Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

情報の世界 2022年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2022

yumulab
June 23, 2022

情報の世界 2022年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2022

2022年6月23日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第10回「データとセンシングの概要」の講義資料

yumulab

June 23, 2022
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. !"#$ • ౬ଜ ཌྷ (@yumu19) • ৘ใϝσΟΞֶՊ ।ڭत (2021/04ʙ) •

  ઐ໳͸৘ใՊֶ • ηϯγϯά • ΠϯλϑΣʔε • IoT • ωοτϫʔΫ 2
 2. E'FGHIJIK • σʔλ͸উखʹ༙͍ͯ͘Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ • Ͳ͔͜Ͱੜ੒͞ΕΔ • Ξϯέʔτௐࠪ • γεςϜͷϩάΛऔΔ •

  ΧϝϥͰࡱӨ͢Δ • ηϯαͰܭଌ͢Δ 7 ηϯγϯά: Sensing ܭଌ͢Δ͜ͱ ηϯα: Sensor ܭଌ͢Δ΋ͷ(ػց) Sense ʲ໊ʳײ֮ ʲಈʳײ஌͢Δ
 3. LMNHIO@P • Թ౓ܭ(ؾԹ) • ମԹܭ • ମॏܭ • etc… 9

  ମԹܭʹ͍ͭͯʛ঎඼৘ใ | ΦϜϩϯ ϔϧεέΞ https:// www.healthcare.omron.co.jp/ product/mc/mc-summary.html ମ૊੒ܭɹBC-332L(ϗϫΠτ): Ұൠ༻ʛλχλ https://www.tanita.co.jp/product/ g/_BC332LWH000JPA/
 4. HIOGQR • ίϯϐϡʔλ͸ిؾతͳ৴߸ͷΈΛಡΈ औΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ηϯα͸ ෺ཧྔͷมԽ Λిؾ৴߸ʹม ׵͢Δ •

  ఍߅஋͕มΘΔ෺͕ଟ͍ • ʢਫۜࣜͷԹ౓ܭͳͲίϯϐϡʔλΛհ ͞ͳ͍΍ͭ΋͋Γ·͕͢ɾɾɾʣ 10 ळ݄ిࢠ௨঎, ۂ͛ηϯαʔ ̢̗̌̒̌ʵ̣ʵ̎̎̍ʵ̖̌̎ https://akizukidenshi.com/catalog/g/ gP-16410/ 750ԁ ळ݄ిࢠ௨঎, ѹྗηϯαʔ̨̧̛̐̌̌ https://akizukidenshi.com/ catalog/g/gP-04003/ 400ԁ
 5. HIO@PST4./-.0UVWX4/YZV[\]^I_`IK^I 11 ϦϯάϑΟοτ Ξυϕϯνϟʔ ঺հө૾ https://youtu.be/qXfpVh7VI_c Ken Nakagaki / த֞

  ݓ (@ken0324) https://twitter.com/ken0324/status/1192220078386712576 ࿪Έηϯα (ϩʔυηϧ) Ճ଎౓ηϯα δϟΠϩηϯα
 6. HIJIK@PSjklm8nEo]e 15 ϝΨω (JINS MEME) JINS MEME https://jinsmeme.com/ Apple Watch

  Series 3 https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-series-3 Apple Watch
 7. HIJIKpqrstuv@e&'wx 16 εϚʔτ ΦϑΟε ηϯαʔ γεςϜ | άϩʔόϧిࢠגࣜձࣾ https://www.gec-tokyo.co.jp/smart-of fi

  ce-sensor-system ૔ݿ UWB԰಺ଌҐʹΑΔΧʔτಈઢՄࢹԽͰϐοΩϯά࡞ۀͷେ෯ޮ཰ԽɹNICT͕࣮ূ࣮ݧ੒Ռൃද - WirelessWire NewsʢϫΠϠϨεϫΠϠʔχϡʔεʣ https://wirelesswire.jp/2015/08/44927/ ΦϑΟε