$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Web技術の基本 6回目 / Introduction to Web technologies 6th class

muttan
April 13, 2018

Web技術の基本 6回目 / Introduction to Web technologies 6th class

muttan

April 13, 2018
Tweet

More Decks by muttan

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Webٕज़ͷجຊ 6ճ໨
  Keisuke KAMIYA

  View Slide

 2. ࠓճͷςʔϚ

  View Slide

 3. Chapter 5
  WebΞϓϦέʔγϣϯͷجຊ

  View Slide

 4. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ
  ※͕͢͞ʹ෼͔ΔͰ͠ΐͬͯॴ͸Χοτͯ͠·͢

  View Slide

 5. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 6. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  • WebΞϓϦέʔγϣϯ

  ωοτϫʔΫΛհͯ͠Webϒϥ΢β্Ͱಈ࡞͢ΔΞϓ
  Ϧέʔγϣϯ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯ͸, 3૚ߏ଄Ͱӡ༻͞Ε͍ͯΔࣄ
  ͕ଟ͍
  ‣ ϓϨθϯςʔγϣϯ૚(Webαʔό)
  ‣ ΞϓϦέʔγϣϯ૚(APαʔό)
  ‣ σʔλ૚(DBαʔό)

  View Slide

 7. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  WebγεςϜ
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚ σʔλ૚
  ϓϨθϯςʔγϣϯ૚
  Webϒϥ΢β
  (ΫϥΠΞϯτεΫϦϓτ)
  (Webαʔό) (APαʔό) (DBαʔό)
  Ϣʔβʔ΁ͷදࣔ
  Ϣʔβʔ͔Βͷૢ࡞ड෇
  8FCαʔό͔Βͷ
  ໋ྩ࣮ߦ ը໘ͷੜ੒
  σʔλͷநग़΍
  ߋ৽ ิؒ

  View Slide

 8. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  • 3૚ΞʔΩςΫνϟͰߏ੒͢Δར఺

  1ͭͷαʔόͰશͯΛ࿫͏ΑΓ΋, ෛՙ෼ࢄ(εέʔϧΞ
  ΢τ)͠΍͍͢
  ‣ εέʔϧΞ΢τ

  ಉ͡ػೳΛఏڙ͢ΔαʔόΛෳ਺୆༻ҙͯ͠, ϦΫΤ
  ετΛద౰ʹৼΓ෼͚ΔΑ͏ͳߏ੒

  View Slide

 9. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  WebγεςϜ
  8FCαʔό "1αʔό %#αʔό
  ͭͷαʔό಺ʹશͯΛ഑ஔͨ͠৔߹
  WebαʔόɿϦΫΤετ਺ʹൺྫͯ͠ෛՙ͕૿Ճ
  APαʔόɿॲཧ͕ෳࡶʹͳΔͱෛՙ͕૿Ճ
  DBαʔόɿσʔλྔ͕ଟ͍ͱෛՙ͕૿Ճ

  View Slide

 10. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  WebγεςϜ
  8FCαʔό "1αʔό %#αʔό
  ૚ΞʔΩςΫνϟͷ৔߹
  ͦΕͧΕͷαʔό͕ಠཱͯ͠ಈ࡞͍ͯ͠Δ
  →ͦΕͧΕΛϦΫΤετঢ়گʹԠͯ͡૿ݮՄೳʹ
  ྫ) ϦΫΤετ͕ଟ͘ͳͬͨΒWebαʔόΛεέʔϧͤ͞Δ

  View Slide

 11. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  WebγεςϜ
  ૚ΞʔΩςΫνϟͷ৔߹
  Webαʔό APαʔό DBαʔό
  ϦΫΤετ

  View Slide

 12. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  WebγεςϜ
  ૚ΞʔΩςΫνϟͷ৔߹
  Webαʔό APαʔό DBαʔό
  ϦΫΤετ
  Webαʔό͕མͪΔͱԠ౴
  Ͱ͖ͳ͘ͳΔ

  View Slide

 13. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  WebγεςϜ
  ૚ΞʔΩςΫνϟͷ৔߹
  Webαʔό APαʔό DBαʔό
  ϦΫΤετ
  ϦΫΤετΛॲཧ͢ΔͨΊʹ
  WebαʔόΛ૿΍͢

  View Slide

 14. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  • 3૚ΞʔΩςΫνϟͰ͋Ε͹, WebαʔόͱAPαʔόͱ
  DBαʔό͕ಠཱ͍ͯ͠ΔͨΊ, ͦΕͧΕͷ਺ͷௐ੔ʢε
  έʔϧΞ΢τʣ͕΍Γ΍͍͢
  ‣ 1ͭͷϚγϯʹશͯͷαʔόΛཱͯͯ͠·͏ͱ, Web
  αʔόΛ૿΍ͨͯ͘͠΋, ୯ମͰ૿΍͢͜ͱ͕ෆՄೳ
  ‣ Ұൠʹ, DBαʔόͷεέʔϧΞ΢τ͸೉͍͠
  - աڈʹॻ͍ͨεϥΠυʹ৭ʑ͔͍ͯ͋ΔΑ

  View Slide

 15. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  • ͦΕͧΕͷ૚͕ಠཱ͍ͯ͠ΔͷͰ, վमൣғΛ੍ݶ͢Δ
  ͜ͱ͕Մೳ
  WebγεςϜ
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚ σʔλ૚
  ϓϨθϯςʔγϣϯ૚
  Webϒϥ΢β
  (ΫϥΠΞϯτεΫϦϓτ)
  (Webαʔό) (APαʔό) (DBαʔό)
  ϨΠΞ΢τΛมߋ͚ͨ͠Ε͹
  8FCαʔόͷΈ͍͡Ε͹ྑ͍

  View Slide

 16. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷن໛ʹΑͬͯ, ద੾ͳΞʔΩςΫ
  νϟΛ࠾༻͢Δ΂͖
  • େن໛ͳαʔϏεͰ͸༗ޮ͕ͩ, ݸਓతͳখ͞ͳ΋ͷͰ
  3૚ΞʔΩςΫνϟΛ࠾༻͢Δͷ͕ϕετͱ͸ݶΒͳ͍
  ‣ αʔό͕3୆͋Δͱ͍͏͜ͱ͸, 3ͭ෼ͷ؅ཧίετ͕
  ͔͔Δͱ͍͏͜ͱʹͳΔ
  WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄ ऴྃ

  View Slide

 17. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 18. MVCϞσϧ
  • MVCϞσϧ

  WebΞϓϦέʔγϣϯͷσβΠϯύλʔϯͷҰछ
  ‣ M(Model)

  σʔλʹؔ͢ΔॲཧΛߦ͏
  ‣ V(View)

  Ϣʔβʔ΁ͷग़ྗॲཧ
  ‣ C(Controller)

  Ϣʔβʔ͔ΒͷϦΫΤετΛड͚ͯ, Model΍View΁
  ॲཧΛৼΓ෼͚Δ

  View Slide

 19. MVCϞσϧ
  $POUSPMMFS
  7JFX .PEFM
  ॲཧ໋ྩ
  σ
  ʔ
  λ
  ͷ
  ׬

  Ԡ

  දࣔσʔλ
  σ
  ʔ
  λ
  ͷ
  ׬

  Ԡ

  σʔλཁٻ
  ը໘දࣔ
  σʔλॲཧ໋ྩͷྲྀΕ
  σʔλද໋ࣔྩͷྲྀΕ
  7JFXͱ.PEFMʹࢦࣔ
  ग़ྗ දࣔ
  Λ୲౰ σʔλॲཧ

  View Slide

 20. MVCϞσϧ
  • ͜ͷΑ͏ʹ͢Δͱ, MVCϞσϧͬͯ3૚ΞʔΩςΫνϟ
  ͱࠞಉ͢Δਓ͕͍Δ
  ‣ 3૚ΞʔΩςΫνϟͱMVC͸ҟͳΔ֓೦
  ‣ ૚ߏ଄ͱ͍͏ͷ͸, ྡΓ߹ͬͨ૚ಉ࢜ͰͷΈ΍ΓऔΓ
  Λ͢Δ
  - ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͱσʔλ૚͸΍ΓऔΓ͠ͳ
  ͍
  ‣ MVCϞσϧͷ৔߹, ͢΂ͯͷ૚ʹؔ܎͕͋Δ

  View Slide

 21. MVCϞσϧ
  WebγεςϜ
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚ σʔλ૚
  ϓϨθϯςʔγϣϯ૚
  Webϒϥ΢β
  (ΫϥΠΞϯτεΫϦϓτ)
  (Webαʔό) (APαʔό) (DBαʔό)
  Controller
  View
  Model
  ΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 22. MVCϞσϧ
  • MVCϞσϧͷར఺
  ‣ 3૚ΞʔΩςΫνϟʔಉ༷ʹ, ։ൃ΍վमͷൣғ͕໌
  ֬ʹͳΔ
  - ֤ཁૉ͕ผΕ࣮ͯ૷͞Ε͍ͯΔͨΊ, ଞͷՕॴ΁ͷ
  Өڹ͕গͳ͍
  - ໰୊Օॴͷಛఆ͕ൺֱత༰қ
  MVCϞσϧ ऴྃ

  View Slide

 23. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 24. Webαʔό
  • Webαʔό

  WebΫϥΠΞϯτ͔ΒͷϦΫΤετΛड͚औΔαʔό
  Webϒϥ΢β
  (ΫϥΠΞϯτεΫϦϓτ)
  (Webαʔό) (APαʔό) (DBαʔό)
  ↑͜͜

  View Slide

 25. Webαʔό
  • ϦΫΤετͷ಺༰ʹΑͬͯॲཧΛม͑Δ
  ‣ css, js͕ϦΫΤετ͞Εͨ৔߹ʢ੩తϑΝΠϧʣ

  Webαʔό͕ϑΝΠϧΛฦ͢
  ‣ ಈతॲཧ͕ඞཁͳ΋ͷ

  APαʔόʹॲཧΛґཔ͢Δ
  Webαʔό APαʔό
  ϦΫΤετ ಈతॲཧͷґཔ
  ಈతϖʔδͷ
  సૹ
  ίϯςϯπͷ
  సૹ
  ੩తϑΝΠϧ͸
  ͜͜Ͱฦ͢

  View Slide

 26. Webαʔό
  • Webαʔό͸ϦΫΤετΛड͚͚ͭΔ૭ޱ
  ‣ Webαʔό͕ࢮ͵ͱαʔϏε͕ఀࢭͯ͠͠·͏
  • ͜ͷΑ͏ͳࣗମΛආ͚ΔͨΊ, ௨ৗ͸WebαʔόΛෳ਺
  ୆༻ҙͯ͠৑௕ԽΛߦ͍ͬͯΔ
  ‣ 1୆ͩͱ1୆ࢭ·ΔͱશͯऴΘΓ͕ͩ, Կ୆͔Քಇͯ͠
  ͍Ε͹ͳΜͱ͔αʔϏεΛܧଓͰ͖Δ

  View Slide

 27. Webαʔό
  APαʔό
  αʔό͕ނোͯ͠΋ผͷαʔόΛ
  ࢖ͬͯαʔϏεܧଓ
  Webαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ͨͩ͠, Webαʔό͸ͦΕͧΕಉ͡
  ίϯςϯπΛ͍࣋ͬͯΔඞཁ͕͋Δ
  ઀ଓෆՄ

  View Slide

 28. Webαʔό
  • ར༻ऀ͕ଟ͚Ε͹ଟ͍΄ͲϦΫΤετ͸૿Ճ
  ‣ ར༻ऀ͕ଟͯ͘΋Ϩεϙϯε͸஗ͨ͘͘͠ͳ͍
  • ݱঢ়Webαʔό͕ͲͷΑ͏ͳঢ়ଶͰ͋Δ͔Λਪଌͤͣ
  ʹܭଌ͢Δ΂͖
  ‣ I/O͕ϘτϧωοΫͳͷ͔CPUͳͷ͔
  - Don't guess! Measure!
  - "premature optimization is the root of all evil." (ૣ
  ͗͢Δ࠷దԽ͸ॾѱͷࠜݯ)

  View Slide

 29. Webαʔό
  • WebαʔόΛεέʔϧΞ΢τ͢Δࡍ͸, શͯͷWebαʔ
  όʹಉ͡ίϯςϯπΛஔ͘ඞཁ͕͋Δ
  • ผʹϑΝΠϧ༻ͷαʔόΛ༻ҙ͢Δํ๏΋͋Δ
  ‣ ίϯςϯπͷಉظ͸ෆཁʹͳΔ͕, αʔόؒͷ௨৴͕
  ൃੜ͠Ϩεϙϯε͕௿Լ͢Δ
  ϑΝΠϧΛஔ͍ͨαʔό
  Φʔόʔϔου͕ൃੜ
  Webαʔό
  Webαʔό
  Webαʔό ऴྃ

  View Slide

 30. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 31. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  • ΞϓϦέʔγϣϯαʔό(APαʔό)

  ࣮ࡍͷWebΞϓϦέʔγϣϯͷॲཧΛߦ͏ϓϩάϥϜ
  Webϒϥ΢β
  (ΫϥΠΞϯτεΫϦϓτ)
  (Webαʔό) (APαʔό) (DBαʔό)
  ↑͜͜

  View Slide

 32. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  • Webαʔό͔Βసૹ͞Ε͖ͯͨσʔλΛجʹ, σʔλ
  ϕʔε಺ͷݕࡧ΍Ճ޻Λߦ͍Ԡ౴Λฦ͢
  ‣ 3૚ΞʔΩςΫνϟʹ͓͚ΔΞϓϦέʔγϣϯ૚ʹҐ
  ஔ͢Δαʔό
  ‣ ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͱσʔλ૚ͱͷ஥հ໾
  ‣ CPUෛՙ͕ߴ͘ͳΓ͕ͪ

  View Slide

 33. ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʢηογϣϯ؅ཧػೳʣ
  • Ҏલʹ΋࿩ͨ͠ηογϣϯͷ؅ཧΛߦ͍ͬͯΔ
  ‣ ؔ࿈ͷ͋Δ1࿈ͷॲཧͷ։͔࢝Βऴྃ·Ͱͷશظؒ
  ૹ৴ଆ ड৴ଆ
  ঎඼ΛબͿ
  OK
  ങ͍෺͔͝ʹೖΕΔ
  OK
  ങ͍෺͔͝ͷத਎Λ֬ೝ
  OK
  ܾࡁ
  OK
  ηογϣϯ

  View Slide

 34. ʢ෮शʣηογϣϯ
  • ෳ਺ͷΫϥΠΞϯτ͔ΒΞΫηε͞ΕΔWebαʔό͸, ηο
  γϣϯΛͲͷΑ͏ʹ؅ཧ͢Δͷ͔ʁ
  ‣ CookieΛ༻͍ͯηογϣϯΛ؅ཧ͢Δ
  ‣ Cookie͕࢖͑ͳ͍৔߹͸URLʹؚΊΔͱ͖΋͋Δ͕, ηΩϡ
  ϦςΟͷ໘͔Βਪ঑͞Εͳ͍ํ๏Ͱ͋Δ
  • ηογϣϯ؅ཧʹ͓͍ͯ, Webϒϥ΢βΛࣝผ͢ΔͨΊͷࣝผ
  ࢠ(id)ΛηογϣϯIDͱݺͿ
  ‣ ηογϣϯID͸WebαʔόͰੜ੒͞Ε, CookieʹؚΊͯWeb
  ϒϥ΢βʹૹ৴͞ΕΔ

  View Slide

 35. ʢ෮शʣηογϣϯ
  4*%BBBBBB
  4*%CCCCCC
  webαʔό
  webϒϥ΢βB
  webϒϥ΢βA
  ηογϣϯ*% Ϣʔβʔ ϩάΠϯ ങ͍෺͔͝
  BBBBBB TBUP 536&
  Ξ΢λʔº
  γϟπº
  CCCCCC HVFTU '"-4& γϡʔζº
  දɿWebαʔό͕อଘ͍ͯ͠Δηογϣϯσʔλ

  View Slide

 36. ʢ෮शʣηογϣϯ
  • ηογϣϯIDΛड͚औͬͯҎ߱͸, ϦΫΤετϔομʹ
  ηογϣϯIDΛؚΊͯૹ৴͢Δ͜ͱͰ, Webαʔόͱͷ
  ηογϣϯΛҡ࣋͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ.
  • ʮങ͍෺͔͝ʹͳʹΛ͍Ε͔ͨʯͱݴͬͨ৘ใ͸, ηο
  γϣϯIDͱඥ෇͍ͯʮηογϣϯσʔλʯͱͯ͠αʔό
  ʹอଘ͞ΕΔ.

  View Slide

 37. ʢ෮शʣηογϣϯ
  webαʔό
  webϒϥ΢βA
  Set-Cookie:SID=aaaaaa
  Cookie:SID=aaaaaa
  CookieʹؚΊͯ౉͢
  ϦϯΫͷURLʹؚΊΔ
  webαʔό
  webϒϥ΢βA
  http://example.com/cart?SID=aaaaaa
  ͱ͍͏ϦϯΫ෇͖ͷWebϖʔδΛૹ৴
  ϦϯΫ͕ΫϦοΫ͞ΕΔͱ, ηογϣϯID෇͖
  ͰWebαʔό΁ϦΫΤετ͕ૹ৴͞ΕΔ
  http://example.com/cart?SID=aaaaaa
  ηογϣϯIDΛURLͷύϥϝʔλͱͯ͠ૹ৴

  View Slide

 38. ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʢηογϣϯ؅ཧػೳʣ
  • HTTP͸εςʔτϨεͳϓϩτίϧͳͷͰ, ηογϣϯͳ
  ͲΛ࢖Θͳ͍ͱεςʔτϑϧͳॲཧΛߦ͑ͳ͍
  • APαʔό͕ηογϣϯIDΛൃߦ͠, ͦΕΛجʹΫϥΠΞ
  ϯτͱ΍ΓऔΓ͢Δ͜ͱͰ1ͭͷηογϣϯͱͯ͠؅ཧ

