Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Who owns the Service Level?

Who owns the Service Level?

Takeshi Kondo

May 15, 2022
Tweet

More Decks by Takeshi Kondo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Who owns the Service Level?
  Takeshi Kondo / @chaspy


  2022/05/15


  SRE NEXT 2022

  View Slide

 2. Who am I
  chaspy chaspy_
  Engineering Manager, Site Reliability

  at Recruit Co., Ltd.
  Takeshi Kondo
  https://chaspy.me

  View Slide

 3. લఏɿϓϩμΫτ঺հ - ελσΟα
  ϓϦ

  View Slide

 4. Hello, again! SRE NEXT

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ


  SRE Λ࣮ݱ͢ΔͨΊʹඞཁͳ͜ͱ

  View Slide

 6. Tl;dr / SRE Λ࣮ݱ͢ΔͨΊʹඞཁͳ͜ͱ
  • ࢦඪΛݩʹվળ͠ଓ͚ΔจԽ


  • ࣗݾ׬݁ԽΛࢧ͑Δ Platform


  • ༏ઌॱҐΛมߋ͢ΔͨΊͷٕज़ઓུ

  View Slide

 7. Agenda
  • લఏɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔


  • ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱࣄۀʹ͓͚Δ SRE


  • 2020೥ʮSLO ReviewʯͰͷֶͼͱࣦഊ


  • SRE ͱٕज़ઓུ


  • ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 8. Agenda
  • લఏɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔


  • ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱࣄۀʹ͓͚Δ SRE


  • 2020೥ʮSLO ReviewʯͰͷֶͼͱࣦഊ


  • SRE ͱٕज़ઓུ


  • ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 9. લఏ෦෼͸3݄ͷ6ࣾ߹ಉษڧձͱಉ͡಺༰Ͱ͓͞Β͍͠·͢

  View Slide

 10. SRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸

  View Slide

 11. ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛ


  ίϯτϩʔϧ͢Δ
  Capability Λ


  ਎ʹ͚͍ͭͯΔ͜ͱ

  View Slide

 12. ͦ΋ͦ΋ Site Reliability Engineering ͱ͸: Not like this
  • αʔϏε͕ʮߴ͍৴པੑ (ʹ100%)ʯΛอ͍ͬͯΔ͜ͱ


  • SLI/SLO ΛकΕ͍ͯΔ͜ͱ


  • ΦϯίʔϧϩʔςʔγϣϯΛ։ൃνʔϜͰߦ͏͜ͱ
  https://github.com/twitter/twemoji

  View Slide

 13. ͦ΋ͦ΋ Site Reliability Engineering ͱ͸: Like this!
  • αʔϏε͕ʮϢʔβ͕ظ଴͢Δ৴པੑʯΛอ͍ͬͯΔ͜ͱ


  • SLI/SLO Λઃఆ͠ɺඇػೳཁ݅ͱػೳཁ݅ͷ༏ઌ౓ܾఆͷ
  ࢦඪͱͯ͠׆༻͍ͯ͠Δ


  • SLO ҧ൓͕ൃੜͨ͠ͱ͖ʹద੾ʹରॲͰ͖ΔΑ͏ͳϞχλ
  Ϧϯάํ๏ͱϙϦγʔ͕νʔϜͰಉҙ͞Ε͍ͯΔ


  • ্ه͕ఆظతʹݟ௚͞Ε͍ͯΔ
  https://github.com/twitter/twemoji

  View Slide

 14. ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ Capability Λ਎ʹ͚ͭΔ: Like this!
  SRE
  ։ൃ
  νʔϜ
  ։ൃνʔϜͷ৴པੑʹ
  ؔ͢Δ Capability औಘ
  Λࢧԉ͢Δ
  ࣗ෼ͨͪͷαʔϏεͷ
  ৴པੑΛࣗ෼ͨͪͰί
  ϯτϩʔϧͰ͖͍ͯΔ

  View Slide

 15. Team Topologies
  • 4ͭͷνʔϜύλʔϯ


  • Stream Aligned


  • Platform


  • Enabling


  • Complicated Subsystem


  • 3ͭͷίϛϡχέʔγϣϯύλʔϯ


  • Collaboration


  • X as a Service


  • Facilitation
  https://pub.jmam.co.jp/book/b593881.html

  View Slide

 16. ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ Capability Λ਎ʹ͚ͭΔ: Like this!
  SRE
  ։ൃ
  νʔϜ
  ։ൃνʔϜͷࣗݾ׬݁ԽΛ
  ࢧ͑ΔϓϥοτϑΥʔϜͱ
  จԽΛ࡞Δ
  Platform Team


