Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

mercurial_nyuumon.pdf

 mercurial_nyuumon.pdf

78d138a74c8135fe40735a286a71f4c7?s=128

IMANISHI TOSHIFUMI

October 30, 2019
Tweet

Transcript

 1. .FSDVSJBMೖ໳ 0DU 5PTIJGVNJ*NBOJTIJ

 2. օ͞Μɺ.FSDVSJBM͸޷͖Ͱ͔͢ʁ

 3. 7$4ͷγΣΞ཰ Git . % Subversion . % Mercurial . %

  Stack Over ow https://insights.stackover ow.com/survey/ #work-_-version-control
 4. օ͞Μɺ(JU͕޷͖Έ͍ͨͰ͢Ͷɻ

 5. ΰʔϧ Sourcetree Mercurial

 6. .FSDVSJBMͷ͍͍ͱ͜Ζ Subversion

 7. .FSDVSJBMͷ͍͍ͱ͜Ζ Subversion

 8. Atlassian https://www.atlassian.com/blog/software-teams/mercurial-vs-git-why-mercurial .FSDVSJBMͷ఩ֶ lIJTUPSZJTQFSNBOFOUBOETBDSFEz lཤྺ͸ӬٱతͰਆ੟Ͱ͋Δz

 9. .FSDVSJBMΛ࢖͍͜ͳͤʂ . CLI . Visual Studio Code

 10. .FSDVSJBMΛ࢖͍͜ͳͤʂ . CLI . Visual Studio Code

 11. .FSDVSJBMͷΠϯετʔϧ $ brew install mercurial

 12. ࡞ۀ಺༰ͷऔΓফ͠ $ hg update --clean

 13. ࡞ۀ಺༰ͷऔΓফ͠ Uncommitted changes × Uncommitted changes

 14. ௚લͷίϛοτΛऔΓফ͢ $ hg rollback

 15. ௚લͷίϛοτΛऔΓফ͢ Committed changes Merge ×

 16. ࡞ۀ಺༰ͷଧͪফ͠ $ hg backout -r __ __

 17. ࡞ۀ಺༰ͷଧͪফ͠ 80 80

 18. .FSDVSJBMΛ࢖͍͜ͳͤʂ . CLI . Visual Studio Code

 19. ᶃ֦ுػೳʮ)HʯΛݕࡧ͢Δ ᶄΠϯετʔϧ͢Δ

 20. มߋΛݕ஌͢Δ มߋΛݩʹ໭͢ εςʔδϯάΤϦΞʹ௥Ճ͢Δ ίϛοτϝοηʔδΛೖྗ͢Δ ίϛοτ͢Δ ࠩ෼Λ֬ೝͰ͖Δ

 21. ·ͱΊ CLI GUI Sourcetree Visual Studio Code

 22. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