$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

未来を作るプロダクトづくりへの挑戦

 未来を作るプロダクトづくりへの挑戦

FiNC technologies のPM Conferenceでの発表資料です

Toshitaka Inukai

November 06, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ະདྷΛ࡞ΔϓϩμΫτͮ͘Γ΁ͷ௅ઓ
  - 2018/11/05 -
  Presenter : Toshitaka Inukai
  ~ FiNCͷࠓ·Ͱͱ͜Ε͔Β ~

  View Slide

 2. View Slide

 3. ݘࣂහو
  5PTIJUBLB*OVLBJ
  ޿ࠂ
  -*7&ಈը
  ήʔϜ
  ϔϧεέΞ

  View Slide

 4. ͷ͜ͱΛ͝ଘ஌Ͱ͔͢?

  View Slide

 5. 100ԯԁௐୡ
  AI ਓ޻஌ೳ
  ϔϧεςοΫ

  View Slide

 6. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  ΅͘ͷ͜ͱ΋ΈͯΑʔ!

  View Slide

 7. 4,000,000DOWNLOAD
  FiNC APP

  View Slide

 8. = ϔϧεέΞ

  View Slide

 9. ໨ΛͭΉ͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 10. ࡾ೔๥ओ
  ଓ͚ΒΕͳ͍
  ଓ͚͍͚ͨͲଓ͚ΒΕͳ͍ɺ݈߁ʹͳΓ͍͚ͨͲߦಈͰ͖ͳ͍ɺ͜Ε͕ϔϧεέΞʹ͓͚
  ΔϖΠϯϙΠϯτ

  View Slide

 11. ࠓ ະདྷ
  ࡾ೔๥ओͷൃੜཧ༝͸ͱͯ΋γϯϓϧɻ
  ະདྷʹ֫ಘͰ͖ΔϝϦοτΛɺࠓݱ࣌఺ʹ͓͍࣮ͯײ͠ɺ৴͡ଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͔Β

  View Slide

 12. ࠓ ະདྷ
  ϔϧεέΞ΋ಉ͡Ͱ͢ɻ
  ݴ͍׵͑Δͱɺࠓ໨ͷલʹ͸Կ͔ͷτϨʔυΦϑʹ؆୯ʹෛ͚ͯ͠·͏΄Ͳͷऑ͍χʔζ
  ͔͠ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 13. - ϔϧεέΞϦςϥγʔ -
  LOW
  HIGH
  Ϣʔβʔϐϥϛου
  HIGH
  LOW
  ߦಈχʔζ
  ↑ ↑ ↑
  Ϧςϥγʔ͕ߴ͍΄Ͳɺߦಈχʔζ͕ߴ͘ɺϦςϥγʔ͕௿͍΄Ͳɺߦಈχʔζ͕௿͍
  ऑ͍χʔζΛେࣄʹେࣄʹҭͯɺʮҙਤతʹߦಈχʔζΛשى͢Δʯͱ͍͏͜ͱΛ΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 14. ϓϩμΫτΞ΢τͰχʔζΛҭ੒
  FiNC’s CHALLENGE

  View Slide

 15. ܧଓͷ
  10ͷϑΝΫλʔ
  χʔζҭ੒ͷͨΊͷ
  0ϕʔεࢥߟ
  ߴޮ཰PDCA

  View Slide

 16. ʮ͙͢ʹ૫͍ͤͨʂʯͱࢥ͍ͬͯΔ"͞Μ͕͋ΔΞϓϦΛμ΢ϯϩʔυ͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 17. ͦͷΞϓϦ͸ཁ๬Λ׎͑ΔͨΊʹ୹ظؒͰޮՌͷग़΍͍͢τϨʔχϯάɺ৯ࣄ੍ݶΛ
  ιϦϡʔγϣϯͱͯ͠ఏڙ͠·͢ɻ΋ͪΖΜͪΐͬͱ͖ͭΊͳ΋ͷʹͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 18. ه࿥͢Δ͜ͱ΋େ੾ͳͷͰɺମॏ΍৯ࣄͷه࿥΋͕Μ͹ͬͯߦ͍·͢ɻ

  View Slide

 19. ࠷ॳͷ͜Ζ͸"͞ΜͷϞνϕʔγϣϯ͸ߴ͍ͷͰɺຖ೔͕Μ͹ͬͯऔΓ૊Έ·͢

  View Slide

 20. ͔͠͠ɺͻͱͭͻͱͭଅ͞ΕΔ͜ͱ͕େมͰɺͩΜͩΜϞνϕʔγϣϯ͸Լ͕͍͖ͬͯɺ͋Δ࣌
  ύλϦͱͦͷߦಈΛࣙΊͯ͠·͍·ͨ͠ɻ
  Ϟνϕʔγϣϯ్͕੾Ε͍ͯΔͷͰɺ࠶౓ߦಈΛ࠵ଅ͞Εͯ΋"͞Μ͸΍Δؾ͕ى͖·ͤΜɻ

