Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

mti-eureka-tech-beer

836437265cbba12ee1b24bbb359a6c15?s=47 Yuya Kaido
September 28, 2016

 mti-eureka-tech-beer

836437265cbba12ee1b24bbb359a6c15?s=128

Yuya Kaido

September 28, 2016
Tweet

More Decks by Yuya Kaido

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android DevEnv in 2016 MTI × eureka Tech Beer yuyakaido

  
 2. ࣗݾ঺հ • ւ౻༏໻ʢ͔͍Ͳ͏Ώ͏΍ʣ • גࣜձࣾΤ΢ϨΧ • ໿1೥ͷΠϯλʔϯΛܦͯɺ2015೥4݄ʹ৽ଔೖࣾ • ςετ͓͡͞Μ 

  yuyakaido yuyakaido
 3. ໨࣍ • ։ൃ؀ڥɾݴޠ • Reactive Programming • ΞʔΩςΫνϟઓࠃ࣌୅ 

 4. ։ൃ؀ڥ • Eclipseͷ࣌୅͸ऴΘͬͨ • Android Studio • ެࣜΤϛϡϨʔλͷ෮ݖ • Ҏલ͸ىಈʹ15෼ɺಈ࡞΋௒΋ͬ͞Γͩͬͨ

  ͕ɺࠓ͸͘͘͞͞ • Genymotion͸Φϫίϯ 
 5. ։ൃݴޠ • جຊతʹ͸JavaͰ։ൃ͠·͢ • ͨͩɺॾൠͷࣄ৘ʹΑΓJava7റΓͰ͢ • Null Safe͡Όͳ͍͠ɺϥϜμࣜ΋ͳ͍ • Kotlin

  
 6. Kotlin • JetBrains͕։ൃ • Javaͱ૬ޓӡ༻Մೳ • Null Safety • ϥϜμࣜ

  
 7. KotlinɿNull Safety • KotlinͰఆٛ͢Δม਺͸͢΂ͯNonNull var foo: Int
 foo.toString() //

  ίϯύΠϧΤϥʔ 
 
 var bar: Int = 0
 bar.toString() // ☺ Kotlin Integer foo = null;
 foo.toString(); // Fuck’in NullPointerException Java
 8. KotlinɿϥϜμࣜ Java Kotlin

 9. Reactive Programming • ReactiveXʢhttp://reactivex.io/ʣ 

 10. Reactive Programming • ඇಉظॲཧ΍ΤϥʔϋϯυϦϯά͕؆ܿʹهड़Ͱ͖Δ • Androidք۾Ͱ͸σϑΝΫτʹͳΓͭͭ͋Δ • ษڧձͰ͸ଉΛ͢ΔΑ͏ʹొ৔ • pairsͱCouplesͰ΋࠾༻

  
 11. ΞʔΩςΫνϟઓࠃ࣌୅ • Androidք۾Ͱ͸ςετΛॻ͘จԽ͕ͳ͔ͬͨ • ͦΖͦΖςετॻ͔͘ • ઃܭͪΌΜͱͯ͠ͳ͍ͱςετॻ͚ͳ͘ͳ͍ʁ • Clean Architecture

  • Flux 
 12. Clean Architecture 

 13. Flux 

 14. ·ͱΊ • AndroidΤϯδχΞ͸ • Android StudioͰJavaॻ͖ͳ͕Β • ͵ΔΆʹૺ۰͢Δ౓ʹKotlinʹࢥ͍Λ஘ͤͭͭ • Reactive

  ProgrammingΛᅂΈ • ΞʔΩςΫνϟઓࠃ࣌୅Λੜ͖ൈ͍͍ͯΔ 
 15. Thank you :) Credit: NASA Earth Observatory/NOAA NGDC