Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイナーの黒歴史/20200430-yuruhachi-19

B051d2bcb69590fd33f86f356c645920?s=47 Uni Ishizaki
April 30, 2020

 デザイナーの黒歴史/20200430-yuruhachi-19

B051d2bcb69590fd33f86f356c645920?s=128

Uni Ishizaki

April 30, 2020
Tweet

More Decks by Uni Ishizaki

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠφʔͷࠇྺ࢙ ʙuniqͷࣦഊஊʙ 2020/04/30

 2. uniq/͏ʹ͞Μ • ࡛ۄʹॅΜͰ͍Δ • ീԦࢠʹ௨͏ • σβΠφʔྺ͔Ε͜Ε௕͍ • ίʔσΟϯά΋ͨ͠Γgit push΋ͨ͠Γ͢Δ

  • ֆඳ͖ͩͬͨ࣌୅΋͋Δ
 3. ࣦഊ͔Βͷ ֶͼ

 4. όφʔͱϩΰ

 5. ϩΰΛ࡞͍ͬͯͩ͘͞ʂ ͸ʔ͍

 6. ϩΰ͔͊

 7. None
 8. ʺ

 9. “͋ͳͨʹͱͬͯͷ˓˓͕ ૬खʹͱͬͯͷ˓˓ͱ͸ݶΒͳ͍”

 10. σβΠϯ൷ධ

 11. ΋ͬͱ͔ͬ͜Α͘ ͜͜͸ ͔Θ͍͘͢Δ΄͏͕͍͍ ͍΍ɺ γϯϓϧ͕͍͍

 12. σβΠϯ࡞͖ͬͯ·ͨ͠ʂ ͏ʔΜ ͳΜ͔ҧ͏ͳ

 13. ࡞Γ௚ͯ͠དྷ·ͨ͠ʂ ͏ʔΜ ͜Ε΋ ͳΜ͔ҧ͏ͳ

 14. ͜͏ͨ͠Β Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʂʂʂʁʁ ͏ʔΜɾɾɾ ඍົͳΜͩΑͳ

 15. ͜ΕͰ Ͳ͏ͩʙʂʁʂʁ ͏ʔΜɾɾɾ ɾɾɾ ࠷ॳͷ͕ Ұ൪ྑ͔͔ͬͨͳɾɾɾ

 16. ϨϏϡʔ΋͏͍΍ʙ

 17. “ʮͳͥͦ͏ײ͡Δͷ͔ʁʯ ૬ख͕ݴޠԽͰ͖ͳ͍ҙࣝΛ͙͞Δ”

 18. ଴ͭΘ

 19. ͜ͷ෦෼ͷσβΠϯ͸ Ͳ͏͠·͠ΐ͏͔Ͷʙ ೰ΈͲ͜ΖͰ͢Ͷʙ

 20. Ұϲ݄ޙɾɾɾ

 21. ͋ͷ෦෼ͷσβΠϯɺ ܾΊͯ΋Β͑·ͨ͠ʁ ͑ͬʂʁʂʁ ʢͬͪ͜ͰܾΊΔΜ͚ͩͬʁʣ

 22. “࣍ͷΞΫγϣϯΛܾΊͯೝࣝ߹Θͤ͢Δॴ·Ͱ͕ ଧͪ߹ΘͤͰ͢”

 23. ͋ͳͨͷ࢓ࣄ

 24. ఻͑ͨ௨ΓʹσβΠϯ࡞ͬͯΑʂ

 25. αʔϏεΛ ࠇࣈԽ͍ͨ͠

 26. αʔϏεΛ ࠇࣈԽ͍ͨ͠ ↓ ϓϨϛΞϜձһΛ ૿΍ͦ͏

 27. αʔϏεΛ ࠇࣈԽ͍ͨ͠ ↓ ϓϨϛΞϜձһΛ ૿΍ͦ͏ όφʔΛషͬͯ ಋઢΛ૿΍ͦ͏ ೖۚͷಋઢΛ ྑ͘͠Α͏

 28. αʔϏεΛ ࠇࣈԽ͍ͨ͠ ↓ ϓϨϛΞϜձһΛ ૿΍ͦ͏ ೝ஌౓͕௿͍ ↓ όφʔΛషͬͯ ಋઢΛ૿΍ͦ͏ ೖۚಋઢ͕ෳࡶͰ

  ్த୤མऀ͕͍Δ ↓ ೖۚͷಋઢΛ ྑ͘͠Α͏
 29. “ʮࠓͳͥͦΕΛ΍Δͷ͔ʁʯ ૬खΛཧղ͢Δɻ”

 30. ·ͱΊ

 31. “ϢʔβʔΛཧղ͢Δ͜ͱ͸ Ҋ݅Λཧղ͢Δɾ஥ؒΛཧղ͢Δ͜ͱʹࣅͯΔ”

 32. ͱ͸͍͑ɾɾɾ

 33. σβΠϯ ·ͩʙʁ ٞࣄ࿥·ͱΊͯʙ νʔϜ΋·ͱΊͯʙ ্΁ͷใࠂࢿྉ͕ ཉ͍͠ͳ͋ʙ

 34. “͋Γͷ··ͷࣗ෼Λड͚ࢭΊΑ͏ɻ ෆ׬શͳࣗ෼ΛೝΊΑ͏ɻ”

 35. ࣗ෼Λ஌Γɺ૬खΛ஌Γɺ ૬खͱࣗ෼͸ҧ͏ͷ͸౰ͨΓલͩͱ͍͏͜ͱΛೝࣝͯ͠ ڠྗ͍͋͠·͠ΐʙ̇

 36. ͓ΘΓ