Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Web技術の基本 2回目 / Introduction to Web technologies 2nd class

muttan
December 22, 2017

Web技術の基本 2回目 / Introduction to Web technologies 2nd class

muttan

December 22, 2017
Tweet

More Decks by muttan

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Webٕज़ͷجຊ 2ճ໨
  Keisuke KAMIYA

  View full-size slide

 2. ࠓճͷςʔϚ

  View full-size slide

 3. Chapter 2
  WebͱΠϯλʔωοτٕज़

  View full-size slide

 4. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 5. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 6. WebΛ࣮ݱ͢ΔίϯϐϡʔλωοτϫʔΫ
  • ΫϥΠΞϯταʔόϞσϧ
  • αʔό

  ωοτϫʔΫ্Ͱ, ৘ใ΍αʔϏεΛఏڙ͢Δ໾ׂΛ
  ࣋ͭίϯϐϡʔλ(WebϖʔδΛϗετ͍ͯ͠Δଆ)
  • ΫϥΠΞϯτ

  αʔό͔Βఏڙ͞Εͨ৘ใ΍αʔϏεΛར༻͢Δଆ
  ͷίϯϐϡʔλ(ҰൠϢʔβʔ)

  View full-size slide

 7. WebΛ࣮ݱ͢ΔίϯϐϡʔλωοτϫʔΫ
  • Πϯλʔωοτ

  ੈքதͷLANʢࣗ୐΍ձࣾ, ֶߍͳͲͷൣғͷωοτϫʔ
  Ϋʣಉ࢜Λ઀ଓͨ͠, ੈքن໛ͷେ͖ͳωοτϫʔΫͷ͜
  ͱ. ΋ͬͱ͍͏ͱ, IPΛ࢖༻ͨ͠ੈքن໛ͷωοτϫʔΫͷ
  ͜ͱΛΠϯλʔωοτͱݺͿ[1]
  ‣ ӡӦ͍ͯ͠Δͷ͸, ڧ͍ͯݴ͑͹ICANN(The Internet
  Corporation for Assinged Names and Numbers)ͱ
  IETF(Internet Engineering Task Force)
  [1] https://www.nic.ad.jp/ja/basics/beginners/internet.html

  View full-size slide

 8. WebΛ࣮ݱ͢ΔίϯϐϡʔλωοτϫʔΫ
  • Internetʹ઀ଓ͢Δʹ͸ΠϯλʔωοταʔϏεϓϩό
  Πμ(ISP)ͱܖ໿͢Δඞཁ͕͋Δ
  ‣ OCN, ϑϨοπ, ίϛϡϑΝ, ΀ΒΒ, etc…
  • ੈքதʹෳ਺ͷISP͕ଘࡏ͠, ͦΕΒ͕઀ଓ͠߹͏͜ͱͰ
  ̍ͭͷωοτϫʔΫ͕ܗ੒͞Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 9. WebΛ࣮ݱ͢ΔίϯϐϡʔλωοτϫʔΫ
  ΠϯλʔωοτΛ઀ଓ͢ΔϓϩόΠμ(ISP)͸, ֊૚ߏ଄ʹ
  ͳͬͯͭͳ͕͍ͬͯΔ.
  → IXʹͭͳ͕͍ͬͯΔ(ຢ͸, ௚઀ͭͳ͕͍ͬͯΔ)
  • Internet Exchange(IX)

  ϓϩόΠμʔಉ࢜Λ઀ଓ͢Δڌ఺. IX͕͋Δ͜ͱͰ, ϓϩ
  όΠμಉ͕࢜௚઀઀ଓ͢Δඞཁ͕ͳ͘ճઢͷ਺ΛݮΒ͢
  ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  → 2010೥9݄ͷ࣌఺Ͱ͓Αͦ300ͷIX͕ଘࡏ

  View full-size slide

 10. WebΛ࣮ݱ͢ΔίϯϐϡʔλωοτϫʔΫ
  • 1࣍ϓϩόΠμ

  IXܦ༝Ͱ઀ଓ͍ͯ͠ΔΑ͏ͳେن໛ͳϓϩόΠμ
  • ̎࣍ϓϩόΠμ

  1࣍ͷԼ૚ʹҐஔ͢Δதখن໛ͳϓϩόΠμ
  զʑ͕઀ଓ͢Δࡍ͸,

  ϓϩόΠμ

  ϓϩόΠμ
  *9

  ϓϩόΠμ

  View full-size slide

 11. WebΛ࣮ݱ͢ΔίϯϐϡʔλωοτϫʔΫ

  *41

  *41

  *41

  *41

  *41

  *41
  *9 *9

  *41
  ࠃ಺
  *9
  *41
  *41
  ւ֎
  *9
  *41
  *41
  ւ֎
  LAN
  ࣍*41ಉ࢜Λ݁Ϳ

  View full-size slide

 12. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 13. ϓϩτίϧͱ͸

  View full-size slide

 14. ίϯϐϡʔλಉ͕࢜௨৴Λߦ͏ͨΊʹ͸, ڞ௨ͷϧʔϧ(ϓ
  ϩτίϧ)͕ඞཁʹͳΔ
  → ϓϩτίϧ

  ωοτϫʔΫʹ઀ଓ͞Εͨػثಉ͕࢜௨৴Λ͢Δͨ
  Ίͷϧʔϧ΍खॱͷ͜ͱ. ͜ΕΒΛϨΠϠʢ֊૚ߏ
  ଄ʣʹͯ͠੔ཧ͢Δ
  • ձ࿩Λྫʹߟ͑ͯΈΔ
  ϓϩτίϧͱ͸

  View full-size slide

 15. ϓϩτίϧͱ͸
  υϥϚ໘ന͔ͬͨͶ
  લఏ:෺ࣄͷղऍ͕Ұக͍ͯ͠Δ
  લఏ: ೔ຊޠΛ࿩͍ͯ͠Δ
  લఏ:ి࿩Λ࢖ͬͯ࿩Λ͍ͯ͠Δ
  ϓϩτίϧΛձ࿩Ͱߟ͑Δ
  ಉ͡֊૚ʹ͓͚Δڞ௨ͷ໿ଋࣄˠϓϩτίϧ

