker
  • WordCamp Kansai 2015, 2016 / Tokyo 2015, 2016
  • WordBench Tokyo
  • WordBench Osaka
  • etc...
  5

  View Slide

 6. ςʔϚ࡞ͬͨ͜ͱ͋Δਓ!
  6

  View Slide

 7. WordPressͷਪ঑͍ͯ͠ΔςʔϚͷ࡞
  ΓํΛ஌ͬͯΔਓ!
  7

  View Slide

 8. ʮผʹಈ͍ͯΔ͔Βྑ͘ͳ͍ʁʯ
  8

  View Slide

 9. ʮ͸͍ʁ(Җѹ)ʯ
  9

  View Slide

 10. ਪ঑͞Εͳ͍࡞ΓํΛ͍ͯ͠Δͱɾɾɾ
  • ϓϥάΠϯ͕ͳΜ͔มͳಈ͖͢Δɾɾɾɻ
  • ຊͷ௨Γʹ࡞ͬͨͷʹ͏͔͝ͳ͍ɾɾɾɻ
  • ϦχϡʔΞϧΊͪΌͪ͘Ό͍ͨ΁Μɾɾɾɻ
  • ηΩϡϦςΟϗʔϧʹͳͬͨΓɾɾɾɻ
  10

  View Slide

 11. ͋ΔϓϥάΠϯ࡞ऀͷ੠
  11

  View Slide

 12. ඇਪ঑ͷ࡞Γํͯ͠ΔςʔϚͰͷςετ͸ɺͯ͠ͳ͍͠ɺͰ͖
  ͳ͍͠ɺ͢Δؾ΋ͳ͍ɻ
  ͍ͬͯ͏͔Ͳ͏΍ͬͯςετ͢Ε͹͍͍ͷΑʁ
  12

  View Slide

 13. ʮΑ͘஌Βͳ͍͚ͲɺͱΓ͋͑ͣಈ͍ͯΔ͔Βɾɾɾʯ
  ΄ΜͱʹͦΕͰେৎ෉ʁ
  13

  View Slide

 14. ςʔϚͷ࡞ΓํΛ͓͞Β͍ɻ
  14

  View Slide

 15. 1. ςϯϓϨʔτͷछྨ
  15

  View Slide

 16. σϑΥϧτςʔϚ Twenty
  Seventeen ΛݟͯΈΑ͏ɻ
  16

  View Slide

 17. ͙͑ͬ
  17

  View Slide

 18. େৎ෉ɻ
  18

  View Slide

 19. ςʔϚͷ࠷খߏ੒
  • index.php
  • style.css
  ͜Ε͚ͩʂ
  19

  View Slide

 20. ͡Ό͊ͳΜͰ͋Μͳʹɾɾɾ
  20

  View Slide

 21. ͱ͍͏Θ͚ͰςϯϓϨʔτͷ࢓૊ΈΛ͓͞Β͍͠·͠ΐ͏ɻ
  21

  View Slide

 22. 1-1 ςϯϓϨʔτ֊૚
  22

  View Slide

 23. ςϯϓϨʔτ֊૚ͱ͸ʁ
  WordPressͷςϯϓϨʔτ͕બ୒͞ΕΔ࢓૊Έɻ
  ݱࡏදࣔ͞Ε͍ͯΔϖʔδͷঢ়ଶʹ߹ΘͤͯςϯϓϨʔτ͕ݕ
  ࡧ͞ΕΔɻ
  23

  View Slide

 24. 24

  View Slide

 25. ྫ1 ΧςΰϦʔ ID:2, εϥοά: news ͷ৔߹ɻ
  1. category-news.php
  2. category-2.php
  3. category.php
  4. archive.php
  5. index.php
  ͷॱʹςϯϓϨʔτ͕ݕࡧ͞Εɺݟ͔ͭͬͨ΋ͷ͕ద༻͞ΕΔɻ
  25

