$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Team of system

Team of system

yunico NAGATA

July 02, 2015
Tweet

More Decks by yunico NAGATA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͓ʹ͗Γห౰ͱ
  Ώ͔͍ͳ஥ؒͨͪ

  גࣜձࣾOBOBQJɹӬాΏʹ͜
  νʔϜͷମ੍ͱ໾ׂʹ͍ͭͯ

  View Slide

 2. ࠓճ͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 3. ʮΞϯαʔܶ৔ʯͷࣄྫΛ௨ͯ͠
  Քಇ͍ͯ͠ΔνʔϜʹ͍͓ͭͯ࿩͠·͢ɻ

  View Slide

 4. Ξϯαʔܶ৔ͬͯʁ

  View Slide

 5. ʮΞϯαʔʯͷձ࿩Λ·ͱΊͨαΠτ
  ݄̐ελʔτ݄೔ਖ਼ࣜϦϦʔε
  λʔήοτɿͻ·ͭͿ͍ͨ͠͠ਓ

  View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. Ξϯαʔܶ৔νʔϜ

  View Slide

 9. ӬాΏʹ͜
  σβΠφʔ݉σΟϨΫλʔ
  ೥ೖࣾ೥໨࠷ݹࢀ
  Πϯλʔωοτͱ(JU͕޷͖
  ʮσβΠφʔ(JUʯͰ(PPHMFݕࡧҐ

  View Slide

 10. ΤϯδχΞ σβΠφʔ
  ࡀ৽ଔೖࣾ೥໨ ࡀ৽ଔೖࣾϲ݄໨

  View Slide

 11. ΂Μͱ͏͹͜

  View Slide

 12. ͏Ί͓ʹ͗Γ ͠Ό͚͓ʹ͗Γ

  View Slide

 13. ΂Μͱ͏͹͜
  ʢࡀ೥໨ʣ
  ͏Ί͓ʹ͗Γ
  ʢࡀ̎೥໨ʣ
  ͠Ό͚͓ʹ͗Γ
  ʢࡀϲ݄໨ʣ

  View Slide

 14. ΂Μͱ͏͹͜
  ʢࡀ೥໨ʣ
  ͏Ί͓ʹ͗Γ
  ʢࡀ̎೥໨ʣ
  ͠Ό͚͓ʹ͗Γ
  ʢࡀϲ݄໨ʣ
  ࠷ݹࢀʴ৽ਓਓ

  View Slide

 15. ࠓΞϯαʔܶ৔Ͱ௥͍ͬͯΔ΋ͷ
  Կϖʔδ΋ݟͯ΋Β͏ʢճ༡཰ʣ
  Կճ΋དྷͯ΋Β͏ʢ࠶๚཰ʣ

  View Slide

 16. ͜ͷ̏ਓ͔ͩΒ
  Ͱ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 17. ίϛϡχέʔγϣϯίετ͕௿͍
  ੮΋લͱྡʂԿͰ΋͙͢ʹݴ͍߹͑Δ
  ͔ͩΒ΍Γ͍ͨ͜ͱͷҙਤ͕఻ΘΓ΍͍͢
  ޡղ΋ૣ͍ஈ֊Ͱղ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ͍ͭ΋ಉ͡໨ઢͰ࿩͕Ͱ͖Δ
  ͜ͷ̏ਓ͔ͩΒͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 18. σΟϨΫλʔ΋σβΠϯͰ͖Δ
  ख͕଍Γͳ͍ͱ͖ʹ͙͢ϔϧϓೖΕΔ
  Ϧιʔεෆ଍ͳ͘ΨϯΨϯࢪࡦճͤΔ
  ͜ͷ̏ਓ͔ͩΒͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 19. ͕ͬͭΓ໾ׂ෼୲ͰεϐʔσΟ
  ࢥ͍͖ͬΓ೚͍ͤͯΔ
  ֬ೝͱΔΑΓࣗݾ൑அͰΨϯΨϯਐΊͯΔ
  ΋ͪΖΜ੹೚ײΛ࣋ͬͯ΍ͬͯω
  ͜ͷ̏ਓ͔ͩΒͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 20. ͏Ί͓ʹ͗Γ ͠Ό͚͓ʹ͗Γ

