Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHPでCSVのインポート/エクスポートに立ち向かう

 PHPでCSVのインポート/エクスポートに立ち向かう

PHPカンファレンス沖縄2021の発表資料です。
https://connpass.com/event/212058/

Takashi Kanemoto

May 29, 2021
Tweet

More Decks by Takashi Kanemoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. /32
  2021/05/29 #phpcon_okinawa @ttskch
  1
  PHPͰCSVͷΠϯϙʔτ/

  ΤΫεϙʔτʹཱͪ޲͔͏

  View full-size slide

 2. /32
  • ϦεςΟϯά޿ࠂͷձࣾͰWebαʔϏεΛ࡞ͬͯ·ͨ͠


  • CTOͱͯ͠ࡏ੶ͨ͠8೥ؒͰɺࣾһ਺2໊ˠ60໊ɺ

  ച্ن໛5000ສԁˠ27ԯԁʹ·Ͱ੒௕ 💪 💪 💪


  • ຊΛॻ͍ͨΓSchooͰߨٛͨ͠Γͱ͍ͬͨ׆ಈ΋
  2
  ͖ͨͭͪ
  ʙ2020/03


  (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO


  📝 blog.ttskch.com/thank-you-quartet-communications
  @ttskch

  View full-size slide

 3. /32
  • डୗ։ൃͱࣾ֎CTO/ٕज़ސ໰ۀத৺Ͱ׆ಈͯ͠·͢


  • Symfony͕େ޷͖Ͱ͢ ✨


  • ڈ೥͸ΞυϕϯτΧϨϯμʔΛ1ਓͰ15೔ॻ͍ͨΓ

  10ສจࣈͷిࢠॻ੶Λແྉެ։ͨ͠Γ͠·ͨ͠💪💪💪
  3
  ͖ͨͭͪ
  2020/04ʙ


  ϑϦʔϥϯεWebΤϯδχΞ


  👨💻 https://kannade.jp
  @ttskch

  View full-size slide

 4. /32
  2021/05/29 #phpcon_okinawa @ttskch
  4
  PHPͰCSVͷΠϯϙʔτ/

  ΤΫεϙʔτʹཱͪ޲͔͏

  View full-size slide

 5. /32
  • ࣮͸Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚ΔͷͰSJISͰग़ྗ͢Δඞཁ͸ͳ͍


  • league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫΛ঺հ


  • Πϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτʹಛԽͨ͠ttskch/bulkonyΛ࢖͑͹

  ΋ͬͱ؆୯/ॊೈʹ࣮૷Ͱ͖Δ
  5
  ✅͜ͷτʔΫͷཁ໿
  10෼͔͠ͳ͍ͷͰαϥοͱͰ͢🙏

  View full-size slide

 6. /32
  6
  Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷ


  CSVΛ։͚Δ

  View full-size slide

 7. /32
  7
  ҙ֎ͱ஌ΒΕ͍ͯͳ͍ࣄ࣮
  https://ja.wikipedia.org/wiki/UTF-8#όΠτॱϚʔΫͷ࢖༻
  Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚Δ
  ٯʹݴ͏ͱɺBOM෇͖Ͱ͋Ε͹UTF-8Ͱ΋ී௨ʹ։͚Δ😳

  View full-size slide

 8. /32
  $fp = fopen('/path/to/output.csv', 'w+');ʊ


  fwrite($fp, "\xEF\xBB\xBF"); // ϑΝΠϧͷઌ಄ʹBOMΛૠೖ


  foreach ($data as $row) {ʊ


  fputcsv($fp, $row);ʊ

  fclose($fp);
  8
  PHPͰग़ྗ͢Δྫ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/όΠτॱϚʔΫ
  ϑΝΠϧͷઌ಄ʹ ”EF BB BF” ͱ͍͏όΠφϦΛ෇Ճ͢Δ͚ͩ👌
  Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚Δ

  View full-size slide

 9. /32
  $fp = fopen('/path/to/output.csv', 'w+');ʊ


  fwrite($fp, "\xEF\xBB\xBF"); // ϑΝΠϧͷઌ಄ʹBOMΛૠೖ


  foreach ($data as $row) {ʊ


  fputcsv($fp, $row);ʊ

  fclose($fp);
  9
  PHPͰग़ྗ͢Δྫ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/όΠτॱϚʔΫ
  ϑΝΠϧͷઌ಄ʹ ”EF BB BF” ͱ͍͏όΠφϦΛ෇Ճ͢Δ͚ͩ👌
  Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚Δ

  View full-size slide

 10. /32
  $fp = fopen('/path/to/output.csv', 'w+');ʊ


  fwrite($fp, "\xEF\xBB\xBF"); // ϑΝΠϧͷઌ಄ʹBOMΛૠೖ


  foreach ($data as $row) {ʊ


  fputcsv($fp, $row);ʊ

  fclose($fp);
  10
  PHPͰग़ྗ͢Δྫ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/όΠτॱϚʔΫ
  ϑΝΠϧͷઌ಄ʹ ”EF BB BF” ͱ͍͏όΠφϦΛ෇Ճ͢Δ͚ͩ👌
  Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚Δ

  View full-size slide

 11. /32
  • ExcelͰ։͍ͯ΋Β͏ͨΊ͚ͩʹSJISͰग़ྗ͢Δඞཁ͸ͳ͍


  • UTF-8͔ΒSJISʹม׵͢ΔͱSJISʹଘࡏ͠ͳ͍จࣈ͕ ? ʹͳΔ໰୊


  • SJIS͔ΒͷΠϯϙʔτ͸΋ͬͱ໽հͳͷͰɺ

  ΞϓϦ͕ు͍ͨCSVΛΠϯϙʔτʹ΋࢖͏৔߹͸ಛʹBOM෇͖UTF-8Ұ୒
  11
  ✅ BOM෇͖UTF-8Λੵۃతʹ࢖͓͏
  Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚Δ
  ※ SJISͷCSVΛ҆શʹѻ͓͏ͱ͢Δͱߟྀ͢Δ͜ͱ͕৭ʑ͋Γ·͢ʢεϥΠυͷ࠷ޙͰࢀߟURLΛ͝঺հ͠·͢ʣ

  View full-size slide

 12. /32
  12
  league/csvΛ࢖ͬͨ


  Πϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ

  View full-size slide

 13. /32
  • ۙ೥Α͘࢖ΘΕ͍ͯΔɺCSVΛ؆୯ʹѻ͏ͨΊͷPHPϥΠϒϥϦ


  • fgetcsvͱ͔Λ࢖ͬͯࣗྗͰ௿ϨΠϠʔͷίʔυΛॻ͔ͳͯ͘΋ɺ

  CSVΛ͍͍ײ͡ʹந৅Խͯ͘͠ΕΔ
  13
  league/csvͱ͸
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ

  View full-size slide

 14. /32
  $csv = Reader::createFromPath('/path/to/input.csv');ʊ


  $csv->setHeaderOffset(0); // ϔομʔ͕0ߦ໨Ͱ͋Δ͜ͱΛએݴ


  $rows = $csv->getRecords();ʊ


  foreach ($rows as $row) {ʊ


  // ࣮ࡍͷΠϯϙʔτॲཧ


  }
  14
  Πϯϙʔτͷ࣮૷ྫ
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ

  View full-size slide

 15. /32
  $csv = Reader::createFromPath('/path/to/input.csv');ʊ


  $csv->setHeaderOffset(0); // ϔομʔ͕0ߦ໨Ͱ͋Δ͜ͱΛએݴ


  $rows = $csv->getRecords();ʊ


  foreach ($rows as $row) {ʊ


  // ࣮ࡍͷΠϯϙʔτॲཧ


  }
  15
  Πϯϙʔτͷ࣮૷ྫ
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ
  શσʔλͷ഑ྻͰ͸ͳ͘


