Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WebAssemblyでオセロを作ってみた

t-yng
October 12, 2021

 WebAssemblyでオセロを作ってみた

t-yng

October 12, 2021
Tweet

More Decks by t-yng

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebAssemblyͰΦηϩΛ
  ࡞ͬͯΈͨ
  FukuokaJS


  2021/10/12

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ໊લ: ༄ ྙߒ @t-yng


  ॴଐ: גࣜձࣾϠϚοϓ


  ෱Ԭྺ: 4ϲ݄


  झຯ: ཱྀߦɾөը


  ຯḩຯͷ΋ͭು͕޷͖

  View Slide

 3. Φηϩ࡞੒ͷ͖͔͚ͬ

  View Slide

 4. Web Assembly (Wasm) ͱ͸ʁ
  WebAssembly ͸࠷ۙͷ΢Σϒϒϥ΢βʔͰಈ࡞͠ɺ৽ͨͳػೳͱ
  େ෯ͳύϑΥʔϚϯε޲্Λఏڙ͢Δ৽͍͠छྨͷίʔυͰ͢ɻ


  جຊతʹ௚઀هड़Ͱ͸ͳ͘ɺCɺC++ɺRust ౳ͷ௿ਫ४ͷݴޠʹ
  ͱͬͯޮՌతͳίϯύΠϧର৅ͱͳΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  Web Assembly ͱ͸Կ͔ | MDN
  ɾϒϥ΢βͰߴ଎ʹಈ࡞͢Δ


  ɾCɺRust ͳͲͷଞͷݴޠ͔ΒίϯύΠϧՄೳ


  ɾҰ෦ͷॏ͍ॲཧ͚ͩΛ Wasm Ͱߴ଎Խ͕Մೳ

  View Slide

 5. Wasm ͸ JavaScript ΑΓߴ଎ʹಈ࡞͢ΔΒ͍͠


  ͲΕ͚ͩߴ଎Խ͞ΕΔ͔ମײͯ͠Έ͍ͨ


  forϧʔϓΛճͯ͠ൺֱͩͱ࣮ײͮ͠Β͍

  View Slide

 6. ΦηϩͷCPUΛ JavaScript ͱ Wasm Ͱ

  ͦΕͧΕ࣮ߦͯ͠଎౓ൺֱΛͯ͠ΈΑ͏ʂ

  View Slide

 7. ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 8. IUUQTXBTNPUIFMMPUZOHKQ

  View Slide

 9. ಈ࡞Πϝʔδ
  +BWB4DSJQU
  Φηϩͷج൫͸ JavaScript Ͱ࣮૷


  CPUΛ JavaScript ͱ Rust Ͱ࣮૷


  JavaScript൛ ͱ Wasm൛ ͷ੾Γସ͕͑Մೳ
  ੾Γସ͑Մೳ

  View Slide

 10. ΑΓNखઌΛ୳ࡧ͢Δ͜ͱͰਫ਼౓্͕͕Δ


  ୳ࡧͷਂ͞ʹԠͯ͡രൃతʹܭࢉ͕࣌ؒ૿͑Δ


  ॲཧ͕ૣ͘ͳΔ = ୳ࡧൣғ͕޿͕Δ = ڧ͍CPU
  ϛχϚοΫε๏ʹΑΔCPUͷ࣮૷

  View Slide

 11. ܭଌ݁Ռ
  खઌ·Ͱܭࢉͨ͠ࡍͷ଎౓݁Ռ
  +BWB4DSJQUT
  8BTNT
  dഒͷ଎౓ࠩ

  View Slide

 12. WasmͷϏϧυͱ࣮ߦ


  ʢRustʣ

  View Slide

 13. wasm-pack


  ɾRustͷίʔυΛjsͰಡΈࠐΈՄೳͳwasmʹίϯύΠϧ͢Δ


  ɾnpm޲͚ʹwasmΛύοέʔδϯά͢Δࣄ΋Ͱ͖Δ


  ɾTypeScriptͷܕఆٛϑΝΠϧ΋Ұॹʹੜ੒ͯ͘͠ΕͨΓ͢Δ


  Cargo


  ɾRustͷύοέʔδ؅ཧπʔϧ
  wasm-packͷΠϯετʔϧ
  $ cargo install wasm-pack
  ※ Rustͷ։ൃ؀ڥ͸ηοτΞοϓલఏ

  View Slide

 14. wasmͷϓϩδΣΫτ࡞੒
  $ cargo new --lib wasm
  .


