Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Criminele motorbendes

Besafe
December 10, 2015

Criminele motorbendes

Roger Leys, korpschef Politie Regio Turnhout - op de Dag van de Veiligheid

Besafe

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Research

Transcript

 1. 2

 2. 5 • 1 op 5 OMG leden heeft geen motorrijbewijs

  • 82% OMG leden heeft een strafblad • 1 op 4 OMG leden is veelpleger • Delicten: • Afpersing, bedreiging, gijzeling, witwassen, opiumwet, WWM, doodslag, (zware) mishandeling, huisvredebreuk, openlijk geweld, mensenhandel Cijfers NL
 3. 7 • Virtueel OMG team - Opbouwen uit ambassadeurs OMG

  (17 FTE) • Intensivering opsporing leden OMG’s - Prioritering zaken met OMG betrokkenheid • Integrale handhavingsacties clubhuizen - Integrale acties - Harde integrale aanpak Tilburg • Sluiting clubhuis • Top X aanpak vanuit RIEC • Horeca Tilburg - Colorverbod + Samenscholingsverbod → Verschuiving richting België ??? Intensivering aanpak NL
 4. 8 UGP (Uniform Gemeentelijke Politieverordening) • Afd VI – Hfst

  XV : Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie • Afd VI – Hfst XVI: Vergunningsplichtige inrichtingen • Deel 1 : Inrichtingen die voor overlast kunnen zorgen à Vb automatenshops • Deel 2 : Clubhuizen van motorclubs • Deel 3 : Andere vergunningsplichtige inrichtingen à Vbn wedkantoren, seksshops en seksinrichtingen, videotheken. • Afd VI – Hfst XVII : Horecazaken
 5. 9 1. Doel: criminele motorbendes weren uit onze gemeenten 2.

  Hoe ? • Clubhuizen van motorclubs à vergunningsplichtig • Horecazaken: Verbod faciliteren bijeenkomsten • Bijeenkomsten elders à reeds meldingsplicht UGP (Uniform Gemeentelijke Politieverordening)
 6. 10 • Definities (Art 1) Clubhuis: een inrichting waar leden

  van een motorclubregelmatig bijeenkomstenhoudenen waar de symbolen van de club duidelijkworden tentoongesteld(foto’s, clubemblemen, …). Het gebruik van de inrichting is gebaseerd op een mondelingeof schriftelijke overeenkomst van welke aard dan ook (aankoopakte, huurovereenkomst, …). • Exploitatievergunning(Art 2) • Vergunningsaanvraag (Art 3) • Voorafgaand onderzoek (Art 4) • Weigeringsgronden (Art 5) • Camerabewaking (Art 6) • Verval van rechtswege van de exploitatievergunning(Art 7) • Administratievesancties (Art 9) • Administratievemaatregelen (Art 10) Clubhuizen van motorclubs → Vergunningsplichtig
 7. 11 • … • Art 9 : Verbod op faciliteren

  van criminele motorbendes « Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een horecazaak is verboden » • Art 11 : Administratieve sancties •GAS-boete •Schorsing of intrekking vergunning/sluiting inrichting • … Horecazaken : Verbod faciliteren bijeenkomsten
 8. 12 • Bijeenkomsten in open lucht → voorafgaande schriftelijke meldingsplicht

  • Bijeenkomsten in besloten ruimte → meldingsplicht door exploitant van een zaal ↔ gevaar verstoring openbare orde Bijeenkomsten elders → reeds meldingsplicht
 9. 13 Zie www.politieregioturnhout.be → Politiereglementen → Gemeente kiezen en openen

  •Afd VI – Hfst X : Bijeenkomsten in open lucht en in besloten ruimten •Afd VI – Hfst XV : Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie •Afd VI – Hfst XVI : Vergunningsplichtige inrichtingen •Afd VI – Hfst XVII : Horecazaken TEKST POLITIEVERORDENING