Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

情報の世界 2022年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2022

yumulab
June 23, 2022

情報の世界 2022年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2022

2022年6月23日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第10回「データとセンシングの概要」の講義資料

yumulab

June 23, 2022
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2022.06.23
  ๺ւಓ৘ใେֶ ৘ใϝσΟΞֶ෦ ৘ใϝσΟΞֶՊ
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&'&()*+
  ,-./.012


  -./.41,567869651:;1<;8=
  ৘ใͷੈք ୈ10ճ

  View Slide

 2. !"#$
  • ౬ଜ ཌྷ (@yumu19)


  • ৘ใϝσΟΞֶՊ ।ڭत (2021/04ʙ)


  • ઐ໳͸৘ใՊֶ


  • ηϯγϯά


  • ΠϯλϑΣʔε


  • IoT


  • ωοτϫʔΫ
  2

  View Slide

 3. %&'(
  • ೤੺֎ઢΛར༻ͨ͠2࣍ݩ৘ใϚʔΧ (ARϚʔΧɺQRίʔυ౳)


  • ϓϥΠόγʔʹ഑ྀͨ͠৘ใϚʔΧͷར༻͕Մೳɺ҉͍৔ॴͰ΋࢖
  ͑Δ
  3

  View Slide

 4. )*+,-./-01234.+
  • ө૾ΤϑΣΫτΛΩʔԡԼ࣌ʹ෇༩͠ɺλΠϐϯάମݧΛ֦ு
  4

  View Slide

 5. 56789:;<=
  • ৸ͯΔ͕࣌ؒ΋͍ͬͨͳ͍ → ৸ͯΔؒʹήʔϜΛϓϨΠ͠
  ࣌ؒΛ༗ޮ׆༻
  5

  View Slide

 6. >?@ABCD
  • σʔλͱηϯγϯά


  • ౎ࢢͷσʔλ ֓ཁ (ৄࡉ͸དྷि)


  • ݸਓͷσʔλ ֓ཁ (ৄࡉ͸࠶དྷि)
  6

  View Slide

 7. E'FGHIJIK
  • σʔλ͸উखʹ༙͍ͯ͘Δ΋ͷͰ͸ͳ͍


  • Ͳ͔͜Ͱੜ੒͞ΕΔ


  • Ξϯέʔτௐࠪ


  • γεςϜͷϩάΛऔΔ


  • ΧϝϥͰࡱӨ͢Δ


  • ηϯαͰܭଌ͢Δ
  7
  ηϯγϯά: Sensing


  ܭଌ͢Δ͜ͱ
  ηϯα: Sensor


  ܭଌ͢Δ΋ͷ(ػց)
  Sense


  ʲ໊ʳײ֮


  ʲಈʳײ஌͢Δ

  View Slide

 8. LMNHIO@P
  •ʮηϯαʯͱ͍͑͹ԿΛɹ
  ࢥ͍͖ͭ·͔͢ʁ


  •ίϝϯτεΫϦʔϯʹɹɹ
  ॻ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞
  8

  View Slide

 9. LMNHIO@P
  • Թ౓ܭ(ؾԹ)


  • ମԹܭ


  • ମॏܭ


  • etc…
  9
  ମԹܭʹ͍ͭͯʛ঎඼৘ใ |
  ΦϜϩϯ ϔϧεέΞ


  https://
  www.healthcare.omron.co.jp/
  product/mc/mc-summary.html
  ମ૊੒ܭɹBC-332L(ϗϫΠτ):
  Ұൠ༻ʛλχλ


  https://www.tanita.co.jp/product/
  g/_BC332LWH000JPA/

  View Slide

 10. HIOGQR
  • ίϯϐϡʔλ͸ిؾతͳ৴߸ͷΈΛಡΈ
  औΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ηϯα͸ ෺ཧྔͷมԽ Λిؾ৴߸ʹม
  ׵͢Δ


  • ఍߅஋͕มΘΔ෺͕ଟ͍


  • ʢਫۜࣜͷԹ౓ܭͳͲίϯϐϡʔλΛհ
  ͞ͳ͍΍ͭ΋͋Γ·͕͢ɾɾɾʣ
  10
  ळ݄ిࢠ௨঎,


  ۂ͛ηϯαʔ


  ̢̗̌̒̌ʵ̣ʵ̎̎̍ʵ̖̌̎


  https://akizukidenshi.com/catalog/g/
  gP-16410/
  750ԁ
  ळ݄ిࢠ௨঎,


  ѹྗηϯαʔ̨̧̛̐̌̌


  https://akizukidenshi.com/
  catalog/g/gP-04003/
  400ԁ

  View Slide

 11. HIO@PST4./-.0UVWX4/YZV[\]^I_`IK^I
  11
  ϦϯάϑΟοτ Ξυϕϯνϟʔ ঺հө૾


  https://youtu.be/qXfpVh7VI_c
  Ken Nakagaki / த֞ ݓ (@ken0324) https://twitter.com/ken0324/status/1192220078386712576
  ࿪Έηϯα


