Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として- / Maker Events Blend into Society

Tsubasa Yumura
February 15, 2020

地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として- / Maker Events Blend into Society

2020年2月15日(土)にカピオつくばで開催されたTsukuba Mini Maker Faire 2020でのプレゼンテーション『地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として-』の発表資料

Tsubasa Yumura

February 15, 2020
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Research

Transcript

 1. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ࣗݾ঺հ 2 • ౬ଜ ཌྷ / @yumu19 •

  ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ ݚڀһ • ઐ໳ɿϢϏΩλείϯϐϡʔςΟϯά etc. • ੴ઒ݝࡏॅɺࡳຈग़਎ ৘ใॲཧֶձࢽ ฤूҕһ ٕज़ॻయ8Ͱֶձࢽ൦෍ ͓͏ͪϋοΫಉ޷ձ Ϟϊͮ͘Γܥ ϙουΩϟετ ඼ϞϊϥδΦ https://www.facebook.com/ groups/ouch.hack/ https://shinamonoradio.github.io/ Ӊ஦σʔλΛ࢖ͬͨ ϋοΧιϯ NASA SpaceApps 2020/10/03-04
 2. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ̣̩ͱ͸ 4 • Nico-TECH:ͷུ • Nanka-Tsukuttemitaͷུͱ͢ΔNT΋(NTۚ୔ɺNTՃլ) • χίχίಈըͷٕज़ܥಈըʹ͚ͭΒΕͨλάʮχίχ

  ίٕज़෦ʯʹϧʔπ • 2008೥ χίχίٕज़෦ؔ੢ษڧձ (nico-Tech: Takatsuki Meeting / NTM) Λ։࠵ • YϞʔυP͕ಉਓࢽʮNTΠϕϯτ10೥࢙ʯΛӶҙ࡞੒த
 3. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ϝΠΧʔΠϕϯτΛ։࠵͢Δʹ͸ʁ 11 • ஥ؒूΊ • Ұਓ͡Ό೉͍͠ • ৔ॴ

  • ީิΛચ͍ग़͢ • ି͠εϖʔεʢγϣοϐϯάϞʔϧʣ͸ߴΊ͕ͩަবͷ༨஍͋Γ • ެڞͷ৔ॴ͸҆Ί੍͕ͩ໿ଟ͍ɺڝ૪཰ߴ͍ • ༧໿։࢝ʢ1೥ʙ൒೥લʣ • ػࡐʢҜࢠɾصɾԻڹɾిݯʣ • ձ৔ͰआΓΒΕΔ͔ʁ • Ϩϯλϧ • ͓ۚ • εϙϯαʔ • ग़లඅ௃ऩ • ೖ৔ྉ௃ऩ • Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯάɾ౤͛મ
 4. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 NTࡳຈ2019ͷ৔߹ (͚ͬ͜͏ΪϦΪϦ) 12 • (06/29-30 NTۚ୔) • 07/14

  ࢝ಈ • 7ʙ9݄ ձ৔બఆ • 8݄ ޙԉґཔखଓ͖ (๺ւಓɺࡳຈࢢ) • 09/24 ձ৔֬ఆ • 09/30 Πϕϯτࠂ஌ • 10/15 εϙϯαʔืू։࢝ (1ஂମ2ສԁͰ5ஂମू·ͬͨ) • 11/10 లࣔืूక੾ • 12/01։࠵
 5. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020 ͓ΘΓʹ 13 • ࠓ೥΋NTࡳຈ΍Γ·͢ • ͨͿΜ11݄ࠒ • ͦͷଞͷNT

  • 03/21 NTژ౎ (ਆࣾڥ಺ͷ༮ஓԂ) • 06/27-28 NTۚ୔ (ۚ୔Ӻ஍ԼͻΖ͹) • 10/03-04 NTḉߐ (ٕज़లཡձʮ΋ͷͮ͘ΓതʯͷҰ෦ͱͯ͠։࠵) ࣭໰ɺײ૝ɺίϝϯτͳͲͳͲͥͻ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ M-07Ͱలࣔͯ͠·͢ 湯村 翼 @yumu19