$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Sheetsu

 Sheetsu

Symfony Meetup #17 LT 資料
https://symfony.connpass.com/event/63659/

Takashi Kanemoto

August 27, 2017
Tweet

More Decks by Takashi Kanemoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Sheetsu
  #symfony_meetup 2017.08.27 @ttskch

  View Slide

 2. @ttskchʢ͖ͨͭͪʣ
  • ໊ݹ԰͔Βདྷ·ͨ͠
  • ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO
  • PHPྺ5.5೥ɺSymfonyྺ3೥ʢROMઐʣ
  • গ͚͓ͩ͠ख఻͍͠·ͨ͠

  View Slide

 3. Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ
  • ઈࢍPHPerେืूதʂ
  • ϦεςΟϯά޿ࠂӡ༻πʔϧʮLisketʯΛఏڙ
  • ࣌୅ΛઌऔΔϗϫΠτاۀͰ͢

  View Slide

 4. ΤϯδχΞͷಇ͖΍͢͞௒େࣄʹͯ͠·͢
  Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ

  View Slide

 5. SNS͔ϝʔϧͰ͓ؾܰʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞✨
  Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ

  View Slide

 6. Sheetsu
  #symfony_meetup 2017.08.27 @ttskch

  View Slide

 7. sheetsu.com

  View Slide

 8. sheetsu.com

  View Slide

 9. sheetsu.com

  View Slide

 10. sheetsu.com

  View Slide

 11. sheetsu.com

  View Slide

 12. $client = new \GuzzleHttp\Client();
  $client
  ->post('https://sheetsu.com/apis/v1.0/xxxxxxxxxxxx', [
  'json' => [
  'id' => 6,
  'name' => 'ttskch',
  'score' => 100,
  ],
  ]);
  sheetsu.com

  View Slide

 13. sheetsu.com

  View Slide

 14. ʘศརʂʂʂʗ

  View Slide

 15. ͱ͜Ζ͕͋Δ೔

  View Slide

 16. 402 Payment Required

  View Slide

 17. ͑ͬ

  View Slide

 18. View Slide

 19. ͑ͬ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ͳΜ͔ແྉϓϥϯ͕
  ͠Εͬͱͳ͘ͳͬͯͨ
  ʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 22. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 23. ttskch/pheetsu

  View Slide

 24. ͷɺ࿩Λ͔ͨͬͨ͠ͷͰ͕͢

  View Slide

 25. ͷɺ࿩Λ͔ͨͬͨ͠ͷͰ͕͢

  View Slide

 26. ͷɺ࿩Λ͔ͨͬͨ͠ͷͰ͕͢

  View Slide

 27. ؒʹ߹͍·ͤΜͰͨ͠
  ʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 28. $pheetsu = \Ttskch\Pheetsu\Factory\PheetsuFactory::create(
  'google_oauth2_client_id',
  'google_oauth2_client_secret',
  'google_oauth2_redirect_uri',
  'google_oauth2_javascript_origin',
  'spreadsheet_id',
  'sheet_name'
  );
  $pheetsu->authenticate();
  $pheetsu->create([
  'id' => 6,
  'name' => 'ttskch',
  'score' => 100,
  ]);
  Usageʢ༧ఆʣ

  View Slide

 29. σϞ͸ಈ͖·͢ʂʢreadͷΈʣ
  https://github.com/ttskch/pheetsu/tree/master/demo

  View Slide

 30. ׬੒ͨ͠Β
  ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 31. ͓·͚

  View Slide

 32. ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠
  • ྫɿ3→Cɺ30→AD
  • ͸͍͸͍ɺ26ਐ਺Ͷ
  • ͭ

  View Slide

 33. $base26 = base_convert($number, 10, 26);
  $from = '0123456789abcdefghijklmnop';
  $to = '0ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY';
  $name = '';
  foreach (str_split($base26) as $digit) {
  $digit = substr($to, strpos($from, $digit), 1);
  $name .= $digit;
  }
  echo $name . PHP_EOL;
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 34. $number = 3; // -> C
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 35. $number = 3; // -> C
  $number = 30; // -> AD
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 36. $number = 3; // -> C
  $number = 30; // -> AD
  $number = 26; // -> A0 ͑ͬ
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 37. $number = 3; // -> C
  $number = 30; // -> AD
  $number = 26; // -> A0 ͑ͬ
  // Z ʹͳͬͯ΄͔ͬͨ͠ͷʹ…
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 38. $from = '0123456789abcdefghijklmnop';
  $to = '0ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY';
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 39. $from = '0123456789abcdefghijklmnop';
  $to = '0ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY';
  ͋ͬɾɾɾʢ࡯͠ʣ
  ྻ൪߸ˠྻ໊ͷม׵͕ҙ֎ͱ೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 40. Α͔ͬͨΒ಄ͷମૢʹ
  ղ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 41. ࣮૷ྫ
  https://github.com/ttskch/pheetsu/blob/
  master/src/Service/ColumnNameResolver.php
  ΋ͬͱΤϨΨϯτͳղ๏͋ͬͨΒڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide

 42. Thanks :)

  View Slide