  View full-size slide

 16. ϓϩτίϧͱ͸
  ୈ/૚
  ୈ/૚
  ୈ/૚
  ୈ/૚
  ୈ/૚
  ୈ/૚
  ϓϩτίϧ
  ϓϩτίϧ
  ϓϩτίϧ
  ఻ૹ࿏
  ΠϯλϑΣʔε
  ΠϯλϑΣʔε
  ΠϯλϑΣʔε
  ΠϯλϑΣʔε
  ίϯϐϡʔλA ίϯϐϡʔλB
  ಉ͡૚ಉ࢜ͷ໿ଋࣄ
  ػೳΛ
  ఏڙ

  View full-size slide

 17. • ֤૚ͷϓϩτίϧ͸ಠཱ͍ͯ͠Δ
  → ͋Δ૚Λมߋͨ͠ͱͯ͠΋ଞʹӨڹΛ༩͑ͳ͍
  → ಉ͡૚ಉ࢜ม͑ͯ΋௨৴͸੒ཱ͢Δ
  ‣ ֦ுੑ΍ॊೈੑʹ෋ΜͩγεςϜΛ࡞੒Մೳ
  ϓϩτίϧͱ͸
  :FTUFSEBZ`T57
  ESBNB
  લఏ:෺ࣄͷղऍ͕Ұக͍ͯ͠Δ
  લఏ: ӳޠΛ࿩͍ͯ͠Δ
  લఏ:ి࿩Λ࢖ͬͯ࿩Λ͍ͯ͠Δ
  ӳޠʹมΘͬͯ΋
  ໰୊ͳ͍

  View full-size slide

 18. • ֤૚ͷϓϩτίϧ͸ಠཱ͍ͯ͠Δ
  → ͋Δ૚Λมߋͨ͠ͱͯ͠΋ଞʹӨڹΛ༩͑ͳ͍
  → ಉ͡૚ಉ࢜ม͑ͯ΋௨৴͸੒ཱ͢Δ
  ‣ ֦ுੑ΍ॊೈੑʹ෋ΜͩγεςϜΛ࡞੒Մೳ
  • ௨৴ʹඞཁͳػೳΛ෼ׂ͢Δ͜ͱͰ
  → ϓϩάϥϜ1ͭ1͕ͭίϯύΫτʹͳΔ
  → ੹೚ͷڥքΛ໌֬Խ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  ‣ ϓϩάϥϜͷϞδϡʔϧԽͱಉ༷ͷߟ͑
  ϓϩτίϧͱ͸

  View full-size slide

 19. • ෼ׂ͠, ֊૚ߏ଄ͰମܥԽͨ͠΋ͷͷ໊শ
  ‣ ωοτϫʔΫΞʔΩςΫνϟ
  ‣ ϓϩτίϧελοΫ
  ‣ ϓϩτίϧεΠʔτ
  ϓϩτίϧͱ͸

  View full-size slide

 20. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙

  View full-size slide

 21. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • ίϯϐϡʔλ௨৴ͷॳظ(1960೥୅൒͹)

  ϓϩτίϧͷ֊૚Խ, ඪ४Խ͸ҙࣝ͞Εͳ͔ͬͨ
  • 1974೥

  IBM͕ωοτϫʔΫΞʔΩςΫνϟͱ͍͏ߟ͑ํΛҙࣝͨ͠
  SNA(System Network Architecture)Λ։ൃ
  • ͜ͷ͋ͱ֤͕ࣾ࣍ʑʹωοτϫʔΫΞʔΩςΫνϟΛൃද
  ‣ SNA(IBM)
  ‣ DECnet(DEC)
  ‣ FNA(Fujitsu) etc…

  View full-size slide

 22. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • Կ͕໰୊ʹͳΔ͔ʁ

  ֤ࣾͰ࢓༷͕ҟͳΔͨΊ, ҟͳΔϝʔΧʔಉ࢜Ͱ௨৴͢
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  ‣ ಉࣾ͡಺Ͱ΋, ϝʔΧʔ͕ҟͳΕ͹௨৴ෆՄೳ
  ‣ ϦϓϨʔεΛߦͳ͏ࡍ΋, Ҏલͱಉ͡ϝʔΧʔͷ੡඼
  Λ࢖Θ͟ΔΛಘͳ͍
  ίϯϐϡʔλωοτϫʔΫͷීٴʹো֐

  View full-size slide

 23. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • ඪ४Խͷػӡͷߴ·Γ

  ͜ͷ··Ͱ͸ωοτϫʔΫͷීٴ͕ਐ·ͳ͍ͷͰ,
  ISO(ࠃࡍඪ४Խػߏ)͕ඪ४ԽΛߦͳ͏
  → OSIϓϩτίϧ(Open System Interconnection
  Protocol)ͷ஀ੜ
  ‣ 1990೥୅ʹͳͬͯ΍ͬͱ׬੒ͨ͠

  View full-size slide

 24. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • TCP/IP(1980೥୅)

  UNIX͸ಠࣗͷωοτϫʔΫΞʔΩςΫνϟΛ࠾༻
  ‣ ౰࣌, UNIX͸ֶज़ݚڀ༻Ͱ഑෍͞Ε͍ͯͨ
  ‣ ΧϦϑΥϧχΞେֶόʔΫϨʔߍͷBill Joy͕BSD UNIXΛ࡞੒
  ͠, ͦ͜ʹTCP/IP͕࣮૷͞Εͨ(1981೥RFCެ։, 1983೥࣮૷)
  → ιʔείʔυ͕ެ։͞Ε͍ͯͨͷͰ, ݚڀऀΛ࢝Ί༷ʑͳਓ
  ͕ӾཡՄೳͩͬͨ
  → TCP/IP͕ීٴ
  OSIϓϩτίϧ஀ੜͷཪͰ…

  View full-size slide

 25. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • OSI͕ීٴ͠ͳ͔ͬͨཧ༝
  • ࢓༷ͷࡦఆʹ͕͔͔࣌ؒΓ͗ͨͨ͢Ί, ੡඼Λ࡞Δ͜
  ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
  • ωοτϫʔΫ, ίϯϐϡʔλͷਐาʹॊೈʹରԠ͢Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷΔ૊৫΍࢓༷͕ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 26. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • TCP/IP͕ීٴͨ͠ཧ༝
  ‣ ͭͳ͕Δ͜ͱ࠷ॏࢹ
  - ࣮૷Λઌʹߦͬͯ࢓༷ࡦఆ
  ‣ ࢓༷͸͢΂ͯެ։͞ΕΔ
  - RFC(Request for Comments)Ͱެ։

