Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubyで書くParser (自力かライブラリか、それが問題だ)

Rubyで書くParser (自力かライブラリか、それが問題だ)

2017.Nov 福岡Ruby会議02 でのセッション資料です。Parser書いたら楽しいよというお話。

やきとりい

November 25, 2017
Tweet

More Decks by やきとりい

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RUBYͰॻ͘PARSER

  (ࣗྗ͔ϥΠϒϥϦ͔ɺͦΕ͕໰୊ͩʣ
  2017.Nov ෱ԬRubyձٞ02 ௗҪઇ

  View Slide

 2. ௗҪઇ
  ࣗݾ঺հ
  w גࣜձࣾສ༿ۈ຿
  w 3BJMTΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ
  w 3BJMT(JSMT5PLZPOEΦʔΨφΠβʔ
  w ༁ॻʹ
  w ʰϓϩάϥϛϯά&MJYJSʱ

  %BWF5IPNBTɺ೥ΦʔϜࣾ

  ࡫ాߞҰͱڞ༁
  w ʰϧϏΟͷ΅͏͚ΜʱγϦʔζ

  ϦϯμɾϦ΢Χεஶɹᠳӭࣾ

  View Slide

 3. ௗҪઇ
  ࣗݾ঺հ
  ੜ·Ε͸෱Ԭ
  ౦۠ശ࡚খֶߍ
  ஜࢵঁֶԂதֶߍ
  ஜࢵঁֶԂߴ౳ֶߍ
  => େֶ͔Β౦ژ΁
  ͍ͭͷؒʹ͔ϓϩάϥϚʹ
  2012೥෱ԬRubyձٞ01 LT
  2015 RailsGirls Fukuoka ίʔν
  ෱

  Ԭ

  ظ

  ؒ

  View Slide

 4. View Slide

 5. RUBY Ͱॻ͘PARSER
  ΋͘͡
  • ͳͥParserΛॻ͘͜ͱʹͳͬͨͷ͔
  • ઃܭ
  • Parser͸Ή͔͍ͣ͠ʂ
  • Treetop ͱ͍͏ gem
  • ͦΕͰ΋ָ͍ࣗ͠࡞ParserʢͨͿΜ΍Ίͨ΄͏͕͍͍ʣ

  View Slide

 6. ͳͥPARSERΛॻ͘͜ͱʹͳͬͨͷ͔
  ͦΕ͸ͪΐͬͱͨ͠ग़དྷ৺ͩͬͨ

  View Slide

 7. RUBYʹELIXIRʢ஫̍
  Έ͍ͨͳ

  ύλʔϯϚονϯάʢ஫2
  ΄͍͠…
  ஫1 Elixir: Erlang VM্Ͱಈ͘ϓϩάϥϛϯάݴޠ

  ஫2 ύλʔϯϚονϯάɿElixirʹ͋Δ͔͍͍ͬ͜ػೳ

  View Slide

 8. =~ ͰϚονͤͯ͞ύλʔϯม਺ͱͯ͠࢖͍͍ͨ
  RUBYͰॻ͖͍ͨύλʔϯϚον

  View Slide

 9. === Ͱ΋Ϛον͍ͤͨ͞ʢCASEจॻ͖͍ͨʣ
  RUBYͰॻ͖͍ͨύλʔϯϚον

  View Slide

 10. ͜Εʢ஫̍
  ͕ಈ͘ͱ

  આಘྗ͕͋ΔΜ͡Όͳ͍͔…ʢ஫2
  ஫1 ࠷ॳ͸࢓༷͚ͩເݟͯͨ

  ஫2 ݁ہઆಘྗ͕͔͋ͬͨ͸ෆ໌

  View Slide

 11. ΍ͬͯΈͨ

  ʢRUBY KAIGI YOUTUBE

  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
  V=1M4IPJH0K0E&INDEX=19&T=6S&LIST=PL

  View Slide

 12. RUBYΠϯλϓϦλͷCͷίʔυͷࠩ෼͸͜Ε͚ͩ
  ΍ͬͯΈͨ
  compile.c
  parse.y

  View Slide

 13. ʢಈ͚͹ྑ͠ɺύϑΥʔϚϯεͳͲ͸ߟ͑ͳ͍΋ͷͱ͢Δʣ
  ઃܭ
  Ruby script
  Parse
  Compile
  Ruby byte code Evaluator

  View Slide

 14. ʢಈ͚͹ྑ͠ɺύϑΥʔϚϯεͳͲ͸ߟ͑ͳ͍΋ͷͱ͢Δʣ
  ઃܭ
  Ruby script
  Parse
  Compile
  Ruby byte code
  PatternMatching
  %p([a, ‘bc’]) =~ [3, ‘bc’]
  “[a, ‘bc’]”
  ม਺Ϧετ[“a”]
  ม਺ͷఆٛ
  Evaluator
  pattern_match obj
  Parse pattern
  Binding ΛͱΔͨΊʹ͝ʹΐΔ
  ASTߏங
  Ϛον͢Δ͔νΣοΫ
  ม਺୅ೖ
  RubyͷClass

  View Slide

 15. ʢಈ͚͹ྑ͠ɺύϑΥʔϚϯεͳͲ͸ߟ͑ͳ͍΋ͷͱ͢Δʣ
  ઃܭ
  Ruby script
  Parse
  Compile
  Ruby byte code
  PatternMatching
  %p([a, ‘bc’]) =~ [3, ‘bc’]
  “[a, ‘bc’]”
  ม਺Ϧετ[“a”]
  ม਺ͷఆٛ
  Evaluator
  pattern_match obj
  Parse pattern
  Binding ΛͱΔͨΊʹ͝ʹΐΔ
  RubyͷClass
  ࠓ೔ͷ࿩͸ίί‼︎
  ASTߏங
  Ϛον͢Δ͔νΣοΫ
  ม਺୅ೖ

  View Slide

 16. ʢPATTERN MATCHING ΫϥεͷʣPARSERͷ΍Δ͜ͱ
  ྫ͑͹ `%p ([a, ‘bc’])`ͱ͍͏ύλʔϯ͕ࢦఆ͞Εͨ৔߹ɺ

  “[a, ‘bc’]” ͱ͍͏จࣈྻΛड͚औͬͯ…
  • छྨ:ʮ഑ྻʯͰ͋Δ
  • ཁૉͷҰ൪໨͕ม਺aͰ͋Δ
  • ཁૉͷೋ൪໨͕จࣈྻ ͷ ‘bc’ Ͱ͋Δ
  • ඞཁͳύλʔϯม਺ͷϦετɿ[a]Ͱ͋Δ
  ͜ͱΛղੳͯ͠ɺߏ଄ʹ͢Δ

  View Slide

 17. %p([a, ‘bc’]) =~ [3, ‘bc’]
  PARSEͷྲྀΕ
  “[a, `bc`]”
  [ ͱ
  a ͱ
  , ͱ
  `bc` ͱ
  ]
  Tokenize
  จࣈྻ
  Tokens
  AST
  ASTߏங
  String

  Node (‘bc’)
  Array 

  Node
  Variable

  Node (a)
  ஫1 AST࡞Δͱ͖ʹࠓճ͸ύλʔϯม਺Ϧετ΋࡞Δ

  View Slide

 18. PARSEͷྲྀΕ
  “{status: 200, users: [a, b] }”
  { ͱ
  status: ͱ
  200 ͱ
  , ͱ

  users: ͱ
  [ ͱ

  , ͱ
  b ͱ
  ] ͱ
  }
  Tokenize
  จࣈྻ
  Tokens
  ASTߏங
  %p({status: 200, users: [a, b] }) =~ {status: 200, users: [1, 3] }
  AST
  Variable

  Node (b)
  val:Array 

  Node
  Variable

  Node (a)
  Hash

  Node
  val: 

  Integer

  Node (200)
  key: Symbol

  Node

  (:status)
  key: Symbol

  Node

  (:users)

  View Slide

 19. ࠷ऴతʹཉ͍͠ͷ͸AST
  %p({status: 200, users: [a, b] }) =~ {status: 200, users: [1, 3] }
  AST
  Variable

  Node (b)
  val:Array 

  Node
  Variable

  Node (a)
  Hash

  Node
  val: 

  Integer

  Node (200)
  key: Symbole

  Node

  (:status)
  key: Symbole

  Node

  (:users)
  {status: 200, users: [a, b] }
  ɹASTΛḷͬͯɺ஋ͱύλʔϯͱϚον͢Δ͔Λௐ΂Δ
  Ϛονର৅
  ͦ΋ͦ΋hash?
  key ͕ status: ͷ val ͸ 200?
  key ͕users: ͷ val ͸ ഑ྻʁ
  ഑ྻͷཁૉ਺͸2?
  ഑ྻͷཁૉ਺ͷ1൪໨Λม਺aʹ֨ೲ͠Αʔ
  ഑ྻͷཁૉ਺ͷ2൪໨Λม਺bʹ֨ೲ͠Αʔ

  View Slide

 20. Ή͔͔ͣͬͨ͠

  ʢͱ͘ʹTOKENIZE ʣ

  View Slide

 21. Tokenize
  “[a, `bc`]”
  [ ͱ
  a ͱ
  , ͱ
  `bc` ͱ
  ]
  Tokenize
  จࣈྻ
  Tokens
  Tokens
  Token ͷλΠϓΛݟͯɺʮ͓ͬ഑ྻͷ։͖ه߸͕དྷ͔ͨΒɺ͜ͷޙ͸഑ྻ͕ด͡
  Δ·Ͱ഑ྻͷத਎ͩͳʯΈ͍ͨʹASTΛ࡞ͬͯΏ͘
  ஋ λΠϓ
  [ ഑ྻͷ։͖ه߸
  a ม਺
  , ΧϯϚ
  `bc` จࣈྻɹ
  ] ഑ྻͷด͡ه߸

  View Slide

 22. ࢖ͬͨͷ͸StringScanner#scan
  Tokenize
  • StringScanner#scan
  • จࣈྻΛ಄͔ΒεΩϟϯͯ͠ɺਖ਼نදݱʹϚονͨ͠ΒϚον෦෼
  Λฦͯͦ͠ͷޙΖ·ͰindexΛ͢͢ΊΔ
  “[a, `bc`]” [
  a
  ,
  `bc`
  ]
  ਖ਼نදݱ λΠϓ
  /\[/ ഑ྻͷ։͖
  ه߸
  /[a-z_][a-z0-9_]*/ ม਺
  /,/ ΧϯϚ
  /'.*?'/ จࣈྻɹ
  /\]/ ഑ྻͷด͡
  ه߸
  “a, `bc`]”
  “`bc`]”
  “]”
  “[a, `bc`]”
  จࣈྻ Tokens
  Scan

  View Slide

 23. ίϛοτ೔࣌ʹ஫໨
  ྫɿεϖʔε͕2ͭҎ্ʹͳΔͱࣦഊ͢Δόά
  “[a, `bc`]” “[a, `bc`]”

  View Slide

 24. ௚ͯ͠ͳ͍ʢ͕Μ͹Δʣ
  ྫɿࣗ͘͝વʹ{} Λলུͯ͠͏͔͝ͳ͍ϋογϡ
  %p({ user: 1, from: ‘Fukuoka’})
  %p( user: 1, from: ‘Fukuoka’ )

  View Slide

 25. TOKENIZEʹҰ཯ͷਖ਼نදݱηοτ͔͠దԠͰ͖ͳ͍
  ྫɿ͋ΔλΠϓͷTOKENIZEಠࣗϧʔϧͳͲ͕ѻ͍͑ͯͳ͍
  “Name is #{user.name}”

  View Slide

 26. • %p( [x, :y, { "array" => [5, v] }] ) 

  ͘Β͍·Ͱ͸ParseͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ࣗྗͰҰ͔ΒParserΛॻ͘ͷ͸͔ͳΓߝ౉Γ
  • ֦ுੑʹݶք΋͋ΔʢΘͨ͠ʹ͸ʣ

  View Slide

 27. PARSERΛॻ͍ͯΈΔͱ…
  • ࠓ·Ͱࣗ͘͝વʹಡΈॻ͖͍ͯͨ͠`[1, 2, 3]` ΍`{status: 200, users:
  [1, 2] }`ͳͲ͕ɺ

  ಥવʮ͜Ε͔Βղऍ͞ΕΔʢ·ͩҙຯΛ࣋ͨͳ͍ʣจࣈྻʯͱ
  ͯ͠໨ͷલʹݱΕΔ
  • εϖʔεɺΧϯϚɺ͢΂ͯʹҙຯ͕͋Δ
  • Rubyຊମͷparse͍͢͝
  • ਓؒͷ໨΋͍͢͝

  View Slide

 28. ·͞ʹʮ΋͏Ұ౓ɺ
  RUBYͱग़ձ͏ʯମݧ

  View Slide

 29. https://github.com/cjheath/treetop
  ͱ͜ΖͰTreetopͱ͍͏gem͕͋Γ·͢
  • PEGϕʔεͷಠࣗͷهड़ํࣜͰਖ਼نදݱͳͲΛ࢖ͬͯจ๏ϧʔϧΛఆ
  ٛ͢Δ.treetopϑΝΠϧΛͭ͘Δ
  • ttίϚϯυʹͦͷϑΝΠϧΛ౉͢ͱɺͦΕΛݩʹrubyͷparserϑΝΠ
  ϧΛ࡞ͬͯ͘ΕΔ
  • ੜ੒͞ΕͨrubyϑΝΠϧΛrequire ͢Δ͜ͱͰɺsyntaxnode, ͍ΘΏ
  ΔASTΛߏங͢ΔParserΛ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ϧʔϧͷωετͷهड़΋༰қ

  View Slide

 30. ࠷ॳ͔ΒTREETOPΛ

  ࢖͑͹ྑ͔ͬͨͷͰ͸…

  View Slide

 31. ࣗ࡞PARSERͱTREETOPൺֱද
  ࣗ࡞ Treetop
  هड़ͷચ࿅
  ϧʔϧͷωετ
  όάͷग़ʹ͘͞
  Rubyͱग़ձ͑Δ

  View Slide

 32. ʢෛ͚੯͠Έ͚ͩͰ͸ͳ͍ʣ
  ͦΕͰ΋ָ͍ࣗ͠࡞PARSER
  • ͦ΋ͦ΋࡞Γ࢝Ίͨஈ֊ͰʮParserʯͱ͍͏΋ͷ͕΅Μ΍Γ͔͠ཧ
  ղͰ͖ͯͳ͔ͬͨ
  • ͜ͷஈ֊ͰTreetopΛ࢖ͬͯ΋ɺந৅౓ෛ͚ͯ͠࢖͍͜ͳͤͳ͔ͬͨ
  ͷͰ͸ͳ͍͔
  • ͍·࢖͍ํ͕Θ͔Βͳͯ͘Treetopͷੜ੒ͨ͠Ruby ParserΛಡΉͱ
  ؾ͕࣋ͪΘ͔Δ
  • ࣗ෼ͷίʔυ͕શ෦จࣈྻʹݟ͑ΔମݧϓϥΠεϨε
  • ंྠͷ࠶ൃ໌Ͱ΋͍͍ɺंྠ͕৺ͷதʹ૊ΈཱͯΒΕΔͷେࣄ

  View Slide

 33. ˎ͋Δఔ౓Ҏ্ෳࡶͳ͜ͱΛ
  ͠Α͏ͱ͢Δͱߦ͖٧·Δɺ
  ͦΖͦΖ৐Γ׵͑Δͷ͕٢ˎ

  View Slide

 34. Կ౓Ͱ΋

  RUBYʹग़ձ͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ɺ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide