$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Railsガイドと継続に向けた取り組み

YassLab
PRO
January 26, 2022

 Railsガイドと継続に向けた取り組み

Railsガイドの試行錯誤と進捗報告をまとめたスライドです。

最新の取り組みについては以下の note 記事をご確認ください。
https://note.com/yasslab/n/n760b01d350d7?magazine_key=ma5df1164c798

Ruby on Railsガイド
https://railsguides.jp/

YassLab
PRO

January 26, 2022
Tweet

More Decks by YassLab

Other Decks in Business

Transcript

 1. 3BJMTΨΠυͷ
  ରԠ൛Λ
  ϦϦʔεͨ͠࿩
  ɹͷ
  ཪଆͷ࿩
  ͓ۚ

  View Slide

 2. ༧ࢉΛ૿΍͢
  1 1
  8FC։ൃͷ࣮ફ
  8FC։ൃͷֶश

  View Slide

 3. HPPHMFDPKQͰb3BJMT`ͱ
  ݕࡧ͢Δͱϖʔδ໨ʹදࣔ

  View Slide

 4. Rails 7.0

  View Slide

 5. ೔ຊ࣌ؒͷ12݄16೔ ެ։

  View Slide

 6. ೔ຊ࣌ؒͷ12݄23೔ ެ։

  View Slide

 7. 🙏 ͋Γ͕͍ͨ൓ڹ ✨
  • “ਆ଎ ✨”


  • “ରԠૣ͍ʂʂʂ”


  • “͍ۙ͏ͪʹΞοϓσʔτ͍ͨ͠”

  View Slide

 8. ຊ೔ͷ͓࿩

  View Slide

 9. 3BJMTΨΠυͷ
  ରԠ൛Λ
  ϦϦʔεͨ͠࿩

  View Slide

 10. 3BJMTΨΠυͷ
  ରԠ൛Λ
  ϦϦʔεͨ͠࿩
  ɹͷ
  ཪଆͷ࿩
  ͓ۚ

  View Slide

 11. RailsΨΠυͰ


  ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 12. ίϯςϯπΛ


  ܧଓతʹಧ͚Δ


  ࢓૊ΈΛ࡞Δ͜ͱ

  View Slide

 13. ʮܧଓʯ͸೉͍͠ʁ
  https://note.com/morois/n/n04022db1f76c https://note.com/takahiroyte/n/nd6cceae3af04

  View Slide

 14. ෛ୲ʹݟ߹ͬͨؐݩͷ࢓૊Έ

  View Slide

 15. ൃੜ͢Δඅ༻Λ޻໘͢Δ࢓૊Έ

  View Slide

 16. Ձ஋Λಧ͚ଓ͚Δ࢓૊Έ

  View Slide

 17. RailsΨΠυͷ


  Ξϓϩʔν

  View Slide

 18. Origin Translate
  Heroku Gumroad
  HTML PDF / EPUB
  Intermediat
  e

  Format
  Scaffold


  Basic Translation
  ܧଓతʹίϯςϯπΛ࡞Δ
  ᶃ ᶅ

  View Slide

 19. Heroku Gumroad
  HTML PDF / EPUB
  ᶃ ᶅ  💰--; Ͱ ຋༁ɾߋ৽ ͢Δ
  Origin
  Intermediat
  e

  Format
  Scaffold


  Basic Translation
  Translate

  View Slide

 20. Heroku Gumroad
  HTML
  ຋༁نൣͷ࡞੒
  e

  Format
  Translate
  Origin

  View Slide

 21. ݪஶ ຋༁API
  Heroku Gumroad
  HTML
  தؒܗࣜ


  View Slide

 22. ྫ͑͹ɺίϯςϯπͷߋ৽

  View Slide

 23. ྫ͑͹ɺίϯςϯπͷ૊൛

  View Slide

 24. ৄ͘͠͸ԼهεϥΠυ΁!

