Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

メーカー系SIerを脱出して1年が経った。 / 1 year after from job change

Mao Kurita
November 21, 2019

メーカー系SIerを脱出して1年が経った。 / 1 year after from job change

2019.11.21 脱出LT #1
にて発表したスライドです。

https://kiitok.connpass.com/event/151232/

Mao Kurita

November 21, 2019
Tweet

More Decks by Mao Kurita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϝʔΧʔܥSIerΛ
  ୤ग़ͯ͠1೥͕ܦͬͨɻ
  2019/11/21 ୤ग़LT #1
  ͘Γ·͓ʢ@awa_kuri23ʣ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ͘Γ·͓ʢ@awa_kuri23ʣ
  • 1993.10.23 ੜ·Ε / age 26
  • झຯɿ໺ٿ؍ઓ ⚾ / ϥΠϒࢀઓ
  • ࢓ࣄɿΤϯδχΞ૊৫ͷαϙʔτɾ޿ใͳͲ
  • ࠷ۙͷτϐοΫ
  • γʔζϯ͕ऴΘͬͯ͠·͍໺ٿϩεͰ͢

  View full-size slide

 3. ܦྺ
  • 2016.04 ๭HάϧʔϓSIer ৽ଔೖࣾ
  • 2017.12 2ϲ݄ͷւ֎ݚमʹࢀՃ #
  • 2018.07 SIer ୤ग़
  • 2018.08 גࣜձࣾϚωʔϑΥϫʔυ ೖࣾ
  • 2018.12 SIerୀ৬ΤϯτϦΛॻ͘
  • 2019.08 ෦ॺҟಈɺݱࡏʹࢸΔ

  View full-size slide

 4. ϝʔΧʔܥSIerΛ
  ୤ग़ͯ͠1೥͕ܦͬͨɻ
  2019/11/21 ୤ग़LT #1
  ͘Γ·͓ʢ@awa_kuri23ʣ
  ͱ3ϲ݄

  View full-size slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • SIer୤ग़Λܾҙ͢Δ·Ͱ
  • ୤ग़ͨ͠౰ॳͷ࿩
  • ୤ग़͔ͯ͠Βͷ࿩
  • ·ͱΊ

  View full-size slide

 6. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • ϝʔΧʔܥSIerͷ͋Δ͋Δ
  • SIer୤ग़ͷͨΊʹԿΛ͔ͨ͠
  • Webܥͷ্࣋ͪ͛
  ɹৄ͘͠஌Γ͍ͨํ͸ͥͻ࠙਌ձͰ࿩͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 7. SIerʹ͍ͨ͜Ζ
  • ओʹ٬ઌৗற͍ͯͨ͠
  • ਌ձࣾͱͱ΋ʹಇ͘͜ͱ͕΄ͱΜͲ
  • ϨΨγʔͳ؀ڥ΍ٕज़ɺৗறઌͰͷ଴۰ͳͲʹ
  ɹͭΒ͞Λ֮͑࢝ΊΔ
  • ؀ڥΛม͑ͯΈ͍ͨɺάϩʔόϧʹ௅ઓ͍ͨ͠
  ɹˠւ֎ݚम΁Ԡืɺ2ϲ݄ؒϕτφϜ΁ #

  View full-size slide

 8. స৬׆ಈΛ࢝ΊΔ
  • ؼࠃޙɺ৽͍͠ݱ৔΁ৗற
  • ͦ͜͸͜Ε·ͰͷͲͷݱ৔ΑΓ΋ͻͲ͔ͬͨ…
  • ݁Ռɺ୤ग़ʢస৬ʣΛܾҙ
  • ΋ͬͱࣗ෼ͷ෯Λ޿͍͛ͨ
  • ΍Γ͍ͨ͜ͱ͸͜Ε͡Όͳ͍
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞͱͯ͠స৬

  View full-size slide

 9. స৬͔ͯ͠Β
  • ׬શʹͰ͖ͳ͍ࢠͩͬͨ
  AWS?
  Terraform?
  Docker?
  Nginx?
  GCP?
  GitHub?
  ஌Βͳ͍͜ͱͩΒ͚
  Apache?

