Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアになる覚悟

 エンジニアになる覚悟

Leveragesで発表したエンジニアになる覚悟の話です。

Yosuke Furukawa

June 23, 2018
Tweet

More Decks by Yosuke Furukawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JavaScript Bootcamp Ͱڭ͑ͯ ͍Δ͜ͱ • ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζͷ "ϑϩϯτΤϯυΤϯ δχΞ" ͷఆٛ͸޿ͯ͘ਂ͍ •

  HTML/CSS/JSΛۦ࢖ͯ͠ΫϥΠΞϯτΛ࡞Δ 
 *͚ͩͰ͸ͳ͍* • ωοτϫʔΫͷ஌ࣝ΍αʔόͷجૅ஌ࣝ΋༗͢Δ্ ʹͦΕΒΛ౿·͑ͯαΠτશମͷϢʔβϏϦςΟɾ ύϑΥʔϚϯεΛ্͛Δਓ
 2. HTML CSS JS DOM Cookie DevTools CSSOM window navigator Headers

  DNS URL HTTP(S) WebSocket TCP TLS React Redux Memory CPU I/O DoS TLS/SSL
 3. ඇػೳཁ݅ • ηΩϡϦςΟ • XSS/XSRF/DoS etc • ੑೳ • SPA/PWA/AMP

  etc • ϝϯςφϯαϏϦςΟ • ςετॻ͘/e2e/storyboard etc
 4. ඇػೳཁ݅ • ੑೳ
 => ϒϥ΢βͷதͷಈ͖ɺCPUɺmemoryɺωοτϫʔΫɺ ΞϧΰϦζϜ etc etc • ηΩϡϦςΟ


  => OS, middlewareͷதͷಈ͖ɺCPU, memory, etc etc • ϝϯςφϯαϏϦςΟ
 => ઃܭ࿦ɺݴޠ࢓༷ɺςετɺΞʔΩςΫνϟɺ etc etc
 5. ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍ • Dev / Ops Ͱ͸ͳ͘
 Dev Ops • Engineer

  / Designer Ͱ͸ͳ͘ 
 Engineer Designer • Backend / Frontend Ͱ͸ͳ͘
 Backend Frontend
 6. ׂͱͳΜͰ΋޷͖ • Πϯϑϥ΋޷͖ • όοΫΤϯυ΋޷͖ • ϓϩάϥϛϯάݴޠͦͷ΋ͷ΋޷͖ • ϓϩμΫτΛߏங͢Δͷ΋޷͖ •

  σβΠϯܥͷπʔϧ΋ษڧͯ͠Δ ͳΜͰ΋஌Δඞཁ͸ͳ͍ɺͰ΋
 ޷ح৺ʹ֞ࠜ͸࡞ͬͯ΄͘͠ͳ͍ɻ
 7. ·ͱΊ • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ͸ͨͩը໘Λ࡞Δ͚ͩͷਓ͡Όͳ ͍ • αΠτશମͷϢʔβϏϦςΟɾύϑΥʔϚϯεΛߟ͑Δਓ • ৺͕͚ͯ΄͍͜͠ͱ • ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏

  • ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΖ͏ • ஌ࣝʹ֞ࠜΛ࡞Βͳ͍Α͏ʹ͠Α͏ ͜ΕͱܾΊͨಓͰ஌Βͳͯ͘
 ྑ͍͜ͱͳΜ͔̍ͭ΋ͳ͍