Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

シリーズA(2013年)時の事業計画書

akifumi10
September 25, 2018

 シリーズA(2013年)時の事業計画書

音楽コラボアプリ『nana』のシリーズA時の事業計画書。

akifumi10

September 25, 2018
Tweet

More Decks by akifumi10

Other Decks in Business

Transcript

 1. http://nana-music.com/
  - Social Music Collaboration Platform -

  View Slide

 2. จݪ ໌ਉ
  (ϑϛϋϥ ΞΩϊϦ)
  גࣜձࣾnana music ୅ද
  1985೥10݄ੜ·Εɺฌݿݝਆށࢢग़਎ɺਆށߴઐػց޻ֶ
  Պଔۀ
  16ࡀͷࠒʹStevie Wonderʹग़ձ͍ɺϒϥοΫϛϡʔ
  δοΫʹ܏౗ɻʮStevieͷΑ͏ʹࣗ༝ʹՎ͑ΔΑ͏ʹͳΓ
  ͍ͨʯͱ͍͏૝͍ͷ΋ͱɺಠֶͰՎΛֶͿ
  19ࡀʢ2004೥ʣͰF1ͷੈքʹऒ͔Εɺͦͷ··Ϟʔλʔ
  εϙʔπͷੈք΁ɻϓϩΛ໨ࢦ͠ϨʔγϯάυϥΠόʔͱ
  ͯ͠׆ಈΛ࢝ΊΔɻεʔύʔΧʔτɺϑΥʔϛϡϥͱεςο
  ϓΞοϓ͢Δ΋ɺ09೥Λ࠷ޙʹࢿۚ೉ͷͨΊ׆ಈΛஅ೦ɻ
  ͦͷޙ͸ϞʔλʔεϙʔπΠϕϯτͷओ࠵ͳͲΛओʹɺΠ
  ϕϯλʔͱͯ͠ϑϦʔͰ׆ಈɻ
  2011೥ʹɺԻָ×ITΛ༻͍ͨΑΓΑ͍ԻָͷࡏΓํΛߏ૝
  ͠ɺnana music Inc.Λ૑ۀɻ
  2012೥8݄ʹ࠷ॳͷԻָίϥϘϨʔγϣϯαʔϏε
  ʰnanaʱͷςετ൛ɺ11݄ʹਖ਼ࣜ൛ΛϦϦʔεɻݱࡏ΋
  αʔϏεΛӡӦத
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. Ϣʔβʔڞಉܕ૑࡞

  View Slide

 4. ੈքʹތΕΔɺ૑࡞จԽ

  View Slide

 5. 
  .
  
  26
  ()
  +*

  %"#

  $
  !&'

  (500)
  0
  500
  1,000
  1,500
  2,000
  2,500
  3,000
  3,500
  4,000
  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2 3Q 4Q
  20089 20099 20109 20119 20129

  3,757
  423
  40
  632
  613
  2,680
  

  


  27
  27
  0
  500
  1,000
  1,500
  2,000
  2,500
  3,000
  3,500
  4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
  2010 2011 2012
  0
  30
  60
  90
  120
  150
  180
  210
  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
  2010 2011 2012
  ࠃ಺3000ສਓ
  .

  


  27
  27
  0
  500
  1,000
  1,500
  2,000
  2,500
  3,000
  3,500
  4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
  2010 2011 2012
  0
  30
  60
  90
  120
  150
  180
  210
  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
  2010 2011 2012
  ച্100ԯԁͷٸ੒௕ࢢ৔

  View Slide

 6. Ϣʔβʔڞಉܕ૑࡞
  ͜ͷ࢓૊Έɾίϯηϓτ͸ɺ
  ࣍ੈ୅ͷԻָίϯςϯπ੡࡞ͷελϯμʔυʹͳΔ
  Key Point
  ൐૗ϑΝΠϧ
  Վ/Ի੠ϑΝΠϧ
  ಈըϑΝΠϧ
  Իָίϯςϯπ
  ݸਓؒʹΑΔΫϥ΢υ্Ͱͷ
  ίϥϘϨʔγϣϯ
  ࡞ۂऀ
  Վ͍ख
  ಈըΫϦΤΠλʔ
  Ϣʔβʔ