  View Slide

 26. ྫ2 ϒϩά౤ߘͷ৔߹ɻ
  1. single-post.php
  2. single.php
  3. singular.php
  4. index.php
  ͷॱʹςϯϓϨʔτ͕ݕࡧ͞Εɺݟ͔ͭͬͨ΋ͷ͕ద༻͞Ε
  Δɻ
  26

  View Slide

 27. ৄ͘͠͸ɺςϯϓϨʔτ֊૚
  - WordPress Codex ೔ຊޠ

  WordPress Codex: WordPress ͷΦϯϥΠϯ
  υΩϡϝϯτɺWiki.
  27

  View Slide

 28. 1-2 ςϯϓϨʔτϞδϡʔϧ
  28

  View Slide

 29. ڞ௨෦෼ΛผͷςϯϓϨʔτʹग़དྷΔɻ
  • header.php : get_header()
  • footer.php : get_footer()
  • sidebar.php :get_sidebar()
  • searchform.php : get_search_form()
  • comments.php : comments_template()
  29

  View Slide

 30. get_template_part()
  ΦϦδφϧͷςϯϓϨʔτΛݺͼग़͢ɻ

  • get_template_part('template-parts/hoge');
  template-parts/hoge.php Λݺͼग़͢ɻ
  • get_template_part('template-parts/hoge', 'piyo');
  template-parts/hoge-piyo.php Λݺͼग़͢ɻ
  30

  View Slide

 31. ๻ͷ࠷খߏ੒
  • index.php
  • single.php
  • page.php
  • header.php
  • footer.php
  ͔͜͜Βద֦ٓு͍ͯ͘͠ɻ
  31

  View Slide

 32. 2. CSS ͱ JS ͷಡΈࠐΈ
  32

  View Slide

 33. Α͋͘Δτϥϒϧ
  • ʮͳΜ͔jQuery͕2ճݺͼग़͞ΕͯΔɾɾɾɾʯ
  33

  View Slide

 34. ͜͏ͯ͠·ͤΜʁ

  • wphead, wpfooter ςʔϚʹ͸ඞͣೖΕΔౕɻ
  34

  View Slide

 35. ਪ঑͞ΕΔ΍Γํ
  header.php  footer.php

  View Slide

 36. functions.php
  function my_enqueue_scripts() {
  //include css
  wp_enqueue_style( 'my-style', get_stylesheet_uri() );
  wp_enqueue_style( 'my-common',
  get_template_directory_uri() . '/common.css',
  array( 'my-style' ), '1.0.0' );
  //include js
  wp_enqueue_script( 'my-scripts',
  get_template_directory_uri() . '/scripts.js',
  array( 'jquery' ), '1.0.0', true );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_enqueue_scripts' );
  36

  View Slide

 37. wp_enqueue_style ΍ɺwp_enqueue_script Λ࢖͏ͱ
  WordPress͕ྑ͍ײ͡ʹ CSS Λ JS ಡΈࠐΜͰ͘ΕΔɻ
  jQuery, underscore, Backbone.js, masonry ౳͸WordPress ʹ಺ଂ͞Ε͍ͯΔɻ
  ؔ਺ϦϑΝϨϯε/wp enqueue script - WordPress Codex ೔ຊޠ൛
  37

  View Slide

 38. 3. σʔλͷແ֐Խ
  αχλΠζ / Τεέʔϓ
  38

  View Slide

 39. ͋Γ͕ͪͳϠόΠίʔυ
  //ΧελϜϑΟʔϧυͷ஋Λऔಘ
  $hoge = get_post_meta( get_the_ID(), 'hoge', ture );
  ?>


  39

  View Slide

 40. ΋͠ΧελϜϑΟʔϧυʹෆਖ਼ͳσʔλ͕ೖͬͯΔͱ...
  ྫ͑͹ɺ">͜Μʹͪ͸͜Μʹͪ͸!! Έ͍ͨͳจࣈྻɻ
  ͜Μʹͪ͸͜Μʹͪ͸!!">
  40

