Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

情報の世界 2022年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2022

yumulab
June 23, 2022

情報の世界 2022年度 第10回「データとセンシングの概要」 #情報の世界 / Data and Sensing 2022

2022年6月23日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第10回「データとセンシングの概要」の講義資料

yumulab

June 23, 2022
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2022.06.23 ๺ւಓ৘ใେֶ ৘ใϝσΟΞֶ෦ ৘ใϝσΟΞֶՊ ౬ଜ ཌྷ !"#$%&'&()*+ ,-./.012 -./.41,567869651:;1<;8= ৘ใͷੈք

  ୈ10ճ
 2. !"#$ • ౬ଜ ཌྷ (@yumu19) • ৘ใϝσΟΞֶՊ ।ڭत (2021/04ʙ) •

  ઐ໳͸৘ใՊֶ • ηϯγϯά • ΠϯλϑΣʔε • IoT • ωοτϫʔΫ 2
 3. %&'( • ೤੺֎ઢΛར༻ͨ͠2࣍ݩ৘ใϚʔΧ (ARϚʔΧɺQRίʔυ౳) • ϓϥΠόγʔʹ഑ྀͨ͠৘ใϚʔΧͷར༻͕Մೳɺ҉͍৔ॴͰ΋࢖ ͑Δ 3

 4. )*+,-./-01234.+ • ө૾ΤϑΣΫτΛΩʔԡԼ࣌ʹ෇༩͠ɺλΠϐϯάମݧΛ֦ு 4

 5. 56789:;<= • ৸ͯΔ͕࣌ؒ΋͍ͬͨͳ͍ → ৸ͯΔؒʹήʔϜΛϓϨΠ͠ ࣌ؒΛ༗ޮ׆༻ 5

 6. >?@ABCD • σʔλͱηϯγϯά • ౎ࢢͷσʔλ ֓ཁ (ৄࡉ͸དྷि) • ݸਓͷσʔλ ֓ཁ

  (ৄࡉ͸࠶དྷि) 6
 7. E'FGHIJIK • σʔλ͸উखʹ༙͍ͯ͘Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ • Ͳ͔͜Ͱੜ੒͞ΕΔ • Ξϯέʔτௐࠪ • γεςϜͷϩάΛऔΔ •

  ΧϝϥͰࡱӨ͢Δ • ηϯαͰܭଌ͢Δ 7 ηϯγϯά: Sensing ܭଌ͢Δ͜ͱ ηϯα: Sensor ܭଌ͢Δ΋ͷ(ػց) Sense ʲ໊ʳײ֮ ʲಈʳײ஌͢Δ
 8. LMNHIO@P •ʮηϯαʯͱ͍͑͹ԿΛɹ ࢥ͍͖ͭ·͔͢ʁ •ίϝϯτεΫϦʔϯʹɹɹ ॻ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞ 8

 9. LMNHIO@P • Թ౓ܭ(ؾԹ) • ମԹܭ • ମॏܭ • etc… 9

  ମԹܭʹ͍ͭͯʛ঎඼৘ใ | ΦϜϩϯ ϔϧεέΞ https:// www.healthcare.omron.co.jp/ product/mc/mc-summary.html ମ૊੒ܭɹBC-332L(ϗϫΠτ): Ұൠ༻ʛλχλ https://www.tanita.co.jp/product/ g/_BC332LWH000JPA/
 10. HIOGQR • ίϯϐϡʔλ͸ిؾతͳ৴߸ͷΈΛಡΈ औΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ηϯα͸ ෺ཧྔͷมԽ Λిؾ৴߸ʹม ׵͢Δ •

  ఍߅஋͕มΘΔ෺͕ଟ͍ • ʢਫۜࣜͷԹ౓ܭͳͲίϯϐϡʔλΛհ ͞ͳ͍΍ͭ΋͋Γ·͕͢ɾɾɾʣ 10 ळ݄ిࢠ௨঎, ۂ͛ηϯαʔ ̢̗̌̒̌ʵ̣ʵ̎̎̍ʵ̖̌̎ https://akizukidenshi.com/catalog/g/ gP-16410/ 750ԁ ळ݄ిࢠ௨঎, ѹྗηϯαʔ̨̧̛̐̌̌ https://akizukidenshi.com/ catalog/g/gP-04003/ 400ԁ
 11. HIO@PST4./-.0UVWX4/YZV[\]^I_`IK^I 11 ϦϯάϑΟοτ Ξυϕϯνϟʔ ঺հө૾ https://youtu.be/qXfpVh7VI_c Ken Nakagaki / த֞

