Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

大きなデータと戦う技術 / fighting-large-data

大きなデータと戦う技術 / fighting-large-data

明日の開発カンファレンス 2018秋

yuuki takezawa

October 13, 2018
Tweet

More Decks by yuuki takezawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. େ͖ͳσʔλͱઓ͏ٕज़
  yuuki takezawa
  asucon 2018ळ

  View Slide

 2. Profile
  • ஛ᖒ ༗و / ytake
  • גࣜձࣾΞΠελΠϧ CTO
  • PHP, Hack, Go, Scala
  • Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka

  • twitter https://twitter.com/ex_takezawa
  • facebook https://www.facebook.com/yuuki.takezawa
  • github https://github.com/ytake

  View Slide

 3. View Slide

 4. Agenda
  • ΞϓϦέʔγϣϯͱσʔλઃܭ

  • ղܾ͢ΔͨΊʹ

  View Slide

 5. ΞϓϦέʔγϣϯͱσʔλઃܭ

  View Slide

 6. ΞϓϦέʔγϣϯͷσʔλʹ͍ͭͯ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯͳͲΛࢧ͑Δ

  RDBMS
  • IoTͳͲʹ୅ද͞ΕΔେن໛ͳσʔλ

  View Slide

 7. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕Λࢧ͖͑ΕΔʁ
  • ૝ఆ֎ͷ੒௕Λ਱͛Δ

  WebΞϓϦέʔγϣϯ


  ఆظతͳσʔλϕʔεϦϑΝΫλϦϯάɺ
  ΞϓϦέʔγϣϯͷϦϑΝΫλϦϯά

  ͕࣮ࢪͰ͖Δ͔Ͳ͏͔

  View Slide

 8. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕Λࢧ͖͑ΕΔʁ
  • ϋʔυ΢ΣΞɾΞϓϦέʔγϣϯো֐


  ΞϓϦέʔγϣϯʹ߹ΘͤͯΫϥ΢υ
  ͔ɺΦϯϓϨΛબ୒͢Δ

  View Slide

 9. খ͞ͳνʔϜͷ৔߹

  View Slide

 10. ࠷ॳͷΞϓϦέʔγϣϯ
  • σʔλϕʔεઃܭ + Active Record etc

  ϑϨʔϜϫʔΫͰߏங͞ΕΔ

  ΞϓϦέʔγϣϯ

  • গਓ਺ͷ։ൃऀͰߏ੒͞ΕΔ։ൃ૊৫


  View Slide

 11. ෳ਺νʔϜ΁ͷ੒௕

  View Slide

 12. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕
  • ૿͑ΔΞϓϦέʔγϣϯػೳ

  • ։ൃνʔϜͷ૿һ

  εΩϧ͸༷ʑ

  View Slide

 13. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕
  • Ϩίʔυ૿Ճɾ࣮૷ίʔυ૿ՃʹΑΔ

  ύϑΥʔϚϯεͷ௿Լ


  ϥΠϒϥϦͰൃߦ͞ΕΔSQLʹ͍ͭͯ

  ཧղ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔

  όΠφϦΛσʔλϕʔεʹ֨ೲʂʁ

  View Slide

 14. ΞϓϦέʔγϣϯͱσʔλϕʔε
  • खܰʹ࢖͑Δ͔Β࢖͏ Ͱ͸ͳٙ͘໰Λ࣋ͭ

  ൃߦ͞ΕΔSQL͸ݱࡏͷ

  ΞϓϦέʔγϣϯن໛ʹ߹͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔
  • ϋʔυ΢ΣΞ૿ڧͰ৐Γ੾Δ

  ໰୊͕ޙճ͠ʹͳΔ͜ͱ΋

  View Slide

 15. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕ͱσʔλϕʔε
  • σʔλऔಘ؆ུԽͷͨΊͷ

  σʔλϕʔεઃܭ

  • ΞΫηεϩάͳͲͷσʔλΛ֨ೲ

  ཁ஫ҙ

  View Slide

 16. େن໛νʔϜ΁ͷ੒௕

  View Slide

 17. ߋͳΔΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕
  • ૿͑ଓ͚ΔΞϓϦέʔγϣϯػೳ

  • ։ൃνʔϜͷڊେԽ

  ෳ਺ͷνʔϜߏ੒ͱ

  ෳ਺ͷεςʔΫϗϧμ

  View Slide

 18. ΞϓϦέʔγϣϯͷ੒௕
  • Ϩίʔυ૿Ճɾ࣮૷ίʔυ૿ՃʹΑΔ

  ͞ΒͳΔύϑΥʔϚϯε௿Լ
  • ͋ͪͪ͜Ͱى͜Γ࢝ΊΔো֐

  View Slide

 19. ϦϦʔεΛ༏ઌͤ͞Αʂ

  View Slide

 20. ฐ֐
  • ϦϦʔε༏ઌͷͨΊɺ

  ܧ͗଍͠ͷΞϓϦέʔγϣϯ

  • εςʔΫϗϧμ૿Ճʹ൐͏

  ΞϓϦέʔγϣϯͷෳࡶԽ
  • খதن໛ͷΞϓϦέʔγϣϯ࣌୅ͷ

  ઃܭͱ࣮૷༝དྷͷෆ۩߹͕૿Ճ

  View Slide

 21. σʔλઃܭ༝དྷͷ໰୊
  • େྔσʔλͷϑϧεΩϟϯ

  • INDEXෆ଍ͷͨΊͷύϑΥʔϚϯε௿Լ
  • γϯϓϧͳߏ੒ނͷػೳ௥Ճ࣌ͷ

  ΫΤϦෳࡶԽ

  View Slide

 22. ղܾ͢ΔͨΊʹ

  View Slide

 23. ෳࡶ͞ͱͷઓ͍

  View Slide

 24. ΞϓϦέʔγϣϯͷ෼ྨ
  • ॻ͖ࠐΈ͕ଟ਺ͷΞϓϦέʔγϣϯ
  • ಡΈࠐΈ͕ଟ਺ͷΞϓϦέʔγϣϯ


  ඞͣͲͪΒ͔ʹ෼ྨ͞ΕΔ

  View Slide

 25. ྆ํ͋Γ·͚͢Ͳɾɾʁ

  View Slide

 26. ΞϓϦέʔγϣϯͷ୯Ґ
  • ҰͭͷΞϓϦέʔγϣϯʹ

  ͨ͘͞Μͷػೳ͕٧·͍ͬͯΔέʔε


  ػೳҰͭͣͭΛ෼ղͯ͠ߟ͑Δ

  View Slide

 27. ॻ͖ࠐΈଟ਺ͷΞϓϦέʔγϣϯ
  • ॻ͖ࠐΈʹڧ͘ɺ

  εέʔϧ͕༰қͳσʔλϕʔε΁

  Cassandra, Dynamodb, MongoDB

  • ػೳ୯ҐͰߟ͑Δ

  ܾࡁܥͳΒRDBMSซ༻ͳͲ

  View Slide

 28. ಡΈࠐΈଟ਺ͷΞϓϦέʔγϣϯ
  • RDBMSͷΈͰ΋े෼

  • LIKEݕࡧͳͲ͸Elasticsearch, Solr΁

  View Slide

 29. ॻ͖ࠐΈͱಡΈࠐΈͷ౷߹
  • ͲͪΒ͔͚ͩͰ΍Ζ͏ͱ͠ͳ͍ࣄ΋Ұͭ
  • Message Brokerซ༻ʹΑΔ෼ࢄॲཧ

  Apache Kafka, RabbitMQ

  Amazon SQS, Amazon Kinesis(Firehose)

  View Slide

 30. CQRS
  "A few myths about CQRS". Ouarzy's Blog. 

  http://www.ouarzy.com/2016/10/02/a-few-myths-about-cqrs/ ࢀর

  View Slide

 31. ࣮ྫ

  View Slide

 32. େྔσʔλ΁ͷΞϓϩʔν

  View Slide

 33. େྔσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  Ϣʔβʔͷ࣌ܥྻߦಈϩά͕
  QIQSELBGLBܦ༝ͰૹΒΕͯ͘Δ

  View Slide

 34. େྔσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  "QBDIF,BGLB
  "QBDIF;PPLFFQFS
  QBSUJUJPO
  ݱࡏԯ͘Β͍

  ΞϓϦέʔγϣϯ΁ͷো֐ɾऔΓ͜΅͠ͳ͠

  View Slide

 35. େྔσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  σʔλϕʔεΛ݁߹ͯ͠ϏδωεϩδοΫٵऩ
  QVTI௨஌ࢦࣔͳͲΠϕϯτΛૹ৴
  ଞαʔϏε͕SBCCJUNRΛ࢖͍ͬͯΔͨΊ

  View Slide

 36. େྔσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  ,BGLB$POOFDUʹΑΔసૹΛซ༻

  View Slide

 37. େྔσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  $BTTBOESB$MVTUFS
  ͪ͜Β΋ԯͪΐͬͱ͘Β͍
  ো֐ͳ͠ɾίϯύΫγϣϯఆظ࣮ߦͰ
  τϥϒϧͳ͠

  View Slide

 38. ूܭܥσʔλͱͷઓ͍

  View Slide

 39. ΞΫηεϩάͳͲͷσʔλͷ׆༻
  • ΞΫηεϩάͳͲͷղܾํ๏
  • ΞϓϦέʔγϣϯͰఏڙ͞ΕΔػೳ

  ϩάΛར༻͢ΔϨίϝϯσʔγϣϯ

  ෼ੳػೳ

  View Slide

 40. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  • ΄ͱΜͲ͸աڈͷσʔλͷूܭͰ

  ΄΅ෆม

  • ूܭޙʹ

  ଞͷσʔλͱֻ͚߹ΘͤΔͳͲ

  View Slide

 41. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  • RDBMSͰूܭ

  ୯७ͳεϨʔϒͱ͸෼཭͓ͯ͘͠ࣄ

  ਺ेԯҎ্ͷσʔλͰ͸ແཧ͠ͳ͍

  • ूܭςʔϒϧͱΞϓϦέʔγϣϯ༻ͷ

  ςʔϒϧ͸ซ༻͠ͳ͍

  View Slide

 42. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  • HDFSͰूܭ

  RDBMS͔ΒApache Sqoopɺ

  Apache SparkͳͲͰసૹ
  • ूܭॲཧ͸Apache SparkͳͲͰߦ͍ɺ

  ଞͷσʔλϕʔεͱ݁߹͠ɺ֨ೲ

  View Slide

 43. ࣮ྫ

  View Slide

 44. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν

  View Slide

 45. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  ूܭର৅ͷ
  σʔλϕʔεɾςʔϒϧΛసૹ

  View Slide

 46. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  )%'4΁3%#.4ͷσʔλ
  Λอ؅

  View Slide

 47. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  )%'4ʹ͋Δσʔλɺ
  ଞͷ3%#.4্ͷσʔλΛ݁߹

  View Slide

 48. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  ूܭॲཧޙ࠶ͼ)%'4ͳͲʹ
  ֨ೲ͠௚͢FUD

  View Slide

 49. ूܭσʔλͱϦΞϧλΠϜσʔλ΁ͷΞϓϩʔν
  • ूܭ݁ՌΛ֨ೲͨ͠σʔλετϨʔδʴ

  ετϦʔϜॲཧͷ૊Έ߹Θͤ

  • WebΞϓϦέʔγϣϯ૚Ͱ

  ूܭ౳͸ߦΘͳ͍

  View Slide

 50. KappaΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 51. KappaΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 52. ࣮ྫ

  View Slide

 53. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2

  View Slide

 54. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2
  ༷ʑͳΞϓϦέʔγϣϯ͔Β

  σʔλૹ৴

  View Slide

 55. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2
  "QBDIF,BGLB͕

  શͯͷσʔλΛड৴

  View Slide

 56. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2
  ,BGLB4QBSL4USFBNJOH
  ΞϓϦέʔγϣϯ͔Βૹ৴͞Εͨσʔλͱɺ
  3%#.4ʹ֨ೲ͞ΕͨσʔλΛ݁߹͠ɺ
  ूܭɾू໿Λߦ͏

  View Slide

 57. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2
  ूܭɾू໿͞ΕͨσʔλΛɺ

  ಡΈࠐΈͰར༻͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʹ

  ߹Θͤͯอ؅
  $BTTBOESBͱ4QBSL4USFBNJOHͷΈͰ

  ೖग़ྗΛߦ͏έʔε΋

  View Slide

 58. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2
  ूܭɾू໿͞Εͨσʔλͷ͏ͪ
  ༷ʑͳՕॴͰར༻͞ΕΔ΋ͷ͸ɺ)%'4΁
  ࠶ܭࢉ΍ɺো֐ൃੜ࣌ʹ෮چͤ͞ΔͳͲ

  View Slide

 59. ϩάσʔλ΁ͷΞϓϩʔν ͦͷ2
  ΞϓϦέʔγϣϯଆ͔Β͸
  $BTTBOESBͷΈʹ໰͍߹ΘͤΛߦ͏

  View Slide

 60. ·ͱΊ

  View Slide

 61. ·ͱΊ
  • ن໛ʹ߹Θͤͨσʔλઃܭ

  ఆظతͳσʔλϕʔεϦϑΝΫλϦϯά
  • దࡐదॴΛݟۃΊΔٕज़
  • ΞϓϦέʔγϣϯͱઓ͏৺

  View Slide