  View full-size slide

 10. స৬͔ͯ͠Β
  • Ͱ΋࢓ࣄ͸ָ͔ͬͨ͠
  • ৽ͨͳ஌ࣝΛखʹೖΕΒΕΔ
  • ֶΜͩ͜ͱ͕࢓ࣄʹ௚݁͢Δ
  • ਫ਼ਆతͳ༨༟͕Ͱ͖Δ
  • ΋ͬͱֶͼ͍ͨ
  → ษڧձʹࢀՃ͢ΔΑ͏ʹͳΔ

  View full-size slide

 11. ษڧձʹࢀՃ
  • ॳΊͯࢀՃͨ͠ͷ͸AWSͷษڧձ
  • ߨٛ & LTେձ
  • LTେձΛฉ͍ͨ݁Ռ
  → ࣗ෼Ͱ΋LTͯ͠Έ͍ͨʂ
  → ࣗ෼ʹͰ͖Δͱ͜Ζ͔ΒɺLTΛ͍ͯ͘͠Α͏ʹ
  • ॳLT͸స৬ʹ͍ͭͯ࿩͠·ͨ͠

  View full-size slide

 12. ͠͹Β͘׆ಈΛଓ͚͍ͯΔͱ
  • ࣾ಺ʹ஌ΒΕΔΑ͏ʹͳΔ
  • ձࣾͷ໊લΛग़ͯ͠ొஃ͢ΔػձΛಘΔ
  • Ͱ΋ɺձࣾͷ໊લΛ͍͍ͩͯ͠ͷ͔…ʁ
  • ࠷ॳ͸Θ͔Βͳ͔ͬͨ
  • ࣾ಺ʹ΋φϨοδ͕͋·Γͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 13. ΋΍΋΍͕ු͔Ϳ
  • ࣾ֎ൃ৴Λ͍ͯ͠Δϝϯόʔ͕ଟ͘ͳ͍
  • ͲΜͳ૊৫ͳͷ͔ɺ֎͔Β͋·Γݟ͍͑ͯͳ͍
  • ΋͔ͯ͠͠ɿ
  • ࣾ಺ϝϯόʔͷΞ΢τϓοτ͕ఆண͍ͯ͠ͳ͍ʁ
  • ͡Ό͋ɺͲ͏͢Ε͹͍͍ʁ
  ձࣾΛɺൃ৴ͱ͍͏؍఺Ͱ
  ΋ͬͱΑΓΑ͍૊৫ʹ͍͖͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 14. ͱ͍͏࿩Λࣾ಺υΩϡϝϯτʹ࢒ͨ͠
  • ݱঢ়Λ੔ཧͯ͠ΈΔ
  • Ͳ͏ͯ͜͠͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔
  • ͜Ε͔ΒͲ͏͍͖͍͔ͯͨ͠
  Έ͍ͨͳ͓ؾ࣋ͪΛॻ͍ͨ
  → ࢥͬͨҎ্ʹ൓ڹ͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 15. ͦͯ͠෦ॺҟಈ΁
  • ҟಈઌɿΤϯδχΞ૊৫ΛΑΓΑ͘͢ΔνʔϜ
  • ࣗ෼͕΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ΤϯδχΞΠϕϯτͷӡӦ
  • νʔϜͷ೰Έ͝ͱͷΧΠθϯ
  • ࣾ಺ใ / ϒϩάͰͷΤϯδχΞ૊৫ʹؔ͢Δൃ৴
  • etc…

  View full-size slide

 16. ࢓ࣄʹͳΔͱҙ֎ͱେม
  • ݸਓϒϩά͸ࠓ·Ͱ΋ॻ͍͍ͯͨ
  • Ͱ΋࢓ࣄʹมΘΔͱ…
  • ఻͑ํΛߟ͑ͨΓ
  • ࣾ಺Ͱௐ੔ͨ͠Γ
  • ఴ࡟΍मਖ਼Λड͚ͨΓ

  View full-size slide

 17. Ͱ΋΍ͬͺΓ
  ָ͍͠ʂʂʂ
  to be continued…

  View full-size slide

 18. ·ͱΊ
  SIerΛ୤ग़ͯ͠1೥3ϲ݄ܦͬͨ݁Ռ…
  • ୤ग़౰࣌ʹ΍Γ͔ͨͬͨ͜ͱͱ͸ɺ
  ɹ શ͘ҧ͏͜ͱΛ΍͍ͬͯΔ
  • ຊ౰ʹ΍Γ͍ͨ͜ͱ͸·ͩ͸͖ͬΓͱΘ͔Βͳ͍
  • Ͱ΋ɺ͚͔ۙͮͨ͢͜͠΋͠Εͳ͍
  • ࣗ෼ͷ΍ΕΔ͜ͱͷ෯͕޿͕ͬͨ
  • ·ͩ·ͩࢼߦࡨޡதͰ͢

  View full-size slide

 19. Thank you for listening!

  View full-size slide