$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

人と音の情報学研究室配属説明会−研究紹介

 人と音の情報学研究室配属説明会−研究紹介

2019年10月に行われた配属説明会の研究紹介です.

Yuya Yamamoto

October 03, 2020
Tweet

More Decks by Yuya Yamamoto

Other Decks in Research

Transcript

 1. ݚڀࣨઆ໌ձ
  2019೥10݄9೔
  ஜ೾େֶେֶӃɹਤॻؗ৘ใϝσΟΞݚڀՊ
  ਓͱԻͷ৘ใֶݚڀࣨɹࢁຊɹ༤໵

  View Slide

 2. ͜Μ͹Μ͸

  View Slide

 3. B4ͷ࿩Λ
  ฉ͖͔ͨͬͨਓ

  View Slide

 4. ͝ΊΜͳ͍͞

  View Slide

 5. ϐϯνώολʔͰ
  ͕͠ͳ͍M1͕͕
  ൃද͢Δ͜ͱʹ
  ͳͬͪΌ͍·ͨ͠

  View Slide

 6. ݚڀࣨότϧ
  ೩͑ͯ·͔͢ʁʁ

  View Slide

 7. ߴ౓ͳ৘ใઓ
  ָ͠ΜͰ·͔͢ʁʁ☠

  View Slide

 8. ݚڀࣨ഑ଐ͸
  ্࢘Λબ΂Δ
  ࠷ޙͷػձͩ͠ɼɹ

  View Slide

 9. ݚڀࣨ͸
  Ұ೥ͱ͍͏
  ܾͯ͠୹͘ͳ͍࣌ؒΛ
  ա͢͝ͱ͜Ζɹ

  View Slide

 10. ͥͻޙչͷͳ͍
  ݚڀࣨ഑ଐΛͯ͠Ͷ

  View Slide

 11. ΞδΣϯμ
  • ࣗݾ঺հɾݚڀࣨʹདྷ͖͔͚ͨͬ
  • ଔݚͰ΍ͬͯͨݚڀ
  • ݚڀੜ׆ͬͯͲΜͳ͔Μ͡ʁ
  • Q&A

  View Slide

 12. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 13. ࢁຊ ༤໵ (Yuya Yamamoto)
  LSPC ฏլάϧʔϓ M1 ʢԻ੠ԻڹֶجૅTAͩͬͨΑʂʣ
  ɹʢ৘ใϝσΟΞ૑੒ֶྨ2017೥౓3೥࣍ฤೖʣ
  ઐ໳ɿԻ੠ɾԻָ৘ใॲཧ
  ݚڀςʔϚɿՎএٕೳʹண໨ͨ͠Վ੠ͱָۂͷ෼ੳ
  ʢݱࡏɼ࢈૯ݚͱڞಉݚڀதʣ
  ޷͖ͳ΋ͷɿ޾ӡɾञ
  झຯɿਓੜ
  কདྷͷເɿՈ͔Βग़ͣʹຊΛಡΜͰҰੜΛա͢͝

  View Slide

 14. ݚڀࣨʹདྷ͖͔͚ͨͬ

  View Slide

 15. ଔݚͰԿΛ͔ͨ͠

  View Slide

 16. Վͷ೉қ౓Ͱ
  ۂΛ୳͢γεςϜ

  View Slide

 17. Վͷ೉қ౓Λࣗಈਪఆ͢ΔγεςϜ
  Վ͍΍͍͢ۂ
  &#$

  "
  ! #%

  "


  ) (
  *)2
  /0
  %#"' &1

  4
  .,3
  $(!+
  +-
  ( )
  Վʹ͸೉қ౓͕͋Δ
  ೉қ౓͸ࣗ෼ʹ߹͏ՎΛ
  ୳͢ख͕͔ΓͱͳΔ͔΋ʁ
  .*%*σʔλ
  Վ͍ʹ͘͞਺஋
  ͷࢉग़
  ࣗ෼ʹ߹͏ՎΛ
  ͓͢͢Ίͯ͘͠ΕΔγεςϜ
  ͪ͜Β
  Վ͍΍͍͢
  ԻҬ௿Ί
  ͷͼͷͼͨ͠
  ϝϩσΟ
  Վ͏ͱ͖ͷಛ௃Ͱ
  ۂΛ୳͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔγεςϜ
  Ԡ༻ྫ

  View Slide

 18. ݚڀ੒Ռ
  ਓʹΑͬͯײ͡ΔՎ͍ʹ͘͞͸ҧ͏
  ݸਓ͝ͱͰ೉қ౓͸ਪఆ͢Δͱྑ͍
  ɾٸʹߴ͘ͳΔՕॴ͕͋Δ
  ɾԻҬ͕͍͋ͬͯͳ͍
  ɾϝϩσΟ͕ෳࡶ
  ɹͷ؍఺͕೉͠͞ͷओཁૉ
  ࢀՃऀ બ୒͞Εͨม਺, ()಺͸ճؼ܎਺ ੾ย ܾఆ܎਺
  1 ટ཯ํ޲มԽׂ߹(2.262), BPM(0.017),
  ࠷ߴԻ(0.178), ϐονΤϯτϩϐʔ(1.514)
  -13.29 0.528
  2 Լ߱௓༂ׂ߹(4.817), LR(0.085), ্޲௓༂ׂ߹(9.698), ԻՁฏۉ(-1.846) 2.83 0.765
  3 WPCS(0.359), BPM(0.299), Իߴฏۉ(0.447), Լ߱௓༂ׂ߹(11.28), -30.53 0.753
  4 ટ཯ํ޲มԽׂ߹(3.193), ԻҬ(-0.202), λΠͷ਺(-0.061) 7.345 0.337
  5 ટ཯ํ޲มԽׂ߹(2.735), Լ߱௓༂ׂ߹(6.249) 3.789 0.456
  6 λΠͷ਺(-0.143), ϐονΤϯτϩϐʔ(2.897) LR(0.098), ࠷ߴԻ(-0.151),
  ԻՁΤϯτϩϐʔ (0.723)
  8.51 0.737
  7 LR(0.048), BPM(0.011), Լ߱௓༂ׂ߹(5.178) 1.967 0.421
  8 Իߴฏۉ(0.254), ԻՁΤϯτϩϐʔ(2.198) -13.51 0.485
  9 ϐονΤϯτϩϐʔ(1.681), λΠͷ਺(-0.055) 1.883 0.178
  10 ԻՁີ౓(0.035), ԻՁฏۉ(3.558), ࠷ߴԻ(0.179), ԻՁΤϯτϩϐʔ
  (1.409)
  -18.38 0.507
  11 ࠷ߴԻ(0.196) -8.201 0.237
  12 Լ߱௓༂ׂ߹(15.66), ԻҬ(-0.436), ϐονΤϯτϩϐʔ(4.516) -1.653 0.512


  View Slide

 19. ৄࡉ͸WEBʢ࿦จʣͰʂ
  →IUUQT
  XXXTMJTUTVLVCBBDKQMTQD*14+
  .64QEG

  View Slide

 20. ݚڀੜ׆ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 21. ͍ΖΜͳελΠϧͷ
  ݚڀ͕ࣨ͋Γ·͢ΑͶ

  View Slide

 22. ฐݚ͸
  ׂͱ์೚ΑΓ
  ίΞλΠϜ΋ͳ͍

  View Slide

 23. ޷͖ʹݚڀ͕Ͱ͖Δ
  )PXFWFS
  ଵ͚͕ͪʹͳΓɼ
  ଵ͚Δͱ † ࢮ † ͕๚ΕΔ

  View Slide

 24. ࢁຊͷ৔߹

  3݄ 8݄ 11݄ 12݄ 1݄Լ०
  ʢʒ੾ʣ
  ݚڀςʔϚ͕
  ͳ͔ͳ͔ܾ·Βͳͯ͘
  ͠ΜͲ͔ͬͨ࣌ظ
  ஌Γ߹͍Λ͋ͭΊͯ
  ࣮ݧ͕͏·͍͔͘͘
  গਓ਺Ͱ͓ࢼ͠
  ਓΛΑΓ
  ͨ͘͞Μ
  ूΊ࣮ͯݧ ෼ੳΛճͭͭ͠
  ଔ࿦ͷࣥච
  ɿଵ͚ͯࢮΜͩظؒ
  ɿӃࢼ (2ճ͋Δͷ͸࡯ͯ͠)

  View Slide

 25. ςʔϚͷܾ·Γํ

  View Slide

 26. ฐݚͷςʔϚܾఆ͸
  γʔζࢤ޲͕ଟ͍

  View Slide

 27. γʔζʁʁ

  View Slide

 28. ݚڀςʔϚΛܾΊΔํ๏
  γʔζ (Seeds)
  - ࣗ෼Ͱ΍Γ͍ͨςʔϚΛݟ͚ͭͯ͘Δ
  χʔζ (Needs)
  - ςʔϚ্͕͔Β͖߱ͬͯͯͦΕʹऔΓ૊Ή

  View Slide

 29. γʔζͱχʔζͲ͕͍͍ͬͪʁ
  • χʔζʢ߱ͬͯ͘Δʣ
  • ໰୊͕໌֬ɼڭһͷॿ͚΋ಘ΍͍݁͢͠Ռ
  ΋ग़΍͍͢
  • ΍Β͞ΕͯΔײΛײ͡Δ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 30. γʔζͱχʔζͲ͕͍͍ͬͪʁ
  • γʔζʢࣗ෼Ͱݟ͚ͭΔʣ
  • ͭΑ͘ͳΕΔɼࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱ͔ͩΒ
  ָ͍͠
  • ໰୊ઃఆ͕೉݁͘͠ՌΛग़͢ͷ͕ࠔ೉ɼɹ
  ৔߹ʹΑͬͯ͸ڭһͷॿ͚͕े෼ʹͰ͖ͳ͍
  ͜ͱ΋

  View Slide

 31. ڵຯͷ͋Δ
  Իؔ࿈ͷςʔϚ͕
  ͋Δ
  ݚڀςʔϚͱͯ͠
  ੒ཱͦ͠͏
  ͱΓ͋͑ͣԿ͔
  ԻͰ΍ͬͯΈ͍ͨ
  ͱΓ͋͑ͣ
  ฐݚʹߦ͖͍ͨ
  αʔϕΠ͠Α͏
  ςʔϚΛઌੜ͔ΒఏҊ
  ͞ΕͯͦΕΛ΍Δ
  ͜ͷݚڀςʔϚͰ
  (0
  ͸͍
  ͸͍ ͸͍
  ͸͍
  ͍͍͑
  ͍͍͑ ͍͍͑
  ݟ͔ͭͬͨ
  ݟ͔ͭΒͳ͍ ͍͍͑

  γʔζ
  χʔζ

  View Slide

 32. ݁ߏ
  γʔζͰམͪண͘
  ਓ͕ଟ͍
  ʢ7ׂ͘Β͍ʣʢ๻΋γʔζʣ

  View Slide

 33. ݚڀςʔϚ

  View Slide

 34. Իʹؔ͢Δ͜ͱͳΒ
  େମͳΜͰ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 35. Իͷ͜ͱΛ஌Γ͍ͨਓ͸
  ฐݚ͕͓͢͢Ίʂ
  Վ੠ͱ͔Ի੠ͱ͔ڵຯ͋Δਓͩͱࢁຊ͕׻ت͢ΔΑʂʂʂʂʂʂ
  ΊͬͪΌWelcomeͩΑʂʂʂʂʂʂʂʂʂ
  ϚδͰʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂʂ

  View Slide