Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FMI-Rust: Shell Basics

FMI-Rust: Shell Basics

A quick intro to the linux shell

Andrew Radev

October 19, 2021
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Основни “конзолни” неща под
  линукс

  View Slide

 2. Терминални емулатори

  gnome-terminal

  konsole

  alacritty

  rxvt-unicode / urxvt

  View Slide

 3. Shell-ове

  sh

  bash

  zsh

  fish

  View Slide

 4. Важни клавишни комбинации

  Излизане: Ctrl+d (или командата exit)

  Изчистване на екрана: Ctrl+l (или clear)

  Паузиране и рестартиране на output: Ctrl+s,
  Ctrl+q

  Спиране на програма: Ctrl+c

  Вадене в background: Ctrl+z, връщане с fg

  View Slide

 5. Навигация по директории

  Къде съм?: pwd (print working directory)

  Какво има тук?: ls (listing)

  Влизане в директория: cd (change directory)

  Коя команда се изпълнява?: which

  View Slide

 6. Пътища

  Root директорията е /

  Абсолютен път:
  /home/andrew/shell_screencast

  Релативен път:

  example_1/src

  ./example_1/src

  ../shell_screencast/example_1/src

  View Slide

 7. Флагове

  Кратки и дълги: ls -r, ls --reverse

  --help, man

  Неконсистентни, примерно cd няма, защото е
  builtin

  cargo

  View Slide

 8. Вход и изход

  stdin, stdout, stderr

  ls > file_listing.txt

  ls | grep notes

  grep Ctrl notes

  View Slide

 9. Misc

  Създаване и триене на директории: mkdir, rm
  -r

  echo “Your home is $HOME”

  xdg-open .

  AndrewRadev/dot-shell

  View Slide