  Enabling Team
  Stream Aligned Team
  ࣗ෼ͨͪͰඞཁͳ΋ͷΛ


  ࣗ෼ͨͪͰ༻ҙͰ͖Δ


  = self-contained / ࣗݾ׬݁Խ

  View Slide

 17. • ࢧԉ͸Ұ࣌తͰɺ௕ظԽͤͯ͞͸ͳΒͳ͍
  ༨ஊ: Enabling ͱ͍͏୯ޠʹ͸ϙδςΟϒɾωΨςΟϒ྆໘͋Δ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0

  View Slide

 18. SRE Team ͷ Vision / Mission / Values
  https://blog.studysapuri.jp/entry/sre-vision-mission-values

  View Slide

 19. Mission


  ࣗݾ׬݁νʔϜ͕ϓϩμΫ
  τΛૉૣ҆͘શʹಧ͚ଓ͚
  ΔͨΊͷϓϥοτϑΥʔϜ
  ͱจԽΛ࡞Δ

  View Slide

 20. ͳͥࣗݾ׬݁Խ͕ॏཁ͔
  SRE
  ։ൃ
  νʔϜ
  ։ൃνʔϜͷࣗݾ׬݁ԽΛ
  ࢧ͑ΔϓϥοτϑΥʔϜͱ
  จԽΛ࡞Δ
  Platform Team


  Enabling Team
  Stream Aligned Team
  ࣗ෼ͨͪͰඞཁͳ΋ͷΛ


  ࣗ෼ͨͪͰ༻ҙͰ͖Δ


  = self-contained / ࣗݾ׬݁Խ

  View Slide

 21. ͳͥࣗݾ׬݁Խ͕ॏཁ͔: Not “VS”, but “And”
  • Dev vs and Ops


  • Ϣʔβ͔Βߴ଎ʹϑΟʔυόοΫΛಘΔ (DevOps)


  • Dev vs and Infrastructure


  • ηϧϑαʔϏεͰߏஙͯ͠ϦʔυλΠϜ୹ॖ


  • Productivity vs and Reliability


  • ੜ࢈ੑͱ৴པੑ͸૬ޓʹґଘ͢Δ

  View Slide

 22. ͳͥࣗݾ׬݁Խ͕ॏཁ͔
  • ࣗݾ׬݁νʔϜͳΒ


  • ຊ൪؀ڥ͔ΒϑΟʔυόοΫΛಘଓ͚ΒΕΔ


  • ࠷খݶͷίϛϡχέʔγϣϯͰߴ଎ͳҙࢥܾఆ͕Ͱ͖Δ


  • ػೳཁٻ͚ͩͰͳ͘ඇػೳཁٻʹ΋Ԡ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 23. • ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ Capability Λ਎ʹ͚ͭͯ
  ͍Δ͜ͱ


  • ։ൃνʔϜ͕”ࣗݾ׬݁Խ”͍ͯ͠Δঢ়ଶ


  • SRE νʔϜ͸͜ΕΛϓϥοτϑΥʔϜͱจԽৢ੒Ͱࢧ͑Δ


  • ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δʹ͸ϓϩμΫτ։ൃʹด͡ͳ͍ଟ༷ͳࢹ఺͕ඞཁ


  • Ϣʔβͷظ଴஋Λ஌Δ / Product Management


  • ߴ͍։ൃੜ࢈ੑ / Development Skills


  • ඇػೳཁٻʹͲΕ͚ͩίετΛ͔͚Δ͔ / Business Development
  ·ͱΊɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸

  View Slide

 24. Agenda
  • લఏɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔


  • ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱࣄۀʹ͓͚Δ SRE


  • 2020೥ʮSLO ReviewʯͰͷֶͼͱࣦഊ


  • SRE ͱٕज़ઓུ


  • ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 25. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ @chaspy ೖࣾޙ
  • 2018: @chaspy ೖࣾ


  • 2019: Application Platform Λ Kubernetes ΁Ҡ؅


  • 2020: Microservices Readiness ͷ੔උ


  • αʔϏεΦʔφʔγοϓͷࡦఆ


  • Design Doc / Production Readiness Checklist


  • Self-services Infrastructure (terraform monorepo)


  • SLI/SLO


  • 2021: SLI/SLO ӡ༻Λ։ൃνʔϜʹ׬શҠৡ
  Platform Team ͱͯ͠ Platform Λ࡞͍ͬͯΔ
  Enabling Team ͱͯ͠
  ։ൃ૊৫ʹ SLI/SLO
  ͳͲͷΧϧνϟʔৢ੒

  View Slide

 26. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ 2021೥
  • COVID-19 ྲྀߦɺΞΫηε਺૿େ


