$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

開発フローの作り方

 開発フローの作り方

Hiroshige Umino

November 01, 2014
Tweet

More Decks by Hiroshige Umino

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ։ൃϑϩʔͷ࡞Γํ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @yaotti ւ໺߂੒
  • Incrementsגࣜձࣾ CEO
  • WEB+DB PRESSͰRubyͷ࿈ࡌ

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ιϑτ΢ΣΞ։ൃΛΑΓྑ͍΋ͷʹ
  • αʔϏεͰྑ͘͢Δ
  • ࣗࣾ಺ͷ։ൃϑϩʔ

  View Slide

 7. Qiitaͷ࡞Γํ

  View Slide

 8. Qiitaͷ࡞Γํͷ࡞Γํ

  View Slide

 9. ໨࣍
  • ։ൃϑϩʔͷ࡞Γํ
  • IncrementsͰͷ࣠
  • ۩ମతͳ։ൃख๏

  View Slide

 10. ։ൃϑϩʔ

  View Slide

 11. lΑ͍z։ൃϑϩʔ
  • GitHub, ChatOps, ΠϯϑϥͷίʔυԽɼetc
  • ͳͥͦΕ͕ ࣗ෼ୡʹͱͬͯ ྑ͍ͷ͔
  • ࣄۀ/αʔϏεछྨ
  • νʔϜϝϯόʔͷεΩϧϨϕϧɼᅂ޷
  • έʔεόΠέʔε……

  View Slide

 12. ԿΛେ੾ʹ͢Δͷ͔

  View Slide

 13. View Slide

 14. ଐਓੑͷపఈతͳഉআ

  View Slide

 15. ଐਓੑɼࣗಈԽ
  • ʮ͜ΕɼXX͞Μ͔͠΍Γํ஌Βͳ͍ʯ
  • ։ൃ͸ҰԠਐΊΒΕΔ
  • ୭Ͱ΋Ͱ͖Δ΂͖͜ͱ͸୭ʹͰ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  • Ͱ͖Ε͹ػցʹ΍ΒͤΔ = ࣗಈԽ
  • Open Source (Almost) Everything by @mojombo
  • Qiita:increments, GitHub:increments

  View Slide

 16. ࣗಈԽɼίʔυԽ
  • ܁Γฦ͢ͳΒࣗಈԽɼૣΊʹࣗಈԽ
  • ʮࣗಈԽ͍͚ͨ͠Ͳ·͍͍͔ͩͳʯ
  • ϓϩηε͕ચ࿅͠΍͘͢
  • ݸਓͰվળ < νʔϜͰվળ

  View Slide

 17. Կ͕େ੾ͳͷ͔
  • จষͱͯ͠(Ͱ͖Ε͹Φʔϓϯͳ৔ॴͰ)࢒͢
  • Qiita΍KobitoΛ࡞Δ։ൃνʔϜͷจԽ
  • νʔϜ։ൃͷڌΓॴ
  • ࣅͨਓୡ͕ू·Δ→จԽͷڧԽɼਐԽ
  • ։ൃϑϩʔվળͷ౔୆͸Կ͔

  View Slide

 18. IncrementsͰͷ։ൃ

  View Slide

 19. ྖҬ͝ͱʹଐਓੑΛഉআ͢Δ
  • ݸਓͰϓϩάϥϛϯά͢Δ
  • νʔϜͰྑ͍ίʔυʹ͢Δ
  • ϢʔβʔʹՁ஋Λಧ͚Δ

  View Slide

 20. ݸਓͰϓϩάϥϛϯά͢Δ
  • ࣗ༝ͳπʔϧΛ࢖ͬͯ։ൃͰ͖Δɼ؀ڥͷηοτ
  Ξοϓ΍վળͷ͠΍͢͞
  • Vagrant + Chef

  View Slide

 21. νʔϜͰྑ͍ίʔυʹ͢Δ
  • લఏ஌ࣝΛڞ༗͢Δ
  • Qiita:Team, νϟοτ, ର໘σΟεΧογϣϯ
  • ίʔυϨϏϡʔ
  • GitHub
  • ϨϏϡʔͷίετΛԼ͛Δ
  • CI, RuboCop, scss-lint

  View Slide

 22. ϢʔβʔʹՁ஋Λಧ͚Δ
  • Πϯϑϥӡ༻
  • Chef, AWS & ࣗಈԽ(Auto Scaling, etc)
  • σϓϩΠ
  • ChatOps (νϟοτܦ༝ͰσϓϩΠ͢Δ)
  • ύϑΥʔϚϯε
  • NewRelic

  View Slide

 23. ·ͱΊ
  • ࣗ෼ୡͷνʔϜʹ߹͏։ൃϑϩʔ?→Կ͕େ੾͔
  • จষԽͯ͠Φʔϓϯʹ͢Δ
  • ࢓૊Έͮ͘Γ͸૝ఆҎ্ʹૣ͘ϖΠ͢Δ

  View Slide