  1ߦͣͭऔಘͰ͖ΔΠςϨʔλͳͷͰ


  লϝϞϦ

  View full-size slide

 16. /32
  $csv = Reader::createFromPath('/path/to/input.csv');ʊ


  $csv->setHeaderOffset(0); // ϔομʔ͕0ߦ໨Ͱ͋Δ͜ͱΛએݴ


  $rows = $csv->getRecords();ʊ


  foreach ($rows as $row) {ʊ


  // ࣮ࡍͷΠϯϙʔτॲཧ


  }
  16
  Πϯϙʔτͷ࣮૷ྫ
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ
  ϔομʔߦͷҐஔΛએݴͨ͠ͷͰ
  [
  'ྻ໊' => '஋',
  'ྻ໊' => '஋',
  :
  ]
  ͱ͍͏ܗࣜͷ഑ྻσʔλ͕ಘΒΕΔ
  ͜ΕΛ࢖ͬͯΠϯϙʔτॲཧΛॻ͘

  View full-size slide

 17. /32
  $csv = Writer::createFromPath('php://temp');ʊ


  $csv->insertOne(['ྻ1', 'ྻ2', 'ྻ3']); // Ұߦૠೖ


  $csv->insertAll($data); // ೋ࣍ݩ഑ྻͰෳ਺ߦ·ͱΊͯૠೖ


  // ग़ྗ࣌ʹBOMΛ෇Ճ͢ΔΑ͏ઃఆ


  $csv->setOutputBOM("\xEF\xBB\xBF");ʊ


  $csv->output('μ΢ϯϩʔυ.csv');
  17
  ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ

  View full-size slide

 18. /32
  $csv = Writer::createFromPath('php://temp');ʊ


  $csv->insertOne(['ྻ1', 'ྻ2', 'ྻ3']); // Ұߦૠೖ


  $csv->insertAll($data); // ೋ࣍ݩ഑ྻͰෳ਺ߦ·ͱΊͯૠೖ


  // ग़ྗ࣌ʹBOMΛ෇Ճ͢ΔΑ͏ઃఆ


  $csv->setOutputBOM("\xEF\xBB\xBF");ʊ


  $csv->output('μ΢ϯϩʔυ.csv');
  18
  ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ
  ࢦఆͨ͠ϑΝΠϧ໊Ͱ_


  μ΢ϯϩʔυͤ͞ΔͨΊͷ


  HTTPϨεϙϯεΛૹग़

  View full-size slide

 19. /32
  • ಛʹΠϯϙʔτ͸ɺ


  • ೖྗσʔλͷόϦσʔγϣϯ


  • Πϯϙʔτ࣮ߦલʹը໘ͰϓϨϏϡʔ


  ͳͲ͕ඞཁʹͳΔͱ్୺ʹ΍Δ͜ͱ͕૿͑ͯͻͨ͢Βେม😓
  19
  Ͱ΋ɺ·ͩ·ͩࣗલͰ࣮૷͢΂͖͜ͱ͕ଟ͍…
  league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫ

  View full-size slide

 20. /32
  21
  Ή͠Ζ͜͜Λָ͍ͨ͠…😓

  View full-size slide

 21. /32
  22
  ttskch/bulkony

  View full-size slide

 22. /32
  • PHPΞϓϦʹΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτػೳΛ࣮૷͢Δࡍʹ

  ͍ͭ΋ॻ͍͍ͯͨ͋Ε͜ΕΛϥΠϒϥϦʹ੾Γग़͠·ͨ͠  ⚡BOM෇͖UTF-8ͰͷΤΫεϙʔτ  ⚡ϝϞϦޮ཰ʹ഑ྀͨ͠Πϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ౔୆Λఏڙ


  • ⚡Πϯϙʔτ಺༰ͷόϦσʔγϣϯͷ౔୆Λఏڙ


  • ⚡Πϯϙʔτ಺༰ͷϓϨϏϡʔػೳͷ౔୆Λఏڙ
  23
  ttskch/bulkonyͱ͸
  ttskch/bulkony

  View full-size slide

 23. /32
  use Ttskch\Bulkony\Export\Exporter;ʊ


  $exporter = new Exporter();ʊ


  $rowGenerator = new App\RowGenerator(); // ࣗ࡞Ϋϥε


  // ϑΝΠϧγεςϜʹग़ྗ


  $exporter->export('/path/to/output.csv', $rowGenerator);ʊ


  // HTTPϨεϙϯεΛૹग़


  $exporter->exportAndOutput('users.csv', $rowGenerator);
  24
  ར༻ΠϝʔδʢΤΫεϙʔτʣ
  ttskch/bulkony

