Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

API を Firebase Realtime Database に移行して気付いたこと

syamaoka
August 28, 2017

API を Firebase Realtime Database に移行して気付いたこと

syamaoka

August 28, 2017
Tweet

More Decks by syamaoka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. API Λ Firebase Realtime Database
  ʹҠߦͯ͠ؾ෇͍ͨ͜ͱ
  2017/08/28 syamaoka
  GCPUG Firebase Realtime Database /meetup/1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ໊લɿ ࢁԬ ਅ໵ (syamaoka)
  झຯɿ
  ɾ MMO RPG
  ɾ PC : Tales Weaver
  ɾ Mobile : Lineage 2 Revolution
  ɾ MoBA : VainGlory
  ୲౰ɿ
  ɾ iOS, όοΫΤϯυ (API, Batch)

  View Slide

 3. ୲౰தαʔϏεͰꙍ
  ֵአͭͼ͚Ρ䱛ᚆ
  • Realtime Database
  • Remote Config
  • Firebase Authentication
  • Analytics
  • App Indexing
  • Firebase Performance Monitoring

  View Slide

 4. ୲౰தαʔϏεͰꙍ
  ֵአͭͼ͚Ρ䱛ᚆ
  • Realtime Database <- ࠓ೔͸͜͜Λத৺ʹ࿩͠·͢ !
  • Remote Config
  • Firebase Authentication
  • Analytics
  • App Indexing
  • Firebase Performance Monitoring

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  • API -> Firebase Realtime Database
  • ΞϓϦଆͷ࣮૷
  • ηΩϡϦςΟϧʔϧʹ͍ͭͯ

  View Slide

 6. Firebase ʹٻΊ͍ͯΔ͜ͱ
  • API ࡞੒޻਺ͷܰݮ
  • ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά͔Βͷ୤٫
  • ΦϑϥΠϯ࣌ͷσʔλͷѻ͍΍͢͞ʢॲཧͷ؆୯͞ʣ

  View Slide

 7. API -> Firebase
  Realtime Database

  View Slide

 8. Ұ൪ࠔͬͨʢࠓ΋ෆ҆ʣͷ͸ɺ
  ੔߹ੑ !

  View Slide

 9. ݁࿦

  View Slide

 10. ΞϓϦέʔγϣϯίʔυΛ৴͡ΔʢఘΊʣ
  Firebase ͸ RDB Ͱ͸ͳ͍ͨΊɺ֎෦Ωʔ੍໿͕ͳ͍ɻ
  ͦͷͨΊɺ݁߹͕ඞཁͳՕॴ͸ొ࿥͢ΔࡍʹίʔυͰ֬ೝɻ
  εΩʔϚϨε(Ұ؏ੑ͕ͳ͍)Ͱ΋ɺ݁߹͢΂͖͔൱͔Λ൑அ͠ɺ
  ࠷దͳઃܭΛ͍ͯ͘͠ͷ͕ॏཁɻ
  ! ΤϯδχΞͷ࿹ͷݟͤॴ !

  View Slide

 11. ιʔτͷಛ௃
  • ΩʔΛࢦఆͯ͠ঢॱͰऔಘ
  • ฦ٫͢Δσʔλͷॱ൪͸อূ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 12. ιʔτͷಛ௃
  • ΩʔΛࢦఆͯ͠ঢॱͰऔಘ
  • ฦ٫͢Δσʔλͷॱ൪͸อূ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 13. ฦ٫͢Δσʔλͷॱ൪͸อূ͍ͯ͠ͳ͍
  ྫ͑͹ created_at Ͱιʔτ͠ɺ
  ࠷৽σʔλΛ 10 ݅औಘͨ࣌͠ɺ
  ฦ٫͞ΕΔσʔλ͸࠷৽σʔλͷ 10 ͕݅ͩɺ
  ฦ٫͞ΕΔ JSON ͷฒͼॱ͸อূ͞Ε͍ͯͳ͍

  View Slide

 14. View Slide

 15. Q. ͭ·ΓΞϓϦଆ͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍ʁ
  A. ฦ٫͞Εͨ஋Λιʔτ͠௚͢ɻ

  View Slide

 16. ߱ॱʹ͢Δʹ͸ʁ
  • created_at Λ - ͷ஋ʹͯ͠ɺ߱ॱʹͳΔ key Λੜ੒
  https://stackoverflow.com/questions/34156996/firebase-
  data-desc-sorting-in-android/42572025#42572025
  • શ݅औಘͯ͠ΞϓϦଆͰ߱ॱʹฒͼସ͑Δ
  • QueryLastTo Λ࢖ͬͯ࠷ޙͷσʔλ͔Βऔಘ͢Δ

