Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Phương pháp sử dụng AR để nắm bắt từ công nghệ và ý nghĩa(dotFes2018 VIETNAM Da Nang)

Takuto Onishi
September 09, 2018

Phương pháp sử dụng AR để nắm bắt từ công nghệ và ý nghĩa(dotFes2018 VIETNAM Da Nang)

This is a presentation sheet on dotFes2018VIETNAM Da Nang.
https://www.dotfes.jp/2018vietnam/schedule_detail.html#detail_s3

Những Frame work có thể thực hiện AR một cách đơn giản như ARKit của iOS, ARCore của Android tăng lên,các ví dụ sử dụng kỹ thuật AR cũng đã tăng lên.
Trong phiên này, sẽ xem xét cách sử dụng AR bằng cách hiểu AR từ cả hai khía cạnh của công nghệ và ý nghĩa.

Links
・る https://r-u.co.jp/
・@024t910 https://twitter.com/024t910

・ARKit Examples https://arkit.r-u.co.jp/
・[Example 1]Suikawari https://arkit.r-u.co.jp/entertainment.html
・[Example 2]Runner https://arkit.r-u.co.jp/sport.html
・[Example 3]AR Cleaner https://arkit.r-u.co.jp/utility.html

・[Example 1 "Body-Measuring"] https://arkit.r-u.co.jp/measuring.html
・[Example 2 "Control Robot"] https://arkit.r-u.co.jp/robotics.html
・[Example 3 "Avatar-System"] https://r-u.co.jp/?page=anicon
・[Example 4 "Hologram"] https://www.youtube.com/watch?v=F6dbYRRzjio

・AR Quick Look Gallery https://developer.apple.com/jp/arkit/gallery/

Takuto Onishi

September 09, 2018
Tweet

More Decks by Takuto Onishi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Nắm bắt ý nghĩa và kỹ thuật
  Phương pháp sử dụng AR
  Công ty cổ phần Ru
  Takuto Onishi
  2018.09.09 @ dotFes 2018 VIETNAM DaNang

  View full-size slide

 2. Tự giới thiệu bản thân

  View full-size slide

 3. Công ty cổ phần Ru
  Takuto Onishi

  (Đại diện phụ trách công ty cổ phần Ru).
  Contents Planner / Technical Director.
  Application, Web, Digital Installation,

  Product Prototyping etc…
  Twitter @024t910

  View full-size slide

 4. WORKS
  Xin quý khách vui lòng truy cập vào URL bên
  dưới để biết thêm thông tin chi tiết: 

  https://r-u.co.jp/

  View full-size slide

 5. 4VZOHIⓄWề"3

  View full-size slide

 6. Vậy AR là gì?
  Augmented
  Reality
  - Hiện thực được phóng đại -

  View full-size slide

 7. Lịch sử của AR
  1965
  1993
  1994
  1999
  2007
  2008
  2009
  2011
  Ultimate Display

  (Ivan Sutherland)
  KARMA

  (Columbia Univ.)
  NaviCam

  ( J. Rekimoto and K. Nagao)
  FLARToolKit

  (@saqoosh)
  iPhone

  (Apple)
  Sekai Camera

  (Tonchidot)
  Vuforia

  (PTC)
  2017
  ARKit

  (Apple)
  ARCore

  (Google)
  2014
  Tango

  (Google)
  2016
  Hololens

  (Microsoft)
  2018
  Magic Leap One

  (Magic Leap)
  AR Quick Look
  WebXR

  (Mozilla)
  Kinect

  (Microsoft)
  iPhone X
  ARToolKit

  (Kato, H., Billinghurst, M.)
  NyARToolKit
  NyARToolKit

  (@nyatla)
  Information
  Overlay
  Marker Based AR
  AR
  for WEB
  AR Library
  SmartPhone
  Geolocation
  (GPS + commpass)
  Mobile AR

  Library
  IR Tracking
  AR Infrastructure
  Native AR
  Library
  Pokemon GO

  (Niantic)

  View full-size slide

 8. Những hình thức tương tự
  VR MR XR
  Virtual Reality Mixed Reality Extended Reality

  View full-size slide

 9. VR MR XR
  Virtual Reality Mixed Reality Extended Reality
  ỞUIờJ㶟JểNOÁZ
  AR
  đang là công cụ được Output thông tin sử
  dụng hiện tại bằng kỹ thuật kỹ thuật số.

  View full-size slide

 10. Thiết kế trải nghiệm AR

  View full-size slide

 11. :ếVUốRVBOUSọOHOIấULIJTVZOHIⓄWềLếIPạDI"3
  kỹ thuật position tracking hướng dẫn
  quan hệ vị trí với hiện thực và user
  người dung.
  Kỹ thuật xuất CG lên màn hình
  AR

  View full-size slide

 12. Nhờ sự tiến bộ của tốc độ và kỹ thuật nên giới hạn vị trí
  của user người dùng đã được xóa bỏ.
  1965
  1993
  1994
  1999
  2007
  2008
  2009
  2011
  Ultimate Display

  (Ivan Sutherland)
  KARMA

  (Columbia Univ.)
  NaviCam

  ( J. Rekimoto and K. Nagao)
  FLARToolKit

  (@saqoosh)
  iPhone

  (Apple) ηΧΠΧϝϥ

  (Tonchidot)
  Vuforia

  (PTC)
  2017
  ARKit

  (Apple)
  ARCore

  (Google)
  2014
  Tango

  (Google)
  2016
  Hololens

  (Microsoft)
  2018
  Magic Leap One

  (Magic Leap)
  AR Quick Look
  WebXR

  (Mozilla)
  Kinect

  (Microsoft)
  iPhone X
  ARToolKit

  (Kato, H., Billinghurst, M.)
  NyARToolKit
  NyARToolKit

  (@nyatla)
  Information
  Overlay
  Marker Based AR
  AR
  for WEB
  AR Library
  Geolocation
  (GPS + commpass)
  Mobile AR

  Library
  IR Tracking
  AR Infrastructure
  Native AR
  Library
  Pokemon GO

  (Niantic)
  SmartPhone

  View full-size slide

 13. Sự biến đổi quan hệ vị trí
  Cố định display (hiển thị):

  User (người dùng) và marker (vật ghi hình) hoạt động cùng nhau.
  Cố định vật ghi hình:
  User (người dùng) và display (hiển thị) hoạt động cùng nhau
  Không có marker (vật ghi hình):

  User (người dùng) và marker (vật ghi hình) hoạt động tự do cùng nhau.
  Không có marker (vật ghi hình):

  user (người dùng) và marker (vật ghi hình) hoạt động tự do riêng biệt.

  View full-size slide

 14. Thiết kế thể nghiệm hoạt động thân thể
  ?
  sự kiện hướng đến display (hiển thị)
  phóng đại những sự việc

  đang diễn ra trong thực tế
  Từ “sự kiện hướng đến display (hiển thị)” 

  thì việc lưu tâm đến đặc tính của position tracking
  (hiệu chỉnh vị trí)

  trong “phóng đại những sự việc đang diễn ra trong
  thực tế” là cực kỳ quan trọng.

  AR Effect

  View full-size slide

 15. Our Examples
  https://arkit.r-u.co.jp/

  View full-size slide

 16. Example 1
  https://arkit.r-u.co.jp/entertainment.html

  View full-size slide

 17. Example 2
  https://arkit.r-u.co.jp/sport.html

  View full-size slide

 18. Example 3
  https://arkit.r-u.co.jp/utility.html

  View full-size slide

 19. .ấVDIốUDủBUIJếULếUIểOHIJệN
  Sự việc căn cứ trên hành động của
  người dùng trên thực tế.   Kéo dài thực tại của bản thân.
  ?
  Kéo dài thực tại của bản thân.

  User Action

  AR Effect
  Trả lại phản ứng ngược (reaction)
  với hình ảnh bản thân user
  (người dùng) ở quá khứ.

  View full-size slide

 20. Mấu chốt của thiết kế trải nghiệm
  ?

  User Action

  AR Effect
  Không phải là xuất ra cái gì
  mà mang đến trải nghiệm
  như thế nào mới quan
  trọng!

  AR Effect

  View full-size slide

 21. Để sản sinh ra cảm giác tốt thì hãy
  để ngón tay bạn trên máy ảnh!
  Example 1

  View full-size slide

 22. Để cảm nhận thực tế tốc độ
  bước chạy thì người dùng vừa
  chạy vừa sử dụng nội dung!
  Example 2

  View full-size slide

 23. Example 3
  Để biết được vị trí hiện đã
  dọn dẹp thì hãy hiệu chỉnh vị
  trí đã dọn dẹp trong thực tế.

  View full-size slide

 24. Tương lai của AR

  View full-size slide

 25. Đặc trưng của kỹ thuật AR hiện tại
  Nhận thức vị trí
  đối tượng sàn nhà tường Camera

  View full-size slide

 26. Ngoài những nhận thức nói trên

  thì tự bản thân mình phải tự làm!
  Thiết bị có thể sử dụng ở đó là thiết bị nhận
  thức đối tượng và thiết bị cảm ứng vật lý.

  View full-size slide

 27. Công nghệ làm phát triển hơn kỹ thuật AR
  ʜ
  ʜ
  OpenCV dlib
  YOLO CoreML MLKIt OpenPose
  ʜ
  VR
  Tracker
  Sensor
  Module
  ʜ
  FaceTracking

  GPS

  Compass
  Acceleration

  Gyro

  Microphone
  ʜ
  Nhận thức hình ảnh
  Khám phá hình ảnh
  Thiết bị cảm ứng vật lý
  4NBS1IPOF 0O%FWJDF4FOTPS

  LiDAR

  View full-size slide

 28. Example 1 “Body Measuring”
  ARKit
  OpenCV
  +
  3DWorld Scale / Screen Pixel Scale

  = Target Scale Per Pixel
  FieldOfView Angle

  for iOS Camera
  Distance from Target
  Floor
  https://arkit.r-u.co.jp/measuring.html

  View full-size slide

 29. Example 2 “Control Robot”
  ARKit konashi
  + +
  Roomba
  Send Tracking Data
  Control Motor
  Through a Serial Port
  https://arkit.r-u.co.jp/robotics.html

  View full-size slide

 30. Example 3 “Avatar System”
  ARKit
  FaceTracking
  Motion Sensor Controller
  +
  +
  "OJ$PO ˜8POEFSMFBHVF*OD

  6OJUZ$IBO ˜6OJUZ5FDIOPMPHJFT+BQBO6$-

  https://r-u.co.jp/?page=anicon

  View full-size slide

 31. Example 4 “Hologram”
  VIVE Tracker
  Micro Projector
  +
  "TTPDJBUF$PNQPOZ,PLZP*OD
  https://www.youtube.com/watch?v=F6dbYRRzjio

  View full-size slide

 32. )ơOOữB UươOHMBJDủB"3
  Display Handheld-Display

  (Smart Phone)
  Wearable

  (Glasses / Goggles)
  Retinal

  Projection
  Thiết bị ngăn
  bức xạ mặt trời
  Kính mắt
  display Hiển thị
  display

  View full-size slide

 33. Giá cả interaction giảm xuống
  Không cần những hành vi như giương tay
  nắm bắt hay xóa bỏ thì chúng ta vẫn có thể
  nhận được thông tin.