  View full-size slide

 24. /32
  use Ttskch\Bulkony\Export\Exporter;ʊ


  $exporter = new Exporter();ʊ


  $rowGenerator = new App\RowGenerator(); // ࣗ࡞Ϋϥε


  // ϑΝΠϧγεςϜʹग़ྗ


  $exporter->export('/path/to/output.csv', $rowGenerator);ʊ


  // HTTPϨεϙϯεΛૹग़


  $exporter->exportAndOutput('users.csv', $rowGenerator);
  25
  ར༻ΠϝʔδʢΤΫεϙʔτʣ
  ttskch/bulkony
  ͜ͷΫϥεʹCSVߦͷੜ੒खॱΛॻ͘👨💻
  ※ ৄࡉ͸READMEΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞🙏

  View full-size slide

 25. /32
  use Ttskch\Bulkony\Import\Importer;ʊ


  $importer = new Importer();ʊ


  $rowVisitor = new App\RowVisitor(); // ࣗ࡞Ϋϥε


  // CSVͷͲͷηϧʹόϦσʔγϣϯΤϥʔ͕͋Δ͔ɺ


  // ΠϯϙʔτʹΑͬͯͲ͜ͷ஋͕ߋ৽͞ΕΔ͔ɺͷ৘ใ͕ಘΒΕΔ


  $preview = $importer->preview('/path/to/input.csv', $rowVisitor);ʊ


  // ͦΕΛը໘ʹදࣔ͢Ε͹ϓϨϏϡʔػೳ׬੒


  render('some.template', ['preview' => $preview]);
  26
  ར༻ΠϝʔδʢΠϯϙʔτʣ
  ttskch/bulkony

  View full-size slide

 26. /32
  use Ttskch\Bulkony\Import\Importer;ʊ


  $importer = new Importer();ʊ


  $rowVisitor = new App\RowVisitor(); // ࣗ࡞Ϋϥε


  // CSVͷͲͷηϧʹόϦσʔγϣϯΤϥʔ͕͋Δ͔ɺ


  // ΠϯϙʔτʹΑͬͯͲ͜ͷ஋͕ߋ৽͞ΕΔ͔ɺͷ৘ใ͕ಘΒΕΔ


  $preview = $importer->preview('/path/to/input.csv', $rowVisitor);ʊ


  // ͦΕΛը໘ʹදࣔ͢Ε͹ϓϨϏϡʔػೳ׬੒


  render('some.template', ['preview' => $preview]);
  27
  ར༻ΠϝʔδʢΠϯϙʔτʣ
  ttskch/bulkony
  ͜ͷΫϥεʹߦ͝ͱͷΠϯϙʔτ΍


  όϦσʔγϣϯͷϩδοΫΛॻ͘👨💻
  ※ ৄࡉ͸READMEΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞🙏

  View full-size slide

 27. /32
  28
  ΑΖ͚͠Ε͹࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞😇
  https://github.com/ttskch/bulkony

  View full-size slide

 28. /32
  • ࣮͸Excel͸BOM෇͖UTF-8ͷCSVΛ։͚ΔͷͰSJISͰग़ྗ͢Δඞཁ͸ͳ͍


  • league/csvΛ࢖ͬͨΠϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτͷ࣮૷ྫΛ঺հ


  • Πϯϙʔτ/ΤΫεϙʔτʹಛԽͨ͠ttskch/bulkonyΛ࢖͑͹

  ΋ͬͱ؆୯/ॊೈʹ࣮૷Ͱ͖Δ
  30
  ✅͜ͷτʔΫͷཁ໿

  View full-size slide

 29. /32
  • SJISͷCSVΛจࣈԽ͚ͤͣʹಡΈॻ͖͢Δํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺ

  PHPerKaigi 2021ͷए༿ষ͞Μͷηογϣϯ͕େมࢀߟʹͳΓ·͢


  • https://youtu.be/pc6ov8HWt1A
  31
  📝ؔ࿈͢Δ͓͢͢Ί৘ใ

  View full-size slide

 30. /32
  32
  @ttskch
  ʘThanks!ʗ

  View full-size slide