  View Slide

 17. ϩδοΫॱʹ͢Δʹ͸ʁ
  ϩδοΫʹΑΔฒͼॱ͸ɺ
  Firebase Realtime Database ͚ͩͰ͸೉͍͠ɻ

  View Slide

 18. ιʔτ༻ͷσʔλΛ࡞੒
  {
  "articleOrders": {
  "articleId1": 1,
  "articleId2": 2
  }
  }

  View Slide

 19. ϝϦοτ
  • ࠷খݶͷࢀর
  • ΞϓϦͷมߋͳ͠ʹཪଆͰॱ൪Λมߋग़དྷΔ
  ※ articles ͷதʹ order Λ༻ҙͨ͠৔߹ɺarticles શͯΛಡ
  ΈࠐΉඞཁ͕͋ΓɺύϑΥʔϚϯε͕ѱ͍ ❌

  View Slide

 20. σϝϦοτ
  • ߋ৽ִ͕ؒ୹͘ग़དྷͳ͍
  • ̍࣌ؒຖʹߋ৽ͱ͔Ͱ͋Ε͹େৎ෉͕ͩɺ5෼ຖͱ͔ͩͱ
  ͖ͬͱݫ͍͠
  • ܭࢉର৅ͷσʔλྔʹݶք͕͋Δ

  View Slide

 21. Cloud Function ͱ࢖͍
  ෼͚Α͏ !

  View Slide

 22. Rule ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 23. Rule ͸େମҎԼͷ̐ͭ
  • Read and Write
  • Type
  • Require
  • index

  View Slide

 24. ܕͷࢦఆํ๏
  {
  "article": {
  "title": {
  ".validate": "newData.isString()"
  },
  "visible": {
  ".validate": "newData.isBoolean()"
  }
  }
  }

  View Slide

 25. ඞਢύϥϝʔλͷࢦఆํ๏
  {
  "article": {
  ".validate": "newData.hasChildren(['title','visible'])"
  }
  }

  View Slide

 26. Index ͷࢦఆํ๏
  {
  "article": {
  ".indexOn": [
  "title"
  ]
  }
  }

  View Slide

 27. γϛϡϨʔλ͕͍͢͝ศར !

  View Slide

 28. Demo

  View Slide

 29. ͔͠͠ɺ͜ΕΛखೖྗͰ
  શ෦؅ཧ͢Δͷ͸େม !

  View Slide

 30. View Slide

 31. ⚠ 8/28 ࣌఺ β ver

  View Slide

 32. Demo

  View Slide

 33. ઃఆϑΝΠϧ
  https://gist.github.com/bpyamasinn/
  c1f62153f0bea8a499c111f4f30c8546

  View Slide

 34. Index ͷઃఆ͚ͩগ͠΍͔͍ͬ
  Index ͸ Path Ͱࢦఆ͠ͳͪ͘Ό͍͚ͳ͍ͨΊɺ
  Type ʹهࡌग़དྷͳ͍ͨΊɺδΣωϦΫεΛ࢖ͬͯఆٛͨ͠ࡍʹ
  ៉ྷʹॻ͚ͳ͍෦෼͕ग़ͯ͘Δ !

  View Slide

 35. Client Side Join

  View Slide

 36. σʔλྫ
  {
  "articles" : {
  "hogeId" : {
  "title" : "λΠτϧ",
  "category" : "categoryID_1"
  }
  },
  "categories" : {
  "categoryID_1" : {
  "name": "ήʔϜ"
  }
  }
  }

  View Slide

 37. ํ๏
  RxSwift ͷ zip Λ༻͍ͯϚʔδ͢Δ

  View Slide

 38. ݁߹ͷྲྀΕ
  1. articles ͱ categories Λฒྻʹऔಘ
  2. RxSwift ͷΦϖϨʔλ zip Λ༻͍ͯɺ྆ํͷσʔλΛऔಘ͢Δ
  3. ྆σʔλΛ݁߹͢Δ

  View Slide

 39. ΞϓϦଆͰͷιʔτ΍ߜΓࠐΈ
  ެࣜυΩϡϝϯτʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ௨Γɺ
  ΫϥΠΞϯταΠυͰͷιʔτ΍ϑΟϧλϦϯά͸ਪ঑͞Εͯ
  ͍ͳ͍ ❌

  View Slide

 40. ΞϓϦଆͰॲཧग़དྷͳ͍΋ͷ͸ɺ
  όονͰσʔλΛ༻ҙ͢Δ !

  View Slide

 41. ࣍͸·ͨϦϦʔεޙʹൃද͠·͢ !

  View Slide