Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Evaluatie van preventieprojecten. Een methodologisch complex vraagstuk

Besafe
December 16, 2014

Evaluatie van preventieprojecten. Een methodologisch complex vraagstuk

Een presentatie van Mark Leys op de "Dag van de veiligheid".

Besafe

December 16, 2014
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Science

Transcript

 1. •  Hoe  en  wat  beslissen  als  we  niet  helemaal  

  zeker  zijn?   – (vergelijk  Bertand  Russell,  1950)  
 2. Het  beleid   •  Zoektocht  naar  “beter  gefundeerde”   beslissingen

    – Men  wil  meer  en  meer  weg  van  intuï&e,   overtuiging  (ideologie)  en  expertopinie   – Vragen  over  nut  en  benuRen  van  publieke   middelen  
 3. Evidence  based  prac&ce/policy….   •  Streven  naar  “bewijs”  over  werkzaamheid

    •  Centraal  staan  interven&es   •  De  rela&e  met  kostprijs  wordt  vaak  gemaakt   •  Gefundeerd  in  WETENSCHAPPELIJK  EMPIRISCH   onderzoek   –  Methodologie!   –  Waarnemingen!   •  Meer  en  meer  nadruk  op  Prak&jkrelevan&e  van  het   onderzoek  
 4. Werkt  het?   •  Resultaten  (Outcome)  versus  Effecten  (Impact)  

  Methodologisch  probleem:     •  wat  meet  je?   •  Gewilde  effecten   •  Ongewilde  effecten   •  Ongewenste  effecten   –  Wat  met     •  de  “wijze  waarop  een  interven&e  vorm  krijgt”  :  het  proces?   •  het  -jdsperspec-ef  waarop  effecten  worden  gemeten   (duurzaamheid)  
 5. De  “posi&vis&sche”  methodologie   •  Cfr  de  medische  wereld:  Biomedisch

   model   •  Experimenteel   –  GeRandomiseerd   •  Double  blind   –  GeControleerd   –  geTest  (groepen  vergelijken)   •  meta-­‐analyses   •  Cfr  levels  of  evidence  “cochrane  criteria”   •  kwan&ficeren   •  Causaliteit:  is  de  interven&e  “oorzaak”  van  het  resultaat  (cgr  placebo)   •  Kri&ek  :     –  Reduc&onisme   –  Teveel  nadruk  op  het  (korte  termijn)  resultaat  (outcome)  
 6. interven&es   •  Eenvoudige  interven&es   •  Complexe  interven&es  (

    – Meerdere  componenten   – Verschillende  “groepen”  ondergaan  interven&e   –   &jd:  niet  noodzakelijk  stabiel   – Ingebed  in  niet  gecontroleerde  context   – Inspelend  op  mensen  en  interac&es   – Interven&es  worden  niet  stabiel  uitgevoerd  
 7. Evalua&e-­‐onderzoek   •  In  de  sociale  wetenschapepn  ook  een  tradi&e

    van  evalua&e-­‐onderzoek   – Campbell,  Rossi   •  Het  paradigma  kijkt  breder   – Niet  alleen  effecten,  ook  verklarend   – Voldoende  aandacht  voor  ondreliggende  theorie   en  wereldbeel   – Nadruk  op  context  en  implementa&eproces  
 8. Realist  evalua&on   •  Pawson,  2013   –  Tracht  de

   onderliggende  theorie  van  de  interven&e  te   begrijpen   –  Maak  zelf  gebruik  van  sociaal-­‐wetenschappelijke   theorieën   •  Bij  een  interven&e  (en  het  bestuderen  ervan)   –  Context   –  Mechanismen  die  een  rol  spelen  bij  implementa&e   –  Interven&es  zijn  geen  “lineaire”  processen    
 9. Interessante  vragen   •  Wanneer  wordt  iets  als  een  probleem

   ervaren?   •  Hoe  wordt  het  probleem  gedefinieerd?   –  Het  denken  over  oorzaken  van  een  probleem  bepaalt  in   veel  gevallen  de  keuze  voor  een  interven&estrategie.   –  Wat  verwachten  mensen     •  Welke  alterna&eve  strategieën  worden  overwogen?   –  Is  “niets  doen”  (nog)  een  op&e?   –  -­‐hebben  we  ons  voorbereid  door  kri&sch  elders  te  kijken?   •  Hoe  selec&ef  wordt  een  preven&estrategie  ingezet?   •  Begrijpen  we  wat  er  gebeurt,  of  willen  we  scoren  met   gekwan&ficeerde  maten  (cijfers)