Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RecyclerViewでViewPagerっぽいの作ろうとして頓死した話

 RecyclerViewでViewPagerっぽいの作ろうとして頓死した話

bigbackboom

March 19, 2019
Tweet

More Decks by bigbackboom

Other Decks in Technology

Transcript

 1. RecyclerViewͰ
  ViewPagerͬΆ͍ͷ࡞
  Ζ͏ͱͯ͠಴ࢮͨ͠࿩

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿ٠஑/bigbackboom
  • ʢͳΜͪΌͬͯʣAndroid։ൃऀ
  • ॴଐɿגࣜձࣾΞΠελΠϧ -> CBCloudגࣜձࣾ
  • גࣜձࣾΞΠελΠϧͰ͸αʔόʔαΠυ(golang)ͷ։ൃ΋݉೚
  • ໨ࢦͤʲ;Δͨͬ͘͢ʳ

  View full-size slide

 3. ViewPagerͱ͸ʁ
  • λϒͷ͋Δը໘ͷ࡞੒
  • λϒλοϓͰͷը໘ભҠ͕Մೳ
  • εϫΠϓͰͷը໘ͷભҠ͕Մೳ
  • ॳظબ୒ͷը໘ͱࠨӈͷը໘Λ͋Β͔
  ͡ΊॳظԽ͕Մೳ

  View full-size slide

 4. ଞʹ΋ʁ
  • ΧϧʔηϧͳΜ͔΋࡞ΕΔ
  • ϫϯεϫΠϓͰҰݸͣͭҠಈ͢ΔΧʔ
  υ
  • ࠨӈʹνϥݟͷΧʔυΛ഑ஔ͢Δ͜ͱ
  ΋Մೳ

  View full-size slide

 5. ͳͥRecyclerViewͰ࡞Δͷʁ
  • ViewPagerͰΧϧʔηϧ࡞Ζ͏ͱͨ͠Β͸Ұ౓ը໘֎ʹΧʔυΛ
  ग़͞ͳ͍ͱɺߋ৽͕ը໘ʹදࣔ͞Εͳ͍঱ঢ়͕ग़ͨɻ
  • ΧϧʔηϧͷΧʔυ࡟আ΋ɺը໘֎ʹग़͢ඞཁ͕͋Δɻ

  View full-size slide

 6. ͜ΜͳΧϧʔηϧΛ࡞ͬͨͱ͖

  View full-size slide

 7. σʔλ͕มߋ͞Εͯ΋ɾɾɾ

  View full-size slide

 8. Ұ౓ը໘֎΁

  View full-size slide

 9. Α͏΍͘಺༰͕มΘΔ

  View full-size slide

 10. ࡟আͷ৔߹΋

  View full-size slide

 11. 3Λ࡟আʂ൓ө͞Εͣ...

  View full-size slide

 12. Ұ౓ը໘֎ʹग़ͯ͠

  View full-size slide

 13. ࡟আ͕൓ө

  View full-size slide

 14. Ͱ΋RecyclerViewͳΒ
  • ߋ৽͕ଈ࣌൓ө
  • Ϧιʔεͷ࢖༻΋গͳΊ

  View full-size slide

 15. ํ਑
  • ϫϯεϫΠϓͰɺΧʔυ͕Ұݸಈ͘εϫΠϓΛ࣮ݱ
  • ແݶͷεΫϩʔϧΛ࣮ݱ͢Δ

  View full-size slide

 16. Χʔυ͕Ұݸಈ͘εϫΠϓΛ࣮ݱ
  • PagerSnapΛRecyclerViewʹ౉͚ͩ͢ͰOK
  val helper = PagerSnapHelper()
  helper.attachToRecyclerView(this)

  View full-size slide

 17. ແݶͷεΫϩʔϧΛ࣮ݱ͢Δ
  • ͪ͜ΒΛࢀߟʹ͠·ͨ͠
  • ϦετΛ3ηοτ༻ҙͯ͠ɺ̎ηοτ໨ʹ͋Β͔͡ΊҐஔΛઃఆ
  ͢Δ
  • εϫΠϓͰ̎ηοτ໨͔Β֎ΕΑ͏ͱͨ͠Βɺ2ηοτ໨ͷ͍ͣ
  Ε͔ͷ৔ॴʹڧ੍εΫϩʔϧͤ͞Δɻ

  View full-size slide

 18. why?
  • ॳظҐஔΛ͏·͍͜ͱઃఆͰ͖ͣɺ
  Χʔυ͕ਅΜதʹͳΒͳ͍ࣄ৅͕ଟൃ
  ͢Δ
  • εϫΠϓ͢ΔͱมͳҐஔʹͳΔ໰୊

  View full-size slide

 19. େࣦഊ
  • ݁Ռతʹ࣌ؒͳ͍ʹͰ͖ͦ͏ʹͳ͍ͷͰɺ͜ͷ࣌͸طଘ࣮૷Λ
  ར༻͢Δܗʹ͠·ͨ͠ɻ
  • ײ૝ɿ
  • ΍ͬͪ·ͬͨͳ͊
  • ViewPager࢖͏࣌͸اըͱͷ࢓༷֬ೝΛগ͠ࡉ͔͘٧ΊΔΑ
  ͏ʹ͠Α͏ͱࢥͬͨɻ
  • https:/
  /github.com/BigBackBoom/LoopingPagerSnapViewer

  View full-size slide