Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FMI-Rust: Shell Basics

FMI-Rust: Shell Basics

A quick intro to the linux shell

Andrew Radev

October 19, 2021
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Основни “конзолни” неща под линукс

 2. Терминални емулатори • gnome-terminal • konsole • alacritty • rxvt-unicode

  / urxvt
 3. Shell-ове • sh • bash • zsh • fish

 4. Важни клавишни комбинации • Излизане: Ctrl+d (или командата exit) •

  Изчистване на екрана: Ctrl+l (или clear) • Паузиране и рестартиране на output: Ctrl+s, Ctrl+q • Спиране на програма: Ctrl+c • Вадене в background: Ctrl+z, връщане с fg
 5. Навигация по директории • Къде съм?: pwd (print working directory)

  • Какво има тук?: ls (listing) • Влизане в директория: cd (change directory) • Коя команда се изпълнява?: which
 6. Пътища • Root директорията е / • Абсолютен път: /home/andrew/shell_screencast

  • Релативен път: • example_1/src • ./example_1/src • ../shell_screencast/example_1/src
 7. Флагове • Кратки и дълги: ls -r, ls --reverse •

  --help, man • Неконсистентни, примерно cd няма, защото е builtin • cargo
 8. Вход и изход • stdin, stdout, stderr • ls >

  file_listing.txt • ls | grep notes • grep Ctrl notes
 9. Misc • Създаване и триене на директории: mkdir, rm -r

  • echo “Your home is $HOME” • xdg-open . • AndrewRadev/dot-shell