Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として- / Maker Events Blend into Society

Tsubasa Yumura
February 15, 2020

地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として- / Maker Events Blend into Society

2020年2月15日(土)にカピオつくばで開催されたTsukuba Mini Maker Faire 2020でのプレゼンテーション『地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として-』の発表資料

Tsubasa Yumura

February 15, 2020
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Research

Transcript

 1. 湯村 翼 @yumu19 NT札幌実行委員会 地域社会に溶け込む メイカーイベント -NT札幌を事例として- Design Materials by はーたん

  #TMMF2020
 2. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ࣗݾ঺հ 2 • ౬ଜ ཌྷ / @yumu19 •

  ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ ݚڀһ • ઐ໳ɿϢϏΩλείϯϐϡʔςΟϯά etc. • ੴ઒ݝࡏॅɺࡳຈग़਎ ৘ใॲཧֶձࢽ ฤूҕһ ٕज़ॻయ8Ͱֶձࢽ൦෍ ͓͏ͪϋοΫಉ޷ձ Ϟϊͮ͘Γܥ ϙουΩϟετ ඼ϞϊϥδΦ https://www.facebook.com/ groups/ouch.hack/ https://shinamonoradio.github.io/ Ӊ஦σʔλΛ࢖ͬͨ ϋοΧιϯ NASA SpaceApps 2020/10/03-04
 3. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ̣̩ͱ͸ 3 • ΋ͷͮ͘ΓలࣔΠϕϯτ • NTۚ୔ɺNT໊ݹ԰ɺNTژ౎ɺNTՃլɺNT޿ౡɺNT ۽ຊͳͲ͕։࠵

 4. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ̣̩ͱ͸ 4 • Nico-TECH:ͷུ • Nanka-Tsukuttemitaͷུͱ͢ΔNT΋(NTۚ୔ɺNTՃլ) • χίχίಈըͷٕज़ܥಈըʹ͚ͭΒΕͨλάʮχίχ

  ίٕज़෦ʯʹϧʔπ • 2008೥ χίχίٕज़෦ؔ੢ษڧձ (nico-Tech: Takatsuki Meeting / NTM) Λ։࠵ • YϞʔυP͕ಉਓࢽʮNTΠϕϯτ10೥࢙ʯΛӶҙ࡞੒த
 5. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 NTࡳຈ2019 5 • 2019/12/01(೔) ϥιϥࡳຈ Πϕϯτίʔτ • ͜Ε͕ॳ։࠵

  • ໿30૊ͷలࣔ
 6. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 NTࡳຈ2019 6 • NHK๺ւಓ ̙̙̌̓̑̑νϟϯωϧ (5෼൪૊) • ൪૊ͷಈըΞʔΧΠϒ͋Γ·͢

  • https://www.nhk.or.jp/sapporo/articles/slug- n5e58c775c839
 7. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 NTࡳຈ2019 7

 8. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉʁ 8 • γϣοϐϯάϞʔϧ։࠵ • ϙελʔ΍Webͷ͓஌ΒͤΛݟͯདྷΔ • Πϕϯτͷ͜ͱΛ஌Βͣʹͨ·ͨ·དྷͨ

  • ೔༵೔ͳͷͰՈ଒࿈Εଟ਺ • ͜Ͳ΋͕ڵຯΛ͖͔͚࣋ͭͬʹͳͬͨͷͰ͸ʁ • ΋ͪΖΜେਓ΋ʂ
 9. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 γϣοϐϯάϞʔϧܕϝΠΧʔΠϕϯτ 9 NTՃլ • ݻఆू٬͕ݟࠐΊΔ • ઃඋ͕ॆ࣮ •

  ҿ৯ɺτΠϨɺ๨Εͨػࡐ౳ͷߪೖ Maker Faire Bangkok
 10. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ଞʹ͸ʁ 10 ެڞۭؒܕ NTۚ୔ (ۚ୔Ӻ஍Լ޿৔) ଞʹNT޿ౡͳͲ ެڞࢪઃܕ ֶߍܕ

  Yamaguchi Mini Maker Faire (YCAM) Maker Faire Singapore (SUTD) ଞʹMake Tokyo MeetingͳͲ
 11. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ϝΠΧʔΠϕϯτΛ։࠵͢Δʹ͸ʁ 11 • ஥ؒूΊ • Ұਓ͡Ό೉͍͠ • ৔ॴ

  • ީิΛચ͍ग़͢ • ି͠εϖʔεʢγϣοϐϯάϞʔϧʣ͸ߴΊ͕ͩަবͷ༨஍͋Γ • ެڞͷ৔ॴ͸҆Ί੍͕ͩ໿ଟ͍ɺڝ૪཰ߴ͍ • ༧໿։࢝ʢ1೥ʙ൒೥લʣ • ػࡐʢҜࢠɾصɾԻڹɾిݯʣ • ձ৔ͰआΓΒΕΔ͔ʁ • Ϩϯλϧ • ͓ۚ • εϙϯαʔ • ग़లඅ௃ऩ • ೖ৔ྉ௃ऩ • Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯάɾ౤͛મ
 12. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 NTࡳຈ2019ͷ৔߹ (͚ͬ͜͏ΪϦΪϦ) 12 • (06/29-30 NTۚ୔) • 07/14

  ࢝ಈ • 7ʙ9݄ ձ৔બఆ • 8݄ ޙԉґཔखଓ͖ (๺ւಓɺࡳຈࢢ) • 09/24 ձ৔֬ఆ • 09/30 Πϕϯτࠂ஌ • 10/15 εϙϯαʔืू։࢝ (1ஂମ2ສԁͰ5ஂମू·ͬͨ) • 11/10 లࣔืूక੾ • 12/01։࠵
 13. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ͓ΘΓʹ 13 • ࠓ೥΋NTࡳຈ΍Γ·͢ • ͨͿΜ11݄ࠒ • ͦͷଞͷNT

  • 03/21 NTژ౎ (ਆࣾڥ಺ͷ༮ஓԂ) • 06/27-28 NTۚ୔ (ۚ୔Ӻ஍ԼͻΖ͹) • 10/03-04 NTḉߐ (ٕज़లཡձʮ΋ͷͮ͘ΓതʯͷҰ෦ͱͯ͠։࠵) ࣭໰ɺײ૝ɺίϝϯτͳͲͳͲͥͻ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ M-07Ͱలࣔͯ͠·͢ 湯村 翼 @yumu19