Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

絶対にLoungeに入るためにAWS認定取得を頑張った話 / Try to AWS Certification for lounge

絶対にLoungeに入るためにAWS認定取得を頑張った話 / Try to AWS Certification for lounge

2019.06.18 JAWS-UG初心者支部 #18
にて発表したスライドです。

Mao Kurita

June 18, 2019
Tweet

More Decks by Mao Kurita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. LoungeʹೖΔͨΊʹ
  AWSೝఆऔಘΛ
  ؤுͬͨ࿩
  2019.06.18
  JAWS-UGॳ৺ऀࢧ෦ #18
  ܀ాᣈॹ
  @awa_kuri23
  ʘઈରʹʗ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ܀ాᣈॹʢ͘Γͨ·͓ʣ௨শɿ͘Γ·͓
  • גࣜձࣾϚωʔϑΥϫʔυ ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  • झຯɿ໺ٿ؍ઓ⚾ ࡕਆϑΝϯ
  • ޷͖ͳAWSͷαʔϏεɿEC2
  • AWSྺ1೥ͪΐ͍ ඒԽ ݱ࣮

  View full-size slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ࢼݧΛड͚Δ͖͔͚ͬ
  • ษڧํ๏
  • ࣮ࡍͷडݧεέδϡʔϧ

  View full-size slide

 4. ࢼݧΛड͚Δ͖͔͚ͬ

  View full-size slide

 5. ೝఆऀϥ΢ϯδʹ
  ೖΓ͔ͨͬͨ

  View full-size slide

 6. ͜Εͩͱ࿩͕
  ҰॠͰऴΘͬͯ͠·͏ͷͰ
  ΋͏গ͠

  View full-size slide

 7. ࣌͸2018೥ౙ
  • ࢓ࣄͰ࢖͏AWSͷαʔϏεʹภΓ͕͋Δ
  • Route53ͱEC2͕େ൒
  • ٯʹDB΍Lambdaɺίϯςφ͸ͬ͞ͺΓ
  • ͜Ε͡Ό଍Γͳ͍
  • ΋ͬͱAWSΛ஌Γ͍ͨ
  • ͱɺগ͠ࢥ͏Α͏ʹͳΔ

  View full-size slide

 8. • ೥໌͚ʹೖ͖ࣾͯͨ͠2ਓ͕͜͏ݴͬͨ
  ࣌͸2019೥य़
  ʮԶΒɺલ৬ͰΞιγΤΠτͱͬͨΑʯ

  View full-size slide

 9. ࣌͸2019೥य़
  • ৽͘͠ೖࣾͨ͠2ਓ͸
  ɹAWSΛ࢖͍͜ͳ͠͹Γ͹Γ׆༂
  • Ұํɺࢲ͸AWSͰ͸ͳ͍࢓ࣄ͕ϝΠϯʹ
  • 5݄ࠒʹAWSΛ࠶ͼ৮Γ࢝ΊΔ΋ɺ
  ɹ஌ࣝͱٕज़ͷ଍Γͳ͞Λ௧ײ͢Δ͜ͱ͕૿͑Δ

  View full-size slide

 10. ΋͔ͯ͠͠
  ͋Εͬ…
  ࢲͷAWSྗɺ
  ௿͗͢…ʁ

  View full-size slide

 11. Ͳ͏͠Α͏
  • AWS΋ͬͱษڧ͍ͨ͠
  • ͍ΖΜͳαʔϏεΛֶͼ͍ͨ
  ͦ͏ͩɺೝఆࢼݧͩɻ
  ·ͣ͸Ϋϥ΢υϓϥΫςΟγϣφʔड͚ͯΈΑ͏

  View full-size slide

 12. ࢖ͬͨ΋ͷ
  • ࢀߟॻ
  • ͍ΘΏΔ྘ຊ
  • CPࢼݧઐ༻ͷ΋ͷ͸ݱঢ়͜Ε͔͠ͳ͍
  • ໛ٖࢼݧ
  • ࣮ࡍͷAWSαʔϏεΛ৮Δ

  View full-size slide

 13. ษڧ։࢝
  • ࢀߟॻΛ։͖ಡΈ࢝ΊΔ
  • Θ͔Βͳ͍ͱ͜Ζ͕͋ͬͯ΋ಡΈਐΊΔ
  • ಡΈਐΊΔ͜ͱͰࣗ෼ͷۤख෼໺͕Θ͔Δ
  • ࢲͷ৔߹ɿDB͕ۤखɺશવΘ͔Βͳ͍
  • RDSʁAuroraʁDynamoDBʁRedShiftʁ

  View full-size slide

 14. ͻͱͱ͓ΓಡΜͩΒ
  • ྘ຊষ຤ͷ࿅श໰୊Λղ͍͍ͯ͘
  • ͜ΕΛ͢Β͢Βղ͚ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱ܁Γฦ͢
  • ͋Δఔ౓ਐΊͨΒ໛ٖࢼݧΛड͚Δ
  • ຊ൪ܗࣜͷ໰୊ʹ׳Ε͓ͯ͘

  View full-size slide

 15. ΍ͬͺΓۤखͩ…ͱͳͬͨΒ
  • ࣮ࡍʹ৮ͬͯΈΔ
  • DB΍CloudFrontΛ৮ͬͯΈͨ
  • ΧδϡΞϧʹ࡞ͬͨΓյͨ͠ΓͰ͖ΔͷͰྑ͍
  • ΋ͪΖΜࢀߟॻ&໛ٖࢼݧͷ໰୊΋܁Γฦ͢

  View full-size slide

 16. ࣮ࡍͷडݧεέδϡʔϧ

  View full-size slide

 17. େ·͔ʹ͜Μͳײ͡
  5/27 6/3 6/9 6/14
  6/116/12
  AWS
  Summit
  ษڧ
  ։࢝
  ໛ٖ
  ࢼݧ
  ࢿ֨
  औಘ

  View full-size slide

 18. େ·͔ʹ͜Μͳײ͡
  5/27 6/3 6/9 6/14
  6/116/12
  AWS
  Summit
  ษڧ
  ։࢝
  ໛ٖ
  ࢼݧ
  ࢿ֨
  औಘ
  ࢒೦ͳ͕Β
  ͜Μͳʹ͏·͘͸
  ͍͔ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 19. ࣮ࡍ͸͜Μͳײ͡
  5/27 6/3 6/9 6/14
  6/116/12
  AWS
  Summit
  ษڧ
  ։࢝
  ໛ٖ
  ࢼݧ डݧ
  6/13
  ਃ͠ࠐΈ
  ʹࣦഊ
  যΔ

  View full-size slide

 20. ࣮ࡍ͸͜Μͳײ͡
  5/27 6/3 6/9 6/14
  6/116/12
  AWS
  Summit
  ษڧ
  ։࢝
  ໛ٖ
  ࢼݧ डݧ
  6/13
  ਃ͠ࠐΈ
  ʹࣦഊ
  যΔ
  ͳΜ͔ޙ൒͕
  ௒͗Γ͗Γ

  View full-size slide

 21. ࣮ࡍ͸͜Μͳײ͡
  5/27 6/3 6/9 6/14
  6/116/12
  AWS
  Summit
  ษڧ
  ։࢝
  ໛ٖ
  ࢼݧ डݧ
  6/13
  ਃ͠ࠐΈ
  ʹࣦഊ
  যΔ

  View full-size slide

 22. ਃ͠ࠐΈʹࣦഊ #ͱ͸
  • ΋ͱ΋ͱ͸6/11ͷ࢓ࣄऴΘΓʹडݧ༧ఆͩͬͨ
  • ͔͠͠…

  View full-size slide

 23. ਃ͠ࠐΈʹࣦഊ #ͱ͸
  • ΋ͱ΋ͱ͸6/11ͷ࢓ࣄऴΘΓʹडݧ༧ఆͩͬͨ
  • ͔͠͠…
  ςετηϯλʔ͸໷ۭ͍͍ͯͳ͍
  ͜Εʹؾ͍ͮͨͷ͕6/9

  View full-size slide

 24. Ͳ͏͠Α͏
  • Summitʹߦ͘ͷ͸6/13ɾ14
  • ͕͢͞ʹ2࣌ؒͪΐͬͱͷதൈ͚͸Ͱ͖ͳ͍
  • νʔϜͷேձ͸10:30ͳͷͰ࢓ࣄલʹߦ͘ͷ΋
  ݫ͍͠
  • ߄ͯͯௐ΂Δ
  AWS Summit ೝఆࢼݧ

  View full-size slide

 25. ݕࡧ݁Ռ
  ΋͔ͯ͠͠…
  ձ৔ͰࢼݧΛड͚ΒΕΔʂʁʂʁ

  View full-size slide

 26. ͔͠͠…
  • ॳ೔ࢀՃऀ͔Β͜Μͳ৘ใΛಘΔ
  ࠓ೥͸ձ৔ʹ
  ࢼݧΛड͚ΒΕΔ
  ϒʔε͕ͳ͍

  View full-size slide

 27. ࠔͬͨ
  ࢼݧड͚ΒΕͳ͍
  ϥ΢ϯδೖΕͳ͍
  དྷिॳ৺ऀࢧ෦ͰLT͢Δͷʹ
  ϥ΢ϯδೖΕͳ͔ͬͨͳΜͯݴ͑ͳ͍

  View full-size slide

 28. Ͱ΋͖͋ΒΊͳ͍
  • ࠷଎Ͱड͚ΒΕΔձ৔Λ୳͢

  View full-size slide

 29. ݁Ռ͜͏ͳͬͨ
  • ࢼݧΛड͚ΒΕΔͷ͸ૣͯ͘14೔
  • 10:30͔Βͷςετηϯλʔ͕ଟ͍…
  • ͦΕͩͱ13:00͔ΒͷDeepRacerϫʔΫγϣοϓʹؒʹ߹Θͳ͍