  View Slide

 41. 41

  View Slide

 42. ΍͹͍ʂ
  42

  View Slide

 43. ݟͨ໨͕յΕΔ͚ͩͳΒ·ͩ͠΋ෆਖ਼ͳJSͱ͔ΛຒΊࠐ·ΕΔ
  ڪΕ΋....
  • Ϣʔβʔ͕มͳίʔυΛίϐϖͨ͠৔߹ɻ
  • WordPressͷύεϫʔυ͕ྲྀग़৔߹ɻ
  • etc...
  ͍ΘΏΔ XSSͷ੬ऑੑ
  43

  View Slide

 44. ਖ਼͘͠σʔλͷແ֐ԽΛ͠Α͏ɻ


  ෆਖ਼ͳσʔλ͕ೖͬͯ΋େৎ෉ɻ

  44

  View Slide

 45. WordPressʹ༻ҙ͞Ε͍ͯΔαχλΠζͷؔ਺
  • esc_html: ௨ৗͷςΩετ
  • esc_attr: HTMLଐੑ
  • esc_url: URL/ϝʔϧΞυϨεͳͲ
  • esc_textarea: textareaཁૉ
  • esc_js: ΠϯϥΠϯJS
  • wp_kses: ಛఆͷHTMLλάΛڐՄ͢Δ৔߹
  45

  View Slide

 46. 4. ϓϥάΠϯςϦτϦʔ
  46

  View Slide

 47. • ΞΫηεղੳ
  • ޿ࠂίʔυ
  • γΣΞϘλϯ
  • ΧελϜ౤ߘλΠϓ/λΫιϊϛʔ
  • SEOपΓͷ͍Ζ͍Ζɾɾɾ
  47

  View Slide

 48. αΠτΛϦχϡʔΞϧͨ͠Β͖͑ͨ!!!
  48

  View Slide

 49. ·͍ͣʂ
  49

  View Slide

 50. ςʔϚΛม͑Δͱ͍Ζ͍Ζಈ͔ͳ͘ͳΔ…
  50

  View Slide

 51. ·͍ͣ!!!
  51

  View Slide

 52. ςʔϚςϦτϦʔ
  WEBαΠτͷݟͨ໨ɻ
  ϓϥάΠϯςϦτϦʔ
  WEBαΠτͷػೳɻ
  -> ػೳ͸ϓϥάΠϯͰʂ
  52

  View Slide

 53. ϓϥάΠϯͷ࡞Γํɾɾɾʁ
  • wckansai2016/plugin-hands-on
  53

  View Slide

 54. ϊϯϓϩάϥϚʔͷͨΊͷWordPressϓϥάΠϯ࡞੒௒ೖ໳
  https://www.slideshare.net/mignonstyle/make-wordpress-plugin
  54

  View Slide

 55. αΠτͷ֦ுੑΛඈ༂తʹߴ
  ΊΔ WordPressϓϥάΠϯ
  ։ൃͷόΠϒϧ
  55

  View Slide

 56. 5. ςʔϚͷݕূ
  56

  View Slide

 57. ςʔϚνΣοΫϓϥάΠϯ
  Theme Check — WordPress Plugins
  57

  View Slide

 58. 58

  View Slide

 59. ߦّͷѱ͍ςʔϚ
  59

  View Slide

 60. 60

  View Slide

 61. ͪͳΈʹ
  • WordPressͷ؅ཧը໘͔Βμ΢ϯϩʔυͰ͖ΔςʔϚ (ެࣜσ
  ΟϨΫτϦ ܝࡌςʔϚ)͸શͯ͜ͷςετ͕௨ͬͯΔɻ
  • ྑ͘ղΒͳ͍ςʔϚΛ࢖͏͘Β͍ͳΒɺެࣜσΟϨΫτϦ͔
  ΒςʔϚΛ୳ͦ͏ɻ
  61

