$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として- / Maker Events Blend into Society

Tsubasa Yumura
February 15, 2020

地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として- / Maker Events Blend into Society

2020年2月15日(土)にカピオつくばで開催されたTsukuba Mini Maker Faire 2020でのプレゼンテーション『地域社会に溶け込むメイカーイベント -NT札幌を事例として-』の発表資料

Tsubasa Yumura

February 15, 2020
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Research

Transcript

 1. 湯村 翼 @yumu19
  NT札幌実行委員会
  地域社会に溶け込む
  メイカーイベント
  -NT札幌を事例として-
  Design Materials by はーたん
  #TMMF2020

  View Slide

 2. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ࣗݾ঺հ
  2
  • ౬ଜ ཌྷ / @yumu19
  • ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ ݚڀһ
  • ઐ໳ɿϢϏΩλείϯϐϡʔςΟϯά etc.
  • ੴ઒ݝࡏॅɺࡳຈग़਎
  ৘ใॲཧֶձࢽ ฤूҕһ
  ٕज़ॻయ8Ͱֶձࢽ൦෍
  ͓͏ͪϋοΫಉ޷ձ
  Ϟϊͮ͘Γܥ
  ϙουΩϟετ
  ඼ϞϊϥδΦ
  https://www.facebook.com/
  groups/ouch.hack/
  https://shinamonoradio.github.io/
  Ӊ஦σʔλΛ࢖ͬͨ
  ϋοΧιϯ
  NASA SpaceApps
  2020/10/03-04

  View Slide

 3. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ̣̩ͱ͸
  3
  • ΋ͷͮ͘ΓలࣔΠϕϯτ
  • NTۚ୔ɺNT໊ݹ԰ɺNTژ౎ɺNTՃլɺNT޿ౡɺNT
  ۽ຊͳͲ͕։࠵

  View Slide

 4. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ̣̩ͱ͸
  4
  • Nico-TECH:ͷུ
  • Nanka-Tsukuttemitaͷུͱ͢ΔNT΋(NTۚ୔ɺNTՃլ)
  • χίχίಈըͷٕज़ܥಈըʹ͚ͭΒΕͨλάʮχίχ
  ίٕज़෦ʯʹϧʔπ
  • 2008೥ χίχίٕज़෦ؔ੢ษڧձ (nico-Tech:
  Takatsuki Meeting / NTM) Λ։࠵
  • YϞʔυP͕ಉਓࢽʮNTΠϕϯτ10೥࢙ʯΛӶҙ࡞੒த

  View Slide

 5. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  NTࡳຈ2019
  5
  • 2019/12/01(೔) ϥιϥࡳຈ Πϕϯτίʔτ
  • ͜Ε͕ॳ։࠵
  • ໿30૊ͷలࣔ

  View Slide

 6. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  NTࡳຈ2019
  6
  • NHK๺ւಓ ̙̙̌̓̑̑νϟϯωϧ (5෼൪૊)
  • ൪૊ͷಈըΞʔΧΠϒ͋Γ·͢
  • https://www.nhk.or.jp/sapporo/articles/slug-
  n5e58c775c839

  View Slide

 7. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  NTࡳຈ2019
  7

  View Slide

 8. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉʁ
  8
  • γϣοϐϯάϞʔϧ։࠵
  • ϙελʔ΍Webͷ͓஌ΒͤΛݟͯདྷΔ
  • Πϕϯτͷ͜ͱΛ஌Βͣʹͨ·ͨ·དྷͨ
  • ೔༵೔ͳͷͰՈ଒࿈Εଟ਺
  • ͜Ͳ΋͕ڵຯΛ͖͔͚࣋ͭͬʹͳͬͨͷͰ͸ʁ
  • ΋ͪΖΜେਓ΋ʂ

  View Slide

 9. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  γϣοϐϯάϞʔϧܕϝΠΧʔΠϕϯτ
  9
  NTՃլ
  • ݻఆू٬͕ݟࠐΊΔ
  • ઃඋ͕ॆ࣮
  • ҿ৯ɺτΠϨɺ๨Εͨػࡐ౳ͷߪೖ
  Maker Faire Bangkok

  View Slide

 10. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ଞʹ͸ʁ
  10
  ެڞۭؒܕ
  NTۚ୔
  (ۚ୔Ӻ஍Լ޿৔)
  ଞʹNT޿ౡͳͲ
  ެڞࢪઃܕ ֶߍܕ
  Yamaguchi Mini
  Maker Faire (YCAM)
  Maker Faire
  Singapore (SUTD)
  ଞʹMake Tokyo
  MeetingͳͲ

  View Slide

 11. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ϝΠΧʔΠϕϯτΛ։࠵͢Δʹ͸ʁ
  11
  • ஥ؒूΊ
  • Ұਓ͡Ό೉͍͠
  • ৔ॴ
  • ީิΛચ͍ग़͢
  • ି͠εϖʔεʢγϣοϐϯάϞʔϧʣ͸ߴΊ͕ͩަবͷ༨஍͋Γ
  • ެڞͷ৔ॴ͸҆Ί੍͕ͩ໿ଟ͍ɺڝ૪཰ߴ͍
  • ༧໿։࢝ʢ1೥ʙ൒೥લʣ
  • ػࡐʢҜࢠɾصɾԻڹɾిݯʣ
  • ձ৔ͰआΓΒΕΔ͔ʁ
  • Ϩϯλϧ
  • ͓ۚ
  • εϙϯαʔ
  • ग़లඅ௃ऩ
  • ೖ৔ྉ௃ऩ
  • Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯάɾ౤͛મ

  View Slide

 12. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  NTࡳຈ2019ͷ৔߹ (͚ͬ͜͏ΪϦΪϦ)
  12
  • (06/29-30 NTۚ୔)
  • 07/14 ࢝ಈ
  • 7ʙ9݄ ձ৔બఆ
  • 8݄ ޙԉґཔखଓ͖ (๺ւಓɺࡳຈࢢ)
  • 09/24 ձ৔֬ఆ
  • 09/30 Πϕϯτࠂ஌
  • 10/15 εϙϯαʔืू։࢝ (1ஂମ2ສԁͰ5ஂମू·ͬͨ)
  • 11/10 లࣔืूక੾
  • 12/01։࠵

  View Slide

 13. ஍Ҭࣾձʹ༹͚ࠐΉϝΠΧʔΠϕϯτ ʙNTࡳຈΛࣄྫͱͯ͠ʙɹ#TMMF2020
  ͓ΘΓʹ
  13
  • ࠓ೥΋NTࡳຈ΍Γ·͢
  • ͨͿΜ11݄ࠒ
  • ͦͷଞͷNT
  • 03/21 NTژ౎ (ਆࣾڥ಺ͷ༮ஓԂ)
  • 06/27-28 NTۚ୔ (ۚ୔Ӻ஍ԼͻΖ͹)
  • 10/03-04 NTḉߐ (ٕज़లཡձʮ΋ͷͮ͘ΓതʯͷҰ෦ͱͯ͠։࠵)
  ࣭໰ɺײ૝ɺίϝϯτͳͲͳͲͥͻ͓੠͕͚͍ͩ͘͞
  M-07Ͱలࣔͯ͠·͢
  湯村 翼 @yumu19

  View Slide