Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

10分で完全に(雰囲気を)理解するマテリアルデザイン

yagi2
April 20, 2018

 10分で完全に(雰囲気を)理解するマテリアルデザイン

Kyoto.LT 第20回の発表スライドです
https://kyotolt.connpass.com/event/82294/

yagi2

April 20, 2018
Tweet

More Decks by yagi2

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 10෼Ͱ׬શʹཧղ͢Δ
  ϚςϦΞϧσβΠϯ
  γʔαʔגࣜձࣾɹItuski Aoyagi (@yagi2)
  2018-04-20(Fri) Kyoto.LT #20

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ɾ੨༄ थʢ͓͋΍͗ ͍͖ͭʣ
  a.k.a ΍͗ʹ͍
  ɾAndroidΞϓϦΤϯδχΞ
  ʢ✨2೥໨✨ʣ
  ɾσβΠϯͳΜʹ΋Θ͔ΒΜϚϯ

  View full-size slide

 3. ϚςϦΞϧσβΠϯ
  ஌ͬͯΔਓ

  View full-size slide

 4. –from Wikipedia
  “ϚςϦΞϧσβΠϯʢMaterial Designʣ͸ɺ
  ΞϝϦΧ߹ऺࠃͷGoogle͕ࣾఏএͨ͠Ϣʔβʔ
  ΤΫεϖϦΤϯεσβΠϯͷମܥɺ͓ΑͼͦΕ
  Λ࣮ݱ͢Δ։ൃٕज़΍ख๏ɺσβΠϯɺࢼΈͳ
  Ͳͷแׅతݺশɻ”

  View full-size slide

 5. ϚςϦΞϧσβΠϯ
  ΨΠυϥΠϯ
  ΛಡΜͩ͜ͱ͋Δਓ

  View full-size slide

 6. 10෼Ͱ׬શʹཧղ͢Δ
  ϚςϦΞϧσβΠϯ

  View full-size slide

 7. 10෼Ͱ׬શʹཧղ͢Δ
  ϚςϦΞϧσβΠϯ
  10෼ޙͷ໨ඪ →

  View full-size slide

 8. ࠓ೔͸ϚςϦΞϧσβΠϯΨΠυϥΠϯͷද໘Λ
  ;ΜΘΓͳͧͬͯงғؾΛཧղ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 9. 10෼ͰงғؾΛཧղ͢Δ
  ϚςϦΞϧσβΠϯ
  γʔαʔגࣜձࣾɹItuski Aoyagi (@yagi2)
  2018-04-20(Fri) Kyoto.LT #20

  View full-size slide

 10. ʮݹయతͳ͍͍σβΠϯͷݪଇʯ
  +
  ʮٕज़΍ՊֶͷՄೳੑͱֵ৽ʯ

  ࢹ֮తͳݴޠͷ࡞੒
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷΰʔϧ

  View full-size slide

 11. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 12. ϚςϦΞϧ͸ݱ࣮ੈքʹج͍ͮ
  ͍ͯΔ
  ਓؒʹͱͬͯೃછΈͷ͋Δײ֮
  ΛऔΓೖΕΔ
  ࢴͱΠϯΫͷॏͳΓɾ࡞༻
  ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ

  View full-size slide

 13. Ϣʔβʔͷૢ࡞Λڧௐͯ͠ɺॏ
  ཁͳػೳ͕͙͢Θ͔Δʢಓඪʣ
  େ୾Ͱੜ͖ੜ͖ͱͨ͠Πϯλʔ
  ϑΣʔεʢσβΠϯʣ͸Ϣʔβʔ
  Λເதʹͤ͞Δ
  େ୾Ͱੜ͖ੜ͖ͱͨ͠ɺҙࣝతͳσβΠϯ

  View full-size slide

 14. ಈ͖Λ༩͑ͯɺಈ࡞ͷओମ͕Ϣʔβʔ
  Ͱ͋Δ͜ͱͷڧௐ
  มܗɾ࠶ߏ੒͢Δͱ͖΋Ϣʔβʔମ
  ݧͷ࿈ଓੑΛଛͳΘͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ಈ͖ʹ͸ҙຯ͕͋Δ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ

  View full-size slide

 15. ͳΜ͔͍Ζ͍Ζ೉͍͠

  View full-size slide

 16. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 17. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 18. ݱ࣮ੈքͷҹ࡮෺͸ࢴͱΠϯΫ
  ͰσβΠϯ͞Ε͍ͯΔ
  ͦΕΛൺᄻͱ͍ͯ࣋ͬͯ͘͠
  → ෺ཧతʹ͋Γ͑ͳ͍σβΠϯ͸͠ͳ͍
  ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ

  View full-size slide

 19. ϘλϯͳͲͷUIύʔπ͸ࢴͰͰ
  ͖͍ͯΔͱߟ͑Δɻ
  1dpͷް͞Λ͍࣋ͬͯΔ
  ݱ࣮ੈքͱಉ͘͡ɺॏͶΒΕΔ
  ࢴͱΠϯΫ

  View full-size slide

 20. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 21. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 22. Ϣʔβʔͷૢ࡞ΛσβΠϯͱͯ͠
  දݱ͢Δ
  ૢ࡞Λڧௐͯ͠ૢ࡞͢Δ্Ͱͷ
  ಓඪΛͭ͘Δ
  ҙࣝతͳσβΠϯ

  View full-size slide

 23. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 24. ϚςϦΞϧ͸ϝλϑΝʔ
  େ୾Ͱ͍͖͍͖ͱɺҙࣝతͳ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ
  ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View full-size slide

 25. ύʔπ͸෺࣭ɺͭ·Γ࣭ྔΛ࣋ͭͷͰ
  ෺ཧ๏ଇʹै͏
  Ϣʔβʔʹ࿈ଓੑΛࣦΘͤͳ͍Α͏ʹ
  ΞχϝʔγϣϯΛͤͯ͞αϙʔτ͢Δ
  ҙຯͷ͋ΔϞʔγϣϯ

  View full-size slide

 26. ݱ࣮ੈքͷϧʔϧΛऔΓೖΕͯ
  ௚ײతͳૢ࡞Λ࣮ݱ
  Ϣʔβʔͷૢ࡞ʹඥ෇͘ҙຯ
  ͷ͋ΔϞʔγϣϯͰྑ͍ମݧ
  Λ༩͑Δ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 27. Material Design Guideline
  Twitter : @materialdesign
  Material Icons
  Design Templates
  ϚςϦΞϧσβΠϯ͜ͱ͸͡Ί

  View full-size slide