Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

インフラだってスクラムがしたい! / infra scrum challenge

Mao Kurita
July 06, 2019

インフラだってスクラムがしたい! / infra scrum challenge

2019.07.06 Battle Conference Under30
にて発表したスライドです。

https://bcu30.jp/2019/talk/kurita-mao/

Mao Kurita

July 06, 2019
Tweet

More Decks by Mao Kurita

Other Decks in Business

Transcript

 1. 2019.07.06
  גࣜձࣾϚωʔϑΥϫʔυ
  αʔϏεج൫ຊ෦ɹ܀ాᣈॹ
  Πϯϑϥͩͬͯ
  εΫϥϜ͕͍ͨ͠ʂ
  #bcu30_2

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ܀ాᣈॹʢMao Kuritaʣ @awa_kuri23
  • גࣜձࣾϚωʔϑΥϫʔυ ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  • 2018೥8݄ೖࣾ
  • झຯɿ໺ٿ؍ઓ⚾

  View full-size slide

 3. εΫϥϜΛ
  ஌͍ͬͯΔํ✋

  View full-size slide

 4. εΫϥϜΛ
  ΍ͬͨ͜ͱ͋Δํ✋

  View full-size slide

 5. εΫϥϜͱ͸
  • ΞδϟΠϧ։ൃख๏ͷͻͱͭ
  • ܭըΛॊೈʹௐ੔͠ͳ͕ΒਐΊ͍ͯ͘
  • ϓϩδΣΫτΛ୹ظؒͰ۠੾ͬͯਐΊ͍ͯ͘
  • 1εϓϦϯτ͸1िؒʙ௕ͯ͘΋1ϲ݄
  • νʔϜؒͰͷίϛϡχέʔγϣϯ͕ॏཁ

  View full-size slide

 6. εΫϥϜʮ։ൃʯ
  • εΫϥϜʹ͍ͭͯௐ΂Δͱ
  ɹ͏͠Ζʹʮ։ൃʯͱͭ͘͜ͱ͕ଟ͍

  View full-size slide

 7. εΫϥϜʮ։ൃʯ
  • εΫϥϜʹ͍ͭͯௐ΂Δͱ
  ɹ͏͠Ζʹʮ։ൃʯͱͭ͘͜ͱ͕ଟ͍
  εΫϥϜ͸ʮ։ൃʯνʔϜ͚ͩͷ΋ͷʁ
  ։ൃνʔϜ͡Όͳ͍ͱεΫϥϜ͸Ͱ͖ͳ͍ʁ

  View full-size slide

 8. ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍͸ͣ

  View full-size slide

 9. ΠϯϑϥνʔϜͰ
  ʮεΫϥϜʯ΍ͬͯΈͨʂ

  View full-size slide

 10. ࢝ΊΔ͖͔͚ͬ
  • ΠϯϑϥνʔϜͷ๊͍͑ͯͨ՝୊
  • վળܥۀ຿ͷਐḿ͕ྑ͘ͳ͍
  • νʔϜϝϯόʔ͕࣋ͭλεΫͷਐḿ͕ݟ͑ʹ͍͘
  • ΠϯϑϥνʔϜͷࠓޙͷϩʔυϚοϓ࣮ݱ
  • ࠓ·ͰҎ্ʹνʔϜͱͯ͠ͷ·ͱ·Γ͕ٻΊΒΕΔ
  ՝୊Λղܾ͠ɺ࠷େͷޮՌΛग़ͨ͢Ίʹ͸ʁ

  View full-size slide

 11. Αͬ͠Ό
  εΫϥϜ
  ΍͍ͬͯ͜͏ͥ
  ʢ2019.01ʣ

  View full-size slide

 12. ΠϯϑϥνʔϜͷঢ়گ
  • ਓ਺ɿ6~9ਓʢ࣌ظʹΑΓมಈ͋Γʣ
  • ΄΅͢΂ͯͷϓϩμΫτͷΠϯϑϥΛݟ͍ͯΔ
  • ΍͍ͬͯΔ͜ͱͷ࣠͸େ͖͘2ͭ
  • ͦΕͧΕԼʹ͍͔ͭ͘ͷετʔϦʔ͕͋Δ

  View full-size slide

 13. 2ͭͷେ͖ͳ࣠
  ӡ༻อक
  վળ
  ϓϩμΫτA ϓϩμΫτB
  ϓϩμΫτͷ
  AWSҠߦ
  … …
  ՝୊A ՝୊B

  View full-size slide

 14. εΫϥϜϧʔϧʙΠϯϑϥνʔϜͷ৔߹ʙ
  • 1εϓϦϯτ͸2िؒ
  • ຖ೔10:30͔Β15෼ؒͰσΠϦʔεΫϥϜ
  • εϓϦϯτॳ೔ʹϓϥϯχϯά
  • εϓϦϯτ࠷ऴ೔ʹ;Γ͔͑ΓΛߦ͏
  • λεΫ͸෇ᝦͰ؅ཧ
  Ͱ͖Δͱ͜Ζ͔ΒεΫϥϜϧʔϧΛ࣮ફ

  View full-size slide

 15. ϗϫΠτϘʔυΛ΍Ίͨͷ͸…
  ෺ཧͷݶք

  View full-size slide

 16. εΫϥϜΛ΍ͬͨ͜ͱͰ
  ಘΒΕͨޮՌ

  View full-size slide

 17. ಘΒΕͨޮՌ
  • ϝϯόʔͷ࣋ͪλεΫ͕ݟ͑ΔΑ͏ʹ
  • νʔϜͷ݁ଋྗ޲্

  View full-size slide

 18. ࣋ͪλεΫͷݟ͑ΔԽ
  • ϝϯόʔ๊͕͑ΔλεΫ͕ՄࢹԽ͞ΕΔ
  • ετʔϦʔ͝ͱͷλεΫ΋ՄࢹԽ͞ΕΔ
  • ྔ΍ਐḿ͕͸͖ͬΓͱΘ͔Δ
  • σΠϦʔεΫϥϜͰਐḿڞ༗
  • ஗ΕΛଞͷϝϯόʔ͕ΧόʔՄೳ
  • ݁Ռͱͯ͠ɺλεΫফԽ཰UPʂ
  ݁ՌɺλεΫফԽ཰͕޲্ʂ

  View full-size slide

 19. νʔϜͷ݁ଋྗUP
  • 1ετʔϦʔʹ͖ͭ2ਓҎ্ΛׂΓৼΔ
  • ͻͱΓ΅ͬͪ΍ଐਓԽͷ๷ࢭ
  • ग़͖ͯͨ՝୊͸νʔϜશһͰղܾ
  • νʔϜͷงғؾ͕ྑ͘ͳͬͨʂ

  View full-size slide

 20. ࢼߦࡨޡ͢ΔதͰ
  ൃੜͨ͠৭ʑͳ໰୊

  View full-size slide

 21. ൃੜͨ͠໰୊ͨͪ
  • ʮආ͚ΒΕͳ͍ʯׂΓࠐΈ
  • ʮऴΘΒͳ͍ʯσΠϦʔεΫϥϜ
  • ʮมΘΒͳ͍ʯ;Γ͔͑Γ

  View full-size slide

 22. ൃੜͨ͠໰୊ͨͪ
  • ʮආ͚ΒΕͳ͍ʯׂΓࠐΈ
  • ʮऴΘΒͳ͍ʯσΠϦʔεΫϥϜ
  • ʮมΘΒͳ͍ʯ;Γ͔͑Γ

  View full-size slide

 23. ආ͚ΒΕͳ͍ґཔ࡞ۀ
  σϓϩΠ͚ͨ͜ͷͰ
  ݟͯ΋Β͑·ͤΜ͔ʁ
  ΞΫηεڐՄΛ
  ͚ͭͯ΄͍͠Ͱ͢ʂ
  δϣϒ௥Ճ͍ͨ͠ͷͰ
  ࡞ۀ͓ئ͍͠·͢ʂ
  ͦͷଞॾʑ

  View full-size slide

 24. ͦͯ͠
  ো ֐ ର Ԡ

  View full-size slide

 25. Ͳ͏͢Δʁ
  • ґཔ࡞ۀ΍ো֐ରԠΛ΍Βͳ͍ͳΜͯແཧ…
  • εϓϦϯτΛ୹ͯ͘͠΋ɺ1िؒ์ஔ͸ݫ͍͠
  • ݱঢ়ɺ͢΂ͯͷґཔʹ൓Ԡ͖͠Ε͍ͯͳ͍

