$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20140601_github-kaigi-yunico.pdf

 20140601_github-kaigi-yunico.pdf

GitHub Kaigi

本当は怖くない!デザイナーがGitを大好きになった♡5つの理由(仮)

yunico NAGATA

June 01, 2014
Tweet

More Decks by yunico NAGATA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. σβΠφʔ͕(JUΛ
  େ޷͖ʹͳͬͨὑ
  ̑ͭͷཧ༝
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ӬాΏʹ͜

  View Slide

 2. ӬాΏʹ͜!ZVOJDP@ KQ
  גࣜձࣾOBOBQJ
  σβΠφʔ
  ࣗݾ঺հ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved

  View Slide

 3. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  σβΠφʔ͕(JUΛ
  େ޷͖ʹͳͬͨὑ
  ̑ͭͷཧ༝

  View Slide

 4. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̍
  ଞͷਓͱͷ
  ΍ΓऔΓ͕εϜʔζʂ

  View Slide

 5. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̍
  ଞͷਓͱͷ
  ΍ΓऔΓ͕εϜʔζʂ

  View Slide

 6. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̎
  ͳΜ͔͍Ζ͍Ζศརʂ

  View Slide

 7. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̎

  View Slide

 8. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̏
  (JU)VC͕ͨͷ͍͠ʂ

  View Slide

 9. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̏
  (JU)VC͕ͨͷ͍͠ʂ

  View Slide

 10. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̐
  ࠇ͍ը໘Λ
  ࢖͍͜ͳ͍ͤͯΔײʂ

  View Slide

 11. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̐
  ࠇ͍ը໘Λ
  ࢖͍͜ͳ͍ͤͯΔײʂ

  View Slide

 12. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ΋ͪΖΜ࠷ॳ͸ۤखͰͨ͠ʜ

  View Slide

 13. ɾHJUBEE
  ɾHJUDPNNJU
  ɾHJUQVTI
  ͩͬͯʜ
  ϦϙδτϦʹσʔλΛૹΔ͚ͩͰ
  ͳΜͰͭ΋΍Δͷʁʁʁ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved

  View Slide

 14. ͦ͜Ͱʂ
  ˞֓೦Λཧղ͢ΔҝͷྫͰ͢
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ༣ศہϝιουʂ

  View Slide

 15. ࡞ۀ͢Δखࢴॻ͘
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved

  View Slide

 16. HJUBEE HJUDPNNJU
  HJUQVTI ϦϙδτϦ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved

  View Slide

 17. ࠓͲ͜·Ͱॻ͍ͨʁ
  HJUTUBUVT
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved

  View Slide

 18. ग़ͨ͠खࢴͱͦͷத਎ͳͲ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  HJUMPH

  View Slide

 19. Ͳ͕͜มΘ͔ͬͨͳʁ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  HJUEJGG

  View Slide

 20. ॻ͖͔͚ΛҰ࣌తʹ͠·͏
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  HJUTUBTI

  View Slide

 21. ผͷصͰ࡞ۀ͢Δ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  HJUDIFDLPVU

  View Slide

 22. ผͷصͷ࡞ۀΛҰॹʹ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  HJUNFSHF

  View Slide

 23. ༣ศہ͔ΒखࢴΛ΋Β͏
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  HJUQVMM

  View Slide

 24. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ̑
  ຊ౰͸ͦΜͳʹ
  ೉͘͠ͳ͔ͬͨʂ

  View Slide

 25. ۤखҙ͕ࣝͳ͘ͳΔ
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ڵຯ͕Θ͍ͯ͘Δ
  ΋ͬͱ࢖͍͜ͳͨ͘͠ͳΔ
  ࢓ࣄ͕εϜʔζʹʂ

  View Slide

 26. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  σβΠφʔ΋
  (JU͕࢖͑ͨΒָ͍͠Αʂ

  View Slide

 27. ຊ౰͸ා͘ͳ͍ʂσβΠφʔ͕(JUΛେ޷͖ʹͳͬͨ—̑ͭͷཧ༝
  IUUQOBOBQJDPKQCMPHHJUMPWF
  © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ͪ͜Βͷ಺༰ɺϒϩάʹॻ͖·ͨ͠ʂ

  View Slide

 28. © 2014 for yunico.n All Rights Reserved
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide