Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SWORD ART COMBINE

yimajo
October 25, 2020

SWORD ART COMBINE

この発表資料は『iOSアプリ開発のためのFunctional Architecture情報共有会』で発表した資料です。
https://connpass.com/event/192067/

# その他 引用元

The Composable Architecture
https://github.com/pointfreeco/swift-composable-architecture

combine-schedulers
https://github.com/pointfreeco/combine-schedulers

SAO
https://sao-alicization.net/

YouTube
https://www.youtube.com/user/eguri89

yimajo

October 25, 2020
Tweet

More Decks by yimajo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. SWORD ART COMBINE
  - ΞϦγθʔγϣϯ-
  iOS Functional Architecture ษڧձ 2020.10.25
  @yiamjo

  View Slide

 2. ͜ͷεϥΠυʹ͸2020೥य़Ն์ૹͷ
  ΞχϝSAOΞϦγθʔγϣϯฤͷ
  ωλόϨؚ͕·Ε·͢

  View Slide

 3. ͋ͱͰݟΑ͏ͱࢥͬͯΔํ͸
  ໨ΛͭΉ͍͔ͬͯͨͩ͘
  ӾཡΛ͝தࢭ͍ͩ͘͞

  View Slide

 4. Ξχϝ൛͚ͩͰ͍͍ΜͰ·ͣSAOΛݟ
  ͔ͯΒ͜ͷࢿྉΛݟ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 5. ͪΌΜͱΞχϝ൛ݟ·ͨ͠ʁ
  ͋ɺ͍ͭͰʹ
  ͍ͭͰʹܶ৔൛΋͋ΔΜͰΞϦγθʔ
  γϣϯฤͷલʹݟ·ͨ͠ʁ

  View Slide

 6. ͍͍ͬͨɺͳͥͦΜͳ͜ͱΛ…

  View Slide

 7. ͍΍ɺࣗ෼ͷ޷͖ʹεϥΠυ࡞ͬͨ΄
  ͏͕ḿΔ͔Β…

  View Slide

 8. ΞΫηϧϫʔϧυͷํ΋ݟͨ΄͏͕͍
  ͍Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 9. ͳΔ΄Ͳ
  ΞΫηϧϫʔϧυͷํ͸ະࢹௌͰ͔·
  ͍·ͤΜ

  View Slide

 10. Ͱ͸͔͜͜Β͸
  Ξχϝ൛SAO͓Αͼܶ৔Ξχϝ൛Λݟ
  ͨͱ͍͏͜ͱͰਐΊ·͢

  View Slide

 11. • લฤ: TCAͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ pointfreeco/combine-schedulers
  • https://github.com/pointfreeco/combine-schedulers
  • RxSwiftͱͷൺֱ
  • ޙฤ: ͦ΋ͦ΋CombineͰͷSchedulerͷ໾ׂ΍ಈ࡞
  • pointfreeco/combine-schedulers ͕Ͳ͏΍ͬͯΔͷ͔
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 12. TCAͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  pointfreeco/combine-schedulers
  ʹ͍ͭͯ
  લ൒

  View Slide

 13. TCAͰ͸ReducerͷςετͰ࢖ΘΕΔ

  View Slide

 14. Reducerͷςετͷྫ
  ps://github.com/pointfreeco/swift-composable-architecture/blob/0.8.0/Examples/Search/Search/SearchView.swift
  Examples/Search/SearchView

  View Slide

 15. Reducerͷςετͷྫ
  ps://github.com/pointfreeco/swift-composable-architecture/blob/0.8.0/Examples/Search/Search/SearchView.swift https://github.com/pointfreeco/swift-composable-architecture/blob/0.8.0/Examples/Search/SearchTests/SearchTests.swif
  Examples/Search/SearchView

  View Slide

 16. ೚ҙʹ࣌ؒΛਐΊɺ
  EffectΛଈ࣮࣌ߦ͍ͤͯ͞Δ

  View Slide

 17. Πϝʔδ: ಈըϓϨΠϠʔ

  View Slide

 18. Πϝʔδ: ಈըϓϨΠϠʔ

  View Slide

 19. ࣍ʹԿ͕͋Δ͔ͱ͍͏ͷ͕Θ͔͍ͬͯͯɺ
  ͦͷλΠϛϯά·Ͱ࣌ؒΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ
  ςετ࣮ߦ࣌ʹ࣮࣌ؒͷܦա͸ඞཁ͕ͳ͍ɻ
  Πϝʔδ: ಈըϓϨΠϠʔ

