Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

やっちまった!2018 / bounenlt2018

Mao Kurita
December 27, 2018

やっちまった!2018 / bounenlt2018

2018/12/27「エンジニアの登壇を応援する忘年LT大会」での発表資料です。

Mao Kurita

December 27, 2018
Tweet

More Decks by Mao Kurita

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ΍ͬͪ·ͬͨʂ2018
  2018/12/27
  ΤϯδχΞͷొஃΛ
  Ԡԉ͢Δ
  ๨೥LTେձ
  #engineers_lt by ͋Θͳ⽁


  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ͋Θͳ(@a_w_a_n_a)
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞ΍ͬͯ·͢
  • WebܥϕϯνϟʔͰಇ͍ͯ·͢
  • ݱࡏɺࣾձਓ3೥໨
  • ޷͖ͳ΋ͷɿ໺ٿ⚾

  View full-size slide

 3. 2018೥
  ͍ΖΜͳ͜ͱ͕
  ͋Γ·ͨ͠

  View full-size slide

 4. ϕτφϜͰಇ͍ͨ
  Ԍ্ݱ৔ʹ์Γࠐ·Εͨ
  පΜͩ
  స৬ͨ͠
  څྉ͕ͪΐͬͱ૿͑ͨ
  ొஃͨ͠
  ٕज़ྗͷ଍Γͳ͞Λ௧ײͨ͠
  ࡕਆ͕࠷ԼҐʹͳͬͨ
  ϒϩά࢝Ίͨ
  ษڧձओ࠵ͨ͠
  ։ൃͷษڧΛ࠶։ͨ͠
  ࡒ෍Λण࢘԰ʹ๨Εͨ
  ⚠΄ΜͷҰ෦Ͱ͢

  View full-size slide

 5. ͳΜ͔͍ͩΖ͍Ζͱ
  ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ
  2018೥

  View full-size slide

 6. • ͔ͳΓେ͖ͳʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ
  • ւ֎ݚमɺస৬
  • ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ͚Ͳɺ͜Ε͔Β΋ଓ͚͍ͨ
  • ొஃɺࣥචɺษڧɺetc…
  • ࠓ೥͸ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ͚Ͳ΋͏΍Ί͍ͨ
  • క੾ۦಈɺ্͕Βͳ͍ॏ͍ࠊ
  • ΋͏ೋ౓ͱ΍Γͨ͘ͳ͍ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ
  • Ԍ্ݱ৔ͷՐফ͠ɺࡒ෍๨Ε
  ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯʹ΋͍Ζ͍Ζ

  View full-size slide

 7. ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ4৅ݶ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ

  View full-size slide

 8. ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ4৅ݶ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ
  స৬ͯ͠࢓ࣄָ͍͠
  ւ֎ݚम
  Ԍ্ݱ৔Րফ͠
  ਫ਼ਆΛපΉ
  ࡕਆ࠷ԼҐ
  క੾ۦಈ
  ॏ͍ࠊ্͕Βͳ͍
  ొஃ
  ࣥච
  ษڧ

  View full-size slide

 9. ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ4৅ݶͷ෼ੳ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ
  සൟʹ͋Δ
  ΋ͷͰ͸ͳ͍͚Ͳ
  ͋Δͱྑ͍ͳ…
  ݮΒ͍͚ͨ͠Ͳ
  ࣗ෼͡ΌͲ͏ʹ΋
  Ͱ͖ͳ͍෦෼͋Γ
  ଈࠁ
  ΍Ί͍ͨ
  ͜Ε͔Β΋
  ଓ͚͍͖͍ͯͨ

  View full-size slide

 10. 2018೥΋
  ͋ͱ4೔Ͱ
  ͓ΘΓ

  View full-size slide

 11. 2019೥Λ
  ΑΓΑ͍1೥ʹ
  ͢ΔͨΊʹ

  View full-size slide

 12. ʮ΍ͬͪ·ͬͨʯ4৅ݶ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ
  සൟʹ͋Δ
  ΋ͷͰ͸ͳ͍͚Ͳ
  ͋Δͱྑ͍ͳ…
  ݮΒ͍͚ͨ͠Ͳ
  ࣗ෼͡ΌͲ͏ʹ΋
  Ͱ͖ͳ͍෦෼͋Γ
  ଈࠁ
  ΍Ί͍ͨ
  ͜Ε͔Β΋
  ଓ͚͍͖͍ͯͨ

  View full-size slide

 13. ͕͜͜૿͑Δͱ͍͍ΑͶ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ
  සൟʹ͋Δ
  ΋ͷͰ͸ͳ͍͚Ͳ
  ͋Δͱྑ͍ͳ…
  ݮΒ͍͚ͨ͠Ͳ
  ࣗ෼͡ΌͲ͏ʹ΋
  Ͱ͖ͳ͍෦෼͋Γ
  ଈࠁ
  ΍Ί͍ͨ
  ͜Ε͔Β΋
  ଓ͚͍͖͍ͯͨ

  View full-size slide

 14. ͜͜Λม͑Δͷ͸೉͍͚͠Ͳ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ
  සൟʹ͋Δ
  ΋ͷͰ͸ͳ͍͚Ͳ
  ͋Δͱྑ͍ͳ…
  ݮΒ͍͚ͨ͠Ͳ
  ࣗ෼͡ΌͲ͏ʹ΋
  Ͱ͖ͳ͍෦෼͋Γ
  ଈࠁ
  ΍Ί͍ͨ
  ͜Ε͔Β΋
  ଓ͚͍͖͍ͯͨ

  View full-size slide

 15. ͜͜ͳΒม͑ΒΕΔʂ
  େن໛
  খن໛
  ϙ
  δ
  ς
  Ο
  ϒ
  ω
  Ψ
  ς
  Ο
  ϒ
  සൟʹ͋Δ
  ΋ͷͰ͸ͳ͍͚Ͳ
  ͋Δͱྑ͍ͳ…
  ݮΒ͍͚ͨ͠Ͳ
  ࣗ෼͡ΌͲ͏ʹ΋
  Ͱ͖ͳ͍෦෼͋Γ
  ଈࠁ
  ΍Ί͍ͨ
  ͜Ε͔Β΋
  ଓ͚͍͖͍ͯͨ

  View full-size slide

 16. 2019೥
  ଓ͚͍ͨ͜ͱ
  ΍Ί͍ͨ͜ͱ

  View full-size slide

 17. Ξ΢τϓοτɺଓ͚͍ͨʂ
  • ࠓ೥͸͍ΖΜͳΞ΢τϓοτΛ࢝Ίͨ
  • ొஃ
  • ϒϩά
  • ษڧձओ࠵
  • ࢝ΊͯΑ͔ͬͨ
  • དྷ೥΋΋ͪΖΜଓ͚Δʂ

  View full-size slide

 18. క੾ۦಈɺ΍Ί͍ͨʂ
  • క੾ۦಈͱ͸
  ɿక੾௚લʹͳͬͯ߄ͯͯ४උ͢Δ͜ͱ
  • ͪͳΈʹ͜ͷεϥΠυͷ࡞੒։࢝͸12/24
  • ମʹ΋Α͘ͳ͍

  View full-size slide

 19. ୹ظؒ٧ΊࠐΈɺ΍Ί͍ͨʂ
  • ͋Ε΋͍ͨ͠
  • ͜Ε΋͍ͨ͠
  • ΋ͬͱ͍ͨ͠
  • ΋ͬͱ΋ͬͱ͍ͨ͠

  View full-size slide

 20. ୹ظؒ٧ΊࠐΈɺ΍Ί͍ͨʂ
  • ͋Ε΋͍ͨ͠
  • ͜Ε΋͍ͨ͠
  • ΋ͬͱ͍ͨ͠
  • ΋ͬͱ΋ͬͱ͍ͨ͠
  Ͱ΋ύϯΫͪ͠Όҙຯ͕ͳ͍ʂ
  ࣗ෼ͷΩϟύΛ஌Γ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 21. Έͳ͞·ʹ఻͍͑ͨ͜ͱ

  View full-size slide

 22. ͱʹ͔͘ಈ͔ͳ͍ͱ
  Կ΋࢝·Βͳ͍

  View full-size slide

 23. ࢧ͑ͯ͘ΕΔ஥͕ؒ
  ඞ͍ͣ·͢ʂ
  #engineers_lt
  #everyoneoutputer

  View full-size slide

 24. ΍ͬͪ·͓͏ͥʂ2019
  Thank you for listening!

  View full-size slide