Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアになる覚悟

 エンジニアになる覚悟

Leveragesで発表したエンジニアになる覚悟の話です。

Yosuke Furukawa
PRO

June 23, 2018
Tweet

More Decks by Yosuke Furukawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΤϯδχΞʹͳΔ֮ޛ
  2018/06/23 @ ώΧϦΤ Leverages

  View Slide

 2. Twitter: @yosuke_furukawa
  Github: yosuke-furukawa

  View Slide

 3. 2018/11/23 - 24
  Node ֶԂࡇ։࠵

  View Slide

 4. ΤϯδχΞʹͳΔ

  View Slide

 5. https://recruit-tech.co.jp/blog/2017/06/07/bootcamp2017/

  View Slide

 6. View Slide

 7. ࿨ా୎ਓ͞Μύʔτ ʹ͠ΉͶ͋͞Μύʔτ
  Զύʔτ ΋Γ΍͞Μύʔτ

  View Slide

 8. ࿨ా୎ਓ͞Μύʔτ ʹ͠ΉͶ͋͞Μύʔτ
  Զύʔτ क԰͞Μύʔτ
  ΤϯδχΞͷ৺ߏ͔͑ΒΞϓϦέʔ
  γϣϯͷத਎·Ͱ஌Δ

  View Slide

 9. https://speakerdeck.com/rtechkouhou/javascript-bootcamp

  View Slide

 10. JavaScript Bootcamp Ͱڭ͑ͯ
  ͍Δ͜ͱ
  • ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζͷ "ϑϩϯτΤϯυΤϯ
  δχΞ" ͷఆٛ͸޿ͯ͘ਂ͍
  • HTML/CSS/JSΛۦ࢖ͯ͠ΫϥΠΞϯτΛ࡞Δ 

  *͚ͩͰ͸ͳ͍*
  • ωοτϫʔΫͷ஌ࣝ΍αʔόͷجૅ஌ࣝ΋༗͢Δ্
  ʹͦΕΒΛ౿·͑ͯαΠτશମͷϢʔβϏϦςΟɾ
  ύϑΥʔϚϯεΛ্͛Δਓ

  View Slide

 11. ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζͷ
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. HTML CSS JS
  ΢ΣϒΛߏ੒͢Δݴޠ
  Backend Language
  (Java, Go)

  View Slide

 16. DOM Cookie DevTools
  ϒϥ΢βΛߏ੒͢Δ಺༰
  CSSOM window navigator
  Headers

  View Slide

 17. DNS URL HTTP(S)
  ωοτϫʔΫ
  WebSocket TCP TLS
  HTTP/2

  View Slide

 18. Cache Critical-
  Rendering Path
  Metrics Tools
  ύϑΥʔϚϯε
  Memory CPU I/O

  View Slide

 19. XSS CSRF SQL Injection
  ηΩϡϦςΟ
  DoS TLS/SSL

  View Slide

 20. React Angular Redux
  JS Frameworks
  Vue.js Polymer

  View Slide

 21. HTML CSS JS
  DOM Cookie DevTools
  CSSOM window navigator
  Headers
  DNS URL HTTP(S)
  WebSocket
  TCP TLS
  React Redux
  Memory CPU
  I/O
  DoS TLS/SSL

  View Slide

 22. େมͰ͢Ͷ

  View Slide

 23. Ͱ΋ɺ͜Ε͕(ϦΫϧʔτͷ)

  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ

  ʹͳΔɺͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ

  View Slide

 24. ϑϩϯτ͚ͩͰ͜Ε͚ͩͷ஌
  ͕ࣝඞཁɺόοΫΤϯυ΋ؚ
  ΊΔͱ΄΅ແݶͷ͕࣌ؒඞཁ

  View Slide

 25. ແݶͷதͰ༗ݶͷॲཧΛ͢Δ
  ͷʹඞཁͳͷ͸ϚϯύϫʔͰ
  ղܾ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  Ϟνϕʔγϣϯ

