Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IoTで家庭内の問題を解決したい話 (第13回 #iotlt)

IoTで家庭内の問題を解決したい話 (第13回 #iotlt)

IoTLT vol13での発表です。 http://iotlt.connpass.com/event/27007/

689fe29219b7016a58552bf784202173?s=128

yamacho1111

March 16, 2016
Tweet

More Decks by yamacho1111

Other Decks in Technology

Transcript

 1. IoTͰՈఉ಺ͷ໰୊Λ ղܾ͍ͨ͠࿩

 2. ࣗݾ঺հ • ΫϥϑτϏʔϧʢIPAʣେ޷͖ • PHPͷΤϯδχΞ • Twitterɿ@yamacho1111 גࣜձࣾΠϊϕʔλʔɾδϟύϯ ࢁా ׮Ԇʢ΍·ͩ

  ͻΖͷͿʣ
 3. ॏେͳՈఉͷ໰୊

 4. ށకΓ

 5. ૬ํ͕࣌ʑ伴ΛดΊ๨ΕΔ ޱ࿦ʹͳΔ

 6. ஌Βͳ͍ ݴ͏΄Ͳ๨Εͯͳ͍ ૬ํͷओுɿ

 7. ରࡦͦͷ̍ 伴ͷ։ดΛه࿥

 8. 伴ͷ։ดͷײ஌

 9. MESH GPIOλά

 10. Before

 11. After

 12. 伴ͷ։ดͷه࿥

 13. Google εϓϨουγʔτ

 14. None
 15. 伴͕։͍ͨ࣌

 16. 伴͕։͍ͨ࣌

 17. 伴͕ด·ͬͨ࣌

 18. 伴͕ด·ͬͨ࣌

 19. ಋೖͷ݁Ռ

 20. ໨ཱͪ͗ͯ͢ ଈόϨ

 21. None
 22. ରࡦͦͷ̎ ށకΓͷ༧ఆΛ ڧ੍తʹೖΕΔ

 23. Google Apps Script

 24. Google ΧϨϯμʔ

 25. None
 26. GoogleεϓϨουγʔτ

 27. GoogleεϓϨουγʔτ 伴͕։͚ΒΕΔ

 28. GoogleεϓϨουγʔτ GoogleAppsScript ࣮ߦ̍८໨

 29. GoogleεϓϨουγʔτ GoogleAppsScript ࣮ߦ̎८໨

 30. GoogleΧϨϯμʔ

 31. ಋೖͷ݁Ռ

 32. ʁ

 33. 伴͕։͍ͨ··ʁ

 34. None
 35. ͬͪ͜Λ ดΊ͍ͯͨ

 36. ؼ୐࣌ʹԼͷ伴͚ͩࢪৣ ࡏ୐࣌ʹܞଳΛܞଳ͠ͳ͍ ഊҼɿ

 37. ରࡦͦͷ̏ 伴͕։͍͍ͯͨΒ র໌ͷ৭Λม͑Δ

 38. PHILIPS hue

 39. None
 40. ※動画

 41. ಋೖͷ݁Ռ

 42. ࠓͷͱ͜Ζ͸ ͍͍ײ͡Ͱ͢ɻ

 43. IoTͰՈఉ಺ͷ໰୊Λ ղܾ͍ͨ͠࿩

 44. ͝੩ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