  View full-size slide

 30. ݁Ռ͜͏ͳͬͨ
  • ࢼݧΛड͚ΒΕΔͷ͸ૣͯ͘14೔
  • 10:30͔Βͷςετηϯλʔ͕ଟ͍…
  • ͦΕͩͱ13:00͔ΒͷDeepRacerϫʔΫγϣοϓʹؒʹ߹Θͳ͍
  • ͔͠͠ɺ9:30͔Βड͚ΒΕΔձ৔Λൃݟʂʂ
  • ͋Γ͕ͱ͏ळ༿ݪςετηϯλʔʂʂʂ
  • ౰೔͸डݧޙSummitձ৔΁௚ߦ͢Δ͜ͱʹ

  View full-size slide

 31. ͦͯ͠13೔
  ී௨ʹຬ٤
  ΢ϧτϥΫΠζ͸3໰໨Ͱഊୀ

  View full-size slide

 32. ͍Α͍Α14೔
  • ແࣄʹىচ͠ळ༿ݪ΁…ࢼݧ݁Ռ͸

  View full-size slide

 33. ͍Α͍Α14೔
  • ແࣄʹىচ͠ळ༿ݪ΁…ࢼݧ݁Ռ͸

  View full-size slide

 34. ΍ͬͨ͋͋͋͋͋͋͋͋͋
  …͔͠͠

  View full-size slide

 35. ͔͋͠͠Δ͜ͱʹؾͮ͘
  ࢼݧ߹֨Λ
  ূ໌Ͱ͖ͳ͍
  ߹֨ͷূ໌ͷࢴͱ͔΋Βͬͯͳ͍
  ೝఆαΠτͰ݁Ռग़Δͷ΋͔͔࣌ؒΔ

  View full-size slide

 36. ࠔͬͨ
  ࢼݧड͔ͬͨͷʹ
  ϥ΢ϯδೖΕͳ͍
  དྷिॳ৺ऀࢧ෦ͰLT͢Δͷʹ
  ϥ΢ϯδೖΕͳ͔ͬͨͳΜͯݴ͑ͳ͍

  View full-size slide

 37. Ͱ΋͖͋ΒΊͳ͍
  • ೝఆऀϥ΢ϯδड෇ʹͯ
  ͋ͷ…
  ͖ͬ͞ೝఆड͚ͯ
  ड͔ͬͨΜͰ͚͢Ͳ…

  View full-size slide

 38. ɹਆରԠ
  ͓ௐ΂͍ͨ͠·͢ͷͰ
  ໊͓લΛ͓ئ͍͠·͢

  View full-size slide

 39. ɹਆରԠ
  ͓ௐ΂͍ͨ͠·͢ͷͰ
  ໊͓લΛ͓ئ͍͠·͢
  ֬ೝऔΕ·ͨ͠ʂ
  ͪ͜ΒόοδͱεςοΧʔͰ͢

  View full-size slide

 40. ͍ͭʹϥ΢ϯδ΁ʂ

  View full-size slide

 41. ͍ͭʹϥ΢ϯδ΁ʂ

  View full-size slide

 42. ͍ͭʹϥ΢ϯδ΁ʂ
  ൵ئୡ੒…!!!

  View full-size slide

 43. ޙ೔
  • ແࣄʹσδλϧόοδΛ͍͚ͨͩ·ͨ͠

  View full-size slide

 44. ఻͍͑ͨ͜ͱ
  • डݧਃ͠ࠐΈ͸͓ૣΊʹ
  • ͜Μͳ͗Γ͗Γܭըɺશ͘΋͓ͬͯ͢͢Ί͠·ͤΜ
  • ༨༟Λ࣋ͬͯ௅Έ·͠ΐ͏
  • ϥ΢ϯδͱͯ΋ྑ͔ͬͨͰ͢!!!
  ࠓޙSummit΍re:Inventʹߦ͔ΕΔํ͸ͥͻࢿ֨औಘΛʂ

  View full-size slide

 45. Thank you for listening!

  View full-size slide