  • Platform ͷਐԽ


  • Terraform monorepo


  • Loadtest Platform


  • GitHub Actions ʹΑΔ monorepo CI ෼཭


  • ૊৫ͷมԽ


  • ٕज़ઓུάϧʔϓൃ଍


  • ࣄۀҠ؅ʹΑΓϦΫϧʔτ΁స੶ɺQuipper ೔ຊࢧళਫ਼ࢉ


  • chaspy EM ೚༻

  View Slide

 27. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ 2022೥
  • ৽͍͠ SRE ࣮ફͷܗ


  • Partially Embedded SRE


  • Partially Enabling SRE in development team

  View Slide

 28. ૊৫ن໛ͷਪҠ

  ։ൃऀ 35 53 54 73 114
  43& 4 5 7 7 7
  ։ൃऀ͸ελσΟαϓϦɾQuipper ྆ํͷɺWeb Engineer (frontend&backend) ͷ਺ɻNative ͸আ֎͍ͯ͠Δɻ


  2022೥͔Β͸ۀ຿ҕୗͷํ΋Χ΢ϯτ͍ͯ͠Δɻ2021೥Ҏલ΋ۀ຿ҕୗͷํͱ࢓ࣄ͸͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 29. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE
  • ͍ͣΕͷ࣌୅΋ Platform Team ͱ Enabling Team ͷৼΔ෣
  ͍Λ͍ͯ͠Δ


  • ಛʹ2019೥͔Β͸ʮࣗݾ׬݁ԽʯΛςʔϚʹɺ͓ئ͍͞Ε
  Δ͜ͱΛۃྗݮΒͤΔ Platform Λ࡞͖ͬͯͨ


  • ಉ࣌ʹ։ൃνʔϜͷʮจԽΛͭ͘Δʯ͜ͱʹ౿ΈࠐΈɺSLI/
  SLO Λݟ͍ͯ͘จԽΛ૊৫ʹৢ੒ͨ͠


  • →ʮSLO Reviewʯat SRE NEXT 2020

  View Slide

 30. Agenda
  • લఏɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔


  • ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱࣄۀʹ͓͚Δ SRE


  • 2020೥ʮSLO ReviewʯͰͷֶͼͱࣦഊ


  • SRE ͱٕज़ઓུ


  • ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 31. ʮSLO Reviewʯat SRE NEXT 2020
  • ։ൃ૊৫ʹ SLO Λ Review ͍ͯ͘͠จԽΛ࡞ͬͨऔΓ૊Έ


  • 2 Product, 15 Team ʹϘτϜΞοϓͰಋೖ


  • ొΓํͷ4εςοϓ


  • γεςϜͱ૊৫ͷΦʔφʔγοϓΛܾΊΔ


  • 1ਓͰϓϩηεΛ·Θ͠ɺ࣮ݱํ๏Λཱ֬͢Δ


  • Developer ͱҰॹʹ SLI/SLO Λఆٛ͠ɺϓϩηεΛ·Θ͢


  • Error Budget Policy Λఆٛͯ͠ߦಈ͢Δ(ະ࣮ݱ)


  • ಘֶͨͼ


  • ඪ४Խ͞Εͨ SLI Λఏڙ͢Δ


  • ઃఆ͸ૣ͍ஈ֊ͰίʔυԽ͢Δ


  • ֶशۂઢΛٸޯ഑ʹ͢Δ
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review

  View Slide

 32. Α͔ͬͨ఺
  • ։ൃ૊৫ʹ SLO Λ Review ͍ͯ͘͠จԽΛ࡞ͬͨऔΓ૊Έ


  • 2 Product, 15 Team ʹϘτϜΞοϓͰಋೖ


  • ొΓํͷεςοϓ


  • γεςϜͱ૊৫ͷΦʔφʔγοϓΛܾΊΔ


  • 1ਓͰϓϩηεΛ·Θ͠ɺ࣮ݱํ๏Λཱ֬͢Δ


  • Developer ͱҰॹʹ SLI/SLO Λఆٛ͠ɺϓϩηεΛ·Θ͢


  • Error Budget Policy Λఆٛͯ͠ߦಈ͢Δ(ະ࣮ݱ)


  • ಘֶͨͼ


  • ඪ४Խ͞Εͨ SLI Λఏڙ͢Δ


  • ઃఆ͸ૣ͍ஈ֊ͰίʔυԽ͢Δ


  • ֶशۂઢΛٸޯ഑ʹ͢Δ
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review
  ։ൃνʔϜͷೝ஌ෛՙΛపఈత
  ʹԼ͛Δ͜ͱʹͩ͜Θͬͨ
  ໨తෆ࣮֬ੑͷ௿ݮͷͨΊ
  ϑΟʔυόοΫαΠΫϧΛճͨ͠

  View Slide

 33. Α͘ͳ͔ͬͨ఺ʁ
  • ։ൃ૊৫ʹ SLO Λ Review ͍ͯ͘͠จԽΛ࡞ͬͨऔΓ૊Έ


  • 2 Product, 15 Team ʹϘτϜΞοϓͰಋೖ


  • ొΓํͷεςοϓ


  • γεςϜͱ૊৫ͷΦʔφʔγοϓΛܾΊΔ


  • 1ਓͰϓϩηεΛ·Θ͠ɺ࣮ݱํ๏Λཱ֬͢Δ


  • Developer ͱҰॹʹ SLI/SLO Λఆٛ͠ɺϓϩηεΛ·Θ͢


  • Error Budget Policy Λఆٛͯ͠ߦಈ͢Δ(ະ࣮ݱ)


  • ಘֶͨͼ


  • ඪ४Խ͞Εͨ SLI Λఏڙ͢Δ


  • ઃఆ͸ૣ͍ஈ֊ͰίʔυԽ͢Δ


  • ֶशۂઢΛٸޯ഑ʹ͢Δ
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review
  ͳͥ͏·͍͔͘ͳ
  ͔ͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 34. ʢ࠶ܝʣSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Կ͔
  • ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ Capability Λ਎ʹͭ
  ͚͍ͯΔ͜ͱ


  • ʮࢦඪΛݩʹߦಈ͕Ͱ͖Δʯ͜ͱ
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review
  4-*4-0
  &SSPS#VEHFU
  1PMJDZ
  ։ൃνʔϜ
  ఆٛ͢Δ / ఆظతʹݟ௚͢
  Policy ʹैͬͯߦಈ͢Δ

  View Slide

 35. ʢ࠶ܝʣSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Կ͔
  • ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ Capability Λ਎ʹͭ
  ͚͍ͯΔ͜ͱ


  • ʮࢦඪΛݩʹߦಈ͕Ͱ͖Δʯ͜ͱ
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review
  4-*4-0
  &SSPS#VEHFU
  1PMJDZ
  ։ൃνʔϜ
  ఆٛ͢Δ / ఆظతʹݟ௚͢
  Policy ʹैͬͯߦಈ͢Δ
  Ͱ͖ͨ

  View Slide

 36. ʢ࠶ܝʣSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Կ͔
  • ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ Capability Λ਎ʹͭ
  ͚͍ͯΔ͜ͱ


  • ʮࢦඪΛݩʹߦಈ͕Ͱ͖Δʯ͜ͱ
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/01/30/slo-review
  4-*4-0
  &SSPS#VEHFU
  1PMJDZ
  ։ൃνʔϜ
  ఆٛ͢Δ / ఆظతʹݟ௚͢
  Policy ʹैͬͯߦಈ͢Δ
  ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 37. ͳͥ”ߦಈ͢Δ”·ͰࢸΒͳ͔ͬͨͷ͔
  • ౰࣌ɺSLO ҧ൓࣌ͷΞΫγϣϯ͸ Product Manager / Team ʹҠৡ͍ͯͨ͠


  • ·ͬͨ͘Կ΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍


  • ΋ͱ΋ͱνʔϜʹ༧ࢉͷ͋ΔɺվળͷͨΊͷ࣌ؒͰͰ͖Δ͜ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͔ͬͨʢִि1೔ʣ


  • QB Day ͱݺ͹ΕΔ


  • Τϥʔʹର͢Δ௚઀తͳରॲɺܰඍͳ Performance վળͳͲ


  • ΞʔΩςΫνϟมߋɺΠϯϑϥ෼཭ͳͲɺ௕ظతɾࠜຊతରॲ͸೉͔ͬͨ͠


  • ʮࢦඪΛݩʹػೳཁٻͱඇػೳཁٻͷ༏ઌ౓൑அ͕Ͱ͖Δʯ·Ͱ౸ୡ͠ͳ͔ͬͨ


  • ༏ઌ౓൑அʹ໾ʹཱͨͳ͍ͷͰ͋Ε͹ɺ։ൃνʔϜʹͱͬͯ΍Δ͜ͱ͕૿͚͑ͨͩͱ΋ݴ͑Δ

  View Slide

 38. ͳͥ”ߦಈ͢Δ”·ͰࢸΒͳ͔ͬͨͷ͔
  • ৴པੑͷ໰୊(ඇػೳཁٻ)ʹରॲ͢Δݖݶɾ༧ࢉෆ଍


  • ػೳ։ൃͷ༏ઌ౓͕ߴ͔ͬͨ

  View Slide

 39. SLO ҧ൓ͨ͠Β“ϦϦʔεετοϓ”ͱ͍͏ݬ૝
  • SLO ҧ൓ͨ͠Βશͯͷ։ൃΛࢭΊͯͦͷमਖ਼Λߦ͏ͷ͸ݱ࣮
  తͰ͸ͳ͍


  • ͦΕΛߦ͏ͨΊʹ͸ࣄۀ੹೚ऀ͕͜ͷӡ༻ʹ߹ҙ͢Δඞཁ͕͋Δ


  • ͦΕΛߦ͏ͨΊʹ͸”׬ᘳͳSLI/SLO”͕ඞཁ͕ͩɺ”׬ᘳͳSLI/SLO”͸
  ଘࡏ͠ͳ͍


  • ૊৫͕֦େ͠ɺBiz Dev / Product / CS ͱ੹຿Λ෼୲͍ͯ͠Δঢ়گͰɺ
  ݱ৔൑அͰ౎౓͜ΕΛ΍Δͷ͸ίϛϡχέʔγϣϯίετ͕ߴ͗͢Δ

  View Slide

 40. SLI/SLO ӡ༻ͷཧ૝: ͱ͋Δ Developer ͷίϝϯτ

  View Slide

 41. ʮSLO Reviewʯat SRE NEXT 2020 ͦͷޙͷ·ͱΊ
  • ʮ৴པੑࢦඪΛఆΊɺ؍࡯͢ΔʯจԽΛ࡞ͬͨ͜ͱʹ͸Ձ஋͕͋ͬͨ


  • ࣄۀઓ্ུͷҙࢥܾఆʹ໾ʹཱͭࢦඪʹҭͭ·Ͱʹ͸ࢸΒͳ͔ͬͨ


  • ཧ༝1. ඇػೳཁٻͱػೳཁٻͷόϥϯεΛม͑Δҙࢥܾఆݖݶɾ༧ࢉ͕ϓϩμΫτ
  ։ൃνʔϜʹͳ͔ͬͨ


  • ৽نػೳ։ൃͷΠϯηϯςΟϒ͕େ͖͍ঢ়گ


  • ͦͷΑ͏ͳٕज़ઓུ/ٕज़౤ࢿΛϓϩμΫτ All Ͱߦ͑Δ࢓૊Έ͕ͳ͔ͬͨ


  • ཧ༝2. ৴པੑࢦඪ͕ Biz/Dev/SRE શһ͕ཧղ͠΍͍͢ࢦඪͰ͸ͳ͔ͬͨ


  • backend API ͷ SLI ͸ϢʔβମݧΛ௚઀ද͓ͯ͠ΒͣɺLatency ʹؔ͢Δରॲ͸ TPM ΁ͷઆ໌΋೉͍͠

  View Slide

 42. Agenda
  • લఏɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔


  • ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱࣄۀʹ͓͚Δ SRE


  • 2020೥ʮSLO ReviewʯͰͷֶͼͱࣦഊ


  • SRE ͱٕज़ઓུ


  • ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 43. 2021೥


  ελσΟαϓϦ


  খதߴϓϩμΫτ։ൃ෦


  ٕज़ઓུάϧʔϓൃ଍

  View Slide

 44. ελσΟαϓϦখֶɾதֶɾߴߍɾେֶडݧߨ࠲
  ελσΟαϓϦ For TEACHERS
  ελσΟαϓϦ For SCHOOL
  ݱঢ়ͷ૊৫ਤ: খதߴϓϩμΫτ։ൃ෦ ҎԼ17άϧʔϓ
  TPM
  BtoB TPM
  BtoC TPM
  ForSCHOOL TPM
  ԣஅ
  BtoC
  BtoB
  QA
  ։ൃࢧԉ
  SRE
  ٕज़ઓུ
  ίʔνϯά ৽ن։ൃ1
  Τϯϋϯε
  ֶशࢧԉ
  Native
  iOS
  Android
  ৽ن։ൃ2
  ਐ࿏ओମੑ
  ίϛϡχέʔγϣϯࢧԉ
  ForSCHOOLϞόΠϧ

  View Slide

 45. Disclaimer
  • ٕज़ઓུάϧʔϓͷ্ཱͪ͛͸લ೚Ϛωʔδϟ͕ߦͬͨ΋ͷ


  • ࡢ೥࣌఺Ͱ͸ @chaspy ͸ DevOps WG ͷ Lead -> EM/Lead


  • લ೚ͷୀ৬ʹ൐͍ٕज़ઓུάϧʔϓͷ EM ͸෦௕͕݉೚ͭ͠
  ͭɺଞ਺໊ͷ EM ͱҰॹʹӡӦ͍ͯ͠Δ


  • SLO ҧ൓ͷରॲ͕Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕ཧ༝Ͱ্ཱ͕ͪͬͨΘ͚Ͱ
  ͸ͳ͍

  View Slide

 46. ٕज़ઓུͱ͸


  ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ʹ͓͍ͯ


  ԿΛ΍Δ͔ɺԿΛ΍Βͳ͍͔

  View Slide

 47. ͳٕͥज़ઓུ͕ඞཁ͔
  • Ϗδωεͷ଎౓ʹ௥ਵ͢ΔͨΊ


  • มߋΛ͠΍͍͢γεςϜɾίʔυɾ૊৫ʹ͢Δ


  • มߋ଎౓Λ๦͛ΔཁҼ͸ઌճΓͯ͠ରॲ͢Δ(ٕज़తෛ࠴ͷฦࡁ)


  • ͦͷঢ়ଶΛ௕ظతʹҡ࣋Ͱ͖ΔೳྗΛಘΔ

  View Slide

 48. ͳٕͥज़ઓུ”άϧʔϓ”͕ඞཁ͔
  • ٕज़ઓུͷܾΊํ͸૊৫ʹΑͬͯҟͳΔ


  • 1ਓͷ CTO ͕τοϓμ΢ϯͰܾΊͯ΋͍͍


  • ϘτϜΞοϓͰશһ߹ٞͰܾΊͯ΋͍͍


  • ͦͷதؒͰ΋͍͍


  • ελσΟαϓϦখதߴ։ൃ૊৫͸ٕज़ઓུΛ1ਓʹґଘ͠ͳ͍࢓૊ΈΛ
  ࡞Δ͜ͱʹ௅ઓ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 49. ٕज़ઓུάϧʔϓͱ͸
  • ໨త


  • ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ͱͦͷγεςϜΛΑΓมԽʹڧ͘͢Δ


  • ໨ඪ


  • ٕज़తͳϏδϣϯͱํ਑ͷࡦఆ


  • ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘


  • վળαΠΫϧͷཱ֬ͱࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘ

  View Slide

 50. ࠷ॳͷ1೥Ͱ΍ͬͨ͜ͱ
  • ৽ن։ൃɿΤϯϋϯεɿٕज़తෛ࠴ղফ = 1:1:1 ͷ༧ࢉએݴ


  • ٕज़తෛ࠴ղফҊ݅ΛܾΊͯ։ൃϩʔυϚοϓʹ૊ΈࠐΉ


  • ٕज़՝୊ͷ؅ཧํ๏ͱൃੜ࣌ͷτϦΞʔδํ๏ͷܾఆ

  View Slide

 51. SLO ҧ൓࣌ͷΞΫγϣϯ͕औΕΔΑ͏ʹ࢓૊Έ͕Ͱ͖ͨ
  • Ұఆඇػೳཁٻʹ༧ࢉ͕౰ͯΒΕɺൃੜٕͨ͠ज़՝୊Λ؅ཧ
  ͠ɺ࣮ߦͰ͖Δମ੍͕੔ͬͨ


  • SLO ҧ൓ͨ͠ࡍʹ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕೉͔ٕͬͨ͠ज़՝୊Λܭը
  ʹ૊ΈࠐΊΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 52. ׆ಈମ
  • ໨త


  • ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ͱͦͷγεςϜΛΑΓมԽʹڧ͘͢Δ


  • ໨ඪ


  • ٕज़తͳϏδϣϯͱํ਑ͷࡦఆ


  • ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘


  • վળαΠΫϧͷཱ֬ͱࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘ
  DevOps WG
  ԣஅWG


  Backend WG


  Frontend WG

  View Slide

 53. ׆ಈମ
  • ໨త


  • ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ͱͦͷγεςϜΛΑΓมԽʹڧ͘͢Δ


  • ໨ඪ


  • ٕज़తͳϏδϣϯͱํ਑ͷࡦఆ


  • ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘


  • վળαΠΫϧͷཱ֬ͱࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘ
  DevOps WG
  ԣஅWG


  Backend WG


  Frontend WG

  View Slide

 54. ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘
  • ٕज़՝୊Λ౤͛ࠐΊΔ৔ॴɾ࢓૊ΈΛ࡞Δ


  • ٕज़՝୊ͷ༏ઌ౓Λ͚ͭΔ


  • དྷظͷ։ൃϩʔυϚοϓʹ઀ଓ͢Δ

  View Slide

 55. ٕज़՝୊Λ౤͛ࠐΊΔ৔ॴɾ࢓૊ΈΛ࡞Δ
  ୭Ͱ΋ٕज़՝୊Λ౤͛ࠐΊΔ
  spreadsheet
  reacji Ͱؾܰʹ౤͛ࠐΊΔ

  View Slide

 56. ౤͛ࠐ·Εͨ՝୊ͷ re
  fi
  nement
  ͭΒ͞ = ϖΠϯΛݴޠԽ
  ݱ࣌఺Ͱු͔Ϳ How Λهࡌ


  (༏ઌ౓͕͚ͭΒΕΕ͹͍͍ͷͰɺ͜ͷཝ͸ optional)

  View Slide

 57. ՝୊ͷ༏ઌॱҐ෇͚
  ϖΠϯͷස౓ͱڧ౓ͰϚοϐϯά


  ٕज़՝୊ͷ૬ରධՁΛ͚ͭΔ

  View Slide

 58. དྷظͷ։ൃϩʔυϚοϓʹ઀ଓ͢Δ
  ϖΠϯͷ਺஋Խ
  ։ൃϩʔυϚοϓ઀ଓঢ়گ

  View Slide

 59. ΋ͪΖΜɺ׬ᘳͰ͸ͳ͍
  • ٕज़՝୊͸ස౓ͱڧ౓ͰଌΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍


  • ఆੑతͰ͋Δ


  • ࢀՃϝϯόʔͷภΓ͕͋Δ͔΋


  • ෳ਺ member ͷ vote ݁Ռͷॏ৺ʹஔ͍͍ͯΔͷͰਫ਼౓ʹٙ໰


  • ։ൃϦιʔεɺٕज़త೉қ౓ɺϦεΫʹΑ͙ͬͯ͢ʹऔΓ͔͔Εͳ
  ͍՝୊΋͋Δ


  • ՝୊ͷ༏ઌ౓෇͚ʹ͕͔͔࣌ؒΔ


  • etc…

  View Slide

 60. ͔͠͠ɺಛఆͷਓʹґଘ͠ͳ͍ελʔτϥΠϯʹཱͬͨ
  • ୭Ͱ΋ٕज़՝୊Λද໌͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ද໌ͨ͠՝୊͸ඞͣऔΓѻΘΕΔ


  • શһͰ໰୊ʹ޲͖߹͑Δ - ໰୊ vs ࢲͨͪ


  • ௕ظతͳ৴པੑͷ Controlability ୲อʹ໾ཱͭ

  View Slide

 61. ׆ಈମ
  • ໨త


  • ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ͱͦͷγεςϜΛΑΓมԽʹڧ͘͢Δ


  • ໨ඪ


  • ٕज़తͳϏδϣϯͱํ਑ͷࡦఆ


  • ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘


  • վળαΠΫϧͷཱ֬ͱࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘ
  DevOps WG
  ԣஅWG


  Backend WG


  Frontend WG

  View Slide

 62. DevOps WG ͷ໨తͱ׆ಈ
  • ໨తɿʢ։ൃνʔϜͷʣࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘͷͨΊʹઃஔ


  • ϝϯόʔ͸ ྖҬ͝ͱͷ WebDev / QA / SRE


  • ׆ಈ಺༰


  • όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯάͷ࣮ࢪ


  • ީิͱͳΔ Metrics / Indicator ͷચ͍ग़͠ͱܭଌ


  • DX Criteria ͷ࣮ࢪ


  • όϦϡʔετϦʔϜΛ્֐͢ΔཁҼͷղܾ(e.g. E2E Automation)


  • ϓϩμΫτ։ൃ෦֎΁ͷ޿ใ׆ಈ


  • ·ͣ͸༗ޮͦ͏ͳ metrics ΍ΞηεϝϯτΛݕূͨ͠

  View Slide

 63. όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯά
  Meta Issue (Epic) ࡞੒~ ։ൃ

  View Slide

 64. όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯά
  ։ൃ׬ྃ ~ εϓϦϯτϨϏϡʔ
  QA ~ ຊ൪ϦϦʔε

  View Slide

 65. ީิͱͳΔ Metrics / Indicator ͷચ͍ग़͠ͱܭଌ
  όϦϡʔετϦʔϜϚοϐ
  ϯάΛΠϯϓοτʹɺվ
  ળͨ͠৔߹ͷϝϦοτͷ
  Ծઆ΍ɺͦΕΛ્֐ͯ͠
  ͍Δ໰୊ΛϐοΫΞοϓ

  View Slide

 66. Q
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/08/17/dx-criteria-system

  View Slide

 67. ϓϩμΫτ։ൃ෦֎Ͱͷ޿ใ׆ಈ: BtoC All Hands Ͱͷൃද
  https://blog.studysapuri.jp/entry/2020/08/17/dx-criteria-system
  • ॴଐάϧʔϓΛ௒͑ͨࣄۀঢ়گΛ஌Δ৔


  • Ϛʔέοτχϡʔε


  • ࣄۀঢ়گ


  • ϓϩμΫτ KPI


  • SLI / ։ൃऀੜ࢈ੑ


  • ͦͷଞτϐοΫ͞·͟·


  • SRE ͱ͸ͳʹʁ


  • ϚΠΫϩαʔϏεͬͯͳʹʁ͏Ε͍͠ͷʁ

  View Slide

 68. ϓϩμΫτ։ൃ෦֎Ͱͷ޿ใ׆ಈ: BtoC All Hands Ͱͷൃද
  • “͸͡Ίͯͷ SRE” ͱ୊ͯ͠։ൃ෦Ҏ֎ͷํ޲͚ʹൃද

  View Slide

 69. ϓϩμΫτ։ൃ෦֎Ͱͷ޿ใ׆ಈ: BtoC All Hands Ͱͷൃද
  • “͸͡Ίͯͷ SRE” ͱ୊ͯ͠։ൃ෦Ҏ֎ͷํ޲͚ʹൃද

  View Slide

 70. DevOps WG ͷ໨తͱ׆ಈ
  • ໨తɿʢ։ൃνʔϜͷʣࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘͷͨΊʹઃஔ


  • ʢ։ൃνʔϜ͕ʣࢦඪΛݩʹߦಈ͢ΔจԽΛ࡞Ζ͏ͱ͍ͯ͠Δ


  • SLI/SLO Λݟͯ৴པੑΛ؍࡯͍ͯ͘͜͠ͱͱಉ͡Ͱ͸…?

  View Slide

 71. SRE ͱٕज़ઓུ
  • DevOps WG ͷ׆ಈ͸ ʮSRE ͷ࣮ݱʯͷจԽ໘Ͱͷ֦ு


  • զʑ͕ݟΔ΂͖ࢦඪ͸γεςϜͷ৴པੑࢦඪ͚ͩͰ͸ͳ͍


  • ͋ΒΏΔ΋ͷΛࢦඪΛݟͯɺҙࢥܾఆ͢Δ


  • ࠓޙ͸͜ͷจԽৢ੒ͦͷ΋ͷͷվળαΠΫϧΛճ͢


  • 1. ީิͱͳΔ metrics ͷ༗ޮੑ͕໌Β͔ʹͳΓɺ਺஋Խ͢Δ


  • 2. ։ൃνʔϜ͕ͦΕΛݟͯɺΞΫγϣϯΛߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • 3. ։ൃνʔϜ͕ΞΫγϣϯ->վળͷαΠΫϧΛճ͢


  • 4. 1-3 ͦΕࣗମ͕͏·͍͍ͬͯ͘Δ͔ΛධՁ͢Δ

  View Slide

 72. SRE ͱٕज़ઓུ: ·ͱΊ
  • SRE Λ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ͸ɺSLO ҧ൓Λͨ࣌͠ʹߦಈͰ͖Δ༧ࢉͱݖݶ
  ͕ඞཁ


  • ͦͷ্Ͱɺٕज़՝୊Λղܾ͢Δ༏ઌॱҐΛ͚ͭΒΕΔٕज़ઓུ͕ඞཁ


  • ʰελσΟαϓϦʱখதߴϓϩμΫτ։ൃ෦Ͱ͸͜ͷٕज़ઓུΛ1ਓ
  ʹґଘͤͣɺάϧʔϓͰ࣮ݱ͢Δ͜ͱʹ௅ઓ͍ͯ͠Δ


  • ͋ΒΏΔ΋ͷΛࢦඪͰݟ͍ͯ͘จԽ͕৴པੑͷͨΊʹॏཁ

  View Slide

 73. Agenda
  • લఏɿSRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔


  • ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱࣄۀʹ͓͚Δ SRE


  • 2020೥ʮSLO ReviewʯͰͷֶͼͱࣦഊ


  • SRE ͱٕज़ઓུ


  • ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 74. ·ͱΊ / SRE Λ࣮ݱ͢ΔͨΊʹඞཁͳ͜ͱ
  • ࢦඪΛݩʹվળ͠ଓ͚ΔจԽ


  • ࣗݾ׬݁ԽΛࢧ͑Δ Platform


  • ༏ઌॱҐΛมߋ͢ΔͨΊͷٕज़ઓུ

  View Slide

 75. SRE Λ࣮ݱ͢Δͱ͸

  View Slide

 76. ։ൃνʔϜ͕৴པੑΛ


  ίϯτϩʔϧ͢Δ
  Capability Λ


  ਎ʹ͚͍ͭͯΔ͜ͱ

  View Slide

 77. SRE “NEXT” in ʰελσΟαϓϦʱ
  • “৴པੑ” ʹؔͯ͠͸ Enabling Team ͱͯ͠ͷ SRE Team ͸໾
  ׂΛՌͨͭͭ͋͠Δ


  • SRE Team ͷࠓޙ


  • ΑΓ૊৫Λ Sustainable / Scalable ʹ͢ΔͨΊʹɺPlatform ʹؔ͢Δ
  ΦϯϘʔσΟϯάͷ֦ॆ΍ɺ։ൃνʔϜ͕ࣗ཯తʹ৴པੑʹؔ͢Δ
  Capability शಘΛ൑அͰ͖ΔΞηεϝϯτΛఏڙ͢Δ


  • ৴པੑ͚ͩͰ͸ͳ͍ɺ։ൃੜ࢈ੑΛՌͨͤΔ Platform ։ൃʹ஫ྗ͢Δ

  View Slide

 78. Who owns the Service Level?
  • Service Level ͸ϓϩμΫτʹؔΘΔશһͷ΋ͷ


  • શһ͕ؔ৺Λ࣋ͯΔΑ͏ͳ৴པੑࢦඪʹਐԽͤ͞·͠ΐ͏


  • ϢʔβମݧΛ௚઀తʹද͢ Client-side(WebFrontend/Native) Ͱͷ SLI/SLO Λ௥͏


  • ʮࢦඪΛݟͯߦಈ͢Δʯͦͷ΋ͷͷվળαΠΫϧΛճ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 79. Thank you!
  chaspy chaspy_
  Engineering Manager, Site Reliability

  at Recruit Co., Ltd.
  Takeshi Kondo
  https://chaspy.me

  View Slide