  View Slide

 62. 6.υΩϡϝϯτ
  62

  View Slide

 63. Theme Developer
  Handbook
  • ӳޠ͚ͩͲͦ͜·Ͱ೉͜͠ͱ͸ॻ͍
  ͯͳ͍ͷͰҙ֎ʹಡΊΔɻ
  63

  View Slide

 64. WordPress Codex ೔ຊޠ൛
  • ςϯϓϨʔτλάͷ࢓༷ͳͲ͸͜͜
  Ͱ֬ೝɻ
  64

  View Slide

 65. _s
  • WordPress.com ͷӡӦݩͷ
  Automattic ͕։ൃ͍ͯ͠Δϕʔες
  ʔϚɻ͜ΕΛϕʔεʹCSSΛ௥Ճɺ
  HTMLΛฤूͯ͠ςʔϚΛ࡞Δͱ͍͏
  ํ๏΋͋Δɻ
  65

  View Slide

 66. τϥϒϧ͕ى͖Δલʹਖ਼͍͠஌ࣝΛɻ
  ϓϩάϥϛϯάʹࣗ৴͕ແ͍ͳΒ͹ɺͳ͓͞Βɺ͜͏͍ͬͨ΋ͷʹै͏΂͖ɻ
  66

  View Slide

 67. ͦͯ͠
  67

  View Slide

 68. WordPress ίϛϡχςΟͷࡒ࢈Λ׆༻͠Α͏ɻ
  ͜Ε͕ WordPressͷҰ൪ͷڧΈɻ
  68

  View Slide

 69. ࠔͬͨΒϑΥʔϥϜͰ࣭໰ͯ͠ΈΑ͏ɻ
  • https://ja.wordpress.org/support/
  • WordPress ͷެࣜͷαϙʔτϑΥʔ
  ϥϜɻ
  • ͪΌΜͱ࣭໰͢Δͱ݁ߏղ౴͕ͭ
  ͘ɻ
  • ϑΥʔϥϜΛݕࡧ͢Δͱ౴͕͑͋ͬ
  ͨΓ͢Δ͜ͱ΋Α͋͘Δɻ
  69

  View Slide

 70. tips
  • titleλάΛςʔϚʹॻ͘ͷ͸ඇਪ঑ʹɻ
  add_theme_support('title-tag') Λ࢖͍·͠ΐ͏ɻ
  • ࠷ۙ get_theme_file_uri ͱݴ͏ؔ਺͕௥Ճ͞Εͨɻ
  • ςʔϚΧελϚΠβʔ
  • etc...
  ·ͩ·ͩԞ͕ਂ͍ɻ
  70

  View Slide

 71. more...?
  71

  View Slide

 72. ΤϯδχΞͷͨΊͷ
  WordPress։ൃೖ໳
  72

  View Slide

 73. ϊϯϓϩάϥϚʔͷͨΊͷWordPress
  ςʔϚ࡞੒εςοϓΞοϓज़
  https://www.slideshare.net/
  mignonstyle/wordpress-stepuptips
  73

  View Slide

 74. and..
  Let's Join WordBench!
  wordbench.org
  74

  View Slide

 75. and...
  75

  View Slide

 76. 76

  View Slide

 77. WordCamp Kyoto 2017
  • 06/24, 25
  • ژ౎େֶ ࠃࡍՊֶΠϊϕʔγϣϯ౩
  WordCamp is...
  ੈքத֤஍ͰߦΘΕ͍ͯΔ WordPress ͷΧϯϑΝϨϯεɻ೔ຊͰ
  Ұ൪େ͖͍WordPressͷΠϕϯτɻࠓ೥͸ژ౎ͱ౦ژʹͯ։࠵ɻ
  77

  View Slide

 78. 78

  View Slide

 79. ͓ΘΓɻ
  Thanks!
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  Facebook: fb.me/torounit
  WEB Site: https://torounit.com
  79

  View Slide