Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bir Django Projesi : <Buraya RUBY ekleyin>

Bir Django Projesi : <Buraya RUBY ekleyin>

Devnot Summit 2019, Ruby ve Ruby on Rails'den etkilenerek ürettiğim Django Project Template sunumu.

Uğur Özyılmazel

April 13, 2019
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Technology

Transcript

 1. UGUR "VIGO" OZYILMAZEL
  - .
  .
  !1

  View Slide

 2. Bir DJANGO projesi :
  !2

  View Slide

 3. $ django-admin startproject devsummit
  !3

  View Slide

 4. $ tree
  .
  ├── devsummit
  │ ├── __init __.py
  │ ├── settings.py
  │ ├── urls.py
  │ └── wsgi.py
  └── manage.py
  1 directory, 5 files
  !4

  View Slide

 5. $ python manage.py startapp blog
  !5

  View Slide

 6. $ tree devsummit/
  devsummit/
  ├── blog
  │ ├── migrations
  │ │ └── __init __.py
  │ ├── __init __.py
  │ ├── admin.py
  │ ├── apps.py
  │ ├── models.py
  │ ├── tests.py
  │ └── views.py
  ├── devsummit
  │ ├── __init __.py
  │ ├── settings.py
  │ ├── urls.py
  │ └── wsgi.py
  └── manage.py
  3 directories, 12 files
  !6

  View Slide

 7. $ tree devsummit/
  devsummit/
  ├── blog
  │ ├── migrations
  │ │ └── __init __.py
  │ ├── __init __.py
  │ ├── admin.py
  │ ├── apps.py
  │ ├── models.py
  │ ├── tests.py
  │ └── views.py
  ├── devsummit
  │ ├── __init __.py
  │ ├── settings.py
  │ ├── urls.py
  │ └── wsgi.py
  └── manage.py
  3 directories, 12 files
  ?
  !7

  View Slide

 8. # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
  SECRET_KEY = 'lzir%8bs)t_dw#9-h(qt+(*6o27s6!ba+l&1*g%iypemvk%8zo'
  # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
  DEBUG = True
  ALLOWED_HOSTS = []
  INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  ]
  DATABASES = {
  'default': {
  'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
  'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
  }
  !8

  View Slide

 9. # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
  SECRET_KEY = 'lzir%8bs)t_dw#9-h(qt+(*6o27s6!ba+l&1*g%iypemvk%8zo'
  # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
  DEBUG = True
  ALLOWED_HOSTS = []
  INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  ]
  DATABASES = {
  'default': {
  'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
  'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
  }
  !9

  View Slide

 10. Ortam İzolasyonu ?
  PRODUCTION
  STAGING
  TEST
  DEVELOPMENT
  CI/CD
  DEBUG
  ALLOWED_HOSTS
  INSTALLED_APPS
  DATABASES
  MEDIA_ROOT
  LOGGING
  !10

  View Slide

 11. Paket Bağımlılıkları
  PRODUCTION
  STAGING
  TEST
  DEVELOPMENT
  CI/CD
  Django ==2.2
  ipython ==7.4.0
  django-debug-toolbar ==1.11
  coverage ==4.5.3
  whitenoise ==4.1.2
  pylint ==2.3.1
  !11

  View Slide

 12. $ tree blog/
  blog/
  ├── migrations
  │ └── __init __.py
  ├── __init __.py
  ├── admin.py
  ├── apps.py
  ├── models.py
  ├── tests.py
  └── views.py
  !12

  View Slide

 13. Uygulama Soruları ?
  Kaç tane uygulama olmalı
  Kaç tane model olmalı
  Kaç tane view olmalı
  Testler nasıl organize edilmeli
  !13

  View Slide

 14. Eğer tek bir "app" içinde 20+ model varsa,
  uygulamanız birden fazla şeyi yapıyor
  anlamına gelir. Bu durumda uygulamanızı
  parçalayıp uygulama başına düşen model
  sayısını da azaltmanız önerilir.
  Chapter 6: Model Best Pratices
  !14

  View Slide

 15. Yeni Proje Oluşturma Aşaması
  Son yaptığın projeyi clone'la ?
  Önce yeni versiyon Django ile
  proje oluştur, daha sonra en son
  yaptığın projenin settings'inden
  kopyala ?
  !15

  View Slide

 16. Yeni Proje Oluşturma Aşaması
  !16

  View Slide

 17. !17

  View Slide

 18. $ rails new devsummit
  !18

  View Slide

 19. $ tree -L 1 devsummit/
  devsummit/
  ├── app
  ├── bin
  ├── config
  ├── db
  ├── lib
  ├── log
  ├── public
  ├── storage
  ├── test
  ├── tmp
  ├── vendor
  ├── Gemfile
  ├── Gemfile.lock
  ├── README.md
  ├── Rakefile
  ├── config.ru
  └── package.json
  11 directories, 6 files
  !19

  View Slide

 20. $ tree devsummit/
  devsummit/
  ├── app
  │ ├── assets
  │ │ ├── config
  │ │ │ └── manifest.js
  │ │ ├── images
  │ │ ├── javascripts
  │ │ │ ├── channels
  │ │ │ ├── application.js
  │ │ │ └── cable.js
  │ │ └── stylesheets
  │ │ └── application.css
  │ ├── channels
  │ │ └── application_cable
  │ │ ├── channel.rb
  │ │ └── connection.rb
  │ ├── controllers
  │ │ ├── concerns
  │ │ └── application_controller.rb
  │ ├── helpers
  │ │ └── application_helper.rb
  │ ├── jobs
  │ │ └── application_job.rb
  │ ├── mailers
  │ │ └── application_mailer.rb
  │ ├── models
  │ │ ├── concerns
  │ │ └── application_record.rb
  │ └── views
  │ └── layouts
  │ ├── application.html.erb
  │ ├── mailer.html.erb
  │ └── mailer.text.erb
  ├── bin
  │ ├── bundle
  │ ├── rails
  │ ├── rake
  │ ├── setup
  │ ├── spring
  │ ├── update
  │ └── yarn
  ├── config
  │ ├── environments
  │ │ ├── development.rb
  │ │ ├── production.rb
  │ │ └── test.rb
  │ ├── initializers
  │ │ ├── application_controller_renderer.rb
  │ │ ├── assets.rb
  │ │ ├── backtrace_silencers.rb
  │ │ ├── content_security_policy.rb
  │ │ ├── cookies_serializer.rb
  │ │ ├── filter_parameter_logging.rb
  │ │ ├── inflections.rb
  │ │ ├── mime_types.rb
  │ │ └── wrap_parameters.rb
  │ ├── locales
  │ │ └── en.yml
  │ ├── application.rb
  │ ├── boot.rb
  │ ├── cable.yml
  │ ├── credentials.yml.enc
  │ ├── database.yml
  │ ├── environment.rb
  │ ├── master.key
  │ ├── puma.rb
  │ ├── routes.rb
  │ ├── spring.rb
  │ └── storage.yml
  ├── db
  │ └── seeds.rb
  ├── lib
  │ ├── assets
  │ └── tasks
  ├── log
  ├── public
  │ ├── 404.html
  │ ├── 422.html
  │ ├── 500.html
  │ ├── apple-touch-icon-precomposed.png
  │ ├── apple-touch-icon.png
  │ ├── favicon.ico
  │ └── robots.txt
  ├── storage
  ├── test
  │ ├── controllers
  │ ├── fixtures
  │ │ └── files
  │ ├── helpers
  │ ├── integration
  │ ├── mailers
  │ ├── models
  │ ├── system
  │ ├── application_system_test_case.rb
  │ └── test_helper.rb
  ├── tmp
  │ ├── cache
  │ │ └── assets
  │ └── storage
  ├── vendor
  ├── Gemfile
  ├── Gemfile.lock
  ├── README.md
  ├── Rakefile
  ├── config.ru
  └── package.json
  44 directories, 61 files
  !20

  View Slide

 21. $ bin/rails generate scaffold Post title:string body:text
  !21

  View Slide

 22. class CreatePosts < ActiveRecord ::Migration[5.2]
  def change
  create_table :posts do |t|
  t.string :title
  t.text :body
  t.timestamps
  end
  end
  end
  Migration
  Model
  Controller (View)
  View (Template)
  !22

  View Slide

 23. !23

  View Slide

 24. Rails ile Hazır Gelenler
  • Ortam izolasyonu: "config/environments/"
  • Ortama göre paket organizasyonu: "Gemfile"
  • Tek "app" kavramı: "app/"
  • Model "app/models/" altında
  !24

