Phương pháp sử dụng AR để nắm bắt từ công nghệ và ý nghĩa(dotFes2018 VIETNAM Da Nang)

D073005d3e2917b69b5138b055d7597b?s=47 024t910
September 09, 2018

Phương pháp sử dụng AR để nắm bắt từ công nghệ và ý nghĩa(dotFes2018 VIETNAM Da Nang)

This is a presentation sheet on dotFes2018VIETNAM Da Nang.
https://www.dotfes.jp/2018vietnam/schedule_detail.html#detail_s3

Những Frame work có thể thực hiện AR một cách đơn giản như ARKit của iOS, ARCore của Android tăng lên,các ví dụ sử dụng kỹ thuật AR cũng đã tăng lên.
Trong phiên này, sẽ xem xét cách sử dụng AR bằng cách hiểu AR từ cả hai khía cạnh của công nghệ và ý nghĩa.

Links
・る https://r-u.co.jp/
・@024t910 https://twitter.com/024t910

・ARKit Examples https://arkit.r-u.co.jp/
・[Example 1]Suikawari https://arkit.r-u.co.jp/entertainment.html
・[Example 2]Runner https://arkit.r-u.co.jp/sport.html
・[Example 3]AR Cleaner https://arkit.r-u.co.jp/utility.html

・[Example 1 "Body-Measuring"] https://arkit.r-u.co.jp/measuring.html
・[Example 2 "Control Robot"] https://arkit.r-u.co.jp/robotics.html
・[Example 3 "Avatar-System"] https://r-u.co.jp/?page=anicon
・[Example 4 "Hologram"] https://www.youtube.com/watch?v=F6dbYRRzjio

・AR Quick Look Gallery https://developer.apple.com/jp/arkit/gallery/

D073005d3e2917b69b5138b055d7597b?s=128

024t910

September 09, 2018
Tweet