  View Slide

 39. ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʢτϥϯβΫγϣϯ؅ཧػೳʣ
  • τϥϯβΫγϣϯ

  ηογϣϯதͰߦΘΕΔؔ࿈ͨ͠Ұ࿈ͷ࡞ۀ
  ‣ ෳ਺ͷॲཧͷ1ͭ1ͭ͸HTTPϦΫΤετͰ੒Γཱͬͯ
  ͍ΔͨΊ, ͜ΕΒΛ1ͭͷτϥϯβΫγϣϯͱͯ͠·ͱ
  Ί͍ͯΔ

  View Slide

 40. ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʢτϥϯβΫγϣϯ؅ཧػೳʣ
  ᶃϩάΠϯ
  ᶄີࣨ৘ใͷ֬ೝ
  ᶅ٬ࣨΛ෦԰ݮΒ͢
  ᶆۭࣨʹ༧໿ऀ৘ใΛ௥Ճ
  ᶇ༧໿ͷ੒ཱ
  ᶈϩάΞ΢τ
  ᶆͷΈࣦഊͯ͠ଞ͸͢΂ͯਖ਼ৗʹऴྃͨ͠ͱ͠
  ͯ΋ ॓ധࢪઃͷ༧໿࡞ۀͱͯ͠੒ޭͨ͠ͱ͸
  ͍͑ͳ͍
  1τϥϯβΫγϣϯ
  1τϥϯβΫγϣϯ
  4τϥϯβΫγϣϯ
  ᶈͷΈͷࣦഊͰ͋Ε͹ ϩάΞ΢τॲཧ͸ࣦഊ͕ͩͦ
  ͷલͷ࡞ۀͰ͋Δ॓ധࢪઃͷ༧໿࡞ۀ͸੒ޭ͍ͯ͠Δ
  τϥϯβΫγϣϯͷྫ
  ΞϓϦέʔγϣϯαʔό ऴྃ

  View Slide

 41. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 42. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ(DBMS)

  WebΞϓϦέʔγϣϯͷσʔλΛอଘ͢Δσʔλετ
  Ξ. ͱ͘ʹ, ؔ܎σʔλϕʔεͰ͸RDBMS(Relational
  DataBase Management System)͕༻͍ΒΕΔ
  ‣ ϑϦʔͷRDBMS͸͍͔ͭ͋͘Δ
  - MySQL
  - SQLite
  - PostgreSQL etc..
  MySQLΛྫʹॲཧͷྲྀΕΛݟͯΈΔ

  View Slide

 43. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • MySQLͷ࢓૊Έ
  1. SQLจΛύʔε͢Δ

  σʔλΛऔಘ͢Δͷ͔, ૠೖ͢Δͷ͔ͳͲ
  2. ΦϓςΟϚΠβʹ͔͚Δ

  ݁߹ͷॱং౳Λߟྀͯ͠࠷దԽ͢Δ
  3. ετϨʔδΤϯδϯʹ౤͛ΔʢσʔλʹΞΫηεʣ

  ࣮ࡍͷσʔλ͕֨ೲ͞Ε͍ͯΔ৔ॴʹΞΫηε

  View Slide

 44. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  ίωΫγϣϯ
  εϨου
  ίωΫγϣϯ
  εϨου
  ίωΫγϣϯ
  εϨου
  ύʔαɾΦϓςΟϚΠβɾΞΫηε؅ཧͳͲ
  ετϨʔδΤϯδϯ"1*
  .Z*4". *OOP%# .Z42-ͳͲͷ
  ετϨʔδΤϯδϯ
  ετϨʔδϑΝΠϧ
  ΫϥΠΞϯτ͔ΒͷϦΫΤετ
  MySQL SELECT * FROM …

  View Slide

 45. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • ετϨʔδΤϯδϯʹ΋ෳ਺ଘࡏ͢Δ
  ‣ InnoDB

  ݱࡏMySQLͷσϑΥϧτετϨʔδΤϯδϯ
  ‣ MyISAM

  ͔ͭͯMySQLͷσϑΥϧτͩͬͨ
  ‣ MEMORY

  ϝϞϦ্ʹσʔλΛετΞ͢ΔʢͷͰشൃੑʣ
  ‣ Blackhole

  Ұ੾σʔλΛه࿥͠ͳ͍ʢ͚Ͳϩά͸࢒͢ʣ

  View Slide

 46. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • ࡢ೔ͷ໷Θ͔Βͳ͍ͳ͊ͬͯͣͬͱͭͿ΍͍ͯͨ

  View Slide

 47. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • ͭͿ΍͍ͨΒฦ৴͕དྷͨ(Blackholeͷ࢖͍ํ)

  View Slide

 48. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • ϦΞϧλΠϜੑ͕ཉ͍࣌͠ͷߏ੒

  View Slide

 49. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • ৭ʑ͋ΔͷͰڵຯ͋ͬͨΒௐ΂ͯΈͯ
  ‣ MyISAM
  ‣ InnoDB
  ‣ MEMORY
  ‣ Federated
  ‣ BLACKHOLE
  ‣ ARCHIVE
  ‣ MySQL Cluster(NDB)

  View Slide

 50. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • ίϛϡχςΟΤϯδϯ
  ‣ Tritonn
  ‣ SPIDER
  ‣ Q4M
  ‣ PBXT
  ‣ Percona XtraDB
  ‣ KickFire
  ‣ InfiniDB

  View Slide

 51. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  • DBαʔό

  RDBMSΛ౥ࡌͨ͠αʔόʢσʔλετΞʣ
  ‣ σʔλϕʔε͸ΞϓϦέʔγϣϯͷ৘ใΛอ͍࣋ͯ͠
  ΔͨΊ, ৴པੑ΍৑௕ੑΛߟྀͨ͠ߏ੒ʹ͢Δඞཁ͕
  ͋Δ
  - I/Oෛՙ͕ߴΊʹͳΔ఺΋ߟྀ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ‣ DBαʔόͷεέʔϧΞ΢τ͸೉͍͠…

