Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WebDB2010発表資料

059fb717431a8cd2b509ffebc57d905a?s=47 Y. Yamamoto
October 11, 2010

 WebDB2010発表資料

ウェブ検索結果の信憑性判断支援

059fb717431a8cd2b509ffebc57d905a?s=128

Y. Yamamoto

October 11, 2010
Tweet

Transcript

 1. ژ౎େֶେֶӃ৘ใֶݚڀՊ ࢁຊ༞ีɼాதࠀݾ

 2. എܠɿ8FC৘ใͷ৴ጪੑ ৴ጪੑ͕ո͍͠8FC৘ใଟ͠ 8FC৘ใΛ৴༻͢Δਓ΋ଟ͍ 57! 43! % % ]¥ÖÆã ÏÚn )?ëĒõĒÚ)?'ÜÚ]¥~ĕėĞĖ

  50ĔYÚªĈ·õĘ h¢úêûï ËĕėĝĖ (PPHMFͳΒ େৎ෉ʂ "1 E. Sillence et al., Trust and mistrust of online health sites (CHI 2004) "2 S. Nakamura et al., Trustworthiness analysis of Web search results (ECDL 2007)!
 3. 1. 2. 3. 4. ␝␇⏤⍬␧ಿƄߚຘ൚ ӷᔾ␝␇⏤⍬␧ಿߚຘ ֣ಿώ␝␇⏤⍬␧ಿ ગؤు ␝␇⏤⍬␧ಿ ␝␇⏤␧ಿ٥֋߳

  8FCݕࡧΤϯδϯͷݶք ]°cåŠrÍã\šÅØÀ ĎĒîĒðÅ]°cA1ÖØÀ v[Úĵĺķ)?ëĒõĒÖÛ]°cA1Ú)?ۆËÀ ę#ēùéÿĐ ę#ēöāĈûÿ¸¦£–¹ ę#ēijıĭ ę#ē{6c ę#ē`~¸İĶļĺıĶŃŀ¹ ę#ē“¡ØN~
 4. ຊݚڀͷΰʔϧ ৴ጪੑ͕ߴ͍8FCϖʔδΛ ޮ཰Α͘൑அ͠ݕࡧ͢Δ͜ͱΛࢧԉ

 5. None
 6. ৴ጪੑ#FMJFWBCJMJUZ ड͚खʹΑͬͯೝ஌͞ΕΔಛੑͰ͋Γ ൃ৴ऀͱͦͷϝοηʔδʹର͢Δ ड͚खͷड༰౓ʹΑܾͬͯ·Δಛੑ !"#$%&'()*+(),%&-.()/+()01$$12(),+()!"##$%&'()"%*(%+*,-./$(/&0-()3%$1)4&-#15.-62)751..)89:;<= ৴ጪੑɿ1FSDFJWFERVBMJUZ CFMJFWBCJMJUZ '7Û`d ڙZ

  ৴ጪੑ͋ΔͶ ৴ጪੑͳ͠ʂ ͦΜͳਓͱ͸ ݁ࠗͨ͘͠ͳ͍ ]°cÛ`ÙàÒÕØã±
 7. ৴ጪੑࢦ޲ͷ8FCݕࡧͷͨΊʹඞཁͳࢧԉ Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அج४ʹԊͬͨϥϯΩϯά ৴ጪੑ൑அΛ͢ΔͨΊͷ৘ใఏڙ ৴ጪੑࢦ޲ͷ8FCݕࡧͷࢧԉ

 8. ఏҊγεςϜͷ֓ཁ ]°cŠrÙS¦ØA Ùöòçå•f´yG ]°cąè·ĀĂûïÙÔÇ )?'Úo¯z:ĎĒîĒð 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸

  ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ Ϣʔβͷ৴ጪੑϞσϧ Λ༻͍ͯ࠶ϥϯΩϯά 2. 1. 4. 3. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠶ϥϯΩϯάલ ࠶ϥϯΩϯάޙ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ ]°cÅ5À¸×Ìã¹ĵĺķĈ·õå 0¨àÇ)?ÍãÉ×åB Íãôöýĉ ĵĺķ)?ÙÃÀÕ
 9. þċ >B)

 10. þċ

 11. ėēĮĺňŌļĺņĘēĮĚēĺňēĶŁĚĘēĪņĺĹľķľŁľňŋēĻńņēňĽĺēĞĝŇňēĸĺŃňʼnņŋĦēĬŃňĺļņĶňľŃļēŅĺņŇŅĺĸňľŊĺŇēńŃēŇńʼnņĸĺĘēłĺŇŇĶļĺĘēĶŃĹēłĺĹľĶē ĸņĺĹľķľŁľňŋēľŃēňĽĺēĸńŃňĺłŅńņĶņŋēłĺĹľĶēĺŃŊľņńŃłĺŃňĘē   ĘēĴńŁĚĞģēĕĞĜĜğĖ ৴ጪੑͷ൑அࢦඪຖͷείΞͷ෼ੳɾఏࣔ ]°cŠrÙS¦×Êäã5}Ù ÒÐAå¥!

  –# ĨʼnňĽńņľňŋ ē IJńĸľĶŁēķńńŀłĶņŀb –# ĪʼnņņĺŃĸŋ ē ĵĺķĈ·õÚ2_’~²j~ –# ĪńŊĺņĶļĺ ē òĒýĒüÚW<~¸h¢zØÿĄûïÚ¤¨¹ –# įķĿĺĸňľŊľňŋē ē òĒýĒüÚ|%~ –# ĨĸĸʼnņĶĸŋēē ¥S¦~¸İĶļĺıĶŃŀ¹ ‡ÍãÉ×ņËÀ]°cŠr\šå+=
 12. Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧʹԊͬͨݕࡧ݁Ռͷର࿩త࠶ϥϯΩϯά 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼

  ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ͜ͷ৘ใ͸͋Δఔ౓ ৴ጪੑ͕ߴ͍ͱࢥ͏ Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧ ]°cąè·ĀĂûï\šÄáč·ó/¤Ú]°cŠrċþĐåax
 13. Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧʹԊͬͨݕࡧ݁Ռͷର࿩త࠶ϥϯΩϯά ]°cąè·ĀĂûï\šÄáč·ó/¤Ú]°cŠrċþĐåax 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ

  ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ͜ͷ৘ใ͸͋Δఔ౓ ৴ጪੑ͕ߴ͍ͱࢥ͏ Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧ Ŋĝē ¼ēĕĜĚĤĘēĜĚĤĘēĜĚĝĘēĜĚġĘēĜĚġĖ ŊĞē ¼ēĕĝĚĜĘēĜĚĝĘēĜĚĥĘēĜĚĝĘēĜĚĥĖ Ŋ½ē ¼ēĕĜĚĞĘēĜĚĤĘēĜĚĝĘēĜĚĞĘēĜĚĞĖ ŊĠē ¼ēĕĜĚĞĘēĜĚĞĘēĜĚğĘēĜĚģĘēĜĚĝĖ ]°c}ÚöòçćïÿĐ
 14. Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧʹԊͬͨݕࡧ݁Ռͷର࿩త࠶ϥϯΩϯά ]°cąè·ĀĂûï\šÄáč·ó/¤Ú]°cŠrċþĐåax 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ

  ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ͜ͷ৘ใ͸͋Δఔ౓ ৴ጪੑ͕ߴ͍ͱࢥ͏ Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧ Ŋĝē ¼ēĕĜĚĤĘēĜĚĤĘēĜĚĝĘēĜĚġĘēĜĚġĖ ŊĞē ¼ēĕĝĚĜĘēĜĚĝĘēĜĚĥĘēĜĚĝĘēĜĚĥĖ Ŋ½ē ¼ēĕĜĚĞĘēĜĚĤĘēĜĚĝĘēĜĚĞĘēĜĚĞĖ ŊĠē ¼ēĕĜĚĞĘēĜĚĞĘēĜĚğĘēĜĚģĘēĜĚĝĖ ]°c}ÚöòçćïÿĐ č·óÚ ]°cŠrċþĐ ąè·ĀĂûïÊäÐĈ·õÚ ]°cöòçćïÿĐ Ú® ½ ħ
 15. Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧʹԊͬͨݕࡧ݁Ռͷର࿩త࠶ϥϯΩϯά 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼

  ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ Ϣʔβͷ৴ጪੑϞσϧ Λ༻͍ͯ࠶ϥϯΩϯά 2. 1. 4. 3. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠶ϥϯΩϯάલ ࠶ϥϯΩϯάޙ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ ]°cąè·ĀĂûïåRÈOã~Ù)?'å:ĎĒîĒð ºĈ·õ Ú]°cöòçćïÿĐ»×ºč·óÚ]°cċþлڅg 5%&>8,& =)?)!- )´ē"
 16. Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧʹԊͬͨݕࡧ݁Ռͷର࿩త࠶ϥϯΩϯά ]°cÚ5ÀĵĺķĈ·õå0¨àÇ)?‰Ù 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ

  ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ Ϣʔβͷ৴ጪੑϞσϧ Λ༻͍ͯ࠶ϥϯΩϯά 2. 1. 4. 3. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ࠶ϥϯΩϯάલ ࠶ϥϯΩϯάޙ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ Ґˠ Ґ ]°cąè·ĀĂûïåRÈOã~Ù)?'å:ĎĒîĒð
 17. ධՁ࣮ݧ ఏҊγεςϜWT(PPHMF ͲͪΒ͕ΑΓ৴ጪੑͷߴ͍ϖʔδΛޮ཰Α͘ݕࡧՄೳʁ 1. 2. 3. 4. ␝␇⏤⍬␧ಿƄߚຘ൚ ӷᔾ␝␇⏤⍬␧ಿߚຘ ֣ಿώ␝␇⏤⍬␧ಿ

  ગؤు ␝␇⏤⍬␧ಿ ␝␇⏤␧ಿ٥֋߳ 1. 2. 3. 4. ␝␇⏤⍬␧ಿƄߚຘ൚ ӷᔾ␝␇⏤⍬␧ಿߚຘ ֣ಿώ␝␇⏤⍬␧ಿ ગؤు ␝␇⏤⍬␧ಿ ␝␇⏤␧ಿ٥֋߳ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ๚ yôöýĉēńŃēīńńļŁĺ īńńļŁĺēĵĺķ)? VS. ¾`ڋ,M
 18. ධՁ߲໨ औಘͨ͠8FCϖʔδʹײ͡Δ৴ጪੑͷߴ͞ ৴ጪੑ͕ߴ͍8FCϖʔδΛऔಘ͢Δ·Ͱͷॴཁ࣌ؒ č·óÛ]°cÚàâ5ÀĵĺķĈ·õå)?ÖÆÐĵ č·óÛ0¨àÇ]°cÚ5ÀĵĺķĈ·õå)?ÖÆÐĵ

 19. ࣮ݧํ๏ ਓͷඃݧऀʹҎԼͷλεΫΛґཔʢ࣌ؒແ੍ݶʣ 1.# ¿ãÿĄûïÙËÕ2Q­ÎÓïëďĨ²ĩå¥! ĞĚ# ïëďĨÙËÕyôöýĉŘËÐ)?'Äá ;Þ]°cÚ5ÀĈ·õåiq³ 3.# iqÊäÐĈ·õÚ]°cå7sďûí·ÿN~֏! 4.#

  2-3Ú>#åïëďBÙËÕGoogleÖ)?ËÐZ6ÙÞ4Á! 1. 2. 3. 4. ␝␇⏤⍬␧ಿƄߚຘ൚ ӷᔾ␝␇⏤⍬␧ಿߚຘ ֣ಿώ␝␇⏤⍬␧ಿ ગؤు ␝␇⏤⍬␧ಿ ␝␇⏤␧ಿ٥֋߳ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ।ҷ⎖ ١Ρ ෭๚ड़ ়୞ շԘड़ ๚ Ċāë·Đ±Fªœ ă·îĒøĒ±Fªœ ]°cĢ} 1. 2. 3. 4. ␝␇⏤⍬␧ಿƄߚຘ൚ ӷᔾ␝␇⏤⍬␧ಿߚຘ ֣ಿώ␝␇⏤⍬␧ಿ ગؤు ␝␇⏤⍬␧ಿ ␝␇⏤␧ಿ٥֋߳ ă·îĒøĒēFªœ ă·îĒøĒēFªœ ă·îĒøĒåFÍ ă·îĒøĒp* Ĩpēă·îĒøĒ ]°cģ}
 20. ࣮ݧʹ༻͍ͨΫΤϦ !#ēġQ­ÚÿĄûïÙÍãïëďå¥ !#ēŽGÊäãĵĺķ)?'Û50( < <: :C C+ +Q1 <

  <: :C C+ +Q2 'G& A?:FD&4' @F;E=E&4' G. 03 4 #"5 4 $!G- 14 8- 4 8- ,)%4*6 /%(*4*6 42 7942
 21. Ϣʔβ͸৴ጪੑͷߴ͍8FCϖʔδΛݕࡧͰ͖͔ͨʁ     Ϣʔβ

  Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ ฏۉ ৴ጪੑείΞ ఏҊγεςϜ (PPHMF ධՁɿऔಘͨ͠8FCϖʔδʹײ͡Δ৴ጪੑͷߴ͞ yôöýĉēġĚĤğ īńńļŁĺēġĚĢğ yôöýĉ×īńńļŁĺÚ]°cöòçـ&z¤8 ˶µ
 22. Ϣʔβ͸৴ጪੑͷߴ͍8FCϖʔδΛݕࡧͰ͖͔ͨʁ     Ϣʔβ

  Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ ฏۉ ৴ጪੑείΞ ఏҊγεςϜ (PPHMF ධՁɿऔಘͨ͠8FCϖʔδʹײ͡Δ৴ጪੑͷߴ͞ yôöýĉ×īńńļŁĺÚ]°cöòçـ&z¤8 ˶µ
 23. Ϣʔβ͸৴ጪੑͷߴ͍8FCϖʔδΛݕࡧͰ͖͔ͨʁ     Ϣʔβ

  Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ ฏۉ ৴ጪੑείΞ ఏҊγεςϜ (PPHMF ධՁɿऔಘͨ͠8FCϖʔδʹײ͡Δ৴ጪੑͷߴ͞ º]°cöòçå”Èã»×ÀÁùöïۆËÀ ±±ēK,›œÚ:3Ō¦ 3@
 24.     

  Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ ฏۉ ॴཁ࣌ؒʢඵʣ ఏҊγεςϜ (PPHMF ධՁɿ৴ጪੑ͕ߴ͍8FCϖʔδΛऔಘ͢Δ·Ͱͷॴཁ࣌ؒ Ϣʔβ͸ޮ཰Α͘৴ጪੑͷߴ͍8FCϖʔδΛऔಘͰ͖͔ͨʁ yôöýĉēĝĥġ‘ īńńļŁĺēĞĝĞ‘ Ĵ yôöýĉÙàÒÕ]°cÚ5ÀĈ·õÚO‚0¨ijİ —$zÙÛ
 25.     

  Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ Ϣʔβ ฏۉ ॴཁ࣌ؒʢඵʣ ఏҊγεςϜ (PPHMF ධՁɿ৴ጪੑ͕ߴ͍8FCϖʔδΛऔಘ͢Δ·Ͱͷॴཁ࣌ؒ yôöýĉÖÛ)?Ù ÄÄãU¦EÅlÂÐ Ϣʔβ͸ޮ཰Α͘৴ጪੑͷߴ͍8FCϖʔδΛऔಘͰ͖͔ͨʁ ē]°cŠrTŕÄáØÀēěē{ÙiqÍãč·ó 3@ ē)?ÿĄûïÙÍãtI«ÅŠrTÙ " yôöýĉå¤0¥ÖÆØÀñ·öÅm=
 26. ݕࡧτϐοΫʹର͢Δ஌ࣝྔͱ৴ጪੑ൑அࢦඪͷؔ܎ !# 960`åoX×ËÐìĒĎéĒçĒñ·ÿu9! !# ƒxÚ)?ÿĄûïÙËÕ10.Ú]°cJÚS¦~åu9! )?ÿĄûïßÏÚtI«ÙàÒÕ]°cŠrTÅØã

 27. ࠓޙͷ՝୊ɿϢʔβ͕໌֬ͳ৴ጪੑ൑அج४Λ͍࣋ͬͯͳ͍৔߹ͷରԠ 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼

  ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ]°cŠrTå DÒÕÀØÀč·ó ˓˓ʁ˚˚ج४Ͱ͍͍ΑͶʁ ¡Ø]°cŠrTå DÒÕÀãč·ó ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ͜ͷτϐοΫ͸ ਖ਼֬͞ͱ໢ཏੑ ॏཁʂ ໌֬ͳ൑அج४Λ΋ͬͨผϢʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧΛਪન
 28. Ϣʔβ͕໌֬ͳ৴ጪੑ൑அج४Λ͍࣋ͬͯͳ͍৔߹ͷରԠ 1. 2. 3. 4. ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ᬶٸശ௸ ΕᏜᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ٸശ сଢ଼ɬṞᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼ वӂ૟Ṟṫ ᱥᱏᰬ᭑ᱯଢ଼

  ᱥᱏᰬᱯଢ଼ԃЩڑ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ೸ ]°cŠrTå DÒÕÀØÀč·ó ¡Ø]°cŠrTå DÒÕÀãč·ó ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ͜ͷτϐοΫ͸ ਖ਼֬͞ͱ໢ཏੑ ॏཁʂ ໌֬ͳ൑அج४Λ΋ͬͨผϢʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧΛਪન ࠂ᯦͕ ӿȿ ಋ೸ߺ ࡚ৼ Еζߺ ͳΔ΄ͲͶʂ
 29. ·ͱΊ ຊ೔ͷൃද಺༰ Ϣʔβ΍ΫΤϦʹԠͨ͡8FCݕࡧ݁Ռͷ৴ጪੑ൑அࢧԉ ę#ēàâ-ŸØôöýĉÚKC ę#ēċõČ·Đ儩ُÍãK,ÚKC ę#ēč·óÅ¡Ø]°cŠrTåDÒÕÀØÀZ6Úo ˔୅දతͳ৴ጪੑ؍఺͝ͱͷ෼ੳ݁ՌͷՄࢹԽ ৴ጪੑࢦ޲ͷ8FCݕࡧ͕Մೳʹʂ ࠓޙͷ՝୊

  ˔Ϣʔβͷ৴ጪੑ൑அϞσϧͷਪఆ ˔৴ጪੑ൑அϞσϧʹԠͨ͡ݕࡧ݁ՌͷϦϥϯΩϯά
 30. None
 31. ਫ਼ࠪՄೳੑϞσϧʢ&-.ʣ )?oXÙoÍãtI«´!žÙàÒÕ ]°cŠrÚçĆđ·úÅØã 71@2()A+)B+()C)*%D-"EE"(),+)F+)89:GH=+)) !"##$%&'()"%*(%+*1-./$(/&"%2*!-%3.(4*(%+*1-.&,5-.(4*6"$3-/*3"*783$+-*!5(%9-:* §‰¬5 ^p Ċû÷·õÙoËÕ ˆ‚ÚÀÇ OLiq

  ʼn ¿âÅÑÖ ŽkzØ\š ÖoXå Øæ×ØÇÖ OLiq ËÕËÝÁ §‰¬w ^V Ċû÷·õÙoËÕ RÈP Œ¦ØN~Ö oXåe9 H•Ù×ÒÕ