  View Slide

 25. Rails ile Hazır Gelenler
  • Controller (View) "app/controllers" altında
  • Migration'lar proje kapsamında "db/migrate" altında
  • Tesler'ler projre kampsamında "test/" altında
  • Management komutları: "Rakefile" / Rake Task *
  !25

  View Slide

 26. Rake
  • Makefile'ın Ruby'cesi
  • macOS sürümleriyle birlikte geliyor
  • 101 seviyesinde Ruby yeterli :)
  • Jim Weirich (1956-2014)
  !26

  View Slide

 27. Rakefile
  task :default => [:run_server]
  task :check_django_environment do
  abort "Set DJANGO_ENV variable! via export DJANGO_ENV= ..." unless ENV['DJANGO_ENV']
  end
  task :check_development_environment => [:check_django_environment] do
  abort "Set DJANGO_ENV to development" unless ENV['DJANGO_ENV'] == 'development'
  end
  desc "Run server"
  task :run_server => [:check_development_environment] do
  system "DJANGO_COLORS='dark' python manage.py runserver_plus --nothreading"
  end
  !27

  View Slide

 28. Hayalimdeki Yapı
  • Ortam izolasyonu hazır olsa (dev/prod/stage/test ...)
  • Kolay model/view/template üretebilsem ...
  • Rails'deki "routes" gibi "urls.py" ı yönetsem ...
  • Rails'deki gibi proje yapısı olsa tek yerden erişsem ...
  • Temel bir modelim olsa, olmazsa olmaz field'ları barındırsa ...
  • Ortama göre paketleri düzenleyebilsem? (dev.pip, prod.pip ...)
  • Sık kullandığım paketler içinde olsa ...(django-debug-toolbar gibi)
  • Diğer yaptığım ve hep kullandığım tool'cuklarım da içinde olsa ...
  !28

  View Slide

 29. $ bash <(curl -fsSL https: //l.vigo.io/d2install)
  Django Project Starter Template
  !29

  View Slide

 30. Django Project Starter Template
  • Özelleştirilebilir Custom User modeli
  • BaseModel ve BaseModelWithSoftDelete *
  modelleri
  • Yeni proje dosya/dizin yapısı
  • Ortam ve paket izolasyonu
  • App ve Model üretmek için Rake
  task'leri (Management Commands)
  !30

  View Slide

 31. Django Project Starter Template
  • Migration yönetimi için Rake task'leri
  (Management Commands)
  • Sadeleştirilmiş development logger
  • Debug için (console ve html
  seviyesinde) araçlar
  • Admin için yardımcı Widget'lar ve
  Storage
  • bulma.io entegrasyonu
  !31

  View Slide

 32. Django Project Starter Template
  • flake8, pylint, black, isort, bandit
  konfigürasyonu
  • Gelişmiş REPL desteği (ipython/
  bpython) - django-extensions ==2.1.6
  • Hazır LOCALE sözlük çatısı
  • CustomLocaleMiddleware ile kolay i18n
  • HEROKU'ya hızlı deploy ...
  !32

  View Slide

 33. Django Project Starter Template
  !33
  $ tree -L 2
  .
  ├── applications
  │ └── baseapp
  ├── config
  │ ├── settings
  │ ├── __init __.py
  │ ├── urls.py
  │ └── wsgi.py
  ├── db
  ├── locale
  │ └── tr
  ├── media
  │ └── avatar
  ├── requirements
  │ ├── base.pip
  │ ├── development.pip
  │ ├── heroku.pip
  │ └── travis.pip
  ├── static
  │ └── css
  ├── templates
  │ ├── admin
  │ ├── baseapp
  │ └── base.html
  ├── LICENSE.txt
  ├── Procfile
  ├── README.md
  ├── Rakefile
  ├── install.sh
  ├── manage.py
  ├── pyproject.toml
  ├── requirements.txt
  └── runtime.txt
  15 directories, 17 files
  ├── settings
  │ ├── __init __.py
  │ ├── base.py
  │ ├── development.example.py
  │ ├── development.py
  │ ├── heroku.py
  │ ├── production.py
  │ ├── test.example.py
  │ ├── test.py
  │ └── travis.py

  View Slide

 34. Django Project Starter Template
  $ python manage.py create_app blog $ rake new:application[blog]
  !34

  View Slide

 35. Django Project Starter Template
  $ python manage.py create_model blog Category softdelete
  $ rake new:model[blog,Category,softdelete]
  !35