  View Slide

 7. ੈքͷԻָࢢ৔ن໛
  1ஹ3000ԯԁ
  4000ԯԁ
  30ˋ
  ੈքࢢ৔ͷ30ˋΛऔΓʹߦ͘

  View Slide

 8. ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ᶄ ւ֎ల։
  ᶅ ϒϥϯυɺϝσΟΞͱͯ͠ͷཱ֬
  Ⅰ. ϚεϓϩϞʔγϣϯ
  Ⅱ. ελʔϓϨΠϠʔͷഐग़
  ̏ͭͷϑΣʔζ
  Project
  Ⅰ. Ϣʔβʔڞಉܕ૑࡞ͷχʔζݕূ
  Ⅱ. ੒௕ϩδοΫͷཱ֬
  Ⅰ. ւ֎Ͱͷχʔζ͓Αͼ੒௕ϩδοΫͷݕূ
  Ⅱ. ࠷΋χʔζͷ͋Δ஍Ҭ(ࠃ)ͷબఆ͓ΑͼϦιʔεͷूத౤Լ
  Ⅲ. ϏδωεϞσϧͷཱ֬

  View Slide

 9. ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  Ⅰ. Ϣʔβʔڞಉܕ૑࡞ͷχʔζݕূ
  Ⅱ. ੒௕ϩδοΫͷཱ֬

  View Slide

 10. J1IPOFͭͰखܰʹڞಉ૑࡞
  ԻָίϥϘϨʔγϣϯΞϓϦ
  ೥݄ϦϦʔε

  View Slide

 11. nana͸εϚʔτϑΥϯͷϚΠΫػೳΛ࢖ͬͯࣗ෼ͷՎ੠΍ɺԋ૗ͨ͠Ի
  ָΛ࿥ԻɾΞοϓϩʔυ͠ɺੈքதͷϢʔβʔͱڞ༗͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ΞϓϦͰ͢ɻ·ͨɺϢʔβʔ͕ڞ༗ͨ͠ԻݯʹଞͷϢʔβʔ͕ॏͶ࿥Γ
  Λ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ɺ͔ͦ͜ΒଞͷਓʑͱίϥϘϨʔγϣϯͨ͠৽ͨͳ
  ԻָΛ૑Γग़͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ·ͨैདྷͷԻָσόΠεʹڞ௨ͨ͠ʮෳࡶͳΠϯλʔϑΣΠεʯΛഉআ
  ͠ɺ௚ײతʹར༻Ͱ͖ΔΠϯλʔϑΣΠεΛ࣮ݱͨ͜͠ͱͰɺԻָσό
  Πεͷ஌͕ࣝͳ͘ͱ΋୭Ͱ΋ָ͠ΊΔαʔϏεΛ࣮ݱ͠·ͨ͠ɻ
  εϚʔτϑΥϯΛϚΠΫʹɺՎ
  ΍ԋ૗ͨ͠ԻָΛ࿥ԻͰ͖·͢ɻ
  ࿥Իͨ͠Իָʹ͸λονͰΤ
  ίʔͳͲ༷ʑͳΤϑΣΫτΛ͔
  ͚ͯɺຊ֨తͳα΢ϯυʹ࢓্
  ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ࿥Ի
  ࿥Իͨ͠Իָ͸ɺΞϓϦ಺ͷλ
  ΠϜϥΠϯ΍4/4Λ௨ͯ͡ੈք
  தͱڞ༗͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ·ͨڞ༗͞ΕͨԻָʹίϝϯτ
  ΍ഥखΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͯɺԻ
  ָΛ௨ͨ͡ίϛϡχέʔγϣϯ
  Λߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ڞ༗ˍίϛϡχέʔγϣϯ
  ڞ༗͞ΕͨԻָʹରͯ͠ɺॏͶ
  ࿥ΓΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻख
  ॱ͸௨ৗͷ࿥Ի࣌ͱಉ͡ɻ΋ͪ
  ΖΜࣗ෼͕ॏͶͨԻʹ͸ΤϑΣ
  ΫτΛ͔͚Δ͜ͱ΋ɻ
  ੈքதͷਓୡͱϋʔϞχʔɺ߹
  এɺόϯυηογϣϯΛߦ͏͜
  ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ίϥϘϨʔγϣϯ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  αʔϏε֓ཁ