  View Slide

 26. ๻ͷ৔߹

  View Slide

 27. શ෦Λ஌͓ͬͯ͘ඞཁ͸ͳ͍ɺ
  ͱ͍͏΋ͷͷɺେମ஌ͬͯΔ

  View Slide

 28. ৄ͘͠ͳ͍΋ͷͰ͋ͬͯ΋
  60%ҐͳΒେମ࿩ͤΔ

  View Slide

 29. Ͳ͏΍ͬͨΒ͜͏ͳΕΔͷ͔ʁ
  • ۚݴ

  View Slide

 30. ٕज़ΛֶͿͷͰ͸ͳ͘ɺٕज़ͷ
  ֶͼํΛֶͿ
  • twadaྲྀ:
  • ࢛൒ظ͝ͱʹٕज़ॻΛಡΉ
  • खΛಈֶ͔ͯ͠Ϳ
  • গͳ͘ͱ΋̍ͭ͸৽͍͠ݴޠΛֶͿ
  • Ξ΢τϓοτΛܧଓతʹߦ͏

  View Slide

 31. ٕज़ΛֶͿͷͰ͸ͳ͘ɺٕज़ͷ
  ֶͼํΛֶͿ
  • twadaྲྀ:
  • ࢛൒ظ͝ͱʹٕज़ॻΛಡΉ
  • खΛಈֶ͔ͯ͠Ϳ
  • গͳ͘ͱ΋̍ͭ͸৽͍͠ݴޠΛֶͿ
  • Ξ΢τϓοτΛܧଓతʹߦ͏
  ๻ͷ৔߹

  View Slide

 32. ΤϯδχΞͰ৺͕͚Δࣄ
  • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏
  • ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏
  • ஌ࣝʹ֞ࠜ͸࡞Βͳ͍

  View Slide

 33. 1. ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏

  View Slide

 34. Create Application
  /PEFֶԂࡇ
  ॳࢀՃޙʹҙࣝߴ·ͬͯ࡞੒

  View Slide

 35. ·͊·͊ͷ൓ڹ

  View Slide

 36. Create Application
  • ͔ͦ͜Βௐࢠʹ৐ͬͯͨ͘͞Μ࡞੒

  View Slide

 37. Ұ௨ΓNode.js࢖ͬͯԿ͔࡞
  ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 38. Create Application
  • ࡞ͬͨΒ঺հ͠·ͬͨ͘ɻ

  View Slide

 39. ͳΜͰ͜Μͳ͜ͱ͔ͯͨ͠ʁ

  View Slide

 40. A. ָ͍͔͠Β

  View Slide

 41. ࡞Δ
  ͳΜ͔ษڧ͢Δ ൃද͢Δ
  ϑΟʔυόοΫ
  ΋Β͏
  ͜͏͍͏ϥΠϑαΠΫϧͰ
  ָ͘͠ͳ͖ͬͯͨɻ

  View Slide

 42. Կࣄ΋ָ͠Ή͜ͱॏཁ

  View Slide

 43. ͨͩͨ·ʹ͜Μͳ͜ͱΛݴΘ
  ΕΔ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 44. 3FBDUͱ͔7VFKTͱ͔Ұ೥ͰྲྀߦΓഇΓ͕มΘΔ
  ΋ͷΛ΍Δͷ͸࣌ؒతʹ΋͍ͬͨͳ͍
  3BJMTษڧͯ͠·͢ͱ͔$BLF1)1ษڧͯ͠·͢ͱ
  ͔ݴ͏ͷ΍ΊΖɺதͰԿͯ͠Δ͔Θ͔͔ͬͯΒ࢖͑
  999͸Φϫίϯɺ:::࢖͑
  ;;;ͷ͕͍͍ͧ

  View Slide

 45. 3FBDUͱ͔7VFKTͱ͔Ұ೥ͰྲྀߦΓഇΓ͕มΘΔ
  ΋ͷΛ΍Δͷ͸࣌ؒతʹ΋͍ͬͨͳ͍
  3BJMTษڧͯ͠·͢ͱ͔$BLF1)1ษڧͯ͠·͢ͱ
  ͔ݴ͏ͷ΍ΊΖɺதͰԿͯ͠Δ͔Θ͔͔ͬͯΒ࢖͑
  999͸Φϫίϯɺ:::࢖͑
  ;;;ͷ͕͍͍ͧ
  Ұ੾ฉ͔ͳͯ͘ྑ͍

  View Slide

 46. ൷൑Λ͍ͯ͠ΔਓΑΓ΋Կ͔
  Λ࡞͍ͬͯΔਓͷ͕ѹ౗తʹ
  ଚ͍ɺϞνϕʔγϣϯΛམͱ
  ͢ඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 47. ݟͨΓฉ͍ͨΓͯ͠ಘͨ஌ࣝ
  ΑΓ΋ॻ͍ͨΓಈ͔ͨ͠Γ͠
  ͯಘͨܦݧͷ͕ੜ͖ͨ৘ใ

