$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Property-based testing with SwiftCheck/PBT-with-SwiftCheck

Property-based testing with SwiftCheck/PBT-with-SwiftCheck

Property-based testing with SwiftCheck

Yusuke Hosonuma

July 27, 2017
Tweet

More Decks by Yusuke Hosonuma

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  iOS Test Night #5
  2017/07/26(Wed)

  ࡉপ༞հ@DeNA
  1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  XJUI4XJGU$IFDL
  1

  View Slide

 2. ˙:VTVLF)PTPOVNBʢ!UPCJʣ
  • ॴଐ
  ⁃ %F/"48&5άϧʔϓςετج൫νʔϜ
  • ܦྺ
  ⁃ J04ΤϯδχΞ⾣೥݄ʹ%F/"48&5άϧʔϓʹ+PJO
  • ීஈͷۀ຿
  ⁃ όʔδϣϯɾΞοϓࣗಈݕূγεςϜʢϚεςΟϑʣͷ։ൃ
  ⁃ ΞϓϦͷςετʹ·ͭΘΔௐ͍ࠪΖ͍Ζ
  • ଞ
  ⁃ ͱ͔޷͖Ͱ͢
  ࣗݾ঺հ
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  2

  View Slide

 3. ࠓ೔ɺ࿩͢͜ͱ
  3
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 4. 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  4XJGU$IFDL
  4
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  5
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOHͱ͸ʁ
  • 4XJGU$IFDLͱ͸ʁ
  • ۩ମྫͰݟΔ
  • ྫ
  ଍͠ࢉ
  • ྫ
  ഑ྻͷ൓స
  • ༻ޠ
  • ࣮ફతͳϢʔεέʔε
  • ·ͱΊ

  View Slide

 6. 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  ͱ͸ʁ
  6
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 7. Property-based testing ͱ͸ʁ
  7
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ଟ਺ͳϥϯμϜ஋Λ'8ʹࣗಈੜ੒ͤ͞ɺ
  • ςετର৅ͷੑ࣭ʢ1SPQFSUZʣΛίʔυͰఆٛ͠ɺ
  • ͦͷੑ࣭͕ഁΒΕΔ஋͕ͳ͍͔ݕূ͢Δ
  • Ϣχοτςετख๏ͷͭ
  • ؔ਺ܕݴޠ)BTLFMMͷʮ2VJDL$IFDLʯ͕ݩ

  View Slide

 8. 4XJGU$IFDL
  8
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 9. 4XJGU$IFDLͱ͸ʁ
  9
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 2VJDL$IFDLͷ4XJGU࣮૷
  • IUUQTHJUIVCDPNUZQFMJGU4XJGU$IFDL
  • 9$5FTUʹ૊ΈࠐΊΔ
  • 4XJGU[Λ࡞͍ͬͯΔ5ZQF-JGUͷϦϙδτϦ
  • 4XJGU[ͷςετʹ΋࢖ΘΕͯΔ
  • .*5MJDFOTF

  View Slide

 10. 10
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOHͱ͸ʁ
  • 4XJGU$IFDLͱ͸ʁ
  • ۩ମྫͰݟΔ
  • ྫ
  ଍͠ࢉ
  • ྫ
  ഑ྻͷ൓స
  • ༻ޠ
  • ࣮ફతͳϢʔεέʔε
  • ·ͱΊ

  View Slide

 11. ۩ମྫͱͯ͠
  ଍͠ࢉͷςετΛߟ͑ͯΈΔ
  11
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 12. 9$5FTU
  &YBNQMFCBTFEUFTUJOH

  12
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 13. // ϓϩμΫτίʔυ
  func add(_ x: UInt, _ y: UInt) -> UInt {
  return x + y
  }
  // ςετίʔυ
  func test_add_by_assert() {
  XCTAssertEqual(add(1, 2), 3)
  }
  XCTest Ͱͷ଍͠ࢉͷςετ
  13
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  1 + 2 ͷ݁Ռ͸ 3 Ͱ͋Δ͜ͱ
  • ҰൠతͳY6OJU͕ఏڙ͍ͯ͠Δํ๏
  • 2VJDLͳͲͷ#%%ͳ'8΋ຊ࣭తʹ͸ಉ͡