  View full-size slide

 34. Biến đổi của vật chứa thông tin AR
  Việc nhận thức hướng về đâu trở thành nhân
  tố hiệu chỉnh vị trí quan trọng.
  Vật chứa hình ảnh của máy ảnh cố định.

  Vật chứa những hướng máy ảnh.

  Vật chứa những thứ hướng về thị tuyến.

  View full-size slide

 35. .ộUUIếHJớJMÁNHJBU㶙OHUSảJOHIJệNWÁ
  UIÔOHUJODIỉCằOHDÂDIOIÌO

  View full-size slide

 36. ARCore thực tế là đối ứng với IOS.
  Nếu chỉ với chức năng chia sẻ thì chúng tôi
  khuyên dùng sử dụng ARCore+Unity.
  ARKit ARCore
  or ?

  View full-size slide

 37. ARKit ARCore
  Object Detection 

  FaceTracking
  Support Android
  Plane Detection(Horizontal & Vertical)
  Position Tracking
  Share World Tracking DataɾMulti User

  (ARWorldMap / Cloud Anchors)
  Image Tracking (Image Marker AR)
  Lighting Estimation

  View full-size slide

 38. "32VJDL-PPL(BMMFSZ
  https://developer.apple.com/jp/arkit/gallery/

  View full-size slide

 39. Reference source
  • Page6.

  ɾFile:Augmented-reality.jpg - Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augmented-reality.jpg

  Description:Монгол: Augmented Reality Технологийг IKEA брэнд үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна

  Date:20 March 2016 Source:Own work Author:OyundariZorigtbaatar
  • Page7.

  ɾ֦ுݱ࣮ײٕज़ͷকདྷల๬(2012 ྐྵຊ७Ұ)

  ɾThe Sword of Damocles - Head Mount Display(1964, Ivan Sutherland)

  ɾKARMA(1993, Columbia University Computer Graphics and User Interfaces Lab Steven Feiner, Blair MacIntyre, Dorée Seligmann)

  https://graphics.cs.columbia.edu/projects/karma/karma.html

  ɾ"The World through the Computer:Computer Augmented Interaction with Real World Environments”,Proceedings of UIST’95(1995 J. Rekimoto and K. Nagaoʣ

  ɾʮ߈֪ػಈୂʯʮి೴ίΠϧʯͷੈքΛ࣮ݱʂ - ARToolKitΛ࢖֦ͬͨுݱ࣮ײϓϩάϥϛϯάʢ2007 ޻ֶφϏ ڮຊ ௚) http://kougaku-navi.net/ARToolKit/

  ɾ͍·ɺΈ͓͖͍ͯͨ΢ΣϒαΠτ ୈ2ճ(2009 gihyo.jp - Lançamento ) http://gihyo.jp/design/serial/01/website-pickup/0002

  ɾiPhone (Original)(2015 iMore) https://www.imore.com/iphone-2g

  ɾηΧΠΧϝϥऴྃͷ͓஌Βͤ……։ൃݩɾ಴ஐυοτʮ໨ࢦͨ͠ࢥ૝͸ఘΊ͍ͯͳ͍(2013 TechCrunch Japan) https://jp.techcrunch.com/2013/12/17/the_end_of_sekai/

  ɾXbox & Kinect - Stories https://news.microsoft.com/presskits/xbox/

  ɾGoogle expands Project Tango tablet sales to more countries(2015 ZDNet) https://www.zdnet.com/article/google-expands-project-tango-tablet-sales-to-more-countries/

  ɾMicrosoft Hololens https://www.microsoft.com/en-us/hololens

  ɾMagic Leap One: Creator Edition https://www.magicleap.com/magic-leap-one

  ɾWebXR Viewer on iOS App Store(Mozilla) https://itunes.apple.com/us/app/webxr-viewer/id1295998056?mt=8

  ɾAR Quick Look brings augmented reality to Safari in iOS 12 (2018 apple insider ) https://appleinsider.com/articles/18/07/13/ar-quick-look-brings-augmented-reality-to-safari-in-ios-12