  View full-size slide

 27. ϓϩτίϧඪ४Խͷྺ࢙
  • OSIϓϩτίϧ͸Ͳ͏ͳͬͨͷ͔

  ݁ہීٴ͠ͳ͍··ऴΘͬͯ͠·͕ͬͨ, ͦͷաఔͰ࢈
  ·ΕͨΨΠυϥΠϯOSIࢀরϞσϧʹ͸௨৴ʹඞཁͳػ
  ೳ͕ମܥతʹ͏·͘·ͱΊΒΕ͍ͯͨ
  → ωοτϫʔΫͷཧղ(ͱΓΘ͚TCP/IPͷཧղ)ʹ΋, OSI
  ࢀরϞσϧ͕ޮՌత

  View full-size slide

 28. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 29. TCP/IPͱ͸
  • TCP/IP

  Πϯλʔωοτʹ઀ଓ͢ΔͨΊͷ௨৴ϓϩτίϧҰࣜ
  ϓϩτίϧ

  ʢུশʣ
  ϓϩτίϧʢϑϧωʔϜʣ ༻్
  )551
  )ZQFS5FYU5SBOTGFS
  1SPUPDPM
  8FCϒϥ΢βͱαʔόͷؒͰσʔλͷ΍
  ΓऔΓΛ͢Δ࣌ʹ࢖༻
  '51 'JMF5SBOTGFS1SPUPDPM
  ίϯϐϡʔλؒͰϑΝΠϧΛ΍ΓͱΓ͢Δ
  ͷʹ࢖༻
  4.51
  4JNQMF.BJM5SBOTGFS
  1SPUPDPM
  ిࢠϝʔϧΛૹ৴͢Δ࣌ʹ࢖༻
  101 1PTU0⒏DF1SPUPDPM
  ϝʔϧαʔό͔Βࣗ෼ͷϝʔϧΛऔΓग़͢
  ࣌ʹ࢖༻͢Δ
  ϓϩτίϧͷྫ

  View full-size slide

 30. TCP/IPͱ͸
  TCP/IP͸4૚ʹ෼͔Ε͍ͯΔ
  ϓϩτίϧελοΫ
  04*ࢀরϞσϧ 5$1*1
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚
  ϓϨθϯςʔγϣϯ૚
  ηογϣϯ૚
  τϥϯεϙʔτ૚ τϥϯεϙʔτ૚
  ωοτϫʔΫ૚ Πϯλʔωοτ૚
  σʔλϦϯΫ૚
  ωοτϫʔΫΠϯλʔϑΣʔε૚
  ෺ཧ૚

  View full-size slide

 31. TCP/IPͱ͸
  ͦΕͧΕͷ૚͸, ࣍ͷΑ͏ͳ໾ׂΛ͍࣋ͬͯΔ
  ֤૚ͷ໾ׂ
  5$1*1 ໾ׂ
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚
  ΞϓϦέʔγϣϯ͝ͱͷ΍ΓऔΓΛ
  نఆ
  τϥϯεϙʔτ૚ σʔλͷ෼ׂํ๏ ඼࣭ͳͲΛنఆ
  Πϯλʔωοτ૚ ωοτϫʔΫؒͷ௨৴Λنఆ
  ωοτϫʔΫΠϯλʔϑΣʔε૚
  ίωΫλܗঢ়΍प೾਺ͳͲ 

  ෺ཧతͳ࢓༷Λنఆ

  View full-size slide

 32. TCP/IPͱ͸
  ϓϩτίϧͷྫ
  Ҿ༻ɿhttp://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/chapter-1-internet-networks-and-tcp-ip/the-tcpip-family-of-internet-protocols/

  View full-size slide

 33. ֤૚ͷػೳ(E-mailΛ΋ͱʹ֤ͨ͠૚ͷ໾ׂ)

  View full-size slide

 34. ֤૚ͷػೳʢΞϓϦέʔγϣϯ૚ʣ
  • ΞϓϦέʔγϣϯಉ࢜ͷ௨৴ʹؔΘΔ෦෼Λنఆ
  • ϝʔϧιϑτͷػೳΛ2ͭʹ෼͚ͯߟ͑Δ
  ‣ ௨৴ʹؔΘΒͳ͍ػೳ

  ໊݅, ຊจ, ը૾, etc…
  ‣ ௨৴ʹؔΘΔػೳ

  ೖྗ͞ΕͨσʔλΛૹ৴͢Δ
  → ΞϓϦέʔγϣϯ૚ͷ໾ׂ

  View full-size slide

 35. ֤૚ͷػೳʢΞϓϦέʔγϣϯ૚ʣ
  • ૹ৴ϘλϯΛԡ͢ͱ, ΞϓϦέʔγϣϯϓϩτίϧͷॲཧ͕։࢝
  ‣ ࣍ͷΑ͏ͳ৘ใ͕ϔομͱͯ͠෇༩͞ΕΔ
  - ຊจͷ৘ใ
  - Ѽઌ͸Ͳ͔͜
  • ड৴ଆ͸, ૹΒΕ͖ͯͨϔομͱσʔλΛղੳͯ͠, HDDʹอଘ͢
  ΔͳͲඞཁͳॲཧΛߦ͏
  ‣ ͏·͘ड৴Ͱ͖ͳ͍৔߹͸, ΤϥʔϝοηʔδΛฦ͢ʢΞϓϦ
  έʔγϣϯݻ༗ͷΤϥʔॲཧʣ
  ‣ ϝʔϧΛૹ৴ͯ͠, ड৴ଆ͕ిࢠϝʔϧΛ֨ೲ͢Δͱ͜Ζ·ͰΛ
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚͕ߦ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 36. ֤૚ͷػೳʢϓϨθϯςʔγϣϯ૚ʣ
  • ίϯϐϡʔλͷγεςϜʹΑͬͯ, σʔλͷදݱܗࣜ(จ
  ࣈίʔυͳͲ)͸ҟͳΔ
  ‣ ૹ৴ଆ, ड৴ଆͰ࢖͍ͬͯΔιϑτ΍OS͕ҟͳΔͱ,
  ظ଴ͨ͠ͱ͓Γͷද͕ࣔ͞Εͳ͍ࣄ͕͋Δ
  • ʮίϯϐϡʔλݻ༗ͷදݱํࣜʯ͔ΒʮωοτϫʔΫ
  શମͰڞ௨ͷදݱํࣜʯʹม׵͠, ड৴ݩͰʮίϯ
  ϐϡʔλݻ༗ͷදݱํࣜʯʹ໭͢ͷ͕ϓϨθϯςʔ
  γϣϯ૚