  View Slide

 52. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  • อ࣋͢Δσʔλͷอશ͸ඇৗʹॏཁ
  ‣ ௨ৗDBαʔό͸৑௕Խߏ੒ΛऔΔ
  • ͔͠͠, DBαʔόͷ৑௕Խߏ੒͸೉͍͠
  ‣ ෳ਺୆Ͱߏ੒ͨ͠৔߹, ෳ਺୆ͰσʔλΛڞ༗͓ͯ͠
  ͘ඞཁ͕͋Δ
  ‣ ͨͩ͠සൟʹσʔλͷߋ৽͕ى͜ΔͨΊ, ͲͷΑ͏ʹ
  ڞ༗Λ͢Δ͔͕ॏཁ

  View Slide

 53. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  • ৑௕Խͷํ๏͸ෳ਺͋Δ
  ‣ ϛϥʔϦϯά
  ‣ ϨϓϦέʔγϣϯ
  ‣ γΣΞʔυσΟεΫ

  View Slide

 54. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  • ϛϥʔϦϯά

  ߋ৽໋ྩΛड͚ͨRDBMS͕ෳ਺ͷσʔλϕʔεʹରͯ͠ಉ࣌ʹಉ
  ͡ߋ৽Λߦ͏
  • ϨϓϦέʔγϣϯ

  ߋ৽໋ྩΛड͚ͨRDBMS͕ෳ਺ͷσʔλϕʔεʹରͯ͠ಉ͡ߋ৽
  Λߦ͏. λΠϛϯά͸ಉ࣌ͱ͸ݶΒͳ͍
  • γΣΞʔυσΟεΫ

  σʔλϕʔεΛڞ༻ͷετϨʔδʹ࣋ͪ, ෳ਺ͷDBαʔό͔ΒͦΕ
  Λߋ৽͢Δ

  View Slide

 55. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  webαʔό APαʔό ϓϦϯγύϧʢਖ਼ʣ
  ϛϥʔʢ෭ʣ
  ߋ৽໋ྩ
  ߋ৽໋ྩ
  ฏৗ࣌͸ϓϦϯγύϧʹ໋ྩΛૹΓ
  ো֐ൃੜ࣌ʹ͸ϛϥʔʹ໋ྩΛૹΔ
  ϓϦϯγύϧ͕ߋ৽໋ྩΛड͚Δͱ
  ϛϥʔʹ΋ߋ৽໋ྩΛసૹ͢Δ
  ϛϥʔ%#.4͸ߋ৽໋ྩΛड͚ ϛϥʔ
  ͷσʔλϕʔεߋ৽Λߦͳ͏
  ฏৗ࣌ͷॲཧΛߦͳ͏ػثɿਖ਼ܥ
  ো֐࣌ʹਖ਼ܥʹ୅ΘͬͯॲཧΛߦ͏ػثɿ෭ܥor଴ػܥ
  ϛϥʔϦϯά

  View Slide

 56. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  webαʔό APαʔό Ϛελʢਖ਼ʣ
  εϨʔϒʢ෭ʣ
  ߋ৽໋ྩ
  ฏৗ࣌͸Ϛελʹ໋ྩΛૹΓ ো֐ൃ
  ੜ࣌ʹ͸εϨʔϒʹ໋ྩΛૹΔ
  ߋ৽ͷ໋ྩ͸ϚελʹͷΈૹΒΕΔ
  ߋ৽͢Δͱ εϨʔϒʹ

  ߋ৽ϩάϑΝΠϧ͕ૹΒΕΔ
  ߋ৽ϩάͷ಺༰Λجʹ εϨʔϒͷσʔ
  λϕʔεͷߋ৽Λ೚ҙͷλΠϛϯάͰ
  ߦ͏
  Master-Slaveߏ੒ͷ৔߹, ߋ৽ʹಉظ/ඇಉظ͕ଘࡏ͢Δ.
  ϨϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 57. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  webαʔό APαʔό ϚελʢBlackholeʣ
  εϨʔϒʢInnoDBʣ
  όΠφϦϩά
  ߋ৽໋ྩ
  ϚελͷετϨʔδΤϯδϯΛBlackhole͢Δ͜ͱͰ,
  INSERT͕ଟ͍Α͏ͳαʔϏεʹ࠷దԽ͢Δ͜ͱ΋
  ϨϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 58. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜʢ৑௕Խʣ
  webαʔό APαʔό DBMS
  ϛϥʔʢ෭ʣ
  ߋ৽໋ྩ
  ߋ৽໋ྩ
  ໋ྩ͸Ͳͷ%#.4Ͱ΋ྑ͍
  γΣΞʔυσΟεΫͷ%#.4ʹ͸
  ਖ਼෭ͷ֓೦͸ͳ͍
  γΣΞʔυσΟεΫ
  DBMS
  σʔλετϨʔδ
  σʔλϕʔε͸৑௕Խ
  ͞Εͳ͍ͷͰରো֐ੑ
  ͷڧ͍෺ΛબͿ
  DBMS ऴྃ

  View Slide

 59. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 60. Ωϟογϡαʔό
  • ϦΫΤετ਺͕૿͑Δͱ, ίϯςϯπͷಡΈग़͠(I/O)΍
  ॲཧ͕ແࢹͰ͖ͳ͍Ϩϕϧʹͳͬͯ͘Δ
  ‣ ϨεϙϯελΠϜͷ௿ԼΛট͘
  • ίϯςϯπΛΩϟογϡͤ͞Δ͜ͱͰ, ස౓ͷߴ͍΋ͷ
  ΍αΠζ͕େ͖͍΋ͷʹؔͯ͠ߴ଎ʹϨεϙϯεΛฦ͢
  ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  ‣ Ωϟογϡαʔόʔ͕ͦͷ໾ׂΛ୲͏