  View Slide

 14. ਤઆ
  14
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ̍ʴ̎ʹ̏
  ೖྗ஋ ೖྗ஋ ظ଴஋
  ςετର৅

  View Slide

 15. ਤઆ
  15
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ̍ʴ̎ʹ̏
  ೖྗ஋ ೖྗ஋ ظ଴஋
  ςετର৅
  ೖྗ஋ͱظ଴஋͸ɺ
  ։ൃऀ͕໌ࣔతʹબͿඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 16. Ͳ͏΍ͬͯೖྗ஋ΛબͿʁ
  16
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 17. ςετ༻ͷೖྗ஋ΛબͿٕज़
  17
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ಉ஋෼ׂ๏
  • ڥք஋෼ੳ
  • ΫϥγϑΟέʔγϣϯπϦʔ
  • 1BJSXJTF๏
  • FUDʜ

  View Slide

 18. ςετ༻ͷೖྗ஋ΛબͿٕज़
  18
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ಉ஋෼ׂ๏
  • ڥք஋෼ੳ
  • ΫϥγϑΟέʔγϣϯπϦʔ
  • 1BJSXJTF๏
  • FUDʜ
  ͲΕ΋֬཰తʹόάͷى͖΍͍͢σʔ
  λΛ༧ଌͯ͠ɺಛఆ஋ͷΈͰςετ

  View Slide

 19. 4XJGU$IFDL
  1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH

  19
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 20. ·ͣ଍͠ࢉͷੑ࣭Λߟ͑Δ
  20
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 21. ଍͠ࢉͷੑ࣭
  21
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ݁߹๏ଇΛຬͨ͢
  • YZZY
  • Λճ଍ͨ͠΋ͷͱɺΛճ଍ͨ͠΋ͷ͸౳͍͠
  • YY
  • ʢͪͳΈʹʣҾ͖ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͞ͳ͍
  • YZ㱠ZY

  View Slide

 22. ଍͠ࢉͷੑ࣭
  22
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ݁߹๏ଇΛຬͨ͢
  • YZZY
  • Λճ଍ͨ͠΋ͷͱɺΛճ଍ͨ͠΋ͷ͸౳͍͠
  • YY
  • ʢͪͳΈʹʣҾ͖ࢉ͸݁߹ੑ͋Γ
  • YZ㱠ZY
  ͜ΕΒ͕ͲΜͳೖྗ஋ʹରͯ͠΋
  อͨΕΔ΂͖ੑ࣭Ͱ͋Δɺͱߟ͑Δ

  View Slide

 23. 4XJGU$IFDLͰॻ͍ͯΈΔ
  23
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 24. 4XJGU$IFDLͰͷ଍͠ࢉͷੑ࣭ςετ
  24
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  // ;ͭ͏ͷXCTestͱಉ͡Α͏ʹ಄ʹ`test`Λ͚ͭΔ
  func test_add_property() {
  // x + y == y + x
  property("଍͠ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͢") <- forAll { (x: UInt, y: UInt) in
  return add(x, y) == add(y, x)
  }
  // x + 1 + 1 == x + 2
  property("1Λ2ճ଍ͨ͠ͷͱɺ2Λ1ճ଍ͨ͠΋ͷ͸౳͍͠") <- forAll { (x: UInt) in
  return add(add(x, 1), 1) == add(x, 2)
  }
  }

  View Slide

 25. 4XJGU$IFDLͰͷ଍͠ࢉͷੑ࣭ςετ
  25
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func test_add_property() {
  // x + y == y + x
  property("଍͠ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͢") <- forAll { (x: UInt, y: UInt) in
  return add(x, y) == add(y, x)
  }
  }
  ᶃੑ࣭ͷએݴ

  View Slide

 26. 4XJGU$IFDLͰͷ଍͠ࢉͷੑ࣭ςετ
  26
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func test_add_property() {
  // x + y == y + x
  property("଍͠ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͢") <- forAll { (x: UInt, y: UInt) in
  return add(x, y) == add(y, x)
  }
  }
  ᶄ೚ҙͷೖྗ஋

  View Slide

 27. 4XJGU$IFDLͰͷ଍͠ࢉͷੑ࣭ςετ
  27
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func test_add_property() {
  // x + y == y + x
  property("଍͠ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͢") <- forAll { (x: UInt, y: UInt) in
  return add(x, y) == add(y, x)
  }
  }
  ᶅશͯʹର͠