  View full-size slide

 37. ֤૚ͷػೳʢϓϨθϯςʔγϣϯ૚ʣ
  • σʔλͷѹॖํ๏΍จࣈίʔυ, ҉߸Խ๏ͳͲΛنఆ
  ‣ OS΍ΞϓϦέʔγϣϯʹݻ༗ͳσʔλͷදݱܗࣜͱ,
  ωοτϫʔΫ্Ͱ౷Ұ͞ΕͨදݱܗࣜͱΛ૬ޓม׵
  ͢Δ
  ૹ৴ݩ:Windows ૹ৴ݩ:Unix
  Encode:Shift-JIS
  ڞ௨ͷίʔυʹม׵
  Encode:ISO-2022-JP
  Encode:EUC-JP
  ௨৴࿏Ͱͷϧʔϧ

  View full-size slide

 38. ֤૚ͷػೳʢηογϣϯ૚ʣ
  • ηογϣϯ

  ؔ࿈ͷ͋Δ1࿈ͷॲཧͷ։͔࢝Βऴྃ·Ͱͷશظؒ
  ૹ৴ଆ ड৴ଆ
  ϝʔϧૹ৴։࢝
  OK
  From : xxxx ૹ৴
  OK
  To : xxxx ૹ৴
  OK
  ຊจ ૹ৴
  OK
  ηογϣϯ
  ίωΫγϣϯ
  ड͚ख֬ೝ
  ૹΓख֬ೝ

  View full-size slide

 39. ֤૚ͷػೳʢηογϣϯ૚ʣ
  ηογϣϯ૚Ͱ͸
  • ηογϣϯΛ͍ͭ։࢝͢Δ͔
  ‣ ίωΫγϣϯཱ֬ͷλΠϛϯά
  • ηογϣϯΛ͍ͭऴྃ͢Δ͔
  ‣ ίωΫγϣϯ։์ͷλΠϛϯά(λΠϛϯάΛࢦఆ
  ͢Δ͚ͩͰ, ࣮ࡍʹ։์͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍)
  • ͲͷΑ͏ʹίωΫγϣϯΛ࢖͏͔
  ‣ ௨৴ํࣜͷબ୒

  View full-size slide

 40. ֤૚ͷػೳʢτϥϯεϙʔτ૚ʣ
  • ηογϣϯ૚ͷࢦࣔʹैͬͯ, ࣮ࡍʹίωΫγϣϯΛཱ֬, ։์Λ
  ߦ͏
  ‣ ϗετؒͷ࿦ཧతͳ௨৴खஈΛ࡞Δ
  • ύέοτΛద੾ͳΞϓϦέʔγϣϯʹৼΓ෼͚
  • ΞϓϦέʔγϣϯʹదͨ͠σʔλͷ඼࣭อূ
  ‣ 1bitͷޡΓ΋ڐ͞Εͳ͍σʔλ(E-mail, FTP, etc…)
  - ίωΫγϣϯܕ௨৴
  ‣ σʔλͷਖ਼֬ੑΑΓ΋, ࿈ଓੑ͕ॏཁͳσʔλ(ετϦʔϛϯά
  σʔλ)
  - ίωΫγϣϯϨεܕ௨৴

  View full-size slide

 41. ֤૚ͷػೳʢτϥϯεϙʔτ૚ʣ
  • ૹ৴ͨ͠σʔλ͕ԿΒ͔ͷཁҼͰಧ͔ͳ͔ͬͨ৔߹
  ‣ ίωΫγϣϯܕ௨৴(TCP)
  - ࠶ૹཁٻΛߦ͏
  ‣ ίωΫγϣϯϨεܕ௨৴(UDP)
  - ࠶ૹ͸ߦΘͳ͍
  • σʔλసૹͷ৴པੑΛอূ͢Δ

  View full-size slide

 42. ֤૚ͷػೳʢτϥϯεϙʔτ૚ʣ
  • ૹ৴ͨ͠σʔλ͕ԿΒ͔ͷཁҼͰಧ͔ͳ͔ͬͨ৔߹
  ‣ ίωΫγϣϯܕ௨৴(TCP)
  - ࠶ૹཁٻΛߦ͏
  ‣ ίωΫγϣϯϨεܕ௨৴(UDP)
  - ࠶ૹ͸ߦΘͳ͍
  • σʔλసૹͷ৴པੑΛอূ͢Δ

  View full-size slide

 43. • ωοτϫʔΫͱωοτϫʔΫ͕઀ଓ͞Εͨ؀ڥͰ, ૹ৴
  ϗετ͔Βड৴ϗετ·ͰσʔλΛಧ͚Δ
  ֤૚ͷػೳʢωοτϫʔΫ૚ʣ
  Ethernet Ethernet
  ATM PPP
  (ઐ༻ઢ)
  ATM
  σʔλϦϯΫ૚͸1۠ؒͷ௨৴Λ࣮ݱ
  ωοτϫʔΫ૚͸࠷ऴ໨త஍·Ͱͷ௨৴(End to End)࣮ݱ
  σʔλϦϯΫ૚
  ωοτϫʔΫ૚

  View full-size slide

 44. • ͜ΕΒͷػೳΛ࣮ݱ͢Δʹ͸, ҎԼͷ2఺͕ඞཁ
  ‣ Ѽઌ(ΞυϨε)ͷ؅ཧ
  - IPΞυϨεΛ༻͍ͯ؅ཧ
  ‣ ܦ࿏੍ޚ
  - ϧʔλΛ༻͍ͯܦ࿏੍ޚ
  • IP(Internet Protocol)͕͜ΕΒΛఏڙ͍ͯ͠Δ
  ֤૚ͷػೳʢωοτϫʔΫ૚ʣ