  View Slide

 61. Ωϟογϡαʔό
  • Ωϟογϡ

  ϦΫΤετʹର͢ΔϨεϙϯεͷهԱ
  ‣ ίϯςϯπΩϟογϡ

  จॻ΍ը૾, ಈըͱ͍ͬͨίϯςϯπͷΩϟογϡ
  ‣ ΫΤϦΩϟογϡ

  DBMSͷσʔλݕࡧཁٻʢΫΤϦʣͷ݁ՌͷΩϟο
  γϡ

  View Slide

 62. Ωϟογϡαʔό
  ίϯςϯπ
  Ωϟογϡαʔό
  Webαʔό
  هԱͯ͠ͳ͍ϦΫΤετ͸ͦͷཁٻΛ
  8FCαʔόʹసૹ͢Δ
  هԱ͍ͯ͠ΔϦΫΤετ͕དྷͨ৔߹ 8FC
  αʔόͷ୅ΘΓʹϨεϙϯεΛฦ͢
  ϦΫΤετͱ8FCαʔόͷϨεϙϯεͷ
  ૊Έ߹ΘͤΛهԱ͓ͯ͘͠
  ϒϥ΢β
  ίϯςϯπΩϟογϡαʔό

  View Slide

 63. Ωϟογϡαʔό
  هԱ͍ͯ͠ͳ͍ΫΤϦͷ৔߹͸ͦͷ··
  %#.4ʹసૹ
  "1αʔό͔Βͷσʔλݕࡧཁٻͱ%#.4
  ͷϨεϙϯεͷ૊Έ߹ΘͤΛΩϟογϡ
  ΫΤϦΩϟογϡαʔό
  Webαʔό APαʔό
  ΫΤϦ
  Ωϟογϡαʔόʔ
  DBαʔό
  WebγεςϜ

  View Slide

 64. ΩϟογϡαʔόʢΩϟογϡͷ༗ޮظݶʣ
  • Ωϟογϡ͸଎౓ΛಘΔͨΊʹඞཁͳٕज़
  • ͔͠͠, ίϯςϯπ͕Ξοϓσʔτ͞Εͨ৔߹, Ωϟο
  γϡͷ༗ޮظݶ͕௕͍ͱ͍ͭ·ͰͷچϑΝΠϧ͕഑৴
  ͞Εͯ͠·͏
  ‣ ༗ޮظݶΛద੾ʹઃఆ͢Δ͜ͱͰ, ҰఆִؒͰΩϟο
  γϡ಺༰ΛΞοϓσʔτ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ‣ ͦͷͨΊͷHTTP ETag

  View Slide

 65. ΩϟογϡαʔόʢCDNʣ
  • ಥવͰ͕͢, ϓϩάϥϚ͕஌Δ΂͖ϨΠςϯγͰ͢
  Ҿ༻ɿhttps://speakerdeck.com/fujiwara3/isucon-summer-school-1

  View Slide

 66. ΩϟογϡαʔόʢCDNʣ
  • CDN(Contents Delivery Network)

  ੈք֤஍ʹ഑ஔ͞ΕͨΩϟογϡαʔόͷू߹ମ
  ‣ ೔ຊ͔Β഑৴͢Δͷʹ೔ຊʹ͚ͩΩϟογϡαʔόΛ
  ஔ͍͍ͯͯ͸, ࠃ֎͔ΒͷΞΫηε͸஗͘ͳΔ
  ‣ ੈքதʹΩϟογϡαʔόΛ෼ࢄͯ͠഑ஔ͢Δ͜ͱ
  Ͱ, Ͳ͔͜ΒΞΫηεͯ͠΋͋Δఔ౓ߴ଎ʹ

  View Slide

 67. ΩϟογϡαʔόʢCDNʣ
  • CDNͷ༗໊ͳαʔϏε
  ‣ CloudFront(Amazon)
  ‣ CloudFlare
  ‣ Akamai
  CloudFrontͷωοτϫʔΫʢҾ༻ɿhttps://aws.amazon.com/jp/cloudfront/details/ʣ

  View Slide

 68. ΩϟογϡαʔόʢCDNʣ
  • ΞΫηε͢Δͱࣗ෼ʹҰ൪͍ۙCDN͔Βμ΢ϯϩʔυ
  ͢Δ͜ͱͰߴ଎ʹͳΔ
  • ͜ͷลͷ࿩͸લεϥΠυʹॻ͍ͨ

  https://speakerdeck.com/bath_poo_/introduction-to-
  large-scale-web-service-15
  CDN ऴྃ

  View Slide

 69. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 70. Ajax
  • ಉظ௨৴

  ΫϥΠΞϯτͱαʔό͕ަޓʹ௨৴Λߦ͍, ಉௐͯ͠௨
  ৴Λߦ͏͜ͱ
  ‣ ಡΈࠐΈ͕ऴΘΔ·ͰଞͷॲཧΛߦ͑ͳ͍ʢ଴ͭ͜
  ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͍ʣ

  View Slide

 71. Ajax
  • Ajax(Asynchronous JavaScript + XML)

  ΫϥΠΞϯτͷJavaScript͕௚઀Webαʔόͱ௨৴Λߦ
  ͍, σʔλΛऔಘͯ͠ඳը͢ΔඇಉظॲཧͷΠϯλ
  ϑΣʔε
  ‣ ͍͍ͪͪϖʔδΛϦϩʔυ͠ͳͯ͘΋, มߋ͍ͨ͠෦
  ෼͚ͩΛAjaxΛ࢖ͬͯ࠶ඳը͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 72. Ajax
  ϦΫΤετ
  ߋ৽ʹඞཁͳσʔλͱϦΫΤετΛૹ৴
  Ϩεϙϯε଴ͪͷؒ͸ଞͷՕॴͷ
  දࣔߋ৽΍Ϣʔβʔͷૢ࡞ड෇͕Մೳ
  HTMLશମͷ࡞੒ΑΓ
  ॲཧ͕গͳΊ
  Ϩεϙϯε
  HTMLશମΛฦ͢ΑΓ
  αΠζ͸খ͞Ί

  View Slide

 73. Ajax
  • Ajaxʹ࢖༻͞Ε͍ͯΔٕज़
  ‣ HTML

  WebϖʔδΛهड़͢ΔͨΊͷݴޠ
  ‣ JavaScript

  JavaScriptͷXMLHttpRequestΦϒδΣΫτΛ࢖༻
  ‣ DHTML

  ΫϥΠΞϯτεΫϦϓτͰϖʔδΛಈతʹมߋ͢Δ΢Σϒٕ
  ज़Λࢦ͢ந৅֓೦
  ‣ DOM

  HTML΍XMLΛѻ͏ͨΊͷAPI
  Ajax ऴྃ

  View Slide

 74. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 75. Web API
  • WebAPI(Web Application Program Interface)

