Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bash 101

Bash 101

16 Mayıs 2015, Istanbul PHP Meetup #008'de yaptığım sunum.

Uğur Özyılmazel

May 16, 2015
Tweet

More Decks by Uğur Özyılmazel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. BASH 101 Geliştiriciler İçin

 2. Uğur "vigo" Özyılmazel vigobronx vigo

 3. bash Bourne Again SHell

 4. Brian J. Fox

 5. None
 6. shell Komutları çalıştıran Makro işlemci 1

 7. shell Komut yorumlayıcısı 2

 8. shell Programlama Dili 3

 9. Mac OS X (BSD) komutları ile Ubuntu / Linux komutları

  farklılık gösterir
 10. $ help # help <KOMUT> $ help pwd help

 11. None
 12. konfigürasyon ~/.profile ~/.bashrc Kullancı Bazında } /etc/profile /etc/bashrc Sistem Bazında

  }
 13. konfigürasyon 1 ~/.profile 2 ~/.bashrc

 14. #!/usr/bin/env bash source "$HOME/.bashrc" ~/.profile

 15. # non interactive shell [ -z "$PS1" ] && return

  export DOTFILES_PATH="$HOME/Dotfiles" source $DOTFILES_PATH/shell/env source $DOTFILES_PATH/shell/alias source $DOTFILES_PATH/shell/ls_colors # Load private files # ------------------------------------------------------ # Loads every file under private/ folder! if [[ -d $DOTFILES_PATH/private ]]; then if [ "$(ls -A $DOTFILES_PATH/private)" ]; then ~/.bashrc
 16. Environment Variables env

 17. TERM_PROGRAM=Apple_Terminal COMP_WORDBREAKS= "'><;|&(: TERM=xterm-256color SHELL=/bin/bash HISTSIZE=30000 TMPDIR=/var/folders/gz/hvbfjmnx5z3bl6k05bp4w04h0000gn/T/ DOCKER_HOST=tcp://192.168.59.103:2376 Apple_PubSub_Socket_Render=/private/tmp/com.apple.launchd.PyiyHWlqqs/ Render

  TERM_PROGRAM_VERSION=343.7 TERM_SESSION_ID=59036979-ACF9-409F-9141-9AAA2941844E CDPATH=.:..:../..:/Users/vigo/Desktop/Dropbox SVN_EDITOR=mate -w HISTFILESIZE=30000 USER=vigo DOCKER_TLS_VERIFY=1 PATH=/Users/vigo/.rbenv/shims:/Users/vigo/.rbenv/bin:/usr/local/heroku bin:/usr/local/heroku/bin:/Users/vigo/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/ bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin PWD=/Users/vigo/Development/Source/sinatra EDITOR=mate -w
 18. Prompt Shell $PS1

 19. PS1='\h:\W \u\$ ' \h Ugurs-MacBook-Air \W ~ \u vigo

 20. None
 21. https://github.com/vigo/dotfiles-universal http://linuxconfig.org/bash-prompt-basics

 22. gündelik komutlar curl touch mkdir alias man sudo history grep

  xargs less pwd ls cd cp mv rm chown ln find awk cat git ps more chmod
 23. komut ? $ man <KOMUT> $ man ls $ man

  pwd $ man -k "kelime"
 24. None
 25. h

 26. None
 27. man help (less) / <kelime ara> n sonraki bulunan kelime

  N önceki bulunan kelime f 1 ekran ileri git b 1 ekran geri git g ilk satıra git G son satıra git q çık
 28. None
 29. alt man sayfaları $ man <NUMARA> <KOMUT> $ man 3

  getcwd $ man 2 chdir
 30. alias $ alias # hepsini göster $ alias XX='<KOMUTLAR>' $

  alias la='ls -al' $ alias la # göster
 31. alias $ alias ls='ls -al' $ \ls # orijinal ls

  ile Ezdiğiniz orijinal komutları \ ön eki ile çağırabilirsiniz!
 32. Unix Felsefesi Birbiriyle konuşan küçük küçük programcılar!

 33. pipe $ <KOMUT> | <KOMUT> | <KOMUT> | ...

 34. pipe $ man 5 -t nanorc | open -f -a

  preview nano'nun konfigürasyon dosyası ile ilgili 5.dökümanı pdf haline getirmek. Mac OS X için geçerlidir.
 35. $ find . -iname '*1*.jpg' pipe ./file_1.jpg ./file_10.jpg ./file_11.jpg ./file_12.jpg

  ./file_13.jpg ./file_14.jpg ./file_15.jpg ./file_16.jpg ./file_17.jpg ./file_18.jpg ./file_19.jpg
 36. $ find . -iname '*1*.jpg' | xargs -n 1 echo

  "Bulunan:" pipe Bulunan: ./file_1.jpg Bulunan: ./file_10.jpg Bulunan: ./file_11.jpg Bulunan: ./file_12.jpg Bulunan: ./file_13.jpg Bulunan: ./file_14.jpg Bulunan: ./file_15.jpg Bulunan: ./file_16.jpg Bulunan: ./file_17.jpg Bulunan: ./file_18.jpg Bulunan: ./file_19.jpg
 37. $ find . -iname '*1*.jpg' | xargs -n 1 rm

  pipe
 38. redirection $ ls tmp/ file_1.jpg file_12.jpg file_15.jpg file_18.jpg file_20.jpg file_5.jpg

  file_8.jpg file_10.jpg file_13.jpg file_16.jpg file_19.jpg file_3.jpg file_6.jpg file_9.jpg file_11.jpg file_14.jpg file_17.jpg file_2.jpg file_4.jpg file_7.jpg $ ls tmp/ > dir_list.txt
 39. redirection $ <KOMUT> > dosya
 # yoksa oluştur ya da

  üzerine yaz $ <KOMUT> >> dosya
 # ek yap (append) $ <KOMUT> < dosya
 $ sort -r < dir_list.txt 
 # dosyayı komuta yönlendir
 40. komut kombinasyonu $ <KOMUT> ; <KOMUT> ; <KOMUT>
 # herhangibiri

  hata verse bile diğeri devam eder. $ <KOMUT> && <KOMUT> && <KOMUT>
 # herhangibiri hata verirse diğer işlemler çalışmaz. $ <KOMUT> || <KOMUT> || <KOMUT>
 # komutlar bitince sekans durur.
 41. BASH Programlama Dilidir!

 42. standart • Değişken tanımlamaları • Fonksiyon tanımlamaları • Kontrol mekanizmaları

  • Döngü mekanizmaları • Hata yakalama mekanizmaları • Regular Expression
 43. değişken A=5 # = ile değişken arası A="5" # bitişik

  olmalı! A=$(date) # date komutunun değeri A=`date` # date komutunun değeri export A="Hello" Default: Global Scope
 44. fonksiyon function <Fonksiyon ADI>(){ # buraya kod } function md()

  { mkdir -p "[email protected]" && cd "[email protected]" }
 45. fonksiyon deneme(){ echo "[email protected]" } deneme2(){ echo "$1" } deneme

  1 2 3 4 # => 1 2 3 4 deneme2 1 2 3 4 # => 1
 46. fonksiyon A=5 B="lego" deneme(){ local A="vigo" echo "\$A: ${A} \$B:

  ${B}" } deneme # => $A: vigo $B: lego
 47. kontrol if [[ durum ]]; then # kod fi if

  [[ durum ]]; then # kod elif [[ durum ]]; then # kod fi
 48. kontrol # Ubuntu ? if [[ `which lsb_release` ]]; then

  if [[ `lsb_release -i | awk '{print $3}'` == "Ubuntu" ]]; then source $DOTFILES_PATH/shell/ubuntu_specific fi fi # Mac ? if [[ `uname` == "Darwin" ]]; then source $DOTFILES_PATH/shell/mac_specific fi
 49. döngü export DOTFILES_PATH="$HOME/Dotfiles" for file in $DOTFILES_PATH/private/*; do source $file

  done x=0 read_file="/Users/vigo/Desktop/bash101-demo/dummy_text" cat $read_file | while read line; do x=$(($x+1)) echo "Satır: ${x}, ${line}" done
 50. döngü typeset -a test_array test_array=( "username" "vigo" "password" "secret" )

  test_array_count=${#test_array[*]} for ((i=0; i<=$((($test_array_count/2)-1)); i++)); do key="${test_array[(0+($i*2))]}" value="${test_array[(1+($i*2))]}" echo "${i} : ${key} ${value}" done
 51. Teşekkürler, Sorular ?