  (ϩʔυηϧ)
  Ճ଎౓ηϯα


  δϟΠϩηϯα

  View Slide

 12. HIJIK@PS!abcd
  12
  ੁপ ௚थ, ࢢ֗஍ʹ͓͚Δࣗಈंͷࣗಈӡసʹ޲͚ͯ


  https://www.matlabexpo.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/


  images/events/matlabexpo/jp/2018/d1-in
  fi
  niti-self-driving.pdf
  ΦʔϓϯιʔεͷࣗಈӡసOSʮAutowareʯͰੈքΛϦʔυ
  ͢Δ ςΟΞϑΥʔ͕ʮTECH PLAYER OF THE YEAR৆ʯΛ
  ड৆ʛTECH PLAY Magazine ʦςοΫϓϨΠϚΨδϯʧ
  https://techplay.jp/column/1204

  View Slide

 13. HIJIK@PSef'g
  13
  JrνʔϜͰ೔ຊॳͷGPSύϑΥʔϚϯε


  τϥοΩϯάγεςϜΛಋೖ – S PROJECT F.C.


  https://sproject-fc.org/jrgps/
  ϛζϊεΠϯάτϨʔαʔ | ໺ٿɾιϑτϘʔϧᴹϛζϊ
  https://www.mizuno.jp/baseball/swingtracer/

  View Slide

 14. HIJIK@PShi
  14
  ͓ͨΓεϚʔτιϯϓϩδΣΫτΛৼΓฦΔ Vol.1ʛ


  ౦ژిػେֶ ஌త৘ใۭؒݚڀࣨʛnote


  https://note.com/matsuilab/n/n5ff5d19dad4c
  ೶ۀηϯαʔΛ࢖ͬͯϞχλϦϯάΛ࢝ΊΑ͏ | χοϙʔ
  https://www.nippo-co.com/nogyo-controller/nogyo-006/

  View Slide

 15. HIJIK@PSjklm8nEo]e
  15
  ϝΨω (JINS MEME)
  JINS MEME


  https://jinsmeme.com/
  Apple Watch Series 3


  https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-series-3
  Apple Watch

  View Slide

 16. HIJIKpqrstuv@e&'wx
  16
  εϚʔτ ΦϑΟε ηϯαʔ γεςϜ | άϩʔόϧిࢠגࣜձࣾ


  https://www.gec-tokyo.co.jp/smart-of
  fi
  ce-sensor-system
  ૔ݿ
  UWB԰಺ଌҐʹΑΔΧʔτಈઢՄࢹԽͰϐοΩϯά࡞ۀͷେ෯ޮ཰ԽɹNICT͕࣮ূ࣮ݧ੒Ռൃද


  - WirelessWire NewsʢϫΠϠϨεϫΠϠʔχϡʔεʣ


  https://wirelesswire.jp/2015/08/44927/
  ΦϑΟε

  View Slide

 17. yz@E'F
  • ਓྲྀσʔλ


  • ஍ਤ


  • Φʔϓϯσʔλ


  • εϚʔτγςΟ


  • ࣗಈӡసं
  17

  View Slide

 18. yz@E'F@PS{|)1})~•€mw'•
  18
  • ࠃ౔ަ௨লͷϓϩδΣΫτ


  • ݐ෺ͷ3DϞσϧ+ςΫε
  νϟͳͲ


  • Ұ෦ͷ౎ࢢͷΈ(ࡳຈ͋Γ)


  • ϒϥ΢βͷϏϡʔϫ͋Γ

  View Slide

 19. ‚ƒ@E'F
  • ΢ΣΞϥϒϧσόΠε


  • Ոఉ಺৘ใ


  • ߦಈ৘ใ


  • εϙʔπ


  • Χϝϥ


  • ϓϥΠόγʔͱηΩϡϦςΟ
  19

  View Slide

 20. ‚ƒ@E'F@PS„…†‡Eo]eˆ‰Š--
  20
  ͸͡Ίͯͷํ΁ | DFree - ഉᔔ༧ଌσόΠε/Toilet Timing Predicting Device https://dfree.biz/personal/beginners.html

  View Slide

 21. ‹Œ7p
  • খςετʹऔΓ૊ΜͰ͍ͩ͘͞


  • 2ճडݧͰ͖·͢


  • క੾ɿ࣍ճߨٛ։࢝࣌(06/30 16:15)·Ͱ


  • ࣍ճҎ߱ͷ༧ఆ


  • 06/30ʮ౎ࢢͷσʔλʯ


  • 07/07ʮݸਓͷσʔλʯ
  21

  View Slide