  WebΛ௨ͯ͡ϓϩάϥϜ͕௚઀αʔϏεΛར༻͢Δͨ
  ΊͷΠϯλʔϑΣʔε
  ར༻ঢ়گ WebAPIͷURL΁
  σʔλΛૹ৴
  ॲཧ݁Ռ
  WebAPIͷURL΁
  σʔλΛૹ৴
  ॲཧ݁Ռ
  Webαʔό
  8FC"1*
  APαʔό

  View Slide

 76. Web API
  • Web APIͷྫ
  ‣ Ң౓ͱܦ౓Λૹ৴͢Δͱ, ରԠ͢Δ৔ॴͷఱؾ༧ใ͕
  ฦ৴͞ΕΔఱؾ༧ใAPI(Weather Hacksͱ͔)
  ‣ ϩάΠϯ৘ใͱจষΛૹ৴͢Ε͹, จষΛϙετ͢Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷΔ(Twitterͱ͔)
  ‣ σʔλΛૹΔͱ෼ੳͨ݁͠ՌΛฦͯ͘͠ΕΔ(Watson
  API)

  View Slide

 77. Web API
  • Web APIͷ΍ΓऔΓʹ͸༷ʑͳํ๏͕࢖ΘΕΔ
  ‣ XML-RPCʢϓϩτίϧʣ

  XMLͰූ߸Խͯ͠ॲཧͷ࣮ߦΛཁٻ͢Δ
  ‣ SOAPʢϓϩτίϧʣ

  XML-RPCΛ֦ுͨ͠ߴػೳͳϓϩτίϧ
  ‣ RESTʢઃܭࢥ૝ʣ

  Web্ͷϦιʔεΛҰҙͳURLͰදͯ͠, ࢖༻͢Δϝ
  ιουʹΑͬͯڍಈΛม͑ΔΞϨʢલʹ΍ͬͨʣ

  View Slide

 78. Web API(XML-RPCͷྫ)


  examples.getStateName


  40  XML-RPCϦΫΤετ
  XML-RPCϨεϙϯε
  South Dakota  View Slide

 79. Web API(SOAPͷྫ)
  SOAPϦΫΤετ
  SOAPϨεϙϯε  827635  Toptimate 3-Piece Set
  827635
  3-Piece luggage set. Black Polyester.
  100.50
  true
  View Slide

 80. Web API(RESTͷࢥ૝(෮श))
  • RESTful(REpresentational State Transfer)

  4ͭͷݪଇ͔ΒͳΔγϯϓϧͳઃܭͷ͜ͱ
  1. εςʔτϨε

  ΍ΓऔΓ͸1ճ͝ͱʹ׬݁. ଞͷ΍ΓऔΓʹӨڹ͠ͳ͍.
  2. ΞυϨεՄಡੑ

  ͢΂ͯͷϦιʔε͕ҰҙͳURIͷߏจͰදݱՄೳ
  3. ౷ҰΠϯλʔϑΣʔε

  HTTPϝιουͷར༻͕౷Ұ͞Ε͍ͯΔ
  4. ઀ଓੑ

  ΍ΓऔΓ͞ΕΔ৘ใʹϦϯΫΛؚΊΔࣄ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 81. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 82. CGI
  • CGI(Common Gateway Interface)

  ΫϥΠΞϯτ͔ΒͷཁٻʹԠͯ͡αʔόʔαΠυεΫϦ
  ϓτΛىಈ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ
  ‣ ϦΫΤετʹԠͯ͡༧Ί༻ҙ͞Ε͍ͯΔϓϩάϥϜΛ
  ࣮ߦ͠, ͦͷ࣮ߦ݁ՌΛฦ͢

  View Slide

 83. CGI
  8FCαʔό
  ίϯςϯπ
  $(*ϓϩάϥϜ
  ಡΈࠐΈ
  ϓϩάϥϜͷىಈ
  ࣮ߦ݁Ռ
  ϦΫΤετ
  Ϩεϙϯε
  w $(*΁ͷϦΫΤετ

  $(*ϓϩάϥϜͷಈ࡞݁Ռ
  w ͦΕҎ֎

  63-ʹରԠ͢Δίϯςϯπ
  Λฦ৴
  DHJCJOϑΥϧμ֎ͷϑΝΠϧ΍
  ֦ுࢠ͕DHJͰͳ͍ϑΝΠϧ
  DHJCJOϑΥϧμʹ͋Δ֦ுࢠ
  ͕DHJͰ͋ΔϑΝΠϧΛ$(*ϓ
  ϩάϥϜͱΈͳ͢
  %JSFDUPSZDHJCJO
  0QUJPOT&YFD$(*

  "EE)BOEMFSDHJTDSJQUDHJ
  %JSFDUPSZ
  DHJCJOϑΥϧμ಺ʹ͋Δ֦ுࢠ
  ͕DHJͰ͋ΔϑΝΠϧ

  View Slide

 84. CGI
  • ΫϥΠΞϯτ͕ΤϯυϙΠϯτ(CGIͷURL)ʹΞΫηε͢
  Δ͜ͱͰର৅ͷϓϩάϥϜ͕ىಈ͢Δ
  • ϓϩάϥϜʹσʔλΛ౉͢͜ͱ͕ग़དྷΔ
  ‣ ίϚϯυϥΠϯҾ਺౉͠

  URLͷ຤ඌʹ?Λ෇͚ͯσʔλΛ+۠੾ΓͰ෇Ճ͢Δํ๏
  ‣ ύε౉͠

  URLͷޙΖʹʮ/ʯͰ۠੾ͬͯσʔλΛฒ΂Δํ๏
  ‣ GET, POSTϝιουΛ࢖͏

  View Slide

 85. CGI
  8FCαʔό $(*ϓϩάϥϜ
  σʔλΛ౉ͯ͠
  ϓϩάϥϜͷىಈ
  http://example.com/program.cgi?
  σʔλ1+σʔλ2
  ίϚϯυϥΠϯҾ਺౉͠
  8FCαʔό $(*ϓϩάϥϜ
  σʔλΛ౉ͯ͠
  ϓϩάϥϜͷىಈ
  http://example.com/program.cgi/
  σʔλ1/σʔλ2
  ύε౉͠
  ىಈ࣌ʹσʔλΛอ͍࣋ͯ͠Δ
  ىಈޙʹ1"5)@*/'0͔Βऔಘ