  View Slide

 21. ͦͯ͠ؾͮ͘ͱ౰ॳ๊͍͍ͯͨʮ૫͍ͤͨʯͱ͍͏ະདྷ΁ͷئ๬΋͍ͭͷ೔͔ఘΊͯ͠·͍·͢ɻ
  ͜Ε͕೔ৗతʹϔϧεέΞͷαʔϏεͰى͍ͬͯ͜Δ͜ͱͰ͢ɻ

  View Slide

 22. αʔϏεͷఏڙऀͱͯ͠͸ɺࠓϢʔβʔ๊͕͍͑ͯΔ୹ظతͳ݁ՌχʔζΛਖ਼໘͔Βड͚ࢭΊɺ
  ਅ伨ʹιϦϡʔγϣϯΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ͔͠͠ɺ൵͍͜͠ͱʹɺ୹ظతͳ݁ՌχʔζʹԠ͑
  ͨ݁Ռɺ௕ظతͳϢʔβʔόϦϡʔΛᆝଛͯ͠͠·͍·ͨ͠ɻ

  View Slide

 23. ܧଓੑͷ͋Δ੒Ռ͕࠷େͷՁ஋
  FiNC͸ܧଓΛՊֶ
  FiNC’s PRODUCT VALUE

  View Slide

 24. ڧ྽ʹҙࣝ͗ͯ͢นʹॻ͍ͪΌ͍·ͨ͠

  View Slide

 25. - FiNC 10 Principle -
  UNDER STANDING
  - ཧղ -
  VISUALIZATION
  - ࢹ֮Խ -
  INCENTIVIZATION
  - ใु -
  ACHIEVEMENT
  - ੒Ռ -
  PERSONALIZATION
  - ݸผ࠷దԽ -
  COMPETITION
  - ڝ૪ -
  TRUST
  - ৴༻ -
  CONVENIENCE
  - ศར -
  ENCOURAGEMENT
  - ྭ·͠ -
  SERENDIPITY
  - ࢥΘ͵ۮવͷൃݟ -
  "͞Μͷঢ়گʹ͋ͯ͸ΊͯධՁͯ͠ΈΔͱɺܧଓੑ͕ͲΜͳ΋ͷ͔ͩͬͨΑ͘Θ͔Γ·͢ɻ

  View Slide

 26. - Healthcare App Average -
  DAY1 DAY7 DAY30

  View Slide

 27. χʔζҭ੒ͷͨΊͷ
  0ϕʔεࢥߟ
  ܧଓͷ
  10ͷϑΝΫλʔ
  ߴޮ཰PDCA

  View Slide

 28. ੒ޭྫ͕ͳ͍
  ϓϥοτϑΥʔϜͷ
  ߏங
  ߦಈχʔζͷҭ੒
  - 0ϕʔε͔Βग़ൃ -

  View Slide

 29. ࠓͷ৯ه࿥ը໘

  View Slide

 30. ݕ౼ஈ֊ͷը໘
  ҰൠతͳχʔζͱϦςϥγʔ͔Β
  ΧϩϦʔ͕ؾʹͳΔ
  ৯ࣄࣸਅΛه࿥͢Δ
  Λϕʔεʹߏங

  View Slide

 31. Α͘ߟ͑ͯ6*ΛಡΈղ͘ͱɺ໰୊ͳ఺͕͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 32. ྑ͍ࣸਅΛه࿥ͨ͘͠ͳΔ
  ϔϧεέΞ͸ѱ͍ࣸਅ΋ه࿥ͯ͠
  ΋ΒΘͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 33. ৯ࣄͷόϥϯε΋
  େࣄ"
  ৯ࣄͷόϥϯε΋ؾʹͯ͠΄͍͠
  ͱ͍͏ҙਤ΋ೖΕࠐΈ͍ͨ

  View Slide

 34. ͨ͘͞ΜͷύλʔϯΛͭͬͯ͘ݕ౼ɻσʔλ͕ۭͬΆͰ΋ߦಈשىͰ͖Δ͔౳

  View Slide

 35. ҰॠͰཧղͰ͖ΔUI
  SELECTION CRITERIA
  આ໌͸
  ϕʔεͷχʔζҭ੒ʹ͓͍ͯ࠷΋ো֐ͱͳΔͷ͸ɺʮΘ͔Βͳ͍ʯɻՄೳͳݶΓจࣈͷઆ໌Λ࢖Θͣɺ৘ใͷ༏ઌ
  ౓ͱσβΠϯߏ੒Ͱɺऑ͍χʔζΛଊ͑ͭͭɺͪ͜Βͷҙਤ΋ཧղͯ͠΋Β͏ɻ

  View Slide

 36. ͢Ͱʹ͋ΔΧϩϦʔɺࣸਅه࿥ͱ
  ͍͏χʔζΛࡴͣ͞ʹɺզʑͷҙ
  ਤͰ͋Δ৯ࣄόϥϯεΛೖΕࠐΜ
  ͩɻೖΕ͍ͯ͘ͱɺෆࢥٞͱ৯ࣄ
  όϥϯε͕͖ʹͳͬͯ͠·͏Α͏
  ͳ৘ใͷઐ༗ൺ཰Ͱը໘ϨΠΞ΢
  τΛ૊Μͩ

  View Slide

 37. 1ਓ͋ͨΓͷPV ౤ߘ཰
  - ৯ࣄػೳ -
  BEFORE
  BEFORE
  AFTER
  AFTER
  400%
  200%

  View Slide

 38. 0͔Βཧղ·ͰΛҰॠͰ
  0ϕʔεΛා͕Βͣ
  ϢʔβʔόϦϡʔͷຊ࣭Λఏڙ͢Δ
  FiNC’s UX
  զʑϓϩμΫτʹؔΘΔਓؒͷελϯεͱͯ͠͸ɺࠜຊతʹϕʔε͔Βελʔτͯ͠χʔζΛҭ੒͢Δ͜ͱΛා͕
  Βͳ͍ɻຊ࣭తʹಧ͚Δ΂͖ϢʔβʔόϦϡʔʹਅ伨ʹ޲͖߹͏ɻݟ͍͑ͯΔΘ͔Γ΍͍͢χʔζΛั·͑Δ͚ͩͰ
  ຊ౰ʹϢʔβʔ͸޾ͤʹͳΕΔͷ͔ɻ͜ΕΛߟ͑Δ͜ͱ͕ͱͯ΋େ੾ɻ

  View Slide

 39. ܧଓͷ
  10ͷϑΝΫλʔ
  χʔζҭ੒ͷͨΊͷ
  0ϕʔεࢥߟ
  ߴޮ཰PDCA

  View Slide

 40. ߴ଎ʁ൱ʂߴޮ཰
  'J/$͸ઌఔ͔Β͓࿩͍ͯ͠Δͱ͓Γɺऑ͘ෆ҆ఆͳχʔζʹ޲͖߹͍ͬͯΔɻ
  ·ͨɺబͷͳ͍ಓΛਐΜͰ͍Δ͜ͱ΋͋ΓɺϕΫτϧ΋ఆ͔Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
  ͦͷঢ়ଶͰɺ΍Έ͘΋ʹ1%$"Λճ͢ͱ·ͬͨ͘ҧͬͨํ޲ʹਐΜͰ͠·͏ͱ͍͏ڪΖ͍͠ࣄଶ͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 41. ߴޮ཰=ਫ਼౓ͷߴ͍ԾઆཱҊ

  View Slide

 42. ໌֬ͳ໨త ݱঢ়೺Ѳ ม਺ཧղ ෳ਺खஈ

  View Slide

 43. View Slide

 44. ߴޮ཰PDCAͰͲ͜ΑΓ΋ૣ͍੒௕Λ
  FiNC’s PDCA

  View Slide

 45. ܧଓͷ
  10ͷϑΝΫλʔ
  χʔζҭ੒ͷͨΊͷ
  0ϕʔεࢥߟ
  ߴޮ཰PDCA

  View Slide

 46. BEFORE AFTER

  View Slide

 47. σʔλΤίϊϛΫε
  ϔϧεέΞσόΠε

  View Slide

 48. - σʔλΤίϊϛΫε -
  ه࿥ ׆༻

  View Slide

 49. - ϔϧεέΞσόΠε -
  ΢ΣΞϥϒϧ ϗʔϜ

  View Slide

 50. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  ͢΂ͯ͸Ѫ͞ΕΔαʔϏεΛ૑ΔͨΊʹ

  View Slide

 51. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  ͢΂ͯ͸Ѫ͞ΕΔαʔϏεΛ૑ΔͨΊʹ
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠!!

  View Slide