  View Slide

 12. 100,000
  200,000
  20,000
  40,000
  Nov-2012 Jan-2013 Mar-2013 May-2013
  Ϣʔβʔ਺ ౤ߘ਺
  189,534
  143,604
  105,146
  73,075
  44,099
  28,906
  21,214
  15,518
  37,531
  29,004
  23,114
  17,932
  12,225
  8,279
  6,660
  5,623
  ౤ߘ਺
  ϊϯϓϩϞʔγϣϯͰϢʔβʔ਺ɺ౤ߘ਺ɺ଺ࡏ࣌ؒɺશͯண࣮ʹ৳ͼ͍ͯΔ
  ྦྷܭ֫ಘ਺
  Ϣʔβʔ਺
  90
  180
  Nov-2012 Feb-2013 May-2013
  169
  172
  160
  148
  121
  60
  69
  58
  Ϣʔβʔ଺ࡏ࣌ؒʢ෼ʣ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ

  View Slide

 13. 63%
  37%
  உੑ
  ঁੑ
  ঁੑ
  உੑ
  20୅
  1%
  4%
  15%
  80%
  10୅
  30୅
  40୅Ҏ্
  20୅
  10୅
  10%
  10%
  40%
  40%
  10୅
  30୅
  40୅Ҏ্
  20୅
  ΧϥΦέత࢖͍ํ͕ϝΠϯɻ90ˋϘʔΧϧɻ
  ൐૗ऀ͸90ˋஉੑɻݩόϯυϚϯͳͲɻ
  தֶੜʙେֶੜʢओʹঁੑʣ
  ͷίίϩΛ௫Μͩ
  Ϣʔβʔ૚
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ

  View Slide

 14. ൐૗ɾ࡞ۂऀ
  Վ͍ख
  Ϧεφʔ
  ϦΫΤετ
  ൐૗౤ߘ
  ࠶ੜ

  ഥख

  ίϝϯτ

  ͓ؾʹೖΓอଘ
  ίϥϘ଴ͪอଘ
  ϑΥϩʔ
  ՎೖΕ
  ʢίϥϘʣ
  ίϥϘ
  ྑ͖Վ͍खʹग़ձ͑Δ
  खܰʹՎ͍खͱͯ͠
  σϏϡʔͰ͖Δ
  ਎ۙͰྑ࣭ͳίϯςϯπ΍
  ࠽ೳʹग़ձ͑ΔɺԠԉͰ͖
  Δ
  Ϣʔβʔηάϝϯτɺ͓Αͼߦಈ෼ੳ
  ίΞχʔζ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ

  View Slide

 15. ੒௕ϩδοΫ
  Web PlayerʢԻָίϯςϯπʣ΁ͷ๚໰ऀ͕૿͑Ε͹ɺ৽نϢʔβʔ֫ಘ਺͕૿͑Δ
  Իݯ͕౤ߘ͞ΕΔͱɺΞϓϦ֎Ͱ΋ࢹௌՄೳͳ8FC1MBZFS͕ੜ੒͞ΕΔ
  1$൛ εϚϗ൛
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ

  View Slide

 16. ᶃ SNSɺϒϩάͳͲͰ
  ɹnanaͷίϯςϯπΛ஌Δ
  ᶄ Վ޷͖ɺԻָ޷͖ͷਓʑ͕ڵຯΛ࣋ͭ
  Ϧεφʔ&SNSϑΥϩϫʔ
  ָͦ͠͏ʂ
  ՎͬͯΈ͕ͨ؆୯ʹͰ͖Δʂ
  Իָ஥͕ؒΈ͔ͭΔʂ
  ੒௕αΠΫϧͷ෼ੳ
  ౤ߘ
  ϦϐʔταΠΫϧ
  Web Player
  ᶅ μ΢ϯϩʔυ͢Δ
  ᶆ ౤ߘͯ͠ΈΔ
  όΠϥϧαΠΫϧ
  ᶇ ·ͨผͷਓʑʹಧ͘
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ

  View Slide

 17. ੒௕ϩδοΫͷݕূ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ৽ن๚໰ऀׂ߹
  63%
  37%
  ৽ن๚໰ऀ
  Ϧϐʔλʔ
  8FC1MBZFSͷ৽ن๚໰ऀׂ߹͸໿ˋ
  8FC1MBZFS๚໰ऀ਺ͱ%-਺ͷ෼෍ਤ
  8FC1MBZFS
  ๚໰ऀ
  %-
  -120
  -80
  -40
  0
  40
  80
  120
  160
  -500 -375 -250 -125 0 125 250 375 500
  8FC1MBZFSʹ๚Εͨਓͷˋ͕μ΢ϯϩʔυʹͭͳ͕Δ
  ʢ8FC1MBZFSͷ๚໰ऀɺਓʹ͖ͭਓ͕μ΢ϯϩʔυ͢Δʣ
  8FC1MBZFS๚໰ऀ਺ͱ%-਺ͷ૬ؔ܎਺͸

  View Slide

 18. ௚ۙͷઓུ
  Web Player΁ͷ๚໰ऀ਺͕૿͑Δ͜ͱͰɺ৽نϢʔβʔ֫ಘ਺͕૿͑Δ
  ͜ͷ੒௕ϩδοΫΛݩʹPDCAαΠΫϧΛճ͢
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ਓ͕֦ࢄ͢Δɺݟͨ͘ͳΔΑ͏ͳίϯςϯπΛੜΈ΍͘͢͢Δʢ࣭ͷ޲্ʣ
  Web্ʹ͋Δίϯςϯπͷ૯ྔΛ૿΍͢͜ͱͰɺྲྀೖಈઢΛ૿΍͢ʢ౤ߘ਺ͷ૿Ճʣ
  ϓϨΠϦετɺϙʔτϑΥϦΦͳͲɺ·ͱΊతʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δʢ֦ࢄੑͷ޲্ʣ
  ͜ͷ3ͭͷΞΫγϣϯϓϥϯΛݩʹվળΛߦ͏

  View Slide

 19. ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ਓ͕֦ࢄ͢Δɺݟͨ͘ͳΔΑ͏ͳίϯςϯπΛੜΈ΍͘͢͢Δʢ࣭ͷ޲্ʣ
  ɾϥϯΩϯάಋೖ΍ΠϯηϯςΟϒ෇༩Λߦ͏͜ͱͰɺίϯςϯπ΁ͷධՁΛ໌֬ʹ͢Δ
  ɾΫϩʔζυͰͷԻݯ࡞੒ػೳΛಋೖ͢Δ͜ͱͰʮςετʯͳͲͷҙຯͷͳ͍ԻݯΛݮΒ͠ɺ౤ߘऀଆʹͱͬͯ
  ɹʮຊؾʯͷԻݯ͔͠Ξοϓϩʔυ͞Εͳ͘ͳΔɻ
  ɾԻ࣭Λ޲্ͤ͞Δ͜ͱͰɺԻݯͷΫΦϦςΟ͕େ෯ʹ্͕Δɻ
  ɾը૾ఴ෇ͳͲΛՄೳʹ͢Δ͜ͱͰɺࢹ֮తͳΞςϯγϣϯΛൃੜͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  3ϓϥϯͷओͳΞΫγϣϯΞΠςϜ
  Web্ʹ͋Δίϯςϯπͷ૯ྔΛ૿΍͢͜ͱͰɺྲྀೖಈઢΛ૿΍͢ʢ౤ߘ਺ͷ૿Ճʣ
  ɾϢʔβʔؒͷϦΫΤετػೳ΍ӡӦ͔Βͷ͓୊Λఏڙ͠ɺͦΕΒΛϓογϡͰ஌ΒͤΔ͜ͱͰΞϓϦΛ։͘ΩοΧέɺ
  ɹ౤ߘ͢ΔΩοΧέ͕େ෯ʹ૿͑Δɻ
  ɾ λον1ͭͰԻݯ͕࡞੒Ͱ͖ΔΑ͏ͳଞͷԻָΞϓϦͱAPI࿈ܞ͢Δ͜ͱͰɺ౤ߘ͢Δෑډ͕Լ͕Δɻ
  ɾWeb͔ΒͷΞοϓϩʔυ͕ՄೳʹͳΔ͜ͱͰ൐૗Իݯ͕େ෯ʹ૿͑ɺՎ͍ख͔Βͷ౤ߘ΋େ෯ʹ૿Ճ͢Δɻ
  ɾAndroidʹରԠ͢Δ͜ͱͰɺϦʔνͰ͖ΔϢʔβʔ਺ͦͷ΋ͷ͕૿͑ɺ݁Ռతʹ౤ߘ਺΋૿Ճ͢Δɻ
  ϓϨΠϦετɺϙʔτϑΥϦΦͳͲɺ·ͱΊతʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δʢ֦ࢄੑͷ޲্ʣ
  ɾϓϩϑΟʔϧϖʔδͷվमɺϒϩάύʔπͷఏڙΛߦ͏͜ͱͰϢʔβʔ͕ࣗ਎ͷϙʔτϑΥϦΦϖʔδͱͯ͠࢖༻Ͱ͖Δ
  ɹΑ͏ʹͳΓɺϒϩά΍SNSͳͲͰࣗݾ঺հπʔϧͱ֦ͯ͠ࢄ͠΍͘͢ͳΔɻ
  ɾϓϨΠϦετΛ࡞੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱͰ·ͱΊίϯςϯπ͕ੜ·ΕɺΑΓ֦ࢄ͞Ε΍͘͢ͳΔɻ
  ɾLINEͰͷγΣΞ΍ɺYoutube΁ͷΤΫεϙʔτͳͲɺڊେSNS΁ͷγΣΞπʔϧͱͯ͠ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱͰɺ
  ɹ֦ࢄ͞Ε΍͘͢ͳΔɻ

  View Slide

 20. ɾΞυηϯε޿ࠂ
  ɾϦϫʔυ޿ࠂ
  ɾnanaओ࠵ϘΠτϨߨ࠲ɺϥΠϒΠϕϯτͷ։࠵
  ɾΞʔςΟετɺϨʔϕϧɺԻֶָߍɺ֤छاۀͱͷΞϥΠΞϯε
  ɾϘΧϩɾΞχιϯίϛϡχςΟ΁ͷ޿ࠂग़ߘ
  ΞΫγϣϯΞΠςϜҰཡ
  ɾΠϯτϩμΫγϣϯ(νϡʔτϦΞϧ)ͷ௥Ճ
  ɾϑΝʔετϥϯͷߏ੒શମͷݟ௚͠ٴͼվળ
  ɾָۂ΁ͷλά෇͚ػೳ
  ɾָۂ౤ߘϑΥʔϚοτͷ౷Ұ
  ɾ͓஌Βͤ௨஌ɺϓογϡػೳ
  ɾࣗಈϦίϝϯυػೳ
  ɾࣗ෼ͷಘҙύʔτɺ޷͖ͳԻָɾδϟϯϧΛՄࢹԽ͢ΔͨΊͷϓϩϑΟʔϧ֦ு
  ɾ୲౰ύʔτ΍ίϥϘऀ͕Θ͔Γ΍͘͢ͳΔΑ͏ɺίϯςϯπͷUIվળ
  ɾࣗಈ࠶ੜػೳ
  ɾϓϨΠϦετػೳʢ·ͱΊػೳʣ
  ɾϥϯΩϯάͷಋೖ
  ɾධՁʹԠͯ͡ද͕ࣔସΘΔɺػೳ͕૿͑Δ౳ͷήʔϜੑ
  ɾΫϩʔζυίϛϡχςΟػೳ
  ɾϦΫΤετػೳ
  ɾLINE,ϝʔϧͰͷڞ༗ػೳ
  ɾYoutubeɺSoundCloudͳͲ΁ͷΤΫεϙʔτػೳ
  ɾٖࣅεςϨΦԽ
  ɾԻ࣭ิॿΤϑΣΫτʢϦϛολʔɺϊΠζϦμΫγϣϯͳͲʣͷ௥Ճ
  ɾը૾ఴ෇ػೳ
  ɾAPI࿈ܞʹΑΓɺଞͷԻָΞϓϦ͔Βͷ౤ߘ͕Մೳʹɻ
  ɾαʔόʔͷσʔλߏ଄վળʹΑΔ৴པੑɺϨεϙϯε޲্
  ɾֹ݄՝ۚϞσϧͷ࣮૷
  ɾAndroidରԠ
  ɾWeb PlayerͷσβΠϯ͓Αͼจݴͷվળ
  ɾWeb൛ʢϩάΠϯɺΞοϓϩʔυɺ؅ཧՄೳɺϙʔλϧʣ΁ͷରԠ
  ɾϒϩάͳͲ΁ͷຒΊࠐΈπʔϧ(΢ΟδΣοτ)ఏڙ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ΞϓϦ։ൃ Web/Android։ൃ
  ϓϩϞʔγϣϯ
  ͜ΕΒͷΞΫγϣϯΛ
  ਵ࣮࣌ߦ͍ͯ͘͠

