Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ベンチャー企業がCircleCIを選んだ理由と活用方法

 ベンチャー企業がCircleCIを選んだ理由と活用方法

第2回CircleCI ユーザーコミュニティミートアップ 発表内容
https://circleci.connpass.com/event/120371/

Yasuhiroki

March 05, 2019
Tweet

More Decks by Yasuhiroki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϕϯνϟʔاۀ͕
  CircleCIΛબΜͩཧ༝
  ͱ׆༻ํ๏
  A10 Lab Inc.

  @yasuhiroki

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ Workflow

  View full-size slide

 3. Yasuhiroki (@duck_yasuhiroki)

  View full-size slide

 4. CircleCI User Community ӡӦ

  View full-size slide

 5. ޷͖ͳ΋ͷ / ۤखͳ΋ͷ

  View full-size slide

 6. Workflowશମ

  View full-size slide

 7. ͪΌΜͱ Job ΋ॻ͍ͨΑ

  View full-size slide

 8. ࣗݾ঺հ ৄࡉ
  • yasuhiroki (tw: @duck_yasuhiroki)
  • CircleCI User Community ӡӦϝϯόʔ
  • CircleCIྺ͸ 2.0 ͕ग़ͨࠒ͔Β
  • ͦͷલ͸ Jenkins ͓͡͞Μ

  View full-size slide

 9. ϕϯνϟʔاۀ͕CircleCIΛ
  બΜͩཧ༝ͱ׆༻ํ๏

  View full-size slide

 10. ฐࣾ঺հ
  • A10 Lab Inc.
  • 2017೥2݄ʹιχʔ͔Βಠཱ
  • ࡾ೔๥ओ๷ࢭΞϓϦʮΈΜνϟϨʯ

  View full-size slide

 11. ϝϯόʔ໿ 10໊

  (ΠϯλʔϯؚΉ)

  View full-size slide

 12. ΤϯδχΞ
  7໊

  (ΠϯλʔϯؚΉ)

  View full-size slide

 13. ΤϯδχΞͷ୲౰಺༁
  • Android: 3໊
  • iOS: 4໊
  • API: 3໊
  • AWS 2໊

  View full-size slide

 14. ΤϯδχΞ਺ΑΓଟ͍
  • Android: 3໊
  • iOS: 4໊
  • API: 3໊
  • AWS 2໊
  > 7

  View full-size slide

 15. ΤϯδχΞ਺ΑΓଟ͍
  • Android: 3໊
  • iOS: 4໊
  • API: 3໊
  • AWS 2໊
  1ਓN໾

  View full-size slide

 16. ͓໰͍߹Θͤ

  ɹ=> ରԠ͠·͢
  ετΞϨϏϡʔ
  ɹ=> ରԠ͠·͢
  αʔϏε಺௨ใ
  ɹ=> ରԠ͠·͢

  View full-size slide

 17. ։ൃ͢Δ࣌ؒ͸ݶΒΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 18. ͦΜͳ؀ڥͰ

  CircleCI Λͳͥબͼ

  CircleCI ͰԿΛͨ͠ͷ͔

  View full-size slide

 19. CircleCIΛબΜͩཧ༝

  View full-size slide

 20. CircleCI ΛબΜͩཧ༝
  • ར༻͢ΔαʔϏεΛݮΒ͍ͨ͠

  View full-size slide

 21. ར༻͢ΔαʔϏεΛݮΒ͍ͨ͠
  • ࣾһ਺͕গͳ͍ͷͰ 1ਓN໾
  • Android/iOS/Rails ͳͲԣஅͯ͠୲౰
  • ݶΒΕͨϦιʔεͷதͰ΍Γ͘Γ

  View full-size slide

 22. Ϧιʔε͕ݶΒΕ͍ͯΔͷͰ
  • αʔϏεΛ͍ͭ͘΋࢖͏ͱɺ

  ֶशίετɾ؅ཧίετ ͕૿͑ͯࠔΔ
  • 1ͭͷαʔϏεʹू໿Ͱ͖Δͱخ͍͠

  View full-size slide

 23. ͦ͜Ͱ CircleCI ΛબͿ
  • iOS/Android/Rails/AWS ͢΂ͯରԠͰ͖Δ

  View full-size slide

 24. CircleCI ΛબΜͩ΋ͷͷ...
  • iOS/Android/Rails/AWS ͢΂ͯରԠͰ͖Δ
  • ͱɺࢥ͍͕ͬͯͨ...

  View full-size slide

 25. CircleCI ͷ macOS ϓϥϯ
  • Linuxͱ͸ผྉۚ
  • ࠷௿ $39/݄
  • Ϗϧυ੍࣌ؒݶ
  • ࠷௿ 500෼/݄

  View full-size slide

 26. CircleCI ͷ macOS ϓϥϯ
  • ຖ೔ΨϯΨϯϏϧυ͍ͨ͠
  • 500෼͡Ό଍Γͳ͍
  • ͬ͘͟Γܭࢉ͢Δͱɺ

  ɹɹ1Ϗϧυ10෼ * 10ճ * 20೔

  ɹɹɹɹɹɹɹ => 2000෼ ཉ͍͠

  View full-size slide

 27. CircleCI ͷ macOS ϓϥϯ
  • ্ҐͷϓϥϯͳΒͲ͏͔
  • $129/݄ (1800෼)
  • $249/݄ (5000෼)
  • ଞͷख͕ͳ͍͔ͳ͊...

  View full-size slide

 28. iOS ͸ bitrise ʹͨ͠
  • ΫϥΠΞϯτΞϓϦʹ

  ಛԽ͍ͯ͠ΔͷͰ͔Ώ͍ͱ͜Ζʹख͕ಧ͘
  • ຖ೔ΨϯΨϯϏϧυͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • CircleCI ͷΩϡʔ͕ۭ͍ͯྑ͍
  • ࢖͏αʔϏε͕૿͑ͨ...

  View full-size slide

 29. ͍ͬͦ bitrise ʹ౷Ұ͢Δʁ
  • bitrise ͸ΫϥΠΞϯτΞϓϦʹಛԽ
  • Rails ΍ AWS Λѻ͏ͷ͸Ͱ͖ͳ͍?

  Ͱ͖ͨͱͯ͠΋೉ͦ͠͏?

  View full-size slide

 30. CircleCI & bitrise ମ੍ʹ
  • CircleCI ʹ౷Ұ͍ͨ͠ؾ࣋ͪ͸͋Δ
  • iOSαϙʔτ͕ڧԽ͞ΕΔͱ͍͍ͳ͊

  View full-size slide

 31. CircleCIͷ׆༻ํ๏

  View full-size slide

 32. 1ਓN໾ͷ՝୊

  View full-size slide

 33. ઐ໳֎ͷྖҬʹ৮ΕΔͷͰ...
  • ίʔυͷॻ͖ํ͕ͦΕͧΕҧͬͯށ࿭͏
  • σϓϩΠɾϦϦʔεํ๏͕Α͘෼͔Βͳ͍

  View full-size slide

 34. ͢΂͖͜ͱʹूத͍ͨ͠
  • ࣮૷͢Δػೳʹूத͍ͨ͠
  • ࢓༷ɺϩδοΫɺઃܭ ʹूத͍ͨ͠

  View full-size slide

 35. ࣗಈԽͰ͖Δͱ͜Ζ͸ࣗಈԽ
  • Ϗϧυɺςετͷ֬ೝ => ࣗಈԽ
  • ίʔυϑΥʔϚοτͷ֬ೝ => ࣗಈԽ
  • σϓϩΠɺϦϦʔε࡞ۀ => ࣗಈԽ

  View full-size slide

 36. ཧ૝Λ૝૾
  • GitHub Λී௨ʹ࢖͑͹ྑ͍࢓૊Έʹ͍ͨ͠
  • ಛผͳϧʔϧ͸࡞Γͨ͘ͳ͍
  • ආ͚͍ͨϧʔϧͷྫ
  • ʮXXϥϕϧ͕͋Δ࣌͸YY͢Δʯ
  • ʮϦϦʔεͨ͘͠ͳ͍࣌͸ ZZ ͢Δʯ

  View full-size slide

 37. τϦΨʔ͸։ൃखॱʹؚΊΔ
  • ॲཧΛ࣮ߦ͢ΔτϦΨʔ͸ҎԼʹݶఆ
  • GitHubʹϓογϡ
  • ϓϧϦΫΤετ࡞੒
  • ϓϧϦΫΤετΛϚʔδ
  • ͜ͷτϦΨʔͰରԠͰ͖ͳ͍͜ͱ͸΍Βͳ͍
  • => ෳࡶͳӡ༻ϧʔϧΛ࡞Βͳ͍

  View full-size slide

 38. ࣗಈԽ͠΍͍͢ϒϥϯνߏ੒
  • ϒϥϯνߏ੒͸୯७ͳํ͕ࣗಈԽ͠΍͍͢
  • ࣍ͷ4छྨʹͳΔΑ͏ϧʔϧΛม͑ͨ
  • feature
  • develop
  • staging
  • master

  View full-size slide

 39. feature ͷ Workflow
  Lint Unit Test

  View full-size slide

 40. reviewdog ͰࣗಈϨϏϡʔ

  View full-size slide

 41. featureͷUT͸ܰΊʹ

  View full-size slide

 42. UT͸ฒྻͰ࣮ߦͰ͖ΔΑ͏ʹ

  View full-size slide

 43. ΧόϨοδ݁Ռ͕

  ෼ׂ͞Ε͍ͯΔͷͰϚʔδ͢Δ

  View full-size slide

 44. develop ͷ Workflow
  Unit Test Deploy
  ϓϧϦΫ࡞੒

  View full-size slide

 45. Deploy
  ։ൃ؀ڥʹσϓϩΠ
  ex) eb deploy

  View full-size slide

 46. ϓϧϦΫΤετࣗಈ࡞੒ɾߋ৽

  View full-size slide

 47. ϓϧϦΫͷλΠτϧ͕ॏཁ
  ϓϧϦΫΤετͷ

  λΠτϧ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 48. ϓϧϦΫͷλΠτϧ͕ॏཁ
  • ϓϧϦΫͷλΠτϧ == ϦϦʔε෺ͷઆ໌จ
  • git log ͷ Merge ίϛοτ͔ΒϓϧϦΫΤετΛಛ
  ఆ͠ɺͦͷλΠτϧΛऔಘͯ͠࢖͍ͬͯΔ
  • Merge ίϛοτ͕ඞཁͳͷͰ git rebase ࣌͸஫ҙ
  • git rebase --preserve-merges ͠ͳ͍ͱ Merge ί
  ϛοτ͕ফ͑ͯ͠·͏

  View full-size slide

 49. staging / master ͸

  develop ͱ΄΅ಉ͡

  View full-size slide

 50. ࡞ͬͨ࢓૊ΈͷҰཡ
  • GitHubʹϓογϡ

  ɹɹ => Ϗϧυɺςετ
  • ϓϧϦΫΤετΛ࡞੒

  ɹɹ => ίʔυϨϏϡʔ
  • ϓϧϦΫΤετΛϚʔδ

  ɹɹ => σϓϩΠɺϓϧϦΫ࡞੒ɾߋ৽

  View full-size slide

 51. TODO
  • Android ͷ PlayετΞ σϓϩΠ
  • GitHub ͷ Tag / Release ͷࣗಈ࡞੒

  View full-size slide

 52. (͓·͚) NightlyϏϧυ
  • CircleCI ͸ cronه๏Ͱɺ

  ࢦఆͨ͠λΠϛϯάͰࣗಈϏϧυͰ͖Δ
  • ௒ศར

  View full-size slide

 53. ࢖༻ྫ Ұ೔Ұճ update gems

  View full-size slide

 54. ·ͱΊ
  • CircleCI ͸ iOS/Android/Rails ͢΂ͯΛΧόʔ
  Ͱ͖Δ ※ୠ͠ iOS ͸੍ݶ͋Γ
  • GitHub Ͱී௨ʹ։ൃ͢Δ͚ͩͰྑ͍࢓૊ΈΛ
  ࡞ͬͨ

  View full-size slide