$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

開発フローの作り方

 開発フローの作り方

Hiroshige Umino

November 01, 2014
Tweet

More Decks by Hiroshige Umino

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ։ൃϑϩʔͷ࡞Γํ

 2. ࣗݾ঺հ • @yaotti ւ໺߂੒ • Incrementsגࣜձࣾ CEO • WEB+DB PRESSͰRubyͷ࿈ࡌ

 3. None
 4. None
 5. None
 6. ΍Γ͍ͨ͜ͱ • ιϑτ΢ΣΞ։ൃΛΑΓྑ͍΋ͷʹ • αʔϏεͰྑ͘͢Δ • ࣗࣾ಺ͷ։ൃϑϩʔ

 7. Qiitaͷ࡞Γํ

 8. Qiitaͷ࡞Γํͷ࡞Γํ

 9. ໨࣍ • ։ൃϑϩʔͷ࡞Γํ • IncrementsͰͷ࣠ • ۩ମతͳ։ൃख๏

 10. ։ൃϑϩʔ

 11. lΑ͍z։ൃϑϩʔ • GitHub, ChatOps, ΠϯϑϥͷίʔυԽɼetc • ͳͥͦΕ͕ ࣗ෼ୡʹͱͬͯ ྑ͍ͷ͔ •

  ࣄۀ/αʔϏεछྨ • νʔϜϝϯόʔͷεΩϧϨϕϧɼᅂ޷ • έʔεόΠέʔε……
 12. ԿΛେ੾ʹ͢Δͷ͔

 13. None
 14. ଐਓੑͷపఈతͳഉআ

 15. ଐਓੑɼࣗಈԽ • ʮ͜ΕɼXX͞Μ͔͠΍Γํ஌Βͳ͍ʯ • ։ൃ͸ҰԠਐΊΒΕΔ • ୭Ͱ΋Ͱ͖Δ΂͖͜ͱ͸୭ʹͰ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ • Ͱ͖Ε͹ػցʹ΍ΒͤΔ =

  ࣗಈԽ • Open Source (Almost) Everything by @mojombo • Qiita:increments, GitHub:increments
 16. ࣗಈԽɼίʔυԽ • ܁Γฦ͢ͳΒࣗಈԽɼૣΊʹࣗಈԽ • ʮࣗಈԽ͍͚ͨ͠Ͳ·͍͍͔ͩͳʯ • ϓϩηε͕ચ࿅͠΍͘͢ • ݸਓͰվળ <

  νʔϜͰվળ
 17. Կ͕େ੾ͳͷ͔ • จষͱͯ͠(Ͱ͖Ε͹Φʔϓϯͳ৔ॴͰ)࢒͢ • Qiita΍KobitoΛ࡞Δ։ൃνʔϜͷจԽ • νʔϜ։ൃͷڌΓॴ • ࣅͨਓୡ͕ू·Δ→จԽͷڧԽɼਐԽ •

  ։ൃϑϩʔվળͷ౔୆͸Կ͔
 18. IncrementsͰͷ։ൃ

 19. ྖҬ͝ͱʹଐਓੑΛഉআ͢Δ • ݸਓͰϓϩάϥϛϯά͢Δ • νʔϜͰྑ͍ίʔυʹ͢Δ • ϢʔβʔʹՁ஋Λಧ͚Δ

 20. ݸਓͰϓϩάϥϛϯά͢Δ • ࣗ༝ͳπʔϧΛ࢖ͬͯ։ൃͰ͖Δɼ؀ڥͷηοτ Ξοϓ΍վળͷ͠΍͢͞ • Vagrant + Chef

 21. νʔϜͰྑ͍ίʔυʹ͢Δ • લఏ஌ࣝΛڞ༗͢Δ • Qiita:Team, νϟοτ, ର໘σΟεΧογϣϯ • ίʔυϨϏϡʔ •

  GitHub • ϨϏϡʔͷίετΛԼ͛Δ • CI, RuboCop, scss-lint
 22. ϢʔβʔʹՁ஋Λಧ͚Δ • Πϯϑϥӡ༻ • Chef, AWS & ࣗಈԽ(Auto Scaling, etc)

  • σϓϩΠ • ChatOps (νϟοτܦ༝ͰσϓϩΠ͢Δ) • ύϑΥʔϚϯε • NewRelic
 23. ·ͱΊ • ࣗ෼ୡͷνʔϜʹ߹͏։ൃϑϩʔ?→Կ͕େ੾͔ • จষԽͯ͠Φʔϓϯʹ͢Δ • ࢓૊Έͮ͘Γ͸૝ఆҎ্ʹૣ͘ϖΠ͢Δ