  View full-size slide

 45. • σʔλϦϯΫͱ͸
  ֤૚ͷػೳʢσʔλϦϯΫ૚ʣ
  Internet
  router router
  σʔλϦϯΫ σʔλϦϯΫ
  • ෺ཧతʹ௚઀ͭͳ͕͍ͬͯΔϊʔυؒͷ௨৴Λ࣮ݱ
  ྡ઀ؒϊʔυ
  ྡ઀ؒϊʔυͰ͸ແ͍
  ྡ઀ؒϊʔυͰ͸ແ͍
  ಉҰϦϯΫ্ʹ͋Δ
  router router

  View full-size slide

 46. ֤૚ͷػೳʢσʔλϦϯΫ૚ʣ
  • ྡ઀ؒϊʔυͰ௨৴Λߦ͏ͨΊʹ, ௨৴ͷ࠷খ୯ҐͰ͋
  ΔύέοτʢϑϨʔϜʣΛ࡞Δ
  • ྡ઀ϊʔυಉ࢜Λࣝผ͢ΔͨΊͷΞυϨε͕ඞཁ
  ‣ MACΞυϨε(Media Access Control Address)
  ‣ ػثͦΕͧΕʹׂΓ౰ͯΒΕ͓ͯΓ, جຊతʹมߋ͸
  ෆՄೳʢϕϯμ౳ʹΑͬͯ஋͕ҟͳΔʣ

  View full-size slide

 47. ֤૚ͷػೳʢ෺ཧ૚ʣ
  • ϑϨʔϜΛߏ੒͢ΔϏοτྻΛ෺ཧ৴߸ʹม׵  • έʔϒϧͷछྨ, ܗঢ়౳ͷن֨ΛܾΊΔ

  ిؾ৴߸ʹม׵

  View full-size slide

 48. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 49. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  • IPΞυϨε

  ֤ϊʔυΛҰҙʹࣝผ͢ΔͨΊͷΞυϨε
  ‣ Πϯλʔωοτ্ͰҰҙͳΞυϨε
  - άϩʔόϧIPΞυϨε
  ‣ LAN಺ͰͷҰҙͳΞυϨε
  - ϓϥΠϕʔτIPΞυϨε
  ‣ άϩʔόϧIPΞυϨε͸, ICANN͕؅ཧ͍ͯ͠Δ(೔ຊ
  ࠃ಺Ͱ͸JPNIC͕؅ཧ)

  View full-size slide

 50. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  *1ΞυϨεͷ

  ෼ྨ
  ར༻༻్ ؅ཧ૊৫ આ໌
  άϩʔόϧ*1
  ΠϯλʔωοτͰ
  ͷ௨৴
  *$"//ͱ

  ͦͷԼ෦૊৫
  +1/*$౳

  Πϯλʔωοτʹ
  ͓͍ͯҰҙͰͳ͚
  Ε͹ͳΒͳ͍
  ϓϥΠϕʔτ*1 -"/Ͱͷ௨৴
  -"/ͷ

  ؅ཧ੹೚ऀ
  ɾಉҰ-"/಺ͰΞυ
  Ϩεʹॏෳ͕ͳ͍Α͏
  ʹઃఆ
  ɾ֎෦ͱ઀ଓ͢Δͨ
  Ίʹ͸/"5͕ඞཁ
  ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  JPNIC : Japan Network Information Center

  View full-size slide

 51. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  • IPv4ͷΞυϨεݸ਺

  32bitͰදݱ͞ΕΔ → 2^32 → ໿43ԯݸ
  • IPv6ͷΞυϨεݸ਺

  128bitͰදݱ͞ΕΔ → 2^128 → ໿340׾ݸ

  340׾ͱ͸, 3.4×10^38ݸͷΞυϨε͕ଘࡏ͢Δ͜ͱʹͳ
  Δ.
  • ΞδΞଠฏ༸஍ҬͰ͸, IPv4ΞυϨε͸͢Ͱʹރׇ

  ʲࢀߟʳhttps://www.nic.ad.jp/ja/ip/ipv4pool/

  View full-size slide

 52. • ϙʔτ൪߸

  ΞϓϦέʔγϣϯΛࣝผ͢ΔͨΊͷΞυϨε
  ‣ IPΞυϨεͰ͸૬खͷίϯϐϡʔλΛಛఆ, σʔλϦϯΫͰͷ
  ૬खͷࣝผʹ͸MACΞυϨεΛ࢖༻
  )551
  DMJFOU
  1035
  5$1
  IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  '51

  αʔό
  1035
  5$1
  44)
  αʔό

  1035
  5$1
  4.51
  αʔό

  1035
  5$1
  )551
  αʔό
  1035
  5$1
  '51
  DMJFOU
  1035
  5$1
  %BUB *1
  ϗετ 172.23.12.14
  Ѽઌ͸
  ϙʔτͰࣝผ

  View full-size slide

 53. • ϙʔτ൪߸͸ར༻Ͱ͖Δ਺ࣈͷൣғ͕ݶΒΕ͍ͯΔ(ܾ
  ΊΒΕ͍ͯΔ)
  IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  ϙʔτͷൣғ ϙʔτͷ෼ྨ આ໌
  ʙ
  ΢Σϧϊ΢ϯϙʔτ
  8FMMLOPXO1PSU

  ͢ͰʹαʔϏε΍ϓϩτίϧʹ

  ׂΓ౰ͯΒΕ͍ͯΔ
  ʙ Ϩδελʔυϙʔτ
  ιϑτ΢ΣΞϕϯμͷ

  ಠࣗΞϓϦέʔγϣϯͰ࢖༻
  ʙ μΠφϛοΫϙʔτ ࣗ༝ʹ࢖༻Մೳ

  View full-size slide

 54. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  ϙʔτ൪߸ αʔϏε໊ ಺༰
  GUQ
  pMFUSBOTGFS
  <$POUSPM>
  TTI
  44)3FNPUF-PHJO
  1SPUPDPM
  IUUQ
  8PSME8JEF8FC
  )551
  OUQ
  /FUXPSL5JNF
  1SPUPDPM
  IUUQT
  IUUQQSPUPDPMPWFS
  5-444-
  ΢Σϧϊ΢ϯϙʔτͷྫ