  View Slide

 28. 4XJGU$IFDLͰͷ଍͠ࢉͷੑ࣭ςετ
  28
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func test_add_property() {
  // x + y == y + x
  property("଍͠ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͢") <- forAll { (x: UInt, y: UInt) in
  return add(x, y) == add(y, x)
  }
  }
  ᶆ͜ͷ͕ࣜ੒Γཱͭ

  View Slide

 29. 4XJGU$IFDLͰͷ଍͠ࢉͷੑ࣭ςετ
  29
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func test_add_property() {
  // x + y == y + x
  property("଍͠ࢉ͸݁߹๏ଇΛຬͨ͢") <- forAll { (x: UInt, y: UInt) in
  return add(x, y) == add(y, x)
  }
  }
  ᶃੑ࣭ͷએݴ ᶄ೚ҙͷೖྗ஋
  ᶅશͯʹର͠
  ᶆ͜ͷ͕ࣜ੒Γཱͭ

  View Slide

 30. ͜ΕΛ࣮ߦ͢Δͱʁ
  30
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 31. Test Case '-[SwiftCheckSampleTests.SwiftCheckSampleTests test_add_property]' started.
  *** Passed 100 tests
  .
  *** Passed 100 tests
  .
  Test Case '-[SwiftCheckSampleTests.SwiftCheckSampleTests test_add_property]' passed (0.009 seconds).
  4XJGU$IFDLͰͷςετ͕੒ޭ
  31
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ίϯιʔϧ
  1BTTFEUFTUT
  ݸ΋ͷϥϯμϜ஋Ͱςετ͕͞Ε͍ͯΔʂ

  View Slide

 32. ۩ମతʹͲΜͳ஋͕
  બ͹Ε͍ͯΔͷ͔ʁ
  32
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 33. ۩ମతʹબ͹Ε͍ͯͨ஋
  33
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  Test Case '-[SwiftCheckSampleTests.SwiftCheckSampleTests test_add_property]'
  started.
  x: 0, y: 0
  x: 1, y: 1
  x: 0, y: 2
  x: 3, y: 3
  x: 0, y: 0
  x: 1, y: 1
  x: 0, y: 6
  x: 4, y: 1

  x: 26, y: 19
  x: 34, y: 51
  x: 40, y: 18
  x: 10, y: 13
  x: 49, y: 22
  x: 9, y: 14
  x: 31, y: 65
  x: 45, y: 15
  x: 30, y: 32
  x: 46, y: 54
  x: 65, y: 34
  x: 57, y: 41

  x: 58, y: 17
  x: 67, y: 17
  x: 41, y: 93
  x: 21, y: 17
  *** Passed 100 tests
  ϥϯμϜ͚ͩΕͲɺ
  খ͞Ίͷ஋͔Βςετ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 34. ͱ͜ΖͰࣦഊ͢Δͱʁ
  34
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 35. *** Failed! Proposition: x + 1 + 1 == x + 2
  Falsifiable (after 3 tests and 2 shrinks):
  1
  *** Passed 2 tests
  4XJGU$IFDLͰͷςετ͕੒ޭ
  35
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ίϯιʔϧ
  ஋͕ʮʯͷέʔεͰɺ
  ςετ͕ύε͠ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ใࠂ͞Εͨ

  View Slide

 36. ࣮ࡍʹʮʯͷέʔεͰ
  ࢼͯ͠ΈΔͱɾɾɾ
  36
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 37. 9$5"TTFSU&RVBMͰݕূ
  37
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͔֬ʹςετ͕ࣦഊͨ͠ʂ
  func add(_ x: UInt, _ y: UInt) -> UInt {
  return x * y
  }
  ݪҼ͸ֻ͚ࢉʹͳ͍ͬͯͨҝ

  View Slide

 38. 38
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOHͱ͸ʁ
  • 4XJGU$IFDLͱ͸ʁ
  • ۩ମྫͰݟΔ
  • ྫ
  ଍͠ࢉ
  • ྫ
  ഑ྻͷ൓స
  • ༻ޠ
  • ࣮ફతͳϢʔεέʔε
  • ·ͱΊ