  View Slide

 48. ٕज़ʹ͸ݶΓ͕ͳ͍ɺͲΜͳ
  ΋ͷʹ΋ϝϦοτͱσϝϦο
  τ͸͋Δ͠ɺͦΕΒ͸΍ͬͯ
  Έͳ͍ͱຊ౰͸Θ͔Βͳ͍ɻ

  View Slide

 49. ΍ͬͯΈͯࣗ෼ʹٕ͋ͬͨज़
  Λݟ͚͍ͭͯ͘ͷ͕ॏཁ

  View Slide

 50. 2. ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏

  View Slide

 51. ඇػೳཁ݅
  • ηΩϡϦςΟ
  • XSS/XSRF/DoS etc
  • ੑೳ
  • SPA/PWA/AMP etc
  • ϝϯςφϯαϏϦςΟ
  • ςετॻ͘/e2e/storyboard etc

  View Slide

 52. ػೳཁ݅Λຬͨͯ͠ظ೔ʹ௥
  ΘΕΔதͰͲ͜·Ͱඇػೳཁ
  ݅ΛೖΕࠐΊΔ͔ͱ͍͏ͷ͕
  ΤϯδχΞͷҰछͷೳྗ

  View Slide

 53. ๻ͷ৔߹

  View Slide

 54. ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  େ޷͖ͩͬͨ

  View Slide

 55. ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  • όοΫΤϯυͷσʔλϕʔεͱ͔શจݕࡧ෦
  ෼ͷνϡʔχϯά΍ͬͯresponseͷ࣌ؒΛ୹
  ͘͢Δͷ͕࢓ࣄͩͬͨɻ

  View Slide

 56. ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  • όοΫΤϯυͷσʔλϕʔεͱ͔શจݕࡧ෦
  ෼ͷνϡʔχϯά΍ͬͯresponseͷ࣌ؒΛ୹
  ͘͢Δͷ͕࢓ࣄͩͬͨɻ
  ͕͜͜Զͷઓ͏৔ॴ

  View Slide

 57. Ͱ΋

  View Slide

 58. ରԠϒϥ΢βΛ
  IE => Chrome
  ʹ֦େͨ͠ͱ͖ͷ͜ͱ

  View Slide

 59. ര଎ʹͳͬͨ

  View Slide

 60. ϑϩϯτΤϯυͷٕज़͕ਐา
  ͢Δͱ๻ͷ΍ͬͯͨ͜ͱ͸ޡ
  ࠩʹมΘ͍ͬͯͬͨɻɻɻ

  View Slide

 61. ඇػೳཁ݅Ͱੜ͖͍ͯͨࣗ෼
  ͕ॳΊͯܦݧͨ͠িܸ

  View Slide

 62. ࣮ࡍʹ͸UXΛ࠷ߴʹ͢ΔͳΒ
  ϑϩϯτ͔ΒόοΫΤϯυ·
  Ͱશ෦ࣝΔඞཁ͕͋ΔΜͩͱ
  ஌ͬͨ

  View Slide

 63. View Slide

 64. ϦΫΤετ͔ΒϨεϙϯε·ͰͰ͸ͳ͘ɺϖʔδ͕ಡΈ
  ࠐ·Ε࢝Ί͔ͯΒϢʔβʔͷظ଴ΛಘΔ·Ͱɻ

  View Slide

 65. ͔ͦ͜ΒϑϩϯτΤϯυʹڵຯ
  Λ࣋ͬͨ
  • Node.js͸JavaScriptֶ΅͏ͱͯ͠΍ͬͯͨΒ
  ָ͘͠ͳͬͯ΍ͬͯͨ
  • ϑϩϯτͰͳΜ͔ΞϓϦ΋࡞͍͕ͬͯͨɺ࣮
  ࡍʹ͸స৬ͯ͠ػձΛ࡞࣮ͬͯࢪͨ͠
  • ਺೥͔͚ͯɺͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 66. ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏ɻ

  View Slide

 67. ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΔͱجૅ
  ͷ͜ͱΛ஌Δඞཁ͕ग़ͯ͘Δ

  View Slide

 68. ඇػೳཁ݅
  • ੑೳ

  => ϒϥ΢βͷதͷಈ͖ɺCPUɺmemoryɺωοτϫʔΫɺ
  ΞϧΰϦζϜ etc etc
  • ηΩϡϦςΟ

  => OS, middlewareͷதͷಈ͖ɺCPU, memory, etc etc
  • ϝϯςφϯαϏϦςΟ

  => ઃܭ࿦ɺݴޠ࢓༷ɺςετɺΞʔΩςΫνϟɺ etc etc

  View Slide

 69. ඇػೳཁ݅
  • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏
  • ͦͷޙͰඇػೳཁ݅ʹ΋ͩ͜ΘΖ͏
  • ͦ͏͢ΔͱجૅͱԠ༻ͷ྆ํʹৄ͍͠ਓʹͳ
  ΕΔ