  View Slide

 21. ࣌ؒΛແବͳ͘࢖͏
  ΊͪΌͪ͘ΌΞδϟΠϧ෩
  εϓϦϯτܭըɾεϓϦϯτϨϏϡʔͳ͠
  ఆྫɾৼΓฦΓͳ͠
  ேձͰ͸͍Ζ͍Ζ͸ͳ͢
  ໰୊఺ͷચ͍ग़͠ʙࢪࡦ͸શһͰߟ͑Δ
  ͜ͷ̏ਓ͔ͩΒͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 22. ԿΛج४ʹͯ͠ಈ͘ͷʁ
  ϓϩδΣΫτ͕͏·͘ճΔ͔ʁ
  εςʔτϝϯτʹ޲͍͍ͯΔ͔ʁ
  ௥͍ͬͯΔ΋ͷ͕ϒϨ͍ͯͳ͍͔ʁ
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹ/Pखஈͷ໨తԽɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?:?:ʉ
  ͜ͷ̏ਓ͔ͩΒͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 23. ͜ͷ̏ਓ͚ͩͩͱ
  Ͱ͖ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 24. ஌ࣝͷݶք
  4&0
  ޿ࠂग़ߘ
  ޿ใ
  ίϯςϯπ಺༰
  ϚωλΠζFUD
  ͜ͷ̏ਓ͚ͩͩͱͰ͖ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 25. ΞΠσΟΞ΍ΞυόΠεʹݶք
  ϝσΟΞࣗମͷΞΠσΟΞ
  ίϯςϯπͷΞΠσΟΞ
  6*ϏδϡΞϧσβΠϯͷΞυόΠε
  ΤϯδχΞϦϯάͷΞυόΠε
  ͜ͷ̏ਓ͚ͩͩͱͰ͖ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 26. Ͳ͏͍ͯ͠Δʁ

  View Slide

 27. ஌ࣝͷݶք
  ઐ໳෼໺ͷਓʹ͕ͬͭΓೖͬͯ΋Β͍ͬͯΔ
  Ͳ͏͍ͯ͠Δʁ

  View Slide

 28. σβΠϯ͸4MBDLͷσβΠφʔ෦԰΍$$0
  ։ൃ͸4MBDLͷ։ൃ෦԰΍ΞϓϦଆΤϯδχΞ
  ࢪࡦ૬ஊ΍ํ޲ੑͷ֬ೝ͸૯؂ಜ
  ΞΠσΟΞ͸͚Μ͢͏͞ΜͳͲʜ
  ΞΠσΟΞ΍ΞυόΠε
  Ͳ͏͍ͯ͠Δʁ
  ΞΠσΟΞ΍ΞυόΠε

  View Slide

 29. ΋ͪΖΜΞϯαʔΞϓϦͱ΋࿈ܞ
  Ͳ͏͍ͯ͠Δʁ

  View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. ͨ͘͞Μͷਓʹڠྗͯ͠΋Β͍ͭͭ
  ࠷খਓͰͲΜͲΜ·Θͧ͢
  w w w w

  View Slide

 33. ͓ʹ͗Γ΋͹Γ͹Γҭ੒

  View Slide

 34. σΟϨΫλʔͱͯ͠
  େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View Slide

 35. ͍ͭͰ΋ϝϯόʔʹײँΛΘ͢Εͳ͍
  ͳʹ͝ͱ΋཰௚ʹݴ͏
  ͳΜͰ΋ݴ͍߹͑ΔงғؾΛͭ͘Δ
  ࣾձਓεΩϧͷ੒௕΋େ੾ʹ
  ͨͩࢦࣔ͢Δɺ͸͠ͳ͍
  σΟϨΫλʔͱͯ͠େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View Slide

 36. ਓʢΈΜͳʣͰ͕Μ͹Δͧʂ

  View Slide

 37. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide