Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゴリラで学ぶソフトウェアの法則10選

bmf_san
April 17, 2019

 ゴリラで学ぶソフトウェアの法則10選

bmf_san

April 17, 2019
Tweet

More Decks by bmf_san

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΰϦϥͰֶͿιϑτ΢ΣΞ։ൃͷ๏ଇ10બ @Makuake LT Party 2019/4/17

 2. ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷ๏ଇ • ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷੈքͰ΋ద༻Ͱ͖ͦ͏ͳ΋ͷ • ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷจ຺͔Βಋ͖ग़͞Εͨ๏ଇ ͩͱ͸ݶΒͳ͍ • ๏ଇͷੑ࣭ • ܦݧଇ

  • ܦӦ޻ֶ
 3. ँࣙ • Πϝʔδͱ๏ଇʹဃ཭͕͋Δ৔߹͕͋Γ·͕͢͝ ྃঝ͍ͩ͘͞ɻ͋͘·Ͱ࡞ऀͷ೴಺ΠϝʔδͰ ͢ɻ

 4. https://pixabay.com/ja/ ˞ஶ࡞ݖϑϦʔΰϦϥͱஶ࡞ݖϑϦʔόφφͷը૾Λར༻͍ͯ͠·͢ɻ ΢ϗο

 5. None
 6. ύʔΩϯιϯͷ๏ଇ
 ʢୈ1ݪଇʣ

 7. ࢓ࣄͷྔ͸ɺ׬੒ͷͨΊʹ༩͑ΒΕͨ ࣌ؒΛશͯຬͨ͢·Ͱ૿େ͢Δ

 8. None
 9. ϒϧοΫεͷ๏ଇ

 10. ஗Ԇ͍ͯ͠Διϑτ΢ΣΞ։ൃͷϓϩδΣΫτ΁ ͷਓһ௥Ճ͸ϓϩδΣΫτΛ͞Βʹ஗Ԇͤ͞Δ

 11. None
 12. ίϯ΢ΣΠͷ๏ଇ

 13. ιϑτ΢ΣΞͷߏ଄͸૊৫ߏ଄Λ൓ө͢Δ

 14. None
 15. ϋΠϯϦοώͷ๏ଇ

 16. ̍ͭͷॏେࣄނͷཪʹ͸29ͷܰඍͳࣄނ͕͋Γɺ ͞Βʹͦͷཪʹ͸300ͷҟৗ͕ଘࡏ͢Δ

 17. None
 18. Ϧʔφεͷ๏ଇ
 ʢΤϦοΫɾϨΠϞϯυࢯͷ΄͏ʣ

 19. ໨ۄͷ਺͑͞଍Γ͍ͯΕ͹શͯͷόά Λݟ͚ͭग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 20. None
 21. ϗϑελολʔͷ๏ଇ

 22. ࡞ۀʹ͸༧ଌҎ্ͷ͕͔͔࣌ؒΔ΋ͷͰ͋Δ

 23. None
 24. ώοΫͷ๏ଇ

 25. ҙࢥܾఆʹཁ͢Δ࣌ؒ͸બ୒ࢶͷ਺ʹൺྫ͢Δ

 26. ˞Πϝʔδͳ͠ɹ

 27. ϚʔϑΟʔͷ๏ଇ

 28. ࣦഊ͢ΔՄೳੑͷ͋Δ΋ͷ͸શࣦͯഊ͢Δ

 29. None
 30. ϦʔϚϯͷ๏ଇ

 31. มԽ͢ΔγεςϜͷෳࡶੑ͸্ঢ͠ଓ͚Δ
 https://ieeexplore.ieee.org/document/1456074

 32.  

 33. bmfͷ๏ଇ
 https://github.com/bmf-san

 34. ࠷ॳʹࢥ͍͍ͭͨΞΠσΞ͕ͦ͜
 ϕετɾϓϥΫςΟεͰ͋Δ ৭ΜͳύλʔϯΛߟྀͯ͠΋ɺ݁ہ͸Ұ൪࠷ॳʹߟ ྀͨ͠ύλʔϯ͕Ұ൪ྑ͔ͬͨΓ͢ΔΑͶ

 35. ·ͱΊ • ͦΕͧΕͷ๏ଇ͕࿦͡ΒΕ͍ͯΔॻ੶΍࿦จ౳Λ ಡ·ͳ͍ͱਅҙ͸Θ͔Βͳ͍͕ɺͳΜͱͳ͘೔ʑ ࢥ͏ͱ͜Ζ͋Δͳ͊ͱײ͡ΒΕͨ

 36. ΰϦϥͱόφφͰ͸ແཧ͕͋ͬͨ
 ʢ׬ʣ ௥هɿϒϩάॻ͍ͨ https://bmf-tech.com/posts/ %E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E 3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%8710%E9%81%B8