  View Slide

 39. ഑ྻͷ൓స
  "SSBZSFWFSTFE

  39
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 40. ൓స SFWFSTF
  ͷੑ࣭ͱ͸ʁ
  40
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 41. ഑ྻͷ൓సͷੑ࣭ͱ͸ʁ
  41
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ˣ൓స SFWFSTF

  ˣ൓స SFWFSTF

  ճ൓సͤ͞Δͱݩʹ໭Δʂ

  View Slide

 42. 4XJGU$IFDLͰॻ͍ͯΈΔ
  42
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 43. func test_reversed() {
  property("഑ྻͷ൓సͷ൓స͸ݩͷ഑ྻͱಉ͡")
  <- forAll { (xs: ArrayOf) in
  let ys = xs.getArray
  return ys.reversed().reversed() == ys
  }
  }
  4XJGU$IFDLͰ഑ྻͷ൓సͷςετ
  43
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  YT<5>
  ͱදݱͰ͖ͳ͍ͷ͸4XJGUͷ੍ݶɻ
  ୅ΘΓʹ"SSBZ0G5ͱ͍͏ϥούʔΛࢦఆ͠ɺ
  HFU"SSBZͰத਎ΛऔΓग़͠ɻ
  "SSBZ0G*OU

  View Slide

 44. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  44
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 45. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  45
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  • ςετͱͯ͠ੑ࣭ʢQSPQFSUZʣΛఆٛ
  • '8͕܁Γฦ͠ϥϯμϜ஋ͰςετΛ࣮ߦ
  • 4XJGU$IFDL
  • 9$5FTUͱ૊Έ߹Θͤͯ࢖͑Δ
  • ࣦഊͨ͠৔߹ɺͦͷ஋Λใࠂͯ͘͠ΕΔ
  • ͦͷ஋͸Ͱ͖Δ͚ͩখ͍͞஋͕બ͹Ε͍ͯΔ

  View Slide

 46. 46
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOHͱ͸ʁ
  • 4XJGU$IFDLͱ͸ʁ
  • ۩ମྫͰݟΔ
  • ྫ
  ଍͠ࢉ
  • ྫ
  ഑ྻͷ൓స
  • ༻ޠ
  • ࣮ફతͳϢʔεέʔε
  • ·ͱΊ

  View Slide

 47. 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  Ͱͷ༻ޠ
  47
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 48. "SCJUSBSZ
  48
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 49. Arbitrary
  49
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ʮ೚ҙͷʯͱ͍ͬͨҙຯ
  • 4XJGU$IFDLͰ͸ϓϩτίϧͱͯ͠ఆٛ
  • ಛఆͷܕͷϥϯμϜ஋Λੜ੒͢Δ໾ׂ
  • 4XJGUඪ४ͷܕʹ͸σϑΥϧτ࣮૷͕ఏڙ͞ΕΔ
  • ͜Εʹ४ڌ͢Δ͜ͱͰϥϯμϜ஋͕ੜ੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  public protocol Arbitrary {
  public static var arbitrary: SwiftCheck.Gen { get }
  public static func shrink(_: Self) -> [Self]
  }

  View Slide

 50. 4ISJOLJOH
  50
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 51. Shrinking
  51
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ʮऩॖ͢Δʯͱ͍ͬͨҙຯ
  • ಉ͘͡"SCJUSBSZϓϩτίϧʹఆٛʢPQUJPOBMʣ
  • ΑΓখ͞ͳ஋ʹ͢Δ໾ׂ
  • ͜ΕʹΑΓࣦഊͨ͠ςετσʔλʹ͍ͭͯɺ

  ΑΓখ͞ͳࣦഊέʔεΛબग़͢Δ࢓૊Έ
  Int.shrink(10)
  // => [0, 1, 2, 5]
  String.shrink(“app")
  // => ["p", "pp", ... ,"apa", "apb"]

  View Slide

 52. Shrinking
  52
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ʢࣦഊʣ

  ˣTISJOL
  • ʢࣦഊʣ

  ˣTISJOL
  • ʢࣦഊʣ⾣ɹ͜ΕΛʢ࠷খͷʣࣦഊྫͱͯ͠ใࠂ

  ˣTISJOL
  • ʢ੒ޭʣ

  View Slide

 53. 53
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOHͱ͸ʁ
  • 4XJGU$IFDLͱ͸ʁ
  • ۩ମྫͰݟΔ
  • ྫ
  ଍͠ࢉ
  • ྫ
  ഑ྻͷ൓స
  • ༻ޠ
  • ࣮ફతͳϢʔεέʔε
  • ·ͱΊ

