Android Bootstrapを使ったAndroid研修

Ef91723f7f5c3eb6dc5ac54ce003b103?s=47 tsurutan
September 24, 2014

Android Bootstrapを使ったAndroid研修

potatotipsで公開したものです。

Ef91723f7f5c3eb6dc5ac54ce003b103?s=128

tsurutan

September 24, 2014
Tweet

Transcript

 1. "OESPE#PPUTUSBQΛ࢖ͬͨ Πϯλʔϯݚम 

 2. ࣗݾ঺հ • ౦ژ޻ۀେֶʢ৘ใ޻ֶՊʣ̎೥ • ϓϩάϥϛϯάྺɹ໿̑ϲ݄ • ݄͔̔ΒFablicʹͯΠϯλʔϯͱͯ͠ಇ͘ • Ѫ஌ݝԬ࡚ࢢग़਎ •

  @tsurutan623
 3. ೖࣾ͢Δલʹ࡞ͬͨ࡞඼ डݧੜΛҭͯΔҭ੒ήʔϜ

 4. ೖࣾ͢Δલ • Githubʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹ • Ϧʔμϒϧίʔυʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹɹɹ • Libraryʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹ • ϑΝογϣϯʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹɹ օແ

  օແ օແ օແ
 5. None
 6. ˡ ͪ͜Β

 7. Android Bootstrapͱ͸ • Α͘࢖͍ͦ͏ͳϥΠϒϥϦΛ·ͱΊͯҰؾʹ৽نϓ ϩδΣΫͱͯ͠ੜ੒ͯ͘͠ΕΔ͓खܰϓϩδΣΫτ ࡞੒πʔϧ

 8. • AppCompat • Piccaso • NineOldAndroids • NavigationDrawer • Dagger

  • ButterKnife ɾɾɾetc ˡ ˡ
 9. Picasso "OESPJEͷը૾μ΢ϯϩʔυ΍ΩϟογϡΛ ʮྑ͍ײ͡ʹʯ΍ͬͯ͘ΕΔϥΠϒϥϦ +BLF8IBSUPO཰͍Δ4RVBSF͕։ൃ

 10. ButterKnife #VUUFS,OJGF͸"OESPJEͷ ܰྔ7JFX*OKFDUJPOϥΠϒϥϦͰ͢ +BLF8IBSUPO

 11. 

 12. #PPUTUSBQΛ࢖͏લ

 13. #PPUTUSBQΛ࢖ͬͨޙ

 14. #PPUTUSBQΛ࢖ͬͨޙ

 15. Πϯλʔϯݚमޙ • Githubʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹɹɹɹ • Ϧʔμϒϧίʔυʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹ • Libraryʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹ • ϑΝογϣϯʹؔ͢Δ஌ࣝɹɹɹ ࣮ࡍʹ։ൃʹ

  ܞΘΕΔ·Ͱʹ ࣮ફͰ࢖͑Δ·Ͱʹ -JCSBSZͷίʔυΛ ಡΜͰ࣮૷Ͱ͖Δ օແʜ
 16. Android։ൃͷݚमΛߦ͏ͱ͖ʹ͸ "OESPJE#PPUTUSBQ Λ࢖ͬͯΈͯ͸͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ʂ