  ɾʰPokémon GOʱͷ༡ͼํ(2017 Niantic) https://www.pokemongo.jp/howto/play/

  ɾiPhone X - Appleʢ೔ຊʣhttps://www.apple.com/jp/iphone-x/

  View full-size slide

 40. Reference source
  • Page8.

  ɾͦ͜ʹ੢ӝ͸͋Δͷ͔͍ʢ2017 ෌Ӭܟͱ૿ా༤ଠͱେ੢୓ਓʣhttps://www.youtube.com/watch?v=d5w8pYwOBoU

  ɾMicrosoft Hololens https://www.microsoft.com/en-us/hololens

  ɾMinority Report made today's technology possible, says production designer Alex McDowell (2015 dezeen) https://www.dezeen.com/2015/11/06/minority-report-sci-fi-movie-
  steven-spielberg-future-of-technology-predictions-possible-production-designer-alex-mcdowell/
  • Page11

  ɾFile:Augmented-reality.jpg - Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augmented-reality.jpg

  Description:Монгол: Augmented Reality Технологийг IKEA брэнд үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна

  Date:20 March 2016 Source:Own work Author:OyundariZorigtbaatar

  ɾAppleɺARKit 2Λൃද - Apple (೔ຊ) https://www.apple.com/jp/newsroom/2018/06/apple-unveils-arkit-2/
  • Page25.

  ɾScanning and Detecting 3D Objects | Apple Developer Documentation https://developer.apple.com/documentation/arkit/scanning_and_detecting_3d_objects?language=objc

  ɾARKit By Example — Part 2: Plane Detection + Visualization https://blog.markdaws.net/arkit-by-example-part-2-plane-detection-visualization-10f05876d53

  ɾPart 1: ARKit Wall and Plane Detection for iOS 11.3 | Collective Idea https://collectiveidea.com/blog/archives/2018/04/30/part-1-arkit-wall-and-plane-detection-for-ios-11.3

  View full-size slide

 41. Reference source
  • Page26.

  ɾVIVE Tracker https://www.vive.com/jp/vive-tracker/

  ɾCMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose: OpenPose: Real-time multi-person keypoint detection library for body, face, and hands estimation https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/
  openpose

  ɾYOLO: Real-Time Object Detection https://pjreddie.com/darknet/yolo/

  ɾML Kit | Google Developers https://developers.google.com/ml-kit/

  ɾdlib C++ Library http://dlib.net/

  ɾOpenCV library https://opencv.org/

  ɾ௒Ի೾ڑ཭ηϯαʔɹ̝̘ʵ̨̧̌̐: ηϯαҰൠ ळ݄ిࢠ௨঎-ిࢠ෦඼ɾωοτ௨ൢɹhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11009/

  ɾXbox & Kinect - Stories https://news.microsoft.com/presskits/xbox/

  ɾiPhone X - Appleʢ೔ຊʣhttps://www.apple.com/jp/iphone-x/

  ɾଌҬηϯα σʔλग़ྗλΠϓ/UST-10/20LX ঎඼ৄࡉ | ๺ཅిػגࣜձࣾhttps://www.hokuyo-aut.co.jp/search/single.php?serial=16
  • Page29

  ɾ800γϦʔζʛϩϘοτ૟আػ ϧϯό | ΞΠϩϘοτެࣜαΠτ https://www.irobot-jp.com/product/800series/index.html

  ɾkonashi - A physical computing toolkit for iPhone, iPod touch and iPad http://konashi.ux-xu.com/
  • Page30.

  ɾWonderleague corp. http://www.wonderleague.co.jp/
  • Pge31.

  ɾVIVE Tracker https://www.vive.com/jp/vive-tracker/

  ɾPicoPro – Celluon Inc. https://www.celluon.com/picopro-3/

  View full-size slide