  ݓ (@ken0324) https://twitter.com/ken0324/status/1192220078386712576 ࿪Έηϯα (ϩʔυηϧ) Ճ଎౓ηϯα δϟΠϩηϯα
 12. HIJIK@PS!abcd 12 ੁপ ௚थ, ࢢ֗஍ʹ͓͚Δࣗಈंͷࣗಈӡసʹ޲͚ͯ https://www.matlabexpo.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/ images/events/matlabexpo/jp/2018/d1-in fi niti-self-driving.pdf ΦʔϓϯιʔεͷࣗಈӡసOSʮAutowareʯͰੈքΛϦʔυ

  ͢Δ ςΟΞϑΥʔ͕ʮTECH PLAYER OF THE YEAR৆ʯΛ ड৆ʛTECH PLAY Magazine ʦςοΫϓϨΠϚΨδϯʧ https://techplay.jp/column/1204
 13. HIJIK@PSef'g 13 JrνʔϜͰ೔ຊॳͷGPSύϑΥʔϚϯε τϥοΩϯάγεςϜΛಋೖ – S PROJECT F.C. https://sproject-fc.org/jrgps/ ϛζϊεΠϯάτϨʔαʔ

  | ໺ٿɾιϑτϘʔϧᴹϛζϊ https://www.mizuno.jp/baseball/swingtracer/
 14. HIJIK@PShi 14 ͓ͨΓεϚʔτιϯϓϩδΣΫτΛৼΓฦΔ Vol.1ʛ ౦ژిػେֶ ஌త৘ใۭؒݚڀࣨʛnote https://note.com/matsuilab/n/n5ff5d19dad4c ೶ۀηϯαʔΛ࢖ͬͯϞχλϦϯάΛ࢝ΊΑ͏ | χοϙʔ

  https://www.nippo-co.com/nogyo-controller/nogyo-006/
 15. HIJIK@PSjklm8nEo]e 15 ϝΨω (JINS MEME) JINS MEME https://jinsmeme.com/ Apple Watch

  Series 3 https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-series-3 Apple Watch
 16. HIJIKpqrstuv@e&'wx 16 εϚʔτ ΦϑΟε ηϯαʔ γεςϜ | άϩʔόϧిࢠגࣜձࣾ https://www.gec-tokyo.co.jp/smart-of fi

  ce-sensor-system ૔ݿ UWB԰಺ଌҐʹΑΔΧʔτಈઢՄࢹԽͰϐοΩϯά࡞ۀͷେ෯ޮ཰ԽɹNICT͕࣮ূ࣮ݧ੒Ռൃද - WirelessWire NewsʢϫΠϠϨεϫΠϠʔχϡʔεʣ https://wirelesswire.jp/2015/08/44927/ ΦϑΟε
 17. yz@E'F • ਓྲྀσʔλ • ஍ਤ • Φʔϓϯσʔλ • εϚʔτγςΟ •

  ࣗಈӡసं 17
 18. yz@E'F@PS{|)1})~•€mw'• 18 • ࠃ౔ަ௨লͷϓϩδΣΫτ • ݐ෺ͷ3DϞσϧ+ςΫε νϟͳͲ • Ұ෦ͷ౎ࢢͷΈ(ࡳຈ͋Γ) •

  ϒϥ΢βͷϏϡʔϫ͋Γ
 19. ‚ƒ@E'F • ΢ΣΞϥϒϧσόΠε • Ոఉ಺৘ใ • ߦಈ৘ใ • εϙʔπ •

  Χϝϥ • ϓϥΠόγʔͱηΩϡϦςΟ 19
 20. ‚ƒ@E'F@PS„…†‡Eo]eˆ‰Š-- 20 ͸͡Ίͯͷํ΁ | DFree - ഉᔔ༧ଌσόΠε/Toilet Timing Predicting Device

  https://dfree.biz/personal/beginners.html
 21. ‹Œ7p • খςετʹऔΓ૊ΜͰ͍ͩ͘͞ • 2ճडݧͰ͖·͢ • క੾ɿ࣍ճߨٛ։࢝࣌(06/30 16:15)·Ͱ • ࣍ճҎ߱ͷ༧ఆ

  • 06/30ʮ౎ࢢͷσʔλʯ • 07/07ʮݸਓͷσʔλʯ 21