  View Slide

 25. ݪஶ ຋༁API
  Heroku Gumroad
  HTML
  தؒܗࣜ


  View Slide

 26. ྫ͑͹ɺిࢠॻ੶

  View Slide

 27. ྫ͑͹ɺProϓϥϯ

  View Slide

 28. ྫ͑͹ɺCarbon Ads

  View Slide

 29. ݪஶ ຋༁API
  Heroku Gumroad
  HTML
  தؒܗࣜ


  View Slide

 30. Ωϟογϡϑϩʔ


  ʢ࣮ࡍɺճ͍ͬͯΔͷ͔?ʣ

  View Slide

 31. ిࢠॻ੶
  Pro ϓϥϯ
  Carbon Ads
  for OpenSource
  ·ͩ·ͩ͜Ε͔Β… 😭

  View Slide

 32. ܧଓతʹ͢ΔͨΊʹ…


  ɾ޿ࠂΛݟ௚͢ʁ


  ɾಈըίϯςϯπʁ


  ɾProϓϥϯ৽ػೳʁ

  View Slide

 33. ࣦഊ͔Βֶͼɺ


  ͏·͍͘͘·Ͱ


  Կ౓΋௅ઓ͍ͨ͠

  View Slide

 34. ΦϚέ

  View Slide

 35. Q.


  ੺ࣈͳͷʹͳΜͰ


  ܧଓͰ͖ͯΔͷʁ

  View Slide

 36. A.


  ΋͏̍ͭͷࣄۀͷ


  ച্͕͋Δ͔Βɻ

  View Slide

 37. ༧ࢉΛ૿΍͢
  8FC։ൃͷ࣮ફ
  8FC։ൃͷֶश

  View Slide

 38. 3BJMTνϡʔτϦΞϧͷ࢓૊Έ Ұ෦

  View Slide

 39. ࣄྫϑϩϯτϞόΠϧݚम
  (.0ϖύϘ

  IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOGCGFC
  Ruby on Rails νϡʔτϦΞϧɺϑϩϯτΤϯυݚमͷଓฤͱͯ͠ɺએݴతUI
  ϓϩάϥϛϯάͱ Dart ɾ Flutter ͷجຊΛֶΜͩޙɺνϡʔτϦΞϧͰ࡞੒͠
  ͨ Rails ΞϓϦέʔγϣϯͷϞόΠϧΞϓϦ൛Λ։ൃ͢Δߏ੒ͱͳ͍ͬͯ·͢

  Ҿ༻: GMOϖύϘͷΤϯδχΞݚम2021ͷࢿྉΛެ։͠·͢

  https://tech.pepabo.com/2021/09/21/newbie-training-2021

  View Slide

 40. ࣄྫηΩϡϦςΟݚम
  &(ηΩϡΞιϦϡʔγϣϯζ

  IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOEDF

  View Slide

 41. IUUQTOPUFDPNZBTTMBCOOFGEFG
  ڭࡐࢧԉιχοΫΨʔσϯ ֶश߹॓

  View Slide

 42. ༧ࢉΛ૿΍͢
  8FC։ൃͷ࣮ફ
  8FC։ൃͷֶश

  View Slide

 43. RailsνϡʔτϦΞϧ


  ʹൺ΂Δͱ·ͩ·ͩ


  ՝୊΋ଟ͍Ͱ͕͢ɺ

  View Slide

 44. RailsΨΠυ΋


  ܧଓతʹߋ৽Ͱ͖Δ


  ࢓૊Έʹ࢓্͍͛ͨ!

  View Slide

 45. 2022೥΋


  Ҿ͖ଓ͖ΑΖ͘͠


  ͓ئ͍͠·͢ 🙏
  ʢ͏·͍͔͘ͳ͍ࢪࡦ΋͋Δ͔΋Ͱ͕͢ʣ

  View Slide

 46. 3BJMTΨΠυͷ
  ରԠ൛Λ
  ϦϦʔεͨ͠࿩
  ɹͷ
  ཪଆͷ࿩
  ͓ۚ

  View Slide