  View Slide

 86. CGI
  8FCαʔό $(*ϓϩάϥϜ
  σʔλΛ౉ͯ͠
  ϓϩάϥϜͷىಈ
  http://example.com/program.cgi?
  σʔλ໊1=σʔλ1
  GETϝιου
  8FCαʔό $(*ϓϩάϥϜ
  σʔλΛ౉ͯ͠
  ϓϩάϥϜͷىಈ
  http://example.com/program.cgi/
  POSTϝιου
  ىಈޙ ม਺26&3:@453*/(

  ͔ΒσʔλΛऔಘ
  ىಈޙผʹૹΒΕ͖ͯͨ

  σʔλΛಡΈࠐΉ TUEJO

  View Slide

 87. ໨࣍
  1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ3૚ߏ଄
  2. MVCϞσϧ
  3. Webαʔό
  4. ΞϓϦέʔγϣϯαʔό
  5. σʔλϕʔε؅ཧγεςϜ
  6. Ωϟογϡαʔό
  7. Ajax
  8. Web API
  9. CGI
  10.αʔόؒͷ࿈ܞ

  View Slide

 88. αʔόؒͷ࿈ܞ
  • CGIΛར༻ͤͣʹαʔόʔαΠυεΫϦϓτΛىಈ͢Δ৔
  ߹͸, ֤αʔό͸αʔόʹ΋ΫϥΠΞϯτʹ΋ͳΓ͏Δ
  ‣ Webαʔό͕APαʔόʹσʔλͷॲཧΛґཔ
  ‣ APαʔό͕αʔόʔαΠυεΫϦϓτΛ࣮ߦ
  Webαʔό APαʔό DBαʔό
  αʔό
  ΫϥΠ
  Ξϯτ
  αʔό
  ΫϥΠ
  Ξϯτ
  αʔό
  αʔϏεཁٻ
  σʔλ
  ॲཧґཔ
  σʔλ
  ݕࡧɾߋ৽

  View Slide

 89. αʔόؒͷ࿈ܞ
  • αʔόಉ࢜ͷ௨৴ʹ͓͍ͯ΋, ϦΫΤετΛૹ৴͢Δଆ
  ͕ΫϥΠΞϯτ, ϨεϙϯεΛฦ͢ଆ͕αʔό
  ‣ APαʔό΍DBαʔόʹରͯ͠༧Ίઃఆͨ͠ϙʔτΛ
  ࢦఆ͠௨৴
  ‣ ಉ͡αʔόʔ಺Ͱ͋Ε͹127.0.0.1(localhost)

  View Slide

 90. αʔόؒͷ࿈ܞ
  ػث͕ҟͳΔ৔߹
  Webαʔό
  ip-addr : 127.18.1.100
  172.18.1.150ͷ8009ϙʔτʹ઀ଓ
  APαʔό
  ip-addr : 127.18.1.150
  port : 8009
  ػث͕ҟͳΔ৔߹
  Webαʔό
  127.18.1.100ͷ8009ϙʔτʹ઀ଓ
  APαʔό
  port : 8009
  ip-addr : 127.18.1.100
  localhostͷ8009ϙʔτʹ઀ଓ

  View Slide

 91. αʔόؒͷ࿈ܞʢར༻͢Δϓϩτίϧʣ
  • WebαʔόͱAPαʔόͷ࿈ܞʹ࢖ΘΕΔن֨
  ‣ HTTP
  ‣ AJP(Apache Jserv Protocol)

  ApacheͱTomcat(JSPͷ࣮ߦίϯςφʣͷ࿈ܞʹ࢖Θ
  Ε͍ͯΔ
  ‣ WebSocket

  ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͰ1౓઀ଓΛཱ֬ͨ͠ޙ, σʔ
  λͷ΍ΓऔΓΛιέοτ௨৴Ͱߦ͏΋ͷʢϦΞϧλΠ
  Ϝੑ͕ߴ͍ʣ

  View Slide

 92. αʔόؒͷ࿈ܞʢར༻͢Δϓϩτίϧʣ
  • APαʔόͱDBαʔό͸Ͳ͏͢Δͷ͔
  ‣ ODBC(Open DataBase Connectivity)

  DBMSຖͷҧ͍Λٵऩ͠, ڞ௨ͷίʔυͰσʔλϕʔ
  εʹΞΫηε͢ΔͨΊͷن֨
  - ODBCυϥΠόΛ࢖͏͜ͱͰ࣮ݱ
  0%#$υϥΠό
  APαʔό DBαʔό
  ODBCυϥΠόΛར༻༷ͯ͠ʑͳ

  DBMSͷಠࣗن֨ʹରԠ
  ಠࣗϓϩτίϧͰ௨৴

  View Slide

 93. ࢀߟαΠτ౳

  View Slide

 94. ࢀߟαΠτ
  • MySQLೖ໳ɹϨϓϦέʔγϣϯฤ

  https://qiita.com/Tocyuki/items/c224cef57493f536a94
  • Ajax Introduction

  https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
  • Ajaxͷ঺հʢݹΊʣ

  https://www.ibm.com/developerworks/jp/web/library/wa-
  ajaxintro1.html
  • XML-RPC

  https://ja.wikipedia.org/wiki/XML-RPC
  • SOAP

  https://ja.wikipedia.org/wiki/
  SOAP_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%
  83%AB)

  View Slide

 95. ࢀߟαΠτ
  • MySQL ӡ༻+؅ཧ τϥϒϧγϡʔςΟϯάΨΠυ

  http://gihyo.jp/book/2010/978-4-7741-4294-4
  • ήʔϜΤϯδχΞͷͨΊͷσʔλϕʔεઃܭ

  https://www.slideshare.net/sairoutine/ss-62485460

  View Slide