  View Slide

 54. 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  ͕༗ޮͳέʔε
  54
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 55. Property-based testing ͕༗ޮͳέʔε
  55
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ᶃ&ODPEF%FDPEF
  • ᶄ஗͘໌֬ͳΞϧΰϦζϜWTߴ଎ͳΞϧΰϦζϜ
  • ᶅϥϯμϜੑʹج͍ͮͨΞϧΰϦζϜ

  View Slide

 56. ᶃ&ODPEF%FDPEF
  56
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 57. Encode / Decode ͷϢχοτςετ
  57
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ΘΓͱେม
  • ϓϩύςΟ͕ଟ͍ͱॻ͘ͷେม
  • ಉ͡ೖྗ஋Λ࢖͏ͱೖΕସ͑Λݕग़Ͱ͖ͳ͍
  • ςετΛॻ͘࿑ྗʹݟ߹͍ͬͯΔ͔ʁ
  • ϦεΫ͕ߴ͍
  • Ұݟਖ਼͘͠ಈ͍͍ͯΔΑ͏ʹΈ͑Δ
  • ͚ΕͲɺҰ෦ͷ߲໨͚͚͍ͩܽͯͨΓ

  View Slide

 58. Encode / Decode ͷੑ࣭
  58
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • &ODPEF%FDPEFͨ͠΋ͷ͸ݩͱಉ͡
  • EFDPEF FODPEF PCK

  PCK

  View Slide

 59. Dogߏ଄ମ
  59
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  public struct Dog: Equatable {
  let name: String
  let age: Int
  func encode() -> [String: String] {
  return [
  "name": name,
  "age": "\(age)",
  ]
  }
  static func decode(_ encoded: [String: String]) -> Dog? {
  guard
  let name = encoded["name"],
  let age = (encoded["age"].flatMap{ Int($0) }) else { return nil }
  return Dog(name: name, age: age)
  }
  }
  public func == (a: Dog, b: Dog) -> Bool {
  return a.name == b.name && a.age == b.age
  }

  View Slide

 60. Dog Λ Arbiratyϓϩτίϧʹ४ڌͤ͞Δ
  60
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  extension Dog: Arbitrary {
  public static var arbitrary: SwiftCheck.Gen {
  return Gen<(String, Int)>
  .zip(String.arbitrary, Int.arbitrary)
  .map(Dog.init)
  }
  }
  ࠓճ͸TISJOLͷ࣮૷͸ׂѪ
  ʢͳͯ͘΋ಈ͖͸͢Δʣ

  View Slide

 61. SwiftCheckͰͷςετίʔυ
  61
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func testDogEncodeDecode() {
  property(“DogΛencodeͯ͠decodeͨ͠΋ͷ͸ɺݩͱಉ͡")
  <- forAll { (dog: Dog) in
  guard let decoded = Dog.decode(dog.encode())
  else { return false }
  return dog == decoded
  }
  } "SCJUSBSZʹ४ڌͨ͠ͷͰɺ
  ϥϯμϜ஋͕ੜ੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 62. ༷ʑͳσʔλͰςετ͞Ε͍ͯΔ
  62
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  Dog(name: "", age: 0)
  Dog(name: "O", age: 1)
  Dog(name: "d", age: 1)
  Dog(name: "ÇÆØ", age: 3)
  Dog(name: "!\\-", age: -4)
  Dog(name: "0S=ä", age: 3)
  Dog(name: "¡¨sóø", age: 1)
  Dog(name: "Ü+_ Dog(name: "fín«ÄqÙv", age: -5)
  Dog(name: "ÁZõXü:¼¢", age: -4)
  Dog(name: "Ͼâñ. øýí", age: -9)
  Dog(name: "ùÝofNÁ&S", age: 9)
  Dog(name: " aÞäÈyÚ&Á", age: -5)
  Dog(name: "_¯¼Ì6<ÙRçv", age: 3)
  Dog(name: "êð©[ý#ùTó}°Õ|É", age: 7)
  Dog(name: "KVGH<ø«zE7\'", age: 12)