  View Slide

 20. ൺֱͷͨΊʹRxSwiftͷ࿩Λग़͢Αʂ

  View Slide

 21. RxSwift ͷ TestScheduler ͸
  ࣌ؒΛԾ૝తʹѻ͏͜ͱͰ
  ςετίʔυΛಡΈ΍ͯ͘͢͠Δ

  View Slide

 22. ղ૾౓ͱ͍͏֓೦͕͋Δ
  • Ծ૝࣌ؒ = ݱ࣮࣌ؒ / ղ૾౓
  • ۩ମྫʢղ૾౓Λ0.1ͱͨ͠৔߹ʣ
  • Ծ૝࣌ؒ10 = ݱ࣮࣌ؒ1ඵ / ղ૾౓0.1
  • Ծ૝࣌ؒ3 = ݱ࣮࣌ؒ0.3 / ղ૾౓0.1
  ςετΛ࣮ߦ͢ΔλΠϛϯάΛݱ࣮࣌ؒͰࢦఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  Ծ૝࣌ؒͰࢦఆ͢Δ͜ͱͰςετ࣮ߦΛݱ࣮࣌ؒʹґଘͤ͞ͳ͍Α͏ʹͰ͖͍ͯΔɻ

  View Slide

 23. ݱ࣮ͷ࣌ؒͰͪΜͨΒ࣮ߦΛ
  ଴ͭͷͰ͸ͳ͘ɺԾ૝࣌ؒͷதͰ
  ΠϕϯτΛॱ࣍ॲཧ͍ͯ͘͠…
  ʢRxSwift Ծ૝࣌ؒͷܦա͕࣮࣌ؒࡍʹͲ͏͍͏εϐʔυ͔͸෼͔Βͳ͍΋ͷͷʣ
  ͜Ε͸Կ͔ ͜͜Ζ͋ͨΓ͋Γ·͢ΑͶ….ʂ

  View Slide

 24. Πϝʔδ: SAO ΞϦγθʔγϣϯฤͷԾ૝ੈքʮΞϯμʔϫʔϧυʯ Ҿ༻: https://sao-alicization.net/
  SAOݱ࣮ੈք SAOԾ૝ੈքʮΞϯμʔϫʔϧυʯ

  View Slide

 25. ݱ࣮ੈքͷ࣌ؒʹ͍ͨͯ͠ഒ཰Λ͔͚ΒΕͨ
  ࣌ؒʹΑͬͯՃ଎ͯ͠ੈքΛߏங͍ͯ͠Δ
  Πϝʔδ: SAO ΞϦγθʔγϣϯฤͷԾ૝ੈքʮΞϯμʔϫʔϧυʯ Ҿ༻: https://sao-alicization.net/
  SAOݱ࣮ੈք SAOԾ૝ੈքʮΞϯμʔϫʔϧυʯ

  View Slide

 26. ͱ͍͏Θ͚Ͱ RxSwift ͱൺֱͭͭͦ͠
  ͷҧ͍Λ੔ཧ͢Δͱ

  View Slide

 27. RxSwift ͷεέδϡʔϥ͸
  SAO ΞϯμʔϫʔϧυతʹԾ૝࣌ؒͱͯ͠ѻ͏ɻ
  CombineScheduler ͸
  ϝσΟΞϓϨΠϠʔతʹ࣌ؒΛ
  ੍ޚͯ͠ඈ͹͢ɻ

  View Slide

 28. ༨ஊ

  View Slide

 29. SAO ݱ࣮ੈքͷهऀ SAO ݱ࣮ੈքʹϩϘମͰ࿈Εͯ͜ΒΕͨ
  ΞϯμʔϫʔϧυਓͷΞϦε͞Μ
  Ҿ༻: https://sao-alicization.net/

  View Slide

 30. -> هऀձݟ։͘ΜͳΒ಄֖։͍ͯAIͬͯূ໌ͯ͠
  SAO ݱ࣮ੈքͷهऀ SAO ݱ࣮ੈքʹϩϘମͰ࿈Εͯ͜ΒΕͨ
  ΞϯμʔϫʔϧυਓͷΞϦε͞Μ
  Ҿ༻: https://sao-alicization.net/

  View Slide

 31. -> هऀձݟ։͘ΜͳΒ಄֖։͍ͯAIͬͯূ໌ͯ͠
  ͡Ό͋ͦͬͪ΋಄֖։͍ͯਓؒͬͯূ໌ͯ͠ <-
  SAO ݱ࣮ੈքͷهऀ SAO ݱ࣮ੈքʹϩϘମͰ࿈Εͯ͜ΒΕͨ
  ΞϯμʔϫʔϧυਓͷΞϦε͞Μ
  Ҿ༻: https://sao-alicization.net/

  View Slide

 32. -> هऀձݟ։͘ΜͳΒ಄֖։͍ͯAIͬͯূ໌ͯ͠
  ͡Ό͋ͦͬͪ΋಄֖։͍ͯਓؒͬͯূ໌ͯ͠ <-
  ΞϯμʔϫʔϧυਓΛ <-
  ਓ޻෺ݺ͹ΘΓ͚ͯͬ͠Ͳ͞ʙ
  ͓લΒͷੈքͷͦͷ্ʹ͸
  Կ΋ͳ͍ͱݴ͍੾ΕΔΜ͔ʁ
  ͓લΒͷ૑଄ओ͕͍ͯɺ͓લΒࣗମ
  ਓ޻తʹͭ͘ΒΕͨΜ͡Όͳ͍ͬͯ
  ͦ͏͍͏ͷূ໌Ͱ͖Μͷ͔ʙ
  SAO ݱ࣮ੈքͷهऀ SAO ݱ࣮ੈքʹϩϘମͰ࿈Εͯ͜ΒΕͨ
  ΞϯμʔϫʔϧυਓͷΞϦε͞Μ
  Ҿ༻: https://sao-alicization.net/

  View Slide

 33. -> هऀձݟ։͘ΜͳΒ಄֖։͍ͯAIͬͯূ໌ͯ͠
  ͡Ό͋ͦͬͪ΋಄֖։͍ͯਓؒͬͯূ໌ͯ͠ <-
  ΞϯμʔϫʔϧυਓΛ <-
  ਓ޻෺ݺ͹ΘΓ͚ͯͬ͠Ͳ͞ʙ
  ͓લΒͷੈքͷͦͷ্ʹ͸
  Կ΋ͳ͍ͱݴ͍੾ΕΔΜ͔ʁ
  ͓લΒͷ૑଄ओ͕͍ͯɺ͓લΒࣗମ
  ਓ޻తʹͭ͘ΒΕͨΜ͡Όͳ͍ͬͯ
  ͦ͏͍͏ͷূ໌Ͱ͖Μͷ͔ʙ
  SAO ݱ࣮ੈքͷهऀ SAO ݱ࣮ੈքʹϩϘମͰ࿈Εͯ͜ΒΕͨ
  ΞϯμʔϫʔϧυਓͷΞϦε͞Μ
  ΞϯμʔϫʔϧυͰ฻Β͢ੜ໋ମ͸
  ࣗ෼͕ͨͪSAOݱ࣮ੈքਓʹΑͬͯਓ޻తʹ
  ͭ͘ΒΕͨͳΜͯࢥͬͯͳ͍Θ͚
  Ҿ༻: https://sao-alicization.net/

  View Slide

 34. લ൒ऴΘΓ

  View Slide

 35. ޙ൒
  ͦ΋ͦ΋CombineͰͷScheduler
  ͷ໾ׂ΍ಈ࡞

  View Slide

 36. • combine-schedulers͕ԿΛ΍ͬͯΔ͔஌Γ͍ͨ
  • ͦ΋ͦ΋CombineͷSchedulerͱ͸Կͳͷ͔Λઌʹ஌Βͳ͍ͱ͍͚
  ͳ͍
  • ͦ΋ͦ΋PublisherͱSubscriberͷ΍ΓͱΓ͔Β͓͞Β͍
  • Schedulerϓϩτίϧͷϝιου͕ݺ͹ΕΔ͜ͱͷجૅ

  View Slide

 37. pointfreeco/combine-schdulers ͕
  Ͳ͏΍ͬͯ೚ҙʹ࣌ؒΛ
  ੍ޚͰ͖Δͷ͔ͷͨΊͷجૅ

  View Slide

 38. Schedulerʹؔ͢ΔΑ͋͘Δઆ໌ͷྫ…
  Scheduler͸ʮUpstreamͷʯʮDownstreamͷʯ
  ॲཧεϨουΛ੾Γସ͑Δ

  View Slide

 39. Schedulerʹؔ͢ΔΑ͋͘Δઆ໌ͷྫ…
  Scheduler͸ʮUpstreamͷʯʮDownstreamͷʯ
  ॲཧεϨουΛ੾Γସ͑Δ
  ͱ͍͏ͷΛਂ۷Γͭͭ͠આ໌Λ͠·͢

  View Slide

 40. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }

  View Slide

 41. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }

  View Slide

 42. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }
  subscribe(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  UpstreamͱDownstreamεϨου͕੾ΓସΘΔ

  View Slide

 43. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }
  subscribe(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  UpstreamͱDownstreamεϨου͕੾ΓସΘΔ

  View Slide

 44. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }
  subscribe(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  UpstreamͱDownstreamεϨου͕੾ΓସΘΔ

  View Slide

 45. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }
  subscribe(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  UpstreamͱDownstreamεϨου͕੾ΓସΘΔ
  receive(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  DownstreamͷεϨου͕੾ΓସΘΔ

  View Slide

 46. subscribe(on:)ͱreceive(on:)
  let cancellable = publisher
  .flatMap { … }
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .map { String($0) }
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink {
  print($0)
  }
  subscribe(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  UpstreamͱDownstreamεϨου͕੾ΓସΘΔ
  receive(on:)Ͱࢦఆͨ͠εέδϡʔϥʹΑΓɺ
  DownstreamͷεϨου͕੾ΓସΘΔ
  subscribe(on:)͸Downstream ʹ΋Өڹ͢Δ

  View Slide

 47. ਖ਼֬͞ͷͨΊͷิ଍
  • subscribe(on:)
  • UpstreamͷεϨουΛ੾Γସ͑Δ͕ɺDownstremʹ΋Өڹ͕͋Δ
  • receive(on:)
  • DownstreamͷΈεϨουΛ੾Γସ͑Δ

  View Slide

 48. ਖ਼֬͞ͷͨΊͷิ଍
  • subscribe(on:)
  • UpstreamͷεϨουΛ੾Γସ͑Δ͕ɺDownstremʹ΋Өڹ͕͋Δ
  • receive(on:)
  • DownstreamͷΈεϨουΛ੾Γସ͑Δ
  ͜ΕΒ͸୯ͳΔϧʔϧͰ͸ͳ͘ɺ
  ࣮ࡍ͸ཧղ͢Ε͹௚ײͰΘ͔ΔΘ͚Α

  View Slide

 49. WWDC19ͷCombineͷηογϣϯ
  ͜͜ͰSchedulerʹ͍ͭͯͷಈ࡞͕͋ΔͷͰͦΕͰิ଍͢Ε͹ྑͦ͞͏

  View Slide

 50. /05&
  4VCTDSJQUJPOͷಈ࡞͸೚ҙͷͨΊɺ
  ͜ͷྫͰ͸͜͏͍͏ಈ࡞Λ
  ͍ͯ͠Δͱ͍͏ྫͰ͔͠ͳ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 51. /05&
  4VCTDSJQUJPOͷಈ࡞͸೚ҙͷͨΊɺ
  ͜ͷྫͰ͸͜͏͍͏ಈ࡞Λ
  ͍ͯ͠Δͱ͍͏ྫͰ͔͠ͳ͍Ͱ͢ɻ
  Publisher͕.subscribe(on: scheduler)
  ͞Ε͍ͯΕ͹ɺTVCTDSJCF΍SFDFJWF͞Εͨࡍ
  ࢦఆ͞Εͨ4DIFEVMFSͷϓϩτίϧͷϝιουͰ
  ॲཧΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱͰΩϡʔΛ੾Γସ͑Δɻ
  ˣ
  1VCMJTIFSͷΠϕϯτॲཧٴͼɺͦͷޙͷॲཧ΋
  ੾Γସ͑ΒΕͨΩϡʔͰҾ͖ଓ͖࣮ߦ͞ΕΔɻ