  ᵓᴷ package.json


  └─ wasm


  ᵓᴷ Cargo.toml


  └─ src


  └─ lib.rs
  ͜͜ʹ࣮૷Λॻ͍͍ͯ͘

  View Slide

 15. RustΛ࣮૷ͯ͠ΈΔ
  extern crate wasm_bindgen;


  use wasm_bindgen::prelude::*;


  #[wasm_bindgen]


  pub fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {


  a + b;


  }
  #[wasm_bindgen] Ͱ JavaScript͔Β add ؔ਺Λݺͼग़͠

  Մೳʹ͢Δ

  View Slide

 16. Cargo.tomlͷઃఆ
  [package]


  name = "wasm"


  version = "0.1.0"


  edition = "2018"


  [lib]


  crate-type = ["cdylib"]


  [dependencies]


  wasm-bindgen="0.2"
  Cargo.toml: CargoͷઃఆϑΝΠϧ (package.jsonΈ͍ͨͳϞϊ)


  ɾlibͷλΠϓΛ cdylib ʹઃఆ͢Δ


  ɾdependencies ʹ wasm-bindgen Λ௥Ճ

  View Slide

 17. WasmʹίϯύΠϧ͢Δ
  $ wasm-pack build wasm ../src/lib/wasm
  TSDMJCST
  [email protected]
  [email protected]
  XBTN
  [email protected]
  XBTNEUT
  XBTNKT
  XBTNEUT
  QBDLBHFKTPO
  Ϗϧυ

  View Slide

 18. WasmʹίϯύΠϧ͢Δ
  .


  ᵓᴷ package.json


  ᵓᴷ src


  │ɹ └─ lib


  │ɹɹ └─ wasm


  │ɹɹɹɹ ᵓᴷᴷ package.json


  │ ɹɹɹɹ ᵓᴷᴷ wasm.d.ts


  │ ɹɹɹɹᵓᴷᴷ wasm.js


  │ɹɹɹɹ ᵓᴷᴷ wasm_bg.js


  │ ɹɹɹɹᵓᴷᴷ wasm_bg.wasm


  │ ɹɹɹɹᵋᴷᴷ wasm_bg.wasm.d.ts


  └─ wasm


  ɹɹᵓᴷ Cargo.toml


  ɹɹ └─ src


  ɹɹɹ ɹᵋᴷ lib.rs
  XBTNQBDLͰ
  Ϗϧυͨ͠੒Ռ෺

  View Slide

 19. Next.jsͰϑϩϯτΤϯυΛߏங
  .


  ᵓᴷ package.json


  ᵓᴷ next.con
  fi
  g.js


  ᵓᴷ src


  │ ᵓᴷ lib


  │ ɹᴹ ɹ └─ wasm


  │ └─ pages


  │ ɹɹᵋᴷ index.jsx


  └─ wasm
  $ yarn install next react react-dom
  Next.jsΛ࢖͏͜ͱͰ࠷খߏ੒ͰWasmΛࢼ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ࣍εϥΠυͰ࡞੒༧ఆ
  ࣍εϥΠυͰ࡞੒༧ఆ

  View Slide

 20. Next.con
  fi
  g.js Λઃఆ
  // next.con
  fi
  g.js


  module.exports = {


  webpack(config) {


  // next build Λ͢Δ৔߹͸͜Ε͚ͩͩͱμϝ


  config.experiments = { asyncWebAssembly: true };


  return config;


  },


  };
  $ touch next.con
  fi
  g.js

  View Slide

 21. src/pages/index.js Λ࣮૷
  import { add } from "../lib/wasm/wasm_bg";


  const IndexPage = () => {


  return alert(add(10, 20))}>଍͠ࢉ;


  };


  export default IndexPage;


  Webpack5 Ͱ͸ wasmͷಡΈࠐΈΛαϙʔτ͍ͯ͠Δ


  WebAssembly.instantiateStreaming Λ࢖ͬͯ wasm ΛಡΈ
  ࠐΉܗࣜʹม׵ͯ͘͠Ε͍ͯΔ
  XFCQBDLFYBNQMFTXBTNTJNQMF
  $ mkdir -p src/pages && touch src/pages/index.jsx

  View Slide

 22. ࣮ߦ
  $ yarn dev

  View Slide

 23. ɾWasmͷ࣮ߦ଎౓͕ମײͰ͖ͯྑ͔ͬͨ


  ɾWasmͷϏϧυ͸ࢼ͚ͩ͢ͳΒࢥͬͨΑΓ΋؆୯


  ɾ࣮຿Ͱ࢖͏ػձ͸·ͩগͳͦ͏


  ɹɾϑϩϯτΤϯυͰॏ͍ͨॲཧ͕ඞཁͳ৔໘͸


  ɹɹ·ͩগͳ͍ҹ৅
  ·ͱΊ

  View Slide