  View full-size slide

 55. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 56. • URL

  Πϯλʔωοτ্ͷϦιʔεΛද͢จࣈྻͷ͜ͱ
  URLͱυϝΠϯ
  http://example.com/index.html
  httpΛ࢖༻͢Δ
  example.comʹΞΫηε
  index.htmlΛཁٻ
  URLͷྫ

  View full-size slide

 57. • URLͷߏจ
  URLͱυϝΠϯ
  http://example.com:80/index.html
  ᶃ ᶄ ᶅ ᶆ
  ໊শ ಺༰
  ᶃ εΩʔϜ໊
  ϓϩτίϧͷࢦఆ

  IUUQ GUQ pMF FUDʜ

  ᶄ ϗετ໊ ઀ଓઌͷαʔόΛࢦఆ
  ᶅ ϙʔτ൪߸
  ઀ଓઌͷαʔόͷϙʔτ൪߸

  ʢ௨ৗ͸লུՄೳʣ
  ᶆ ύε໊ ઀ଓઌͷࢿݯΛࢦఆ

  View full-size slide

 58. • ϗετ

  ωοτϫʔΫ಺ͷίϯϐϡʔλʹ෇͚ΒΕ໊ͨલ
  • υϝΠϯ

  ωοτϫʔΫʹ෇͚ΒΕ໊ͨલ
  URLͱυϝΠϯ
  XXX
  EC
  QD
  ϗετ໊
  FYBNQMFDPN
  υϝΠϯ໊
  XXXFYNBQMFDPN
  QDFYNBQMFDPN FQDN
  FQDN:Fully Qualified Domain Name
  ϗετ໊ͱυϝΠϯ໊ͱܨ͛ͨ΋ͷ

  View full-size slide

 59. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 60. DNS
  • DNS(Domain Name System)

  ϗετ໊ʢٴͼυϝΠϯ໊ʣͱIPΞυϨεͷରԠ෇͚Λޮ
  ཰Α͘؅ཧ͢ΔͨΊͷγεςϜ
  ‣ υϝΠϯΛ֊૚ߏ଄ʹͯ͠อ͍࣋ͯ͠Δ
  ‣ ͜ͷγεςϜ͕͋Δ͜ͱͰ, ར༻ऀ͸IPΞυϨεΛ௚઀
  ଧͭʢهԱ͓ͯ͘͠ʣඞཁ͕ͳ͍
  ‣ ѼઌIPΞυϨε͕มߋʹͳͬͯ΋, DNSϨίʔυΛมߋ
  ͢Ε͹ྑ͍
  - ར༻ऀ͸มΘΒͣFQDNͰΞΫηεՄೳ

  View full-size slide

 61. DNS
  root
  jp
  ed ac co
  ne
  u-fukui
  www
  com
  fr
  uk org
  ໊લ͸֊૚ߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔ
  hamako-ths
  www mail
  ੺࿮ͰғΜͩwww͸ผ෺

  View full-size slide

 62. DNS
  • ໊લղܾ

  DNSαʔό͕ߦͳ͏໊લͷݕࡧ
  ‣ DNSαʔό͸ωʔϜαʔόͱ΋ݺ͹ΕΔ
  ‣ DNS͸෼ࢄσʔλϕʔεͳͷͰ, ֤υϝΠϯͰ໊લΛ
  ؅ཧ͍ͯ͠Δ
  www.google.co.jpͷΞυϨε͸ʁ
  172.217.31.131
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ

  View full-size slide

 63. DNS
  root
  jp
  ed ac co
  ne
  u-fukui
  www
  com
  fr
  uk org
  ໊લ͸֊૚ߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔ
  hamako-ths
  www mail
  hamako-thsυϝΠϯͷத͸, hamako-thsυϝΠϯͰ؅ཧ͢Δ

  View full-size slide

 64. DNS
  root
  jp
  ed ac co
  ne
  u-fukui
  www
  com
  fr
  uk org
  ໊લ͸֊૚ߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔ
  hamako-ths
  www mail
  jpυϝΠϯͷத͸,jpυϝΠϯͰ؅ཧ͢Δ

  View full-size slide

 65. DNS
  • DNS͸෼ࢄσʔλϕʔεͳͷͰ, ֤υϝΠϯͰ໊લΛ؅
  ཧ͍ͯ͠Δ
  ‣ ࣗ෼ͷॴଐ͍ͯ͠ΔυϝΠϯҎ֎ͷ໊લ͸, ͲͷΑ͏
  ʹ໊ͯ͠લղܾΛߦͳ͏ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 66. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  ໰͍߹Θͤ
  XXXHPPHMFDPKQͷ

  ΞυϨε͸ʁ
  XXXHPPHMFDPKQ͸Θ͔Βͳ͍͚Ͳ
  ϧʔτͳΒ஌ͬͯΔʜ
  google.co.jp

  View full-size slide

 67. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  google.co.jp
  XXXHPPHMFDPKQͷ

  ΞυϨε͸ʁ
  XXXHPPHMFDPKQ͸Θ͔Βͳ͍
  ͚Ͳ KQͳΒ஌ͬͯΔ*1ΞυϨ
  ε͸ YYYYYYYYY

  ͍
  ߹
  Θ
  ͤ
  ճ

  View full-size slide

 68. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  ໰͍߹Θͤ
  google.co.jp
  XXXHPPHMFDPKQͷ

  ΞυϨε͸ʁ
  XXXHPPHMFDPKQ͸Θ͔Βͳ͍
  ͚Ͳ DPKQͳΒ஌ͬͯΔ*1Ξυ
  Ϩε͸ YYYYYYYYY
  ճ౴

  View full-size slide

 69. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  ໰͍߹Θͤ
  google.co.jp
  XXXHPPHMFDPKQͷ

  ΞυϨε͸ʁ
  XXXHPPHMFDPKQ͸Θ͔Βͳ͍
  ͚Ͳ HPPHMFDPKQͳΒ஌ͬͯΔ
  *1ΞυϨε͸ YYYYYYYYY
  ճ౴

  View full-size slide

 70. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  ໰͍߹Θͤ
  google.co.jp
  XXXHPPHMFDPKQͷ