  View Slide

 52. /05&
  4VCTDSJQUJPOͷಈ࡞͸೚ҙͷͨΊɺ
  ͜ͷྫͰ͸͜͏͍͏ಈ࡞Λ
  ͍ͯ͠Δͱ͍͏ྫͰ͔͠ͳ͍Ͱ͢ɻ
  Publisher͕
  .receive(on: scheduler)
  ͞Ε͍ͯΕ͹ɺSFDFJWF࣌ʹ
  ࢦఆ͞Εͨ4DIFEVMFS͕
  ͦͷΩϡʔͰॲཧΛ࣮ߦ͢Δɻ
  ˣ
  ͦͷޙͷॲཧ΋ͦͷΩϡʔͰ
  Ҿ͖ଓ͖࣮ߦ͞ΕΔɻ
  Publisher͕.subscribe(on: scheduler)
  ͞Ε͍ͯΕ͹ɺTVCTDSJCF΍SFDFJWF͞Εͨࡍ
  ࢦఆ͞Εͨ4DIFEVMFSͷϓϩτίϧͷϝιουͰ
  ॲཧΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱͰΩϡʔΛ੾Γସ͑Δɻ
  ˣ
  1VCMJTIFSͷΠϕϯτॲཧٴͼɺͦͷޙͷॲཧ΋
  ੾Γସ͑ΒΕͨΩϡʔͰҾ͖ଓ͖࣮ߦ͞ΕΔɻ

  View Slide

 53. Schedulerϓϩτίϧͷඞਢϝιου
  • schedule(options:_:)
  • schedule(after:tolerance:options:_:)
  • schedule(after:interval:tolerance:options:_:)
  https://developer.apple.com/documentation/combine/scheduler

  View Slide

 54. Scheduler ͷඞਢϝιου scheduler(options:_:)
  https://github.com/pointfreeco/combine-schedulers/blob/0.1.2/Sources/CombineSchedulers/TestScheduler.swift
  var scheduled: [(sequence: UInt, date: SchedulerTimeType, action: () -> Void)] = []

  View Slide

 55. ਖ਼֬͞ͷͨΊͷิ଍ -> ཧ۶͕Θ͔ͬͨ͸ͣ
  • subscribe(on:)
  • UpstreamͷεϨουΛ੾Γସ͑Δ͕ɺDownstremʹ΋Өڹ͕͋Δ
  • subscribe͞Εͨࡍ΍request͞Εͨࡍʹಈ࡞͢ΔεέδϡʔϥΛܾΊΔʢ࣮͸΋͏গ͠
  ࡉ͔͘Ωϟϯηϧ͞Εͨࡍ΋ͦͷεέδϡʔϥ͕ಈ͘ʣ
  • receive(on:)
  • DownstreamͷΈεϨουΛ੾Γସ͑Δ
  • Subscriber͕receiveͨ͠ࡍʹಈ࡞͢ΔεέδϡʔϥΛܾΊΔ
  https://developer.apple.com/documentation/combine/publishers/handleevents/subscribe(on:options:)

  View Slide

 56. ͳΜͰ͜Μͳ࿩ͯ͠Δ͔

  View Slide

 57. pointfreeco/combine-schdulers
  ͸Ͳ͏΍ͬͯ
  ࣌ؒΛ੍ޚͯ͠Δ͔ͱ͔ͷ࿩

  View Slide

 58. combine-schedulersͷ
  advance(by:)
  ͕ԿΛ΍ͬͯΔͷ͔ΛݟͯΈΔ

  View Slide

 59. // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 60. // ݱࡏ͔࣌ؒΒࢦఆ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ finalDate
  // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 61. // ݱࡏ͔࣌ؒΒࢦఆ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ finalDate
  // ݱࡏ࣌ؒ <= ਐΊͨ࣌ؒͳΒ ͦͷؒϧʔϓʢͭ·Γݱࡏ࣌ؒ͸ਐΊΒΕΔʣ
  // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 62. // ݱࡏ͔࣌ؒΒࢦఆ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ finalDate
  // ݱࡏ࣌ؒ <= ਐΊͨ࣌ؒͳΒ ͦͷؒϧʔϓʢͭ·Γݱࡏ࣌ؒ͸ਐΊΒΕΔʣ
  // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ >= εέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτ࣌ؒ
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 63. // ݱࡏ͔࣌ؒΒࢦఆ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ finalDate
  // ݱࡏ࣌ؒ <= ਐΊͨ࣌ؒͳΒ ͦͷؒϧʔϓʢͭ·Γݱࡏ࣌ؒ͸ਐΊΒΕΔʣ
  // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ͸ɺ·ͩεέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτͷ࣌ؒʹಧ͍ͯͳ͍ͷͰ
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ >= εέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτ࣌ؒ
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 64. // ݱࡏ͔࣌ؒΒࢦఆ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ finalDate
  // ݱࡏ࣌ؒ <= ਐΊͨ࣌ؒͳΒ ͦͷؒϧʔϓʢͭ·Γݱࡏ࣌ؒ͸ਐΊΒΕΔʣ
  // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ͸ɺ·ͩεέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτͷ࣌ؒʹಧ͍ͯͳ͍ͷͰ
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒʹͯ͠ advance(by:)Λऴྃ
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ >= εέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτ࣌ؒ
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 65. // ݱࡏ͔࣌ؒΒࢦఆ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ finalDate
  // ݱࡏ࣌ؒ <= ਐΊͨ࣌ؒͳΒ ͦͷؒϧʔϓʢͭ·Γݱࡏ࣌ؒ͸ਐΊΒΕΔʣ
  // scheduledऔΓग़ͤͨΒΞΫγϣϯΛ࣮ߦͯ͠࡟আ͓ͯ͘͠
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ͸ɺ·ͩεέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτͷ࣌ؒʹಧ͍ͯͳ͍ͷͰ
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒʹͯ͠ advance(by:)Λऴྃ
  // ݱࡏ࣌ؒΛεέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτ࣌ؒ·ͰਐΊΔ
  // ݱࡏ࣌ؒΛਐΊͨ࣌ؒ >= εέδϡʔϧ͞ΕͨΠϕϯτ࣌ؒ
  now nextDate
  finalDate
  advance(by:)

  View Slide

 66. • ͦ΋ͦ΋PublisherΛSubscribe͞ΕΔͱ
  • SchedulerΛݺͼग़͍ͯ͠ΔॲཧΩϡʔΛม͑ΔΘ͚͚ͩͲ
  • ΧελϜSchedulerΛ࡞ΔͱɺΠϕϯτͷൃՐ࣌ؒ·Ͱऔಘ͢Δ
  ͜ͱ ΋ Ͱ͖Δ

  View Slide

 67. TestScheduler
  pointfreeco/combine-schedulers
  https://github.com/pointfreeco/combine-schedulers/blob/0.1.2/Sources/CombineSchedulers/TestScheduler.swift

  View Slide

 68. https://github.com/pointfreeco/swift-composable-architecture/blob/0.8.0/Examples/Search/Search/SearchView.swift
  debounceΦϖϨʔλ͸࣮ࡍ͸
  UpstreamΛsubscribeͯ͠Δɻ
  ͦͷͱ͖
  0.3ඵޙͱ͍͏৘ใΛ͍࣋ͬͯΔɻ
  εέδϡʔϥ͸Πϕϯτͷ
  ΩϡʔʹͦΕΛอ࣋ͯ͠Δ
  લ൒Ͱࣔͨ͠ςετίʔυΛݟฦͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 69. ͭ·Γ…

  View Slide

 70. TestScheduler͸Πϕϯτ͕Կඵޙʹ
  ى͜Δ͔ΛCombineͷ࢓૊Έ্஌Δ
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 71. TestScheduler͸advanceϝιουͰ
  ೚ҙͷ࣌ؒʹਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 72. ͳͷͰɺTCA͸Πϕϯτ͕೚ҙͷ࣌ؒ
  ʹ࣮ߦ͞ΕΔͷΛݟӽͨ͠ςετίʔ
  υΛॻ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δʢඇಉظ࣮ߦΛ
  Ϝμʹ଴ͨͳ͍͍ͯ͘ʣ

  View Slide

 73. ·ͱΊ
  • CombineͷScheduler͸ΩϡʔΛ੾Γସ͑ΒΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ
  ͕ɺ͍ͭͰʹΠϕϯτͷ࣮ߦ࣌ؒΛऔಘͰ͖Δ
  • combine-schedulersͰCombine͸ςετίʔυͷ࣌ؒΛ੍ޚͰ͖Δ
  • RxSwiftͷςετίʔυ͸࣌ؒΛԾ૝తʹѻ͑Δ
  • CombineͷSchedulerͰ΋Ծ૝࣌ؒతʹѻ͑Δ͔ʁͱ͍͏ͷ͸΍Ε͹
  Ͱ͖ͦ͏Ͱ͸͋Δ͕ɺ΍Δඞཁੑ͸ͳ͍

  View Slide