  View Slide

 21. ݱ࣌఺ͰͷϚωλΠζʹ͍ͭͯ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ϏδωεϞσϧͷԾઆݕূΛ։͍࢝ͨ͠
  ՝ۚϙΠϯτ
  ⅱ. ࠃ಺֎ͷ੒ޭྫΛݩʹɺ
  ΛԾઆཱͯ
  ⅰ. ݱࡏͷKPIΛݩʹɺ

  View Slide

 22. ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ౤ߘ਺੍ݶϞσϧʢϑϦʔϛΞϜʣ
  ఆண཰͕ߴ͍10ۂ/݄Ҏ্౤ߘͯ͠ΔϢʔβʔ͕ϝΠϯλʔήοτ
  ೤ྔͷߴ͍Ϣʔβʔ͔Β՝ۚ͢Δ
  ແྉձһ ֹ݄ձһ
  ݄ؒ
  ౤ߘՄೳ਺
  7ۂ·Ͱ ແ੍ݶ
  ¥350/݄
  ⅰ.ݱࡏͷKPIΛݩʹͨ͠՝ۚϙΠϯτ
  CGMαʔϏεʹ͓͍ͯɺίϯςϯπ౤ߘऀͷఆண཰͸ߴ͍
  10ۂ/݄Ҏ্౤ߘ͍ͯ͠ΔϢʔβʔͷ݄࣍ݮਰ཰͕1ˋҎԼʢϔϏʔϢʔβʔԽʣ
  10ۂ/݄Ҏ্౤ߘϢʔβʔ͸ݱঢ়Ͱɺొ࿥Ϣʔβʔͷ5%

  View Slide

 23. ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  0
  600
  1200
  1800
  2400
  3000
  Dec 2013 Feb 2014 Apr 2014 Jun 2014 Aug 2014 Oct 2014 Dec 2014 Feb 2015
  103 118 134 152 171
  315 370 431 497 566
  717
  1449
  1690
  1950
  2230
  2533
  51 59 67 76 85 157 185 216 248 283
  358
  724
  845
  975
  1,115
  1,267
  5% (ݱঢ়) 10% (໨ඪ)
  ୯Ґʢສԁʣ
  10ۂҎ্౤ߘϢʔβʔ཰
  ⅰ. ച্γϛϡϨʔγϣϯ
  2014೥౓ച্
  ɹ
  1ԯ537ສԁ
  2014೥౓ച্
  ɹ
  5,269ສԁ
  ARPPU 350ԁ
  ༗ྉձһ཰ 3%
  ARPPU 350ԁ
  ༗ྉձһ཰ 1.5%
  ೤ྔͷߴ͍૚ʢ౤ߘऀଆʣ͔ΒɺετοΫܕऩӹΛ

  View Slide

 24. 20,000,000
  40,000,000
  60,000,000
  80,000,000
  100,000,000
  500,000
  1,000,000
  1,500,000
  2,000,000
  2,500,000
  3,000,000
  July-2013 Sep-2013 Nov-2013 Jan-2014 Mar-2014 May-2014 Jul-2014 Sep-2014 Nov-2014 Jan-2015 Mar-2015
  44,882
  160,852
  2,916,899
  ։ൃ
  ϓϩϞ
  ϚΠϧετʔϯ
  ᶃ ࠃ಺ͰͷԾઆݕূ
  ver2.0 ։ൃ
  WEB൛։ൃ
  Android൛։ൃ
  ϒϩάύʔπ։ൃ
  ւ֎ల։༻
  Ξοϓσʔτ
  Ϧϫʔυ޿ࠂ
  ւ֎Ͱͷ
  ϩδοΫݕূ
  Λߦ͏
  ver2.0 ϦϦʔε
  WEB൛ϦϦʔε
  ϚωλΠζ։࢝
  1೥Ͱ੒௕ϩδοΫΛཱ֬ޙɺւ֎΁
  Ϧϫʔυ޿ࠂ
  FY2013 FY2014
  814,799
  Android൛ϦϦʔε
  ࠃ಺Ϧϫʔυग़ߘ
  ver3.0 ϦϦʔε
  ւ֎Ϧϫʔυग़ߘ
  55,112,000
  ■Ϣʔβʔ਺
  ■ച্
  3,716,000
  1,367,900