  ΞυϨε͸ʁ
  *1ΞυϨε͸ YYYYYYYYY
  ճ౴

  View full-size slide

 71. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  ճ౴
  XXXHPPHMFDPKQͷΞυϨε͸
  YYYYYYYYYYYͰ͢
  google.co.jp

  View full-size slide

 72. DNS
  ࣗυϝΠϯͷ
  DNSαʔό
  ΫϥΠΞϯτ
  ϧʔταʔό
  jpαʔό
  co.jpαʔό
  ճ౴
  google.co.jp

  ͍
  ߹
  Θ
  ͤ
  ճ

  ໰͍߹Θͤ
  ճ౴
  ໰͍߹Θͤ
  ճ౴

  ͍
  ߹
  Θ
  ͤ
  ճ

  ໰͍߹Θͤ
  ࠶ؼత໰͍߹Θͤ
  ɹʜ࠷ऴతͳ౴͑Λཁٻ
  ൓෮త໰͍߹Θͤ
  ʜ໨తͷ݁Ռ͕ಘΒΕΔ·Ͱ
  ໰͍߹ΘͤΛ܁Γฦ͢

  View full-size slide

 73. DNS
  • Ϧκϧό

  DNSαʔόʹ໰͍߹ΘͤΛ͢ΔϓϩάϥϜ
  ‣ ελϒϦκϧό
  - ࠶ؼత໰͍߹ΘͤΛ͢ΔϦκϧό
  - DNSΛར༻͢Διϑτʢϒϥ΢β౳ʣʹ૊ΈࠐΈࡁ
  ‣ ϑϧαʔϏεϦκϧό
  - ໊લղܾ͕׬ྃ͢Δ·Ͱ, ൓෮త໰͍߹ΘͤΛߦͳ͏Ϧκ
  ϧό
  - ϧʔταʔόͷIPΞυϨε͸ࣄલʹ஌͍ͬͯΔඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 74. DNS
  • Ωϟογϡαʔό

  ໊લղܾͨ݁͠ՌΛҰఆ࣌ؒΩϟογϡ͢Δ
  ‣ ௨ৗ, ϑϧαʔϏεϦκϧό͸Ωϟογϡαʔόʹ
  ͳ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 75. ໨࣍
  1. WebΛ࣮ݱ͢Δίϯϐϡʔλωοτ
  ϫʔΫ
  2. Πϯλʔωοτͷඪ४ϓϩτίϧ
  3. TCP/IP
  4. IPΞυϨεͱϙʔτ൪߸
  5. URLͱυϝΠϯ
  6. DNS
  7. HTTP

  View full-size slide

 76. HTTP
  • HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

  ϋΠύʔςΩετͷ΍ΓऔΓΛඪ४Խͨ͠΋ͷ
  ‣ ϋΠύʔςΩετͷཁٻ, ૹ৴खॱ
  ‣ Webϖʔδ͕ଘࡏ͠ͳ͍৔߹, సૹ͢Δ৔߹
  εςʔλείʔυ ҙຯ
  ϦΫΤετ੒ޭ
  YY ϦμΠϨΫτ
  ېࢭ͞Ε͍ͯΔ
  ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨ
  खॱΛඪ४Խ͢Δ͜ͱͰ, ࡞੒ݩʹΑΔґଘΛݮΒ͢ ΩʔϫʔυɿHTTP

  View full-size slide

 77. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  1. ΫϥΠΞϯτ͕URLΛࢦఆ
  2. WebαʔόʹHTTPϦΫΤετΛૹΔ
  3. Webαʔό͕ϦΫΤετΛղੳ
  4. ΫϥΠΞϯτ΁ϨεϙϯεΛฦ͢
  5. ϨεϙϯεΛWebϒϥ΢β͕ղੳ͠දࣔ͢Δ
  ᶃ ᶄHTTP Request ᶅ
  ᶆResponse

  View full-size slide

 78. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  1. ΫϥΠΞϯτ͕URLΛࢦఆ

  URL(Uniform Resource Locator)Λࢦఆͯ͠ϦΫΤετ
  http://example.com/index.html
  httpΛ࢖༻͢Δ
  example.comʹΞΫηε
  index.htmlΛཁٻ
  URLͷҰൠతͳදݱܗࣜ
  ʢεΩʔϜ໊ʣɿʢεΩʔϜ͝ͱͷදݱܗࣜʣ
  ΩʔϫʔυɿURL

  View full-size slide

 79. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  2. WebαʔόʹHTTPϦΫΤετΛૹΔ

  ։࢝ߦɾϔομɾϘσΟͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ
  • ։࢝ߦ

  HTTPͷϝιου(GET, POST, PUTͳͲ)ͱϦΫΤετର৅,
  HTTPόʔδϣϯ৘ใ
  • ϔομ

  User-Agent΍Accept-Type, Content-TypeͳͲ
  • ϘσΟ

  ૹ৴͍ͨ͠σʔλͦͷ΋ͷ

  View full-size slide

 80. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  • HTTPϔομͷྫ
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTTP/Messages#HTTP_RequestsΑΓҾ༻
  ։࢝ߦ
  ϘσΟ

  View full-size slide

 81. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  3. Webαʔό͕ϦΫΤετΛղੳ
  4. ΫϥΠΞϯτ΁ϨεϙϯεΛฦ͢
  • εςʔλεߦ

  ϓϩτίϧͷόʔδϣϯ(௨ৗHTTP/1.1), εςʔλείʔυ,
  εςʔλεϝοηʔδ
  • ϔομʔ

  Etag΍Conent-TypeͳͲ༷ʑͳ৘ใ
  • ϘσΟ

  ϦΫΤετͨ͠σʔλͦͷ΋ͷ

  View full-size slide

 82. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  • Ϩεϙϯεϔομͷྫ
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTTP/Messages#HTTP_RequestsΑΓҾ༻
  ։࢝ߦ
  ϘσΟ

  View full-size slide

 83. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  5. ϨεϙϯεΛWebϒϥ΢β͕ղੳ͠දࣔ͢Δ

  ࣍ͷΑ͏ͳσʔλ͕ฦͬͯ͘Δ
  Document


  d(^_^o)

  ͜Ε͸ϦϯΫͷྫͰ͢.