  View Slide

 63. ᶄ஗͘໌֬ͳΞϧΰϦζϜ
  WT
  ߴ଎ͳΞϧΰϦζϜ
  63
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 64. ஗͘໌֬ͳΞϧΰϦζϜ vs ߴ଎ͳΞϧΰϦζϜ
  64
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ΞϧΰϦζϜ
  • ໌֬ͳॻ͖ํΛ͢Δͱʢ͍͍ͩͨʣ஗͍
  • ߴ଎ʹ͢Δͱʢ͍͍ͩͨʣίʔυ͕ෳࡶʹͳΔ
  • ςετͷ೉͠͞
  • +BWBͷ4%,ʹؚ·ΕΔೋ෼୳ࡧ͸ɺ

  ೥ؒ΋όάʹؾ͔ͮΕͳ͔ͬͨ

  View Slide

 65. ஗͘໌֬ͳΞϧΰϦζϜ vs ߴ଎ͳΞϧΰϦζϜ
  65
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ੑ࣭Λߟ͑Δ
  • ೖྗ஋͕ಉ͡Ͱ͋Ε͹ɺ྆ऀͷ݁Ռ͸ৗʹಉ͡

  View Slide

 66. ֊৐ΛٻΊΔίʔυ
  66
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  // ֊৐Λ࠶ؼͰٻΊΔ
  func fact(_ n: Int) -> Int {
  if n == 1 { return 1 }
  return n * fact(n - 1)
  }
  // ֊৐ΛϧʔϓͰٻΊΔ
  func factFast(_ n: Int) -> Int {
  var r = n
  var i = n - 1
  while i > 1 {
  r *= i
  i = i - 1
  }
  return r
  }
  ࠶ؼ൛͸͍͕ٙͳ͍͘Β͍ʹ໌֬ɻ͚ΕͲίʔϧ
  ελοΫͷ෼ɺύϑΥʔϚϯε͸ѱ͍

  View Slide

 67. SwiftCheckͰͷςετίʔυ
  67
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  func test_fact() {
  // 1ʙ20ͷ஋ΛબͿʢେ͖͗͢ΔͱΤϥʔʹͳΔͨΊʣ
  let gen: Gen = Gen.choose((1, 20))
  property("fact()ͱfactFast()͸ৗʹಉ݁͡ՌΛฦ͢͜ͱ")
  <- forAll(gen) { (n: Int) in
  return fact(n) == factFast(n)
  }
  }
  ໌֬ͳΞϧΰϦζϜͷ݁ՌͱҰக͍ͯ͠Ε͹ɺߴ
  ଎ͳΞϧΰϦζϜ΋ਖ਼͘͠ػೳ͍ͯ͠Δͱߟ͑Β
  ΕΔ
  DIPPTFͰ஋ͷൣғΛ੍ݶ

  View Slide

 68. ᶅϥϯμϜੑʹج͍ͮͨ
  ΞϧΰϦζϜ
  68
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 69. ϥϯμϜੑʹج͍ͮͨΞϧΰϦζϜ
  69
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • έʔε
  • μϯδϣϯϚοϓͷੜ੒
  • μΠεϩʔϧ
  • ੑ࣭Λߟ͑Δ
  • Ϛοϓ͸ඞͣΰʔϧʹͭͳ͕͍ͬͯΔ͜ͱ
  • Ϛοϓʹ౸ୡͰ͖ͳ͍෦԰͕ͳ͍͜ͱ
  • े෼ʹۉ౳ͳϥϯμϜੑ͕ಘΒΕΔ͜ͱ

  View Slide

 70. ࠓ೔ͷ·ͱΊ
  70
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 71. ·ͱΊ
  71
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 1SPQFSUZCBTFEUFTUJOH
  • ੑ࣭ʢQSPQFSUZʣʹண໨ͨ͠Ϣχοτςετख๏
  • ଟ਺ͳϥϯμϜ஋Ͱςετ͞ΕΔ
  • 4XJGU$IFDLͰ9$5FTUͱ૊Έ߹Θͤͯ࢖͑Δ
  • ࢖͍Ͳ͜Ζ
  • ޻෉࣍ୈͰ͍Ζ͍Ζ͋Γͦ͏
  • &YBNQMFCBTFEUFTUJOHͱ஥ྑ͘

  View Slide

 72. &OKPZUIF5FTU
  72
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide