Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

人と音の情報学研究室配属説明会−研究紹介

 人と音の情報学研究室配属説明会−研究紹介

2019年10月に行われた配属説明会の研究紹介です.

Yuya Yamamoto

October 03, 2020
Tweet

More Decks by Yuya Yamamoto

Other Decks in Research

Transcript

 1. ࢁຊ ༤໵ (Yuya Yamamoto) LSPC ฏլάϧʔϓ M1 ʢԻ੠ԻڹֶجૅTAͩͬͨΑʂʣ ɹʢ৘ใϝσΟΞ૑੒ֶྨ2017೥౓3೥࣍ฤೖʣ ઐ໳ɿԻ੠ɾԻָ৘ใॲཧ

  ݚڀςʔϚɿՎএٕೳʹண໨ͨ͠Վ੠ͱָۂͷ෼ੳ ʢݱࡏɼ࢈૯ݚͱڞಉݚڀதʣ ޷͖ͳ΋ͷɿ޾ӡɾञ झຯɿਓੜ কདྷͷເɿՈ͔Βग़ͣʹຊΛಡΜͰҰੜΛա͢͝
 2. Վͷ೉қ౓Λࣗಈਪఆ͢ΔγεςϜ Վ͍΍͍͢ۂ &#$ " ! #% "

      ) ( *)2 /0 %#"' &1 4 .,3  $(!+ + - ( ) Վʹ͸೉қ౓͕͋Δ ೉қ౓͸ࣗ෼ʹ߹͏ՎΛ ୳͢ख͕͔ΓͱͳΔ͔΋ʁ .*%*σʔλ Վ͍ʹ͘͞਺஋ ͷࢉग़   ࣗ෼ʹ߹͏ՎΛ ͓͢͢Ίͯ͘͠ΕΔγεςϜ ͪ͜Β Վ͍΍͍͢ ԻҬ௿Ί ͷͼͷͼͨ͠ ϝϩσΟ Վ͏ͱ͖ͷಛ௃Ͱ ۂΛ୳͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔγεςϜ Ԡ༻ྫ
 3. ݚڀ੒Ռ ਓʹΑͬͯײ͡ΔՎ͍ʹ͘͞͸ҧ͏ ݸਓ͝ͱͰ೉қ౓͸ਪఆ͢Δͱྑ͍ ɾٸʹߴ͘ͳΔՕॴ͕͋Δ ɾԻҬ͕͍͋ͬͯͳ͍ ɾϝϩσΟ͕ෳࡶ ɹͷ؍఺͕೉͠͞ͷओཁૉ ࢀՃऀ બ୒͞Εͨม਺, ()಺͸ճؼ܎਺

  ੾ย ܾఆ܎਺ 1 ટ཯ํ޲มԽׂ߹(2.262), BPM(0.017), ࠷ߴԻ(0.178), ϐονΤϯτϩϐʔ(1.514) -13.29 0.528 2 Լ߱௓༂ׂ߹(4.817), LR(0.085), ্޲௓༂ׂ߹(9.698), ԻՁฏۉ(-1.846) 2.83 0.765 3 WPCS(0.359), BPM(0.299), Իߴฏۉ(0.447), Լ߱௓༂ׂ߹(11.28), -30.53 0.753 4 ટ཯ํ޲มԽׂ߹(3.193), ԻҬ(-0.202), λΠͷ਺(-0.061) 7.345 0.337 5 ટ཯ํ޲มԽׂ߹(2.735), Լ߱௓༂ׂ߹(6.249) 3.789 0.456 6 λΠͷ਺(-0.143), ϐονΤϯτϩϐʔ(2.897) LR(0.098), ࠷ߴԻ(-0.151), ԻՁΤϯτϩϐʔ (0.723) 8.51 0.737 7 LR(0.048), BPM(0.011), Լ߱௓༂ׂ߹(5.178) 1.967 0.421 8 Իߴฏۉ(0.254), ԻՁΤϯτϩϐʔ(2.198) -13.51 0.485 9 ϐονΤϯτϩϐʔ(1.681), λΠͷ਺(-0.055) 1.883 0.178 10 ԻՁີ౓(0.035), ԻՁฏۉ(3.558), ࠷ߴԻ(0.179), ԻՁΤϯτϩϐʔ (1.409) -18.38 0.507 11 ࠷ߴԻ(0.196) -8.201 0.237 12 Լ߱௓༂ׂ߹(15.66), ԻҬ(-0.436), ϐονΤϯτϩϐʔ(4.516) -1.653 0.512  
 4. ࢁຊͷ৔߹     

   3݄ 8݄ 11݄ 12݄ 1݄Լ० ʢʒ੾ʣ ݚڀςʔϚ͕ ͳ͔ͳ͔ܾ·Βͳͯ͘ ͠ΜͲ͔ͬͨ࣌ظ ஌Γ߹͍Λ͋ͭΊͯ ࣮ݧ͕͏·͍͔͘͘ গਓ਺Ͱ͓ࢼ͠ ਓΛΑΓ ͨ͘͞Μ ूΊ࣮ͯݧ ෼ੳΛճͭͭ͠ ଔ࿦ͷࣥච ɿଵ͚ͯࢮΜͩظؒ ɿӃࢼ (2ճ͋Δͷ͸࡯ͯ͠)
 5. ڵຯͷ͋Δ Իؔ࿈ͷςʔϚ͕ ͋Δ ݚڀςʔϚͱͯ͠ ੒ཱͦ͠͏ ͱΓ͋͑ͣԿ͔ ԻͰ΍ͬͯΈ͍ͨ ͱΓ͋͑ͣ ฐݚʹߦ͖͍ͨ αʔϕΠ͠Α͏

  ςʔϚΛઌੜ͔ΒఏҊ ͞ΕͯͦΕΛ΍Δ ͜ͷݚڀςʔϚͰ (0 ͸͍ ͸͍ ͸͍ ͸͍ ͍͍͑ ͍͍͑ ͍͍͑ ݟ͔ͭͬͨ ݟ͔ͭΒͳ͍ ͍͍͑ γʔζ χʔζ