  View full-size slide

 26. Ͳ͏͢Δʁ
  • ґཔ࡞ۀ΍ো֐ରԠΛ΍Βͳ͍ͳΜͯແཧ…
  • εϓϦϯτΛ୹ͯ͘͠΋ɺ1िؒ์ஔ͸ݫ͍͠
  • ݱঢ়ɺ͢΂ͯͷґཔʹ൓Ԡ͖͠Ε͍ͯͳ͍
  ղܾࡦɿґཔ࡞ۀͷλεΫԽ

  View full-size slide

 27. ґཔ࡞ۀͷλεΫԽ
  • ׂΓࠐΈΛͳ͘͢͜ͱ͸͙͢ʹ͸Ͱ͖ͳ͍
  • ͕ɺಁ໌Խ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δʂ
  ͦͷ݁Ռ
  • ݸਓ؅ཧͰෆಁ໌ͩͬͨ৘ใ͕ݟ͑ΔΑ͏ʹʂ
  • ͲΕ͙Βׂ͍ΓࠐΈ͕͋ͬͨͷ͔΋ݟ͑Δ

  View full-size slide

 28. ൃੜͨ͠໰୊ͨͪ
  • ʮආ͚ΒΕͳ͍ʯׂΓࠐΈ
  • ʮऴΘΒͳ͍ʯσΠϦʔεΫϥϜ
  • ʮมΘΒͳ͍ʯ;Γ͔͑Γ

  View full-size slide

 29. σΠϦʔεΫϥϜͷϧʔϧ
  • ຖே10:30͔Β15෼ؒ
  • JIRAͷϘʔυΛݟͳ͕Βߦ͏
  • νʔϜϝϯόʔ͕1ਓͣͭҎԼΛใࠂ
  • ࡢ೔΍ͬͨ͜ͱ / ࠓ೔΍Δ͜ͱ / ࠔ͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ࠷ޙʹશମ΁ͷڞ༗ࣄ߲͕͋Δਓ͸ڞ༗
  • ໌೔ٳΈ·͢ / ҿΈձͷग़ܽॻ͍ͯͶ etc

  View full-size slide

 30. ͔͠͠…
  • ใࠂதʹ࿩͕୤ઢͯ͠͠·͏ݱ৅͕ଟൃ
  • ؾ͍ͮͨΒλεΫͷରԠʹ͍ͭͯٞ࿦͍ͯͨ͠
  • ؾ͍ͮͨΒผͷ࿩Ͱ੝Γ্͕ͬͯ͠·ͬͨ
  • ͦͷ݁Ռ…15෼ͰऴΘΒͳ͍

  View full-size slide

 31. ͔͠͠…
  • ใࠂதʹ࿩͕୤ઢͯ͠͠·͏ݱ৅͕ଟൃ
  • ؾ͍ͮͨΒλεΫͷରԠʹ͍ͭͯٞ࿦͍ͯͨ͠
  • ؾ͍ͮͨΒผͷ࿩Ͱ੝Γ্͕ͬͯ͠·ͬͨ
  • ͦͷ݁Ռ…15෼ͰऴΘΒͳ͍
  ղܾࡦɿใࠂ࣌ؒͷઃఆ

  View full-size slide

 32. ใࠂ࣌ؒͷઃఆ
  • ͻͱΓ͋ͨΓͷใࠂ࣌ؒΛ1෼൒ʹઃఆ
  • 1෼൒ x 9ਓ + ͦͷଞ 1෼൒ Ͱͪΐ͏Ͳ15෼
  • ετοϓ΢ΥονͰ࣌ؒ؅ཧ
  • ୤ઢ͔͚ͨ͠Β୭͔͕ࢭΊΔʂ
  ଓ͚ͯٞ࿦͍ͨ͠৔߹ɺ
  σΠϦʔεΫϥϜ͕ऴΘ͔ͬͯΒ
  ϝϯόʔΛߜ࣮ͬͯࢪ

  View full-size slide

 33. ൃੜͨ͠໰୊ͨͪ
  • ʮආ͚ΒΕͳ͍ʯׂΓࠐΈ
  • ʮऴΘΒͳ͍ʯσΠϦʔεΫϥϜ
  • ʮมΘΒͳ͍ʯ;Γ͔͑Γ

  View full-size slide

 34. ;Γ͔͑Γͷϧʔϧ
  • 2िؒʹ1ճɺִि༵ۚ༦ํʹ࣮ࢪ
  • ϨτϩεϖΫςΟϒ
  • νʔϜࣗମ΍νʔϜͷ׆ಈΛ;Γ͔͑Δ
  • ՝୊Λ֤ࣗͩ͋ͬͨ͋͠ͱશһͰΧςΰϥΠζ
  • ͦͷޙɺ΋ͬͱ΋վળ͢΂͖՝୊ʹ౤ථ
  • બ͹Εͨ՝୊ͷղܾࡦΛܾΊɺ࣍िҎ࣮߱ફ

  View full-size slide

 35. ͸͡Ί͸՝୊͕͍ͬͺ͍

  View full-size slide

 36. εΫϥϜ࢝Ίͯ3ϲ݄ޙ

  View full-size slide

 37. ←։࢝࣌
  3ϲ݄ޙ →

  View full-size slide

 38. ←։࢝࣌
  3ϲ݄ޙ →
  ໌Β͔ʹݮ͍ͬͯΔʂ

  View full-size slide

 39. ͕࣌ܦͭͱ
  • େ͖ͳ՝୊͸΄΅վળࡁ
  • ݸਓ͕͋͛Δ՝୊ͷ਺͕গͳ͘ͳ͍ͬͯ͘
  • ՝୊͕ݮΔͷ͸΋ͪΖΜྑ͍͜ͱͰ͢
  • ͔͠͠;Γ͔͑Γͷงғؾ͕ͲΜͲΜ҉Ίʹ…
  • ຖճಉ͡;Γ͔͑Γํ๏Ͱ๞͖ͯ͘Δ

  View full-size slide

 40. ͕࣌ܦͭͱ
  • େ͖ͳ՝୊͸΄΅վળࡁ
  • ݸਓ͕͋͛Δ՝୊ͷ਺͕গͳ͘ͳ͍ͬͯ͘
  • ՝୊͕ݮΔͷ͸΋ͪΖΜྑ͍͜ͱͰ͢
  • ͔͠͠;Γ͔͑Γͷงғؾ͕ͲΜͲΜ҉Ίʹ…
  • ຖճಉ͡;Γ͔͑Γํ๏Ͱ๞͖ͯ͘Δ
  ղܾࡦɿ৽ͨͳ;Γ͔͑Γख๏ͷಋೖ

  View full-size slide

 41. ৽ͨͳΔ;Γ͔͑Γ
  • ϑΝϯμϯϥʔϯΛ΍ͬͯΈͨΓ
  • ϝϯόʔ֤ࣗʮ΍ͬͨ͜ͱʯΛ͋͛ͯ΋Β͏
  • Fun / Done / Learn 3ͭͷ࣠ͰͦΕΛ;Γ͔͑Δ
  • େ͖ͳετʔϦʔ͕׬ྃͨ͠Βڞ༗ͨ͠Γ
  • ετʔϦʔͷ಺༰΍ਐΊํΛશһͰ;Γ͔͑Δ
  ঢ়گʹԠͯ͡ख๏Λม͑ɺϚϯωϦ&ωΨ๷ࢭ

  View full-size slide

 42. Πϯϑϥͩͬͯ
  εΫϥϜͰ͖Δʂ

  View full-size slide

 43. ·ͱΊ
  • εΫϥϜͷܕʹͱΒΘΕ͗͢ͳ͍ʂ
  • ࠷ॳ͔ΒશͯͷϧʔϧΛकΖ͏ͱ͠ͳ͍
  • ࣗ෼ͨͪͷ΍ΕΔͱ͜Ζ͔Β࣮ફ͍ͯ͘͠
  • ൃੜͨ͠໰୊ʹ͸νʔϜશһͰ޲͖߹͏
  • ͩΕ͔ͻͱΓ͕ܾΊ࣮ͯફ͢ΔͷͰ͸ͳ͍
  • શһͰߟ͑ɺશһͰํ਑ΛܾΊɺશһͰ࣮ફ͢Δ

  View full-size slide

 44. ·ͱΊ
  • ݱঢ়ͷࢲͨͪͷεΫϥϜ͸׬શܗͰ͸ͳ͍
  • कΓ͖Ε͍ͯͳ͍ϧʔϧ΋͋Δ
  • վળ͖͠Ε͍ͯͳ͍՝୊΋͋Δ
  • ͜Ε͔Β΋վળ͠ɺΑΓΑ͍΋ͷʹ͠·͢ʂ

  View full-size slide

 45. εΫϥϜ࢝Ίͯ
  Α͔ͬͨʂ
  νʔϜ΋ݸਓ΋
  ੒௕Ͱ͖ͨʂ

  View full-size slide

 46. Thank you for listeningʂ

  View full-size slide