$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Stripe Connectを導入して得られた知見 part2

Stripe Connectを導入して得られた知見 part2

Stripe Connectを導入して得られた知見 part2
今回は実際に実装した話です!

Takayuki
PRO

March 08, 2019
Tweet

More Decks by Takayuki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Stripe ConnectΛಋೖͯ͠
  ಘΒΕͨ஌ݟ

  View Slide

 2. 1 ձࣾ঺հɾࣗݾ঺հ
  2 Stripeಋೖʹࢸͬͨഎܠ
  Agenda
  3 Stripe ConnectΛಋೖ͢ΔϝϦοτ
  4 ࣮૷ํ๏

  View Slide

 3. 1 ձࣾ঺հɾࣗݾ঺հ

  View Slide

 4. 4
  ࣗݾ঺հ
  ◆໊લ
  ླ໦ ޹೭(Suzuki Takayuki)
  ◆ࣗݾ঺հ
  ɾ1990೥ɺਆಸ઒ݝੜ·Εɻ
  ɾࣾձਓʹͳ͔ͬͯΒɺϓϩάϥϛϯάΛ࢝ΊΔɻ
  ɾ2015೥ʹϑϧεϐʔυʹೖࣾ͠ɺ2017೥ʹϑϦʔϥ
  ϯεΛ΍ͬͨޙʹ2017೥11݄ʹԭೄͰىۀɻ
  ◆झຯ
  ίεϓϨɺԻָϥΠϒɺϚϥιϯେձʹग़Δɺ໺ٿ؍

  ◆Twitter
  @kanbo0605

  View Slide

 5. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  1.ձࣾ঺հ
  ◆ձ໊ࣾ
  גࣜձࣾRe:Build
  ◆ॅॴ
  ԭೄݝԭೄࢢதԝ̍ஸ໨̍̒−̕
  ◆ࣄۀ಺༰
  ɾࣗࣾWEBαʔϏεͷاըɾ։ൃɻ
  ɾडୗ։ൃ
  ◆ࣾһ
  5໊
  ◆ΤϯδχΞͷಇ͖ํ
  ϦϞʔτϫʔΫՄೳͳࣗ༝ͳಇ͖ํΛਪ঑ͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 6. 2 Stripeಋೖʹࢸͬͨഎܠ

  View Slide

 7. 7
  ࣗࣾWebαʔϏεͷ։ൃ
  ɾαʔϏε໊
  Tadoru
  ɾγεςϜ֓ཁ
  Ϋϥ΢υιʔγϯά
  ΫϨδοτܾࡁ
  ͳͲ
  ɾ࢖͍ͬͯΔٕज़
  ݴޠ : PHP,JavaScript
  ϑϨʔϜϫʔΫ: laravel5,Nuxt.jsͳͲ

  View Slide

 8. Re:Build
  اۀͷ୲౰ऀ͕
  ΤʔδΣϯτΛબͿ
  ΤʔδΣϯτ͕ࣗ෼ͷܨ
  ͕Γͷ͋ΔΤϯδχΞ·
  ͨ͸νʔϜʹ੠Λ͔͚Δ
  ࢓ࣄͷۭ͖͕͋ΔϫʔΧʔ
  ͕͍Ε͹ɺ໘઀Λߦ͏
  ΤʔδΣϯτ͸
  ࣄલʹ৹੍ࠪ
  ΤϯδχΞνʔϜ
  ΤϯδχΞ
  ϫʔΧʔ
  ΤʔδΣϯτ
  اۀ
  ϏδωεϞσϧ
  ࠾༻ใु

  View Slide

 9. 9
  ཁ݅
  ɾܾࡁΛϓϥοτϑΥʔϜ্Ͱߦ͏ɻ
  ɾۜߦৼࠐ͸໘౗ͳͷͰɺϓϥοτϑΥʔ
  Ϝ্Ͱ͓ۚͷ΍ΓऔΓΛ׬͍݁ͤͨ͞ɻ

  View Slide

 10. 3 Stripe ConnectΛಋೖ͢ΔϝϦοτ

  View Slide

 11. 11
  Stripe Connectͱ͸
  ɾCustomerʢސ٬ʣ:
  ߪೖऀͰ͋Γ͓ۚΛࢧ෷͏ํɻӈͷਤ
  Ͱ྘ɻ
  ɾPlatformʢϓϥοτϑΥʔϜʣ:
  ͦͷ໊ͷ௨ΓϓϥοτϑΥʔϜΛఏڙ
  ͢Δํɻӈͷਤͷ੨ɻ
  ɾConnected accounts:
  ϓϥοτϑΥʔϜΛར༻ͯ͠αʔϏε
  Λఏڙ͠ɺೖۚΛड͚ΔํʢࢠΞΧ΢
  ϯτͱ΋ݺ͹Ε·͢ʣɻӈͷਤͷϐϯ
  Ϋɻ
  ࢀߟɿhttps://qiita.com/y_toku/items/7bfa42793801dfc5415d

  View Slide

 12. 1 2
  Stripe Connectͱ͸
  ΤʔδΣϯτ
  Tadoru
  اۀ

  View Slide

 13. 1 3
  ܾࡁର৅
  اۀ
  ʢCustomerʣ
  ΤʔδΣϯτ
  ʢࢠΞΧ΢ϯτʣ
  ʢϓϥοτϑΥʔϜʣ
  ஥հख਺ྉ
  Ϛονϯά࣌ͷใु
  BtoCϞσϧ

  View Slide

 14. 1 4
  ϝϦοτ
  ॊೈͳΧελϚΠζػೳ
  Connect ͷڧΈ͸ API ɻϓϥοτ
  ϑΥʔϜͷ࠷దͳΤΫεϖϦΤϯεΛσ
  βΠϯͰ͖·͢ɻϢʔβొ࿥ϑϩʔͷΧ
  ελϚΠζ΍ɺೖۚαΠΫϧͷઃఆɺෳ
  ࡶͳࢿۚҠಈͷΧελϚΠζॲཧɺ౷߹
  ͞ΕͨܦཧϨϙʔςΟϯάػೳɻ
  ਝ଎ʹಋೖͰ͖Δ
  ϓϥοτϑΥʔϜͷͨΊͷܾࡁΠϯϑ
  ϥετϥΫνϟߏஙͰɺ͢Ͱʹ׬੒͞
  Εͨ UI ཁૉΛऔΓೖΕͯɺϩʔϯνΛ
  εϐʔυΞοϓɺΦϖϨʔγϣϯΛγϯ
  ϓϧʹͰ͖·͢ɻ
  άϩʔόϧల։͠΍͍͢
  ੈք 25ΧࠃҎ্ͷചΓख΁ࢧ෷͍Մ
  ೳɻϚʔέοτ͝ͱͷݱ஍ࢠձࣾ΍
  ۜߦ࿈ܞ͸ඞཁ͋Γ·ͤΜɻෳࡶͳ
  ॲཧ͸ Connect ͕Ҿ͖ड͚·͢ɻ
  1 2 3
  https://stripe.com/connect

  View Slide

 15. 1 5
  ೖۚͷλΠϛϯάʹ͍ͭͯ
  ೖۚʹ࣮ࡍʹࢠΞΧ΢ϯτͷۜߦʹ͓͕ۚೖΔ
  ɾࣗಈ
  σϑΥϧτ͸ࣗಈɻ
  Monthly ͔ WeeklyΛબ΂Δ
  ཧ༝͕ͳ͚Ε͹ͪ͜Β͕Φεεϝ
  ɾखಈ
  ೖۚλΠϛϯάΛϓϥοτϑΥʔϜଆ͕ίϯτϩʔϧ͢Δ
  ʢചΓखଆ͕ࣗ෼ͰҾ͖ग़ͤΔΑ͏ʹ͔ͨͬͨͨ͠Ίʣ

  View Slide

 16. 1 6
  Ϣʔβʹࣗ෼ͷϓϥοτϑΥʔϜ Ҏ֎͸ݟͤͨ͘ͳ͍৔߹
  CustomΞΧ΢ϯτͳΒɺ
  ΞΧ΢ϯτొ࿥~ೖۚ·ͰAPIͰίϯτϩʔϧ
  Ͱ͖Δʂ

  View Slide

 17. 1 7
  ϓϥοτϑΥʔϜͷख਺ྉઃఆʹ͍ͭͯ
  ࣗ༝ʹઃఆͰ͖·͢ʂ

  View Slide

 18. 4 ࣮૷ํ๏

  View Slide

 19. ϑϩϯτΤϯυ
  αʔόαΠυ
  શମߏ੒
  DBΞΫηε
  Ajax௨৴

  View Slide

 20. 2 0
  اۀଆͷ࣮૷಺༰
  ɾ࣮૷ͨ͠ػೳ
  - ΫϨδοτΧʔυͷొ࿥
  - ܾࡁͷ࣮ߦ
  ɾ࢖ͬͨϥΠϒϥϦ
  https://stripe.com/docs/stripe-js/reference

  View Slide

 21. 2 1
  اۀଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 22. 2 2
  اۀଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 23. 2 3
  اۀଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 24. 2 4
  اۀଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 25. 2 5
  اۀଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 26. 2 6
  اۀଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 27. 2 7
  ΤʔδΣϯτଆͷ࣮૷಺༰
  ɾ࣮૷ͨ͠ػೳ
  - ΞΧ΢ϯτ৘ใ
  ※2~3೔ͷ৹͕ࠪ͋Δ
  - ޱ࠲৘ใͷొ࿥
  ɾ࢖ͬͨϥΠϒϥϦ
  https://github.com/stripe/stripe-php

  View Slide

 28. 2 8
  ΤʔδΣϯτଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 29. 2 9
  ΤʔδΣϯτଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 30. 3 0
  ৹ࠪͷΠϝʔδ
  ޱ࠲৘ใ΍ূ໌ॻͷొ࿥
  ̎ʙ̏೔Ͱ݁Ռ͕͘Δ

  View Slide

 31. 3 1
  ΤʔδΣϯτଆͷ࣮૷಺༰

  View Slide

 32. 3 2
  ؅ཧը໘ͷݟ͑ํ

  View Slide

 33. 3 3
  ࠓޙͷߏ૝(Ծ)
  اۀ
  ʢCustomerʣ
  ΤʔδΣϯτ
  ʢࢠΞΧ΢ϯτʣ
  ʢϓϥοτϑΥʔϜʣ
  ஥հख਺ྉ
  Ϛονϯά࣌ͷใु
  BtoCϞσϧ
  ϫʔΧʔ
  ͓ॕ͍ۚ

  View Slide

 34. 3 4
  ࢀߟจݙ
  https://qiita.com/y_toku/items/7bfa42793801dfc5415d
  https://stripe.com/connect

  View Slide

 35. 3 5
  ·ͱΊ
  ɾϓϥοτϑΥʔϜͰख਺ྉΛऔΔϏδωεϞ
  σϧʹ޲͍͍ͯΔ
  ɾAPIܦ༝Ͱɺೖۚ΍ख਺ྉͷઃఆͳͲ͕؆୯
  ʹͰ͖Δ

  View Slide