  ಘΒΕͨσʔλ͸Webϒϥ΢β͕ղऍͯ͠දࣔ

  View full-size slide

 84. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  Document


  d(^_^o)

  ͜Ε͸ϦϯΫͷྫͰ͢.


  1ͭͷϦΫΤετͰಘΒΕΔσʔλ͸1ͭͷΈ
  → ը૾σʔλͳͲ͸, ͋ΒͨΊͯϦΫΤετΛߦͳ͏

  View full-size slide

 85. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͷ΍ΓऔΓʢ෮शʣ
  HTMLϖʔδΛಘͨ͋ͱ…
  ha.pngΛ͍ͩ͘͞
  Ͳ͏ͧ(200 OK)
  Document


  d(^_^o)

  ͜Ε͸ϦϯΫͷྫͰ͢.


  View full-size slide

 86. ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͷσʔλͷྲྀΕ
  • HTTP͸͋͘·Ͱσʔλͷ΍ΓऔΓ͚ͩΛنఆ͓ͯ͠Γ,
  ௨৴ʹؔͯ͠͸, TCP΍IPͱ͍ͬͨԼҐ૚ʹ౤͍͛ͯΔ
  ‣ ԼҐ૚ʹ౉͞ΕΔࡍʹ, ϔομ͕෇Ճ͞ΕΔ
  - ΧϓηϧԽ
  ‣ ্Ґ૚ʹ౉͞ΕΔͱ͖͸, ࣗ෼ͷ૚ͷϔομΛऔΓআ
  ͍ͨ΋ͷ͕౉͞ΕΔ
  - ඇΧϓηϧԽ

  View full-size slide

 87. ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͷσʔλͷྲྀΕ
  )551
  σʔλ
  )551
  σʔλ
  TCP
  ϔομ
  )551
  σʔλ
  TCP
  ϔομ
  IP
  ϔομ
  )551
  σʔλ
  TCP
  ϔομ
  IP
  ϔομ
  Πʔαωοτ
  ϔομ
  )551
  σʔλ
  )551
  σʔλ
  TCP
  ϔομ
  )551
  σʔλ
  TCP
  ϔομ
  IP
  ϔομ
  )551
  σʔλ
  TCP
  ϔομ
  IP
  ϔομ
  Πʔαωοτ
  ϔομ
  ΞϓϦέʔγϣϯ૚
  τϥϯεϙʔτ૚
  Πϯλʔωοτ૚
  ωοτϫʔΫ
  ΠϯλϑΣʔε૚
  ԼҐ૚ʹ౉͞ΕΔࡍʹ
  ϔομ͕෇Ճ͞ΕΔ

  ʢΧϓηϧԽʣ
  ্Ґ૚ʹ౉͞ΕΔࡍʹ
  ࢖༻ࡁΈϔομ͕औΓ
  আ͔ΕΔ

  ʢඇΧϓηϧԽʣ

  View full-size slide

 88. ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͷσʔλͷྲྀΕ
  • ύέοτ

  ϔομ෇͖σʔλͷ૯শ
  ‣ ֤૚ʹΑͬͯύέοτʹ͸ݻ༗ͷ໊শ͕͋Δ
  ‣ PDU(Protocol Data Unit)ͱ͍͏

  View full-size slide

 89. ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͷσʔλͷྲྀΕ
  ૚ͷ໊শ ໊শ
  ΞϓϦέʔγϣϯ ϝοηʔδ
  ϓϨθϯςʔγϣϯ ϝοηʔδ
  ηογϣϯ ϝοηʔδ
  τϥϯεϙʔτ

  ʢίωΫγϣϯܕ௨৴ʣ
  ηάϝϯτ
  τϥϯεϙʔτ

  ʢίωΫγϣϯϨεܕ௨৴ʣ
  σʔλάϥϜ
  ωοτϫʔΫ σʔλάϥϜ
  σʔλϦϯΫ ϑϨʔϜ
  ωοτϫʔΫ૚͸

  ίωΫγϣϯϨεܕ௨৴

  View full-size slide

 90. ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͷσʔλͷྲྀΕ
  • ωοτϫʔΫ૚ͷPDU͸σʔλάϥϜ
  ‣ IP͸ίωΫγϣϯϨεͳϓϩτίϧ
  • ίωΫγϣϯϨεͳͷͰ, ड͚औΓଛͶͯ࠶ૹΛ͢ΔՄ
  ೳੑ΋͋Δ
  ‣ ԿނίωΫγϣϯϨεܕͳͷ͔ʁ

  View full-size slide

 91. ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͷσʔλͷྲྀΕ
  • ίωΫγϣϯϨεܕͰ͋Δཧ༝
  → ػೳͷ؆ུԽͱߴ଎ԽͷͨΊ
  • ίωΫγϣϯཱ֬ͳͲ, ίωΫγϣϯܕΛ࠾༻͢Δͱ࣮
  ૷͕ෳࡶʹͳΓ, ॲཧ଎౓΋௿Լ͢Δ
  ‣ ৴པੑͷ͋Δ௨৴ʢίωΫγϣϯܕͷ௨৴ʣΛߦ͍
  ͍ͨ৔߹͸, ্Ґ૚͕ఏڙ͢Ε͹ྑ͍
  - TCP͕ؤுΔ

  View full-size slide

 92. ࢀߟαΠτ౳

  View full-size slide

 93. ࢀߟαΠτ
  • TCP/IPීٴҎલ, ͢΂ͯ͸1ສ෼ͷ1ͩͬͨ

  http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tanpatsu/24tcpip/
  01.html
  • TCP/IP͸ͲͷΑ͏ʹීٴ͍ͯͬͨ͠ͷʁ

  http://ascii.jp/elem/000/000/428/428741/
  • TCP/IPͱΠʔαωοτ

  http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0101/23/
  news002.html

  View full-size slide

 94. ࢀߟॻ
  • ϚελϦϯάTCP/IP ೖ໳ฤ ୈ5൛, ΦʔϜࣾ, 2012
  • ͜ͷҰ࡭Ͱશ෦Θ͔Δ Webٕज़ͷجຊ, ιϑτόϯΫΫ
  ϦΤΠςΟϒ, 2017

  View full-size slide