  View Slide

 25. ᶄ ւ֎ల։
  Ⅰ. ւ֎Ͱͷχʔζ͓Αͼ੒௕ϩδοΫͷݕূ
  Ⅱ. ࠷΋χʔζͷ͋Δ஍Ҭ(ࠃ)ͷબఆ͓ΑͼϦιʔεͷूத౤Լ
  Ⅲ. ϏδωεϞσϧͷཱ֬

  View Slide

 26. ถࠃΛච಄ʹɺӳޠݍ͕ୈ2ҐͷγΣΞ
  ᶄ ւ֎ల։
  ݱঢ়ͷࠃผγΣΞ
  67ˋ 19ˋ 2% 2%

  View Slide

 27. ᶄ ւ֎ల։
  ւ֎΁ͷల։Ҋ
  ถࠃͰͷԾઆݕূ͓ΑͼϓϩϞʔγϣϯ
  ӳޠָۂίϯςϯπ֫ಘ΁ϦιʔεΛूத
  Λߦ͏...
  ɾϘʔΧϦετɺ࡞ۂՈͳͲԻָΫϦΤΠλʔͷ૚ͷް͞
  ɾΞʔςΟετ͕࣋ͭίϯςϯπ΁ͷݖརͷڧ͞
  ɾThe Voice, America’s Got TalentͳͲԻָਓࡐൃ۷΁ͷڵຯͷڧ͞
  ถࠃΛૂ͏༏Ґੑ
  etc....
  ԻָจԽ͕ख़࿅͞Εͨถࠃͱͷγφδʔ͸େ͖͍

  View Slide

 28. ถࠃͰͷϓϩϞʔγϣϯҊ
  ᶄ ւ֎ల։
  LittleMonster.com
  Lady Gaga
  The Voice
  ௒༗໊ΞʔςΟετLady Gaga͕ެࣜͰఏڙ͢Δ
  GagaϑΝϯͷͨΊͷSNSίϛϡχςΟɻ
  ʰGagaͱҰॹʹՎ͑Δʱͱ͍͏Ձ஋ΛݩʹɺSNS
  ಺͔ΒϑΝϯͱڞಉͰϜʔϒϝϯτΛىͯ͜͠
  Gagaʹಧ͚ΔɻTech΍SNSʹཧղͷ͋ΔGagaͰ͋
  Ε͹൓Ԡͯ͘͠ΕΔՄೳੑ͸ߴ͍ɻ
  Gaga͕൓Ԡ͢Ε͹ɺ൴ঁͷTwitterϑΥϩϫʔ
  3900ສਓɺFB͍͍Ͷ਺5800ສͳͲɺ๲େͳਓʑ
  ʹҰؾʹϦʔν͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ถࠃɺUKͳͲͰେਓؾͷԻָΦʔσΟγϣϯ൪૊
  ʰThe Voiceʱɻถࠃͷिؒࢹௌ཰Ͱ΋Top5Ҏ಺ɻ
  ถࠃͰ͸ଞʹ΋ʰAmerican IdolʱʰAmerica’s Got
  TalentʱͳͲͷΦʔσΟγϣϯ൪૊͸ৗʹधཁ͕͋
  ΓɺΞʔςΟετ૚ͷް͞Λײ͡Δɻ
  ࠽ೳ͕ൃ۷͞ΕΔ৔ॴͱͯ͠nanaͱͷγφδʔ͸
  େ͖͘ɺ͜ͷΑ͏ͳ൪૊ͱͷΞϥΠΞϯεΛૂ
  ͏ɻ

  View Slide

 29. ᶅ ϒϥϯυɺϝσΟΞͱͯ͠ͷཱ֬
  Ⅰ. ϚεϓϩϞʔγϣϯ
  Ⅱ. ελʔϓϨΠϠʔͷഐग़

  View Slide

 30. ᶅ ϒϥϯυɺϝσΟΞͱͯ͠ͷཱ֬
  σϑΝΫτελϯμʔυʹͳΔ
  ϚεϝσΟΞͰͷϓϩϞʔγϣϯΛੵۃతʹߦ͏
  ʮԻָ޷͖ʯΛ௒͑ͯʮҰൠ૚ʯʹ·ͰϦʔν͢ΔͨΊʹ͸ϚεϝσΟΞ
  ͰͷϓϩϞʔγϣϯ͸ඞਢ
  ࣍ੈ୅ͷԻָࢢ৔ΛݗҾ͢Δ
  ϥδΦہͷങऩ·ͨ͸ఏܞΛߦ͏
  طଘͷ௨৴໢Λ֫ಘ͢Δ͜ͱͰϝσΟΞͱͯ͠ͷ஍ҐΛେ෯ʹ޲্ͤ͞Δ
  Իָۀքͷ୅ସʹͳΔͨΊʹ͸ελʔ͕ੜ·ΕΔඞཁ͕͋Δ
  δϟεςΟϯɾϏʔόʔ΍ϚϦΞɾΞϥΰϯͷΑ͏ͳଘࡏΛܭըతʹഐग़͢Δ
  ελʔϓϨΠϠʔΛഐग़͢Δ
  ΩʔϙΠϯτ

  View Slide

 31. ࢿۚܭը

  View Slide

 32. ࢿۚܭը
  ر๬ௐୡֹ͓ۚΑͼ࣌Ձ૯ֹ
  6,000ສԁ
  PRE-Value: 2.5ԯԁ

  View Slide

 33. ࢿۚܭը
  ࢿຊ੓ࡦ
  ೔ຊ๏ਓઃཱ ຊࣾҠ؅ˍCNస׵ ୈ1ճɹୈࡾऀׂ౰૿ࢿ 2
  4݄25೔2013೥ 4݄29೔2013೥ 9݄30೔2013೥ 9݄30೔2014೥
  גओ໊
  ݦࡏג ݦࡏג ݦࡏג ݦࡏג
  ג਺ ŢŐŗ ג਺ ŢŐŗ ג਺ ŢŐŗ ࣌Ձ ג਺ ŢŐŗ ࣌Ձ
  จݪ໌ਉ 8,500 85.0% 6,850 68.5% 6,850 55.2% ¥171,250,000 6,850 46.0% ¥552,418,250
  ⁋઒ོࢤ 1,000 10.0% 1,000 10.0% 1,000 8.1% ¥25,000,000 1,000 6.7% ¥80,645,000
  ੺Ӌ༤ೋ 500 5.0% 500 5.0% 500 4.0% ¥12,500,000 500 3.4% ¥40,322,500
  খܭ 10,000 100.0% 8,350 83.5% 8,350 67.3% 8,350 56.1%
  MOVIDA JAPAN 625 6.3% 625 5.0% ¥15,625,000 625 4.2% ¥50,403,125

  625 6.3% 625 5.0% ¥15,625,000 625 4.2% ¥50,403,125

  400 4.0% 400 3.2% ¥10,000,000 400 2.7% ¥32,258,000
  VC1 2,400 19.4% ¥60,000,000 2,400 16.1% ¥193,548,000
  VC2 2,480 16.7% ¥199,999,600
  খܭ 1,650 16.5% 4,050 32.7% 6,530 43.9%
  ߹ܭ 10,000 10,000 100.0% 12,400 100.0% 14,880 100.0%
  גՁ ¥25,000 ¥80,645
  ൃߦ૯ֹ ¥60,000,000 ¥199,999,600
  ग़ࢿલ࣌Ձ૯ֹ ¥250,000,000 ¥999,998,000
  ग़ࢿޙ࣌Ձ૯ֹ ¥310,000,000 ¥1,199,997,600

  View Slide

 34. http://nana-music.com/
  Thank you...
  - Social Music Collaboration Platform -

  View Slide