  View Slide

 70. 3. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍

  View Slide

 71. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍
  • Dev / Ops Ͱ͸ͳ͘

  Dev Ops
  • Engineer / Designer Ͱ͸ͳ͘ 

  Engineer Designer
  • Backend / Frontend Ͱ͸ͳ͘

  Backend Frontend

  View Slide

 72. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍
  • ཧ૝͸IࣈܕΑΓ΋Tࣈܕ
  • Ұݸ࣠Λ࡞͔ͬͯͦ͜Β޿͛Δ

  View Slide

 73. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍
  • Tࣈܕͷਓ͕૿΍͍͖͍ͯͨ͠ɻ
  • զʑͷֶͿ͜ͱ͸ଟ͍ɺͰ΋Tࣈܕͷਓ͕૿͑Ε͹ͦͷ෼ΧόʔͰ
  ͖Δɻ
  Designer FE BE

  View Slide

 74. ๻ͷ৔߹

  View Slide

 75. ׂͱͳΜͰ΋޷͖
  • Πϯϑϥ΋޷͖
  • όοΫΤϯυ΋޷͖
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠͦͷ΋ͷ΋޷͖
  • ϓϩμΫτΛߏங͢Δͷ΋޷͖
  • σβΠϯܥͷπʔϧ΋ษڧͯ͠Δ

  View Slide

 76. ׂͱͳΜͰ΋޷͖
  • Πϯϑϥ΋޷͖
  • όοΫΤϯυ΋޷͖
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠͦͷ΋ͷ΋޷͖
  • ϓϩμΫτΛߏங͢Δͷ΋޷͖
  • σβΠϯܥͷπʔϧ΋ษڧͯ͠Δ
  ͳΜͰ΋஌Δඞཁ͸ͳ͍ɺͰ΋

  ޷ح৺ʹ֞ࠜ͸࡞ͬͯ΄͘͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 77. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍

  View Slide

 78. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍
  • ͪ͸΍;Δ 13 ר


  ࡩ୔ ਯʮ͜ΕͱܾΊͨಓͰ஌Βͳͯ͘
  ྑ͍͜ͱͳΜ͔̍ͭ΋ͳ͍ΘΑʯ

  View Slide

 79. ֮ޛΛ࣋ͱ͏
  • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏
  • ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏
  • ஌ࣝΛᩦཉʹ࣋ͬͯௐ΂Α͏
  • ͜ΕΛܧଓతʹ΍Γଓ͚Α͏

  View Slide

 80. ֮ޛΛ࣋ͱ͏
  • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏
  • ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏
  • ஌ࣝΛᩦཉʹ࣋ͬͯௐ΂Α͏
  • ͜ΕΒΛܧଓతʹ΍Γଓ͚Α͏
  ྑ͍ΤϯδχΞʹͳΔͷʹۙಓͳΜ
  ͔ແ͍͠ɺ֮ޛΛ࣋ͭඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 81. ·ͱΊ

  View Slide

 82. ·ͱΊ
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ͸ͨͩը໘Λ࡞Δ͚ͩͷਓ͡Όͳ
  ͍
  • αΠτશମͷϢʔβϏϦςΟɾύϑΥʔϚϯεΛߟ͑Δਓ
  • ৺͕͚ͯ΄͍͜͠ͱ
  • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏
  • ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏
  • ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍Α͏ʹ͠Α͏

  View Slide

 83. ·ͱΊ
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ͸ͨͩը໘Λ࡞Δ͚ͩͷਓ͡Όͳ
  ͍
  • αΠτશମͷϢʔβϏϦςΟɾύϑΥʔϚϯεΛߟ͑Δਓ
  • ৺͕͚ͯ΄͍͜͠ͱ
  • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏
  • ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏
  • ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍Α͏ʹ͠Α͏
  ͜ΕͱܾΊͨಓͰ஌Βͳͯ͘

  ྑ͍͜ͱͳΜ͔̍ͭ΋ͳ͍

  View Slide

 84. Thank You!!!

  View Slide