  View Slide

 36. Django Project Starter Template
  $ rake db:update[blog,create_post_and_category]
  $ rake db:migrate
  !36

  View Slide

 37. Django Project Starter Template
  $ rake -T
  rake db:migrate[database] # Run migration for given database (default: 'default')
  rake db:roll_back[name_of_application,name_of_migration] # Roll-back (name of application, name of migration)
  rake db:shell # run database shell ..
  rake db:show[name_of_application] # Show migrations for an application (default: 'all')
  rake db:update[name_of_application,name_of_migration,is_empty] # Update migration (name of application, name of migration?, is empty?)
  rake locale:compile # Compile locale dictionary
  rake locale:update # Update locale dictionary
  rake new:application[name_of_application] # Create new Django application
  rake new:model[name_of_application,name_of_model,type_of_model] # Create new Model for given application: django,basemodel,softdelete
  rake run_server # Run server
  rake shell[repl] # Run shell+ avail: ipython,bpython default: ipython
  rake test:browse_coverage[port] # Browse test coverage
  rake test:coverage[cli_args] # Show test coverage (default: ' --show-missing --ignore-errors --skip-covered')
  rake test:run[name_of_application,verbose] # Run tests for given application
  !37

  View Slide

 38. Django Project Starter Template
  $ rake db:show[core]
  core
  [X] 0001_models
  [X] 0002_add __article_title __field_to_person
  [X] 0003_add __article_description __to_person
  [X] 0004_add __staff __to_program
  [X] 0005_fix_person
  [X] 0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable
  !38

  View Slide

 39. Django Project Starter Template
  $ rake db:roll_back[core,4]
  Operations to perform:
  Target specific migration: 0004_add __staff __to_program, from core
  Running migrations:
  Rendering model states ... DONE
  Unapplying core.0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable ... OK
  Unapplying core.0005_fix_person ... OK
  !39

  View Slide

 40. Django Project Starter Template
  $ rake db:show[core]
  core
  [X] 0001_models
  [X] 0002_add __article_title __field_to_person
  [X] 0003_add __article_description __to_person
  [X] 0004_add __staff __to_program
  [ ] 0005_fix_person
  [ ] 0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable
  !40

  View Slide

 41. Django Project Starter Template
  $ rake db:roll_back[core,6]
  Operations to perform:
  Target specific migration: 0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable, from core
  Running migrations:
  Applying core.0005_fix_person ... OK
  Applying core.0006_add_duty_to_person_and_title_is_nullable ... OK
  !41

  View Slide

 42. Django Project Starter Template
  !42

  View Slide

 43. Django Project Starter Template
  console(arg, arg, ...)
  console.dir(obj)
  !43

  View Slide

 44. Django Project Starter Template
  !44

  View Slide

 45. Django Project Starter Template
  !45

  View Slide

 46. Django Project Starter Template
  !46

  View Slide

 47. Django Project Starter Template
  !47

  View Slide

 48. Django Project Starter Template
  !48
  https: //github.com/vigo/django2-project-template

  View Slide

 49. Django Project Starter Template TODO
  • Rails'deki gibi scaffold generator
  • Management command için generator
  • 404/500 Error sayfaları
  • Rich Text Editor / TextArea (Widget)
  • Dockerfile
  rake new:model[blog,Post,softdelete] title:string body:text author:User
  !49

  View Slide

 50. Django Project Starter Template
  Açık Kaynak, MIT Lisanslı
  Katkılarınızı bekliyorum!
  !50

  View Slide

 51. Krediler
  • Django logosu / djangoproject.com/community/logos
  • Ruby on Rails logosu / rubyonrails.org
  • Two Scoops of Django / @pydanny
  • Cookiecutter / Audrey Roy Greenfeld
  • Jim Weirich fotoğrafı confreaks.tv
  !51

  View Slide

 52. Linkler
  • https: // www.djangoproject.com
  • https: //rubyonrails.org
  • https: //github.com/ruby/rake
  • https: //github.com/audreyr/cookiecutter/
  • https: //github.com/pydanny/cookiecutter-django
  • https: // www.twoscoopspress.com
  • https: //github.com/vigo/django2-project-template
  • https: //l.vigo.io/d2pst
  !52

  